kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Elek — Fisk

2410

Side

i Side Erindringsliste, se Samlinger .................... 2625 Ernærings- og Husholdnings-Nævn ........... 2502 Esajas Kirken ............................................ 2502 Esbjerg, Firma-Register ........................... 2818 — , Kort, Forretninger m. m .................... 1765 — Kommunes Ungdomslejr, Snepsgaard, f se Ungdomslejre ................................. 2659 Esperanto-Foreninger ............................... 2502 Estlands Gesandtskab og Generalkon ­ sulat, seGesandtskaber og Kons. . . . 2530 Estnisk Samfund, Dansk-, se Dansk E. . 2496 Estrup, Gammel, Jyllands Herregaards- museum, se Gammel Estrup ................... 2528 Estvadgaards Stiftelse .............................. 2502 Etnografisk Samling, se Nationalmuseet. . 2603 Eugenisk Inst., se Universitetets Inst. . . 2659 Euphrosyne. ......................... 2503 Evangelieforsamlingen. . . . 2503 Evangeliehuset, se Apostolske Kirke ......... 2470 Ex. se u. Eks. Paaborg, Firma-Register ......................... 2850 — , Forretninger m. m .................................. 1773 Faareavlens Fremm “ , Landsforen, se Landsforen. Faareavlens Fr .................. 2569 Faarupgaard, se Hospitaler ...................... 2542 ’ F. A. B., se Vejlaget F. A. B ................... 2662 Fabrikantforen, for Korkvareindustrien. . 2503 Fabrikinspektører, Fabriktilsyn, se Ar- bejds- og Fabriktilsynet ....................... 2475 Faderløs Ungdoms Støtte, se Selskabet af 7. Sept. 1898 ................. 2628 Fagforbund ................................................ 2503 Fagforeninger ............................................. 2504 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Faglærerinde-Faglærereksamen ................. 2506 Fag-Overskrifter, Fortegnelse over (blaa Blade) ..................................................... 2929ff — , Oversættelser af (blaa Blade) .............. 2945 Fag-Register for Danmark . ................. 2961 tf — for Færøerne ......................................... 415'ff — for Island ............................................... 4187ff — for Udlandet ............ . ......................... 425

Sido

Feriekolonier [fortsat] Foreningen for Feriehjemmet og Frilufts- skolen „Kallehave Strand" ................. 2515 Jødiske Børns Feriekoloni .................... 2550 Kommunelærerindeforenings, Kbhvns, Ferie- og Svagbørnskolonier ..;.... 2557 Politikens Feriekolonier i Horserød . . 2612 Wesselsminde ........................................... 2663 Ferieophold, Provinsbørns, se Provinsb. . . 2615 Ferieudflugter, se Gabriel Jensens ............. 2525 Ferskvands-biologiske Laboratorium, se Universitetets Institutioner ................. 2659 Ferskvandsflskeriforeningen ....................... 2507 Fideikommis, Classenske, se Classenske . 2495 — Treschowske. se Treschowske .............. 2655 Filadelfia, se Philadelphia ............................ 2610 — se endv. Kolonien Filadelfia. ...... 2553 Filantropiske Institutioners Fællesudv., se Fællesudvalget ang. danske sociale og filant. Institutioner ............................ 2524 Filatelistklub, Kbhvns, sePhilatelistklub. . 2610 Filatelist-Union, Danmarks ....................... 2507 Filharmonisk Kor ..................................... 2507 Filharmonisk Selskab ............................... 2507 Filips Kirke ................................................ 2507 . Filmcensur, Statens ..................................... 2507 Filmcentral, Statens ..................................... 2507 Filmsraadet ................................................... 2507 Filmudlejere, Foreningen af, se Foreningen af Filmudlejere ......................................... 2514 Filologisk Lab., se Universitets .............. 2659 — -historiske Samfund ............................... 2507 Filosofi og Psykologi, se Selsk. for .... 2628 Filthattefabrikanter, se Foreningen af danske Straa- og F .................................. 2513 Financia, Dansk, Akts., se Dansk ........... 2496 Financieringsinstitutet for Hotel-, Restau ­ ration- og Turistvæsen, Akts ................ 2507 Finanshovedbogholderiet, se Finansministe ­ riet ........................................................... 2508 Finansministeriet ..................................... 2507 Amtstue Kbhvns ................................... 2469 Amtstue, Nordre Birks ............................ 2469 Amtstuer uden for Kblivn., se Real- Registrene i Afd. IV ....................... 1697ff Assistenshuset ........................................ 2477 Erhvervene s Laane fond ............................. 2502 Grænsegendarmeriet ............................. 2533 Hypotekbank, Kgr. Danmarks .............. 2544 Kammeradvokat ..................................... 2550 Laanekas8en for Sønderjylland ............ 2567 Landsskatteretten ..................................... 2570 Ligningsdirektorat, Statens .................... 2587 Ligningsraadet. se Ligningsdirektorat. . 2587 se tillige Tilføjelser efter donneEmneliste Lotterier .................................................... 2588 Lonningsraadet ........................................ 2590 Mønt, Den kgl ......................................... 2601 Skatteraad i Kblivn. og Om^gn ............ 2629 Statens Annonce- og Reklamebureau. . . 2638 Statistiske Departement, Det ............... 2639 Statsanstalten for Livsforsikring .... 2639 Statsregnskabsraadet ............................... 2642 Stempelpapirforvaltningen .................... 2642 Tiendebank, Kgr. Danmarks ................. 2652 Toldraadet ........... .. ............................... 2653 Toldvæsenet ......................... 2653 Finansministerium, Islands ......................... 4180 Finansudvalgene ......................... 2510 Finland, Kort over ....................................... 4288 — , Firmaer med nandelsinteresser paa „ Danmark ................................................ 4287 — , Gesandtskab, se Gesandtskaber ........... 2530 Finseninstitutet .......................................... 2509 Fireskillingen, so Hjælpeforoning F. . . . 2540 FireskillingsselBkabet ................................ 2509 Firmaanmeldelser (Vejledning) ................. 2509 Firma-Register for Kiihvn ....................... 270

Elektricitetsværker i Provinsbyerne, se u. de paagældende Byer i Afd. IV. , . 1697 fT Elektricitetsværkers Forening, Danske . . 2501 ------- se ogsaa Foreningen af købstadkom ­ munale Elektricitetsværker ................... 2514 Elektrikerforbund, Dansk .......................... 2501 Elektro-Installatorforen., se Arbejdsgiverf.. 247? — for Provinserne, se Arbejdsgiverforen. 2472 Elektroteknisk Forening ............................. 2501 Elektroteknisk Komité, Dansk ................. 2501 Elektroteknisk Laboratorium og Samling, se Polyt. Læreanstalt .............................. 2612 Elers ’ Kollegium ........................................ 2501 Elersianersamfundet .................................. 2501 Elevatortilsyn, se Arbejds- og Fabr. . . . 2475 Elevforeningen af 10. April (Fr. Barfods Skole) .................................................... 2501 Elevskolens Minde ..................................... 2501 Elias-Kirken .............................................. 2501 Elim, se Diakonissestiftelsen .................... 2498 Elisabeths Hospital, se St. Elisabeths . . 2626 Elisabeth Stau ’ s Hvilehjem og Rekreations ­ hjem, se Stau ’ s, Elisab ............................ 2642 Embedslægeeksamen, se Kommissionen for2553 Embedslægeforeningen ............................... 2501 Enibedsmænd i danske Pengeinstituter, se Foreningen af .................................... 2513 Embedsmænd.KbhvnsKommunes, se Foren. 2516 Embeds- og Bestillingsmænds Laanefor- ening, se Laaneforen ............................... 2567 EmbedsmændenesForbrugsforen., se Forbr. 2512 Emdrup Grundejerforening, se Grunde . . . 2533 Emdrupgaard ................................................ 2501 Emdrup Søpark ........................................... 2501 Emma Gad Fonden ................................... 2501 Emmaus-Kirken ........................................... 2502 Engageringskontorer, se i Emnelisten Over ­ sigten: Arbejdsanvisning se tillige Afd. VIL, Fag-Reg. . 2980 og 3241 Engelsborg, se Fængselshjælpen .............. 2524 Engelsk Selskab, Dansk-, se Dansk En ­ gelsk Selskab ........................................ 2496 Encelske Kirke, so St. Albans Kirke . . . 2625 Engelske Varer, Foren, for Importører af, se British Import Union .................... 2488 Enghave Kirke ............................................ '2502 Enghaven .................................................... 2502 England Firmaer med Handelsinteresscr paa Danmark .......................................... 4294 — , Gesandtskab og Konsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater (Britiske). . . . 2529 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste English Debating Club. ............................. 2502 Enighed, Sejlforeningen, se Sejlforen. . . . 2627 Enkebørneunderstøttelse, se Offentl.Forsorg2606 Enkekasse, Lægernes, se Lægernes ........... '2589 — , Ophævede, se Understottelses-Anst. . 2657 — Postbudenes, se Postbudes ................... 2612 — Post- og Telegrafbudenes, se Post. . . 2612 — Sjællands Stifts gejstlige .................... 2502 — Statsbanerne, se Statsbanernes ........... 2641 — n af 2. Febr. 1886 (Post- og Telegrafv.) 2502 Enkepensionskassen for Livg. Offkl .......... 2502 Enker, ubemidlede, se Hjælp til ............ 2540 Enrum ....................... ; ............................... 2502 Ensomme Gamles Værn ............................. 2502 Entomologisk Forening ............................... 2502 Entreprenørforeningen ............................... 2502 — ’ s Medlemmer se Afd. VII, Fag-Register3241 Epileptikerhjemmet, Fredhjem (Nørre ­ sundby) ..................................................... 1903 Epileptikerhospitalet, se u. Nyborg .... 1887 Diakonissestiftelson (Moltkes Sygehjem) 2498 og Kolonien Filadelfia .......................... 2553 Eremitagen, se Dyrehaven ....................... 2500 Erhvervenes Fællesudvalg om Portotaks ­ ter m. m ................................................. 2502 ----------- Skattesporgsmaal ......................... 2502 — Laanefond .............................................. 2502 Erhvervsdirektoratet, se Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ............................ 2595 Erhvervs Frugtavlerforening, Danmarks. . 2502 Erhvervshavebrug, se Gartneri- og Erhv.. 2528 Erhvervshønsericr, Landsforen.af,se Lands ­ foreningen af danske Erhv ....................... 2569 Erhvershønseriernes Sammenslutning . . . 2502 Erhvervskontoret, se Udenrigsmin ............ 2656 Erhvervs- og Samfærdselsministerium, Islands ...................................................... 4180 Erhvervsraad, Arbejderbevægelsens,se Ar ­ bejderbevægelsens Erhvervsraad .... 2470 Erhvervsraad, Danske Kvinders, se Kvin ­ ders Erhvervsraad .................................. 2565 Erhvervsraadet for Gartneri- og Erhvervs ­ havebrug. se Gartneri-og Erhv ............... 2528 Erhvervsudvalget, - se Tilføjelser efter denne Emneliste Erhvervsøkonomiske Raad, Det .............. 2502

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker