kraks vejviser 1940 handelskalender

Kirk — Komin Komitéens Formaal er at virke som raad- givende Institution for Regeringen, dansk Kunst og danske Erhverv ved Deltagelse i Udstillinger i Udlandet og event, organi ­ sere dansk Deltagelse i saadanne Udstillin ­ ger. Formand: Direktør Aug. Holm, K. DM. Sekretariat: Industriraadet, V-Boulevard 18 El ★ Cent. 8100. Kommandanten i Kbhvn. Kommandant: Generalmajor E Leschly, K. DM. gi C. 16025. Kommandantens Kontorer Kastellet, Stjernestok 12 Ej] Cent. 16019. Stabschef : Ritmester K injkr. C A F r i i s,R . Adjutant: Kaptlojtn.Kmjkr. O Sten kov. Luftforsvarskontoret. Chef: Kapt. E J Joest, R. gi Or. 3758. Auditør: A Mamsen,R. g) C. 16262. Kommissarius ved Jcrnbaneanlæg ni. v., Slotsholmsg. 10 Kl. HE Wahl, R. DM., kgl. Kommissarius g} By 3747. Th. K Terndrup ’ fung. Kommissarius g By 3808. Kommission for intellektuelt Samarbejde mellem Landene, Den nationale, nedsat af Undervisningsmin.den 4.0kt.l924 efterOp- fordring fra Generalsekretariatet for Fol ­ kenes Forbund. Adr. Det kgl. Teater E. Medlemmer: Udenrigsminister Dr. phil. P Munch, MF., F ormand ; Komponist Hakon Børresen, R.DM.; Undervisningsinsp.Dr. phil. A Højberg Christensen, R.DM.; Udenrigsmin. ’ s Raadgiver i Folkeret Dr. jur. Georg Cohn, K.DM.; Frk. Henni Forch ­ hammer, FM.; Prof. Dr. phil. Aage Friis; Depai tementschef F Gr a ae, K.DM.; Teaterchef C D Hegermann- Lindencrone, R. DM.; Stats-Skole ­ konsulent F C Kaalund-Jørgensen; Redaktør Ole Bjorn Kraft, MF.; Rigsarkivar Axel Linvald, R.DM.;fh.Di ­ rektør Dr. phil. AI Mackeprang, K. DM., Direktør Dr. med. & jur. Thorvald Madsen. K. DM.; Prof. Dr.phil.N E Nør ­ lu n d, K.DM., Næstformand ; Overbibliote ­ kar Carl S Petersen, K. DM.;fh. Mini ­ ster Th. Povlsen; Forfatteren Otto Rung, R. ; MuseumdsirektørLeo S w an e ; RedaktørCand. polit. NPSørensen. Sekretær: TeaterchefC DHegermann- Lindencrone, R. DM. Kommissionen for Embedslægeeksamen (kgl. Anordn. 17. Febr. 1933). Adr.: Universite ­ tets hygiejn. Institut, og Budde Laborato ­ riet, Blegdamsv. 21 ED g] -fcC. 1053. Formand: Prof. Dr. med. LS Fridericia, R. DM. Kommissionen for videnskabelige Undersø ­ gelser i Grønland. Nedsat 11. Dec. 1925. Statsministeren, Formand; Direktør K 0 1 d e n d o w. R. DM., Næstformand. Vice ­ admiral G C Am dr up, SK. DAL FM.; Prof. O B Bøggild; Direktør D B la Co u r,K.DAL;Departement schef F Graae, K.DAL; Kommandør Dr.phil. G ustavH olm, K. DM. FAL; Prof. Dr. phil. Ad. S J e n s en, K.DAL; Prof. Dr. phil. K Je s s e n , R. : Prof. Dr.phil. Alartin Knudsen, K. DM.;Dr. phil. Lauge K o ch, R. DM. FAL ; Prof. Dr. phil.&med. Aug.K r o g h ; Direktør Dr.med. Thorv. Madsen. SK. DM.; fh. Direktør Dr.phil.Victor Al ad ser,K. DM.; Prof.Dr. phil. N E No ri und, K. DAL; Museums ­ direktør Dr. phil. Poul Nør lun d ; Prof. Dr. phil. R Sparck, FM.; Prof. Wm. T h alb it- zer; Museumsinspektør Th. Thomsen, R. DAL; Prof. Dr. phil. M V a h 1, R. DM. Sekretær: Sekretær i Grønlands Styrelse G Voldborg. Kommissionen til Afholdelse af Almindelig Forberedelseseksamen samt Mellemskole- og Realeksamen for Privatister. Formand: Undervisningsinsp. Cand. mag. Otto B j o r n e b o e, R. DAL Kommissionen til Afholdelse af Studenter ­ eksamen for Privatister. Formand: Under ­ visningsinsp. Dr. phil. A Højberg Chri ­ stensen,R.DAI.

V — 2553 Klubben af 1914 (stiftet 1914 foranlediget af Verdens Krigen). Formand: Hovedrevisor N Hertel W ullf, Strandv. 875 Springforbi g Bell. 68. Klædegrossister, Foreningen af danske, se Foreningen af danske Klædegross. Klædeoplag, Det militære, Rigensg. 13 Kl (daglig 10-6) j) Cent. 16098 Postk. 2388. Koge- og Smørrebrødsjomfruernes Fagfor ­ ening, Longangstr. 21 E g ★ C. 14414 & 14434. Formand: Anna Andersen, Bøh- mensg. 16 [s] g) Su. 383. Kokkeforening,Dansk, stiftetl3.Jan.1913. Adr. Longangstr. 21 1 E g} ★ C. 14414 & 14434. Formand og Forretningsfører: Sverre Schmidt, Vejlands Allé 20 s [s| g)Am. 7428. Koldingenser-Samfundet, stiftet 18.Okt.1934. Kasserer: Ingeniør Paul Aagaard, Ri ­ gensg. 23 Kl gi Cent. 12521. Kolonial Grossist Forening, Dansk, Skinderg. 322 g] | c. 9864. Stiftet 28. Aug. 1939. For ­ mand : Konsul Georg Rasmussen, Hel ­ singør. Kolonien„FiIadelfia “ ,Dianalund,oprettetl897, modtageri sine 3 Afdelinger Epileptike ­ re af begge Køn (fra 15 AarsAlderen) Sindssyge, for Tiden kun Kvinder og paa Nervesanatoriet samtenkclte andre Afdelin ­ ger nervøse Mænd og Kvinder. Kolo ­ nien er en selvejende Institution og har ca. 700 Pladser for Syge, foruden en Del Pati ­ enter anbragt i kontroleret Familiepleje. gi Dianalund 80, Lægebygn. (Forespørgsel om Patienter 3-4). gi Dianalund 18, Administrationsbygn. (8 1 / 2 -5). Bestyrelsens Formand: Højesteretsdom ­ mer Ths. Frølund, R. DM. Overlæger: Dr. med. Hans I Schou, R. (Sindsygeafd. og Nervesanatoriet); Dr. med. H P StubbeTeglbjærg(Epileptikerafd.). Præst: Vilh. Visby, R. Inspektør: KarlHertzum. Kolonihave-Forbundet for Danmark, stiftet Maj 1908, Gothersg. 151 E g} By 6682. Formand og Forretningsfører: C Niel- sen,R. FM.; Udg. Medlemsbi. „Koloniha ­ ven 11 , udg. Pjecer om Havebrug, afholder Foredrag, Udstillinger og Kursus m.m. samt afholder Konsulentvirksomhed. Optager enhver Kolonihaveforening i Danmark. Indskud 25 0., Kontingent 1 Kr. aarl. Komité for Arbejdets videnskabelige Organi ­ sation, Den danske. Stiftet 20. Febr. 1934. Kontor : Chr. Richardts V. 7 2 El g N 3017. Komité til Støtte for landflygtige Aandsarbej ­ dere, Den danske. Forretningsudvalg : Prof. Dr. phil. Atechn. Niels B o hr, K. DM. FM; Prof. Dr. phil. Aage Friis; Direktør Dr. med.Thorvald M ad s e n, SK. DM.;Højeste- retssagf. Albert V J ø r g e n s e n, R., Kasse ­ ner, Knabi ostr. 30 Kl. ? Komiteén for kbhvnske Skolebørns Landop ­ hold (stiftet 1853). Formand: Skoledirektør Thorkild Jensen; Sekretær og Leder af Feriebørnsudsendelsen : Kommunelærer Chr. Østrup,Ingolfs Allé 35 [S] g Am. 2118. Komitéen for Opførelse af en Mindekirke for Grundtvig (Grundtvigskirkekomitéen), stiftet 1916. Kontor: Dagmarhus 3 El g) ★ Cent.3949.Formand: fh.Udenrigsminister Dr. phil. &theol. L Aloltesen, K.; Kasse« DA I ^ an ^ sre ^ ssa &k ogens Mullert z, R. Komitéen for ubemidlede Husmodres Rekon ­ valescens, stiftet 1919, har til Formpal: An ­ bringelse af ubemidlede Husmodre fra Stor- Købcnhavn paa gratis Landophold. Adresse:KommunehospitaletE g) C.7858. Formand: Kontorchef Otto Falster,R.; Sekretær: Hospitalsforv. K H Hansen g) ★ C. 16600. Komitéen for Udstillinger i Udlandet, Indu ­ strirådet,V-Boulevardl8EI, (Statuter stad ­ fæstede af Ministeriet for Handel og Indu ­ stri under 22 / e 1909 med Ændringer senest i 1939).

Real-Register for København skolen „Grove Hedegaard “ ; Byarbejde i Kbhvn., Roskilde, Holbæk, Odense, Aal ­ borg, Randers, Aarhus, Horsens og Søn ­ derborg. Fængselsarbejde i Landets Arresthuse. Organ: „Korshærsbl ad et “ . Redaktør: Orlogskapt. Kai Ha m m er i c h, R. Alle nærmere Oplysninger ved Henven ­ delse til Hovedkontoret, Rosenborgg.7 E g) ★ Cent. 13450, Postgirokonto Nr. 1429. Kirkesagens Venner i Kbhvn., Vendersg.28 2 E g) Palæ 7220. Stiftet 1931. Sekretær: Frø ­ ken Lili Bl ædel g) By 3788. Kirkesamfund, Det fri, stiftet 18. Febr. 1900, afholder Gudstjeneste hver Søndag Kl. 10 i Kirkebygningen, opført 1927, Øster- brog. 30 EL g) 0 5782. Formand: Prof. E S Johansen, R.DM., Hejlsmindev. 1 Char- lottl. g)Or. 1248.Præst:ThorvaldKierke- gaard, Holst einsg. 55 4 [ø) g) 0 5530. Kirkeskolers Minde, De forenede. Adr. N- Frihavnsg. 49 ED g) 0 7378, stiftet 10. April 1886. Formue 75, 0C0 Kr. Postkontrolør ('hr. Jensen, R., Formand; Translatør Ludvig Petersen, Kasserer. Kiropraktisk Patientforening. Formaal: At arbejde paa at fjerne enhver Indskiænkning i Retten til at søge kiropraktisk Behandling op at værne om denne Ret. Formand: Maskinchef P A Halberg, Strandv. 46A Hell, g Ve. 5108y. Kiropraktisk Selskab, Skandinavisk, stiftet 1929. Varetager videnskabelige Interesser. Formand: Ejnar O Rames, Vesterport É g) Palæ 5109: Kiropraktor-Forening,Dansk., stiftet 16. Maj 1924. Formand: Jeppe Niels en, Jessensp. 5, Horsens gi 715. Kirurgforening, Kbhvns, stiftet 6. Jan. 1916. Formand : Overlæge Dr. med. Tage Iver ­ sen, Amaliev. 8B| Cent. 4208. Kirurgisk Akademi, Bredg.62 Kl, oprettedes 22. Juni 1785 som en særlig Læreanstalt; blev fra 1. Jan. 1842 indlemmet under Universitetet under det lægevidenskabe ­ lige Fakultet. Bygningen er opført 1786 — 87 af Prof. Peter Meyn oa har et smukt gammelt Auditorium, det anatomiske Amfi ­ teater. I Forbindelse med Naboejendommen Fre- dericiag. 18 indeholder Bygningen Univer ­ sitetets normalanatomiskeMuseum, Lokaler for den kirurgiske Instrument- og Bogsam ­ ling samt for medicinsk-historisk Museum. Kirurgisk Selskab, Dansk, stiftet 28. Okt 1908. Adr.: Sekretæren, Dr. med. H Krie ­ ger Lassen, Bispebjærg Hosp. INI gi Tg. 1429. Formand: Overlæge Dr. med. Jør ­ gen Jensen, R., Falkoner Alle 86* [F] gi No. 3111. Kjæden, Selskabet, en velgørende Forening. Det oprettede i 1811 et privat Blindeinstitut, der bestod, indtil Staten i 1858 overtog Om ­ sorgen for de blindes Undervisning. Lokale i Klerkeg. 10 Kl gi C. 108 & Palæ 3203, se Blinde, Forsorgelsesanst. for ogBespisnings- anstalt, Kbhvns. Kjøbenhavn, se København Klageret, Den særlige, oprettet i Henh. til Lov af 15. Marts 1939. Medlemmer: lløjesteiets- dommer T Berth in g, R. DM, Præsident; Landsdommer Kaj Mundt. R.; Dommer Jobs. Sørensen, R., Holbæk; Medlemmer til at tiltræde ved Behandlingen af Sager om Genoptagelse af en Straffesag: Overrets- sagf. Jon Johnsen, Viborg; Prof. Dr. jur. St< phan Hurwitz. Adresse: Højesterets Justitskont., Chri ­ stiansborg, Piins Jørgens Gaard 13 E gi C. 13604. Klampenborg Væddeløbsbane, Postadr. Fre- deriksbergg. 1 2 K1 gi Cent. 9105, er be ­ liggende i Ordrup - Mose. De forste Løb af ­ holdtes paa Banen d. 5. Juni 1910. Klarerings-Overensl omsten af 1. Juli 1933 (oprinde bg stiltet I960), Forening. Besty ­ relse: Klareringsraadet, Formand: edsv. Skibsmægler V Th. Sass, Amalieg. 36 Kl $ C- 69, Lokal 3.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker