kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V — 2492

Børn — Carl

Børnesagens Fællesraad, stiftet 7. Jan. 1903 ’ har til Formaal at fremme Samarbejdet mel ­ lem Bornesagsforeningerne og løse Fælles ­ opgaver for disse. Udgiver „Bornesagens Tidende 14 , foranstalter større Møder, Ind ­ samlinger o.s.v. Formand for Fællesraadet: fli. Slotspræst C Raid, R.,Finsensv. 4E j? Fa. 1330; Sekretær: Kontorchef Cand. jur. W Bøgh Christensen, Birkebakken 19, Holte $ Ho. 1318. Børneværn (Lov Nr. 181 af 20. Maj 1933 om offentlig Forsorg, 2. Afsnit). Lands næ vn et for Børneforsorg, Rosenv. Allé 18 |ø] |i ★ Cent. 5358 & 13758, Otto G ard e. R. DAL, Formand; fh. Folketingsmand P Kamm ersgaard; Fru Inger Gautier S c limit, MF.; Overinspektør for Børneforsorgen O PJ S kjerbæk, MF. R.DM.; Overretssagf. Arthur Hen ­ riques, R. Kontorchef: H E Glahn, R. Fuldmægtig: Fru G Harding. Ekspeditionssekretærer: Kontorchef P Stahlschmidt, R.; Underfoged M Ber- gild; Fuldm. M E Kirste in; Fuldm. Frk. A Bruun. Kasserer: Fuldmægtig JVHleSage de Fontenay, R. se endv. Art. Offentlig Forsorg. Børneværn, Landsforeningen Forebyggende. Sammenslutning af Institutioner med fore ­ byggende Formaal, stiftet 29. Okt. 1926. Bestyrelsens Formand: Børnelæge Aage Boj esen,R.,PIatanv,17 E $ Cent. 14686; Sekretær:Borgerrepræsentant Fru Mathilde Nielsen, Øresundshospitalet [Q] $ Ryv. 1182; Kasserer: Fru K Nielsen, Nørreg. 29, Ringsted g) Ringsted 141. Børneværnsforening, Dansk, stiftet 1924. Sek ­ retær : Viceskoleinsp. S Frandsen Nielsen, V-Strandallé 100 Risskov $ 9443. Børsen er opt. af Chr. IV paa opfyldt Grund. Funderingsarbejderne begyndte 1619, og Aaret efter kunde der tages fat paa Murer ­ arbejdet. 1 1623 blev Spiret opsat, og da var Bygningen i det væsentlige færdig og kunde tages i Brug, men der manglede dog endnu enDel,ogGavlen mod Krsthvn.blev først fær ­ dig 1640. 1 1855 blev Børsen overdraget til Grosserer-Societetet med Forpligtelse til at bevare detYdre uforandret; en stor Ombyg ­ ning maatte foretages, og 2. Marts 1858 kunde Børssalens Indvielse finde Sted. Børsen er aaben 12 3 / 4 -3 1 / 4 > (Lørd. ll 3 / 4 - 2*/ 4 ). Fra Kl. I 60 (Lord. 12 50 ) erlægges et Indgangsgebyr af 25 Øre til Grosserer- Societetets U nderstøttelsesfond . Børstiden er fra l 45 -2 30 (Lord. 12 s / 4 -l 1 / 4 ). Porten mod Slotspladsen lukkes for Ind ­ gang Kl. 3. Børsinspektør: Laur. S Larsen $ AC. 5320 & 2. Børstilsynet, se Fondsbors. C. A. 28 Juni, Adr.SocialdirektorNP Niel ­ sen, R.DM., Bernstorffsg. 15 E, et velgø ­ rende Selskab, stiftet til Minde om Dronn. Caroline Amalie. FormaakGratis Brude-og Konfirmationsudstyr tilBorn afArbejder-og Middelstanden. Protektorer: Deres Maje- stæterKongen ogDronningen. Kontrol- k6mité:Kmh.Kabinetssekr. CPAI Hansen, K.DM. ; Prof. Dr.med. Ar le Maire,K. DAL; Højesteretssagf. E T rolle, R.DAI.; Social ­ direktør i Kbhvn. NP Ni elsen, R.DAI., Formand. Carlsbergfondet, Sekretariat og Kvæstur • Dantes PI. 35 E f Cent. 3811 & By 8679, grundl. af Kapt. Dr. phil. Brygger J C Jacobsen (f. 1811, d. 1887), ved Fundats af 25. Sept. 1876, Bygningen fuldfort 1899 (Arkitekt: Vilh. Petersen). Formaalet er a) Driften af Carlsberg Labo ­ ratoriet (sø denne Artikel), b) Fremme af de forskellige Naturvidenskaber samt Ala- tematik, Filosofi, Historie og Sprogviden-

Magist. 3. Afd.; Næstformand: Chefen for Børneværnet,Kontorchef RE Cold ing, R. Adresse: Børnevæinskontoret, Storing. 18 E f -X C. 16800. Børneplejeforeningen (Dagmarhus. V-Bou- levard 12 O), stiftet 184.9, understøt. Enker med smaa Børn ved Uddeling af Næringsmidler, Fodtøj, Brændsel osv. Be ­ styrelsens Formand : Fru Cai la Meyer, Hambros Allé 17 Hell.; Kasserer: Frk. Elna Erichsen; Sekretær: Landsrets ­ sagf. Mogens Miillertz, RDM. Børneplejestationerne, aabnede 1. Okt. 1908, er indrettede og ledede af De Samv. Menig ­ hedsplejer (s. d. A.). Deres Formaal er at fremme Diegivningen og. x den rationelle Barnepleje og derigennem modvirke den store Dødelighed blandt spæde Børn i Kbhvn. Paa Stationerne kan Modre med sunde Spædbørn faa Børnene tilsete og vejede og faa Vejledning i Barnets Pleje af en Læge. Stationerne samarbejder med Hovedstadskommunernes Sundhedsplejer ­ sker (se denne Art.) Hver Station er aaben een Dag om Ugen. 1. Distr. den indre By I: Fiolstr. 31 E. Mødedag: Lørdag (11 - 12). 2. Distr. den indre By II: Fredericiag. 84 E. Fredag (12 -13). 3. Distr. Frdbg.: Sindshvile, Helgesv.22E. Torsdag (11 — 12). 4. Distr. Frdbg.: Lindevangs Menigheds ­ hus, Hattensens Alle [F] Lordag(ll - 12). 5. Distr. Nørrebro I: Marthahjemmet, Brohusg. 7 El. Mandag (11 - 12). 6. Distr. Nørrebro II: Blaagaardskirken, Blaagaards PI. El. Mandagfll 1 ^ - l- 1 ^)- 7. Distr. Nørrebro III:Kingoskirken,Bra- gesg. N. Mandag (IOV2 - U ’ A)- 8. Distr. Nørrebro IV: Karmel, Vedbækg. 12 El. Tirsdag(ll - 12). 9. Distr. Nørrebro V: Ansgarkirken, Maagev. 33 I nv I . Fredag (10 - 11). 10. Distr. Nørrebro VI: Grøndals Kirke, Hillerodg. v. Godthaabsv. E. Onsdag (11 -12). 11. Distr. Nørrebro VII: Kapernaums- kirken, Frederikssundsv. 45 El. Lørdag (11 - 12). 12. Distr. Østerbro I: Nyborgg. 4 [øj. Ons ­ dag (12 - 13). 13. Distr. Østerbro II: Kildevældskirken, Hj. af Vognmandsmarken og Frijsenborg Allé [g]. Onsdag (11 - 12). 14. Distr. St. Johannes Fredens og Na ­ zar et S ogne, Fredens Kirke, Ryesg.68A J [0] Fredag (11 - 12). 15. Distr. Vesterbrol: Valdemarsg.27E. Fredag (11 - 12). 16. Distr. Vesterbroll: Absalonskirken, Hj. af Skjalm Hvides G. og S-Boulevard E. Fredag (12 -13). 17. Distr. Valby I: Effata, Tingstedet 7 Valby. Tirsdag (13 - 14). 18. Distr. Val by II: Christen BergsAllé 1A Valby. Torsdag (IIV2 - 12 1 / 2 ). 19. Distr. Frederiksh olm: Frederiksh. Kirke,LouisPiosG. E. Fredag (12 -13). 20. Distr. Krsthvn.og Islands Brygge Dronningensg.74E. Tirsdag! 11 — 12). 21. Distr. Sundby I: Menighedshuset, Oliebladsg. 2[sj. Tirsdag (12 1 / 2 - 13 l / 2 )- 22. Distr.Filips og Højdevangs Sogne, Filips Kirke, Kastrupv. El. Tirsdag (11 - 12). 23. Distr. Simon Peters Sogn: Simon Peters Kirke, Wibrandtsv. 41 [s]. Tirsdag (12-13). 24. Distr. Vanløse: Menighedshjemmet, Hj. af Aalekistev. og Veras Allé Vanl. Tirsdag (12 - 13). 25. Distr. Brønshøj: Menighedshuset, Præstegaards Allé 5 Brh. Fredag (11 - 12). Formand: Redaktør Ernst Kjær s g aard; Leder: Dr. theol. Alfr. Tb. Jørgensen, R.DM. ; Cheflæge: Børnelæge Aage Boje- sen, R. Stationernes Fælleskontor: Vendersg. 28 E $ By 7385 (10-16).

DM. ; HospitalsdirektørK M Nielsen, R. DM.; Hospitalsdirektør Stabsintendant A Degen, R.DM., Forretningsfører. Overlæge: . ........................................... - 1. Reservelæge: Dr.med. Oluf Andersen. Poliklinikerne ledes af Reservelægen (Ho ­ spitalet), Læge Benny Meyer (Overg. o. V. 6) og Dr. med. Adolph H Meyer(Valde- marsg. 4). Forstanderinde: Frøken Karen Rode. Børnehospitalet paa Fuglebakken, se Hospi ­ taler u. Direktoratet for Kbhvns Hospitals ­ væsen. Børnehuset. Chr. IV oprettede 1605 et Tugt ­ hus for LøsgængereogTiggere. Detlaaførst iFarverg., senere paa en Grund mellem Hel- ligaands Kirke og Graabrødret. (Gadenav ­ net Tugthusporten bevarede Mindet indtil 1843). Med Tugthuset forenedes i 1621 et Børnehus, hvori forbryderske og vanartede Børn skulde opdrages. Anstaltennedlagdes 1650. Børnehuset ved Chrsthvns Torv oprette ­ des af Fattigvæsenet i 1662. Det skulde være en Opdragelsesanstalt for forældreløse og fattige, omstrejfende og vanartede Børn, men udvidedes snart til ogsaa at være en Tvangsarbejdsanstalt for voksne, arbejds ­ føre Betlere og en Straffeanstalt for visse Forbrydere, Mænd og Kvinder. Hensigten var at samle en Arbejdskraft, der i det væ ­ sentlige kunde fortjene, hvad Underholdet kostede. Der udfoldedes ogsaa en omfattende Fabriksvirksomhed, men Planen var ganske forfejlet, og saavel i økonomisk som i moralsk Henseende blev B. kun til Ødelæggelse. Flere Reformer forsøgtes, men uden Held, og i 1790 forandredes Anstalten til et Tugt-, Rasp- og Forbedringshus. Dermed ophørte Børnehuset, men Navnet vedblev i Folke ­ munde at være Betegnelsen for det hele By g- ningskompleks. Som Straffeanstalt førtes Anstalten videre paa samme Sted. Indtil 1864 rummede denbaade Mænd ogKvinder. I Nov. 1864 blev de kvindelige Fanger flyt ­ tede til den nyopførte — nu til Beboelses ­ huse indrettede — Straffeanstalt i St. Annæ G., og Anstalten blev 1863-66 ombygget til den Skikkelse, hvori den har staaet til Nu ­ tiden. Fi a 1870 blev den atter Straffeanstalt, nu alene forKvinder,og den rummede siden de kvindelige Tugt- og Forbedringshus ­ fanger fra hele Landet. 1. A pril 1928 blev Christianshavns Straffeanstalt nedlagt og Bygningerne overdragne til Kbhvns Kom ­ mune, der lod dem nedrive. Børnelægers Organisation, Danske, stiftet Juli 1915. Formand: Dr.med.PaulDrucker, Bredg. 51 3 E JJ1 Pa. 3630. Børnenes Kontor. Kultorvet 3 E JJ) By 6425, Postgiro 22500. Oprettet 1899. Hoved ­ opgave: At paaklæde fattige københavnske og frederiksbergske Skolebørn, der har faaet Tilbud om Ferieplads i Sommerferien, men mangler det nødvendigste Rej-etøj. og ved Juletid at skaffe fattige Familier med Børn Mad i Julen. Endvidere hjælper Kontoret i Aarets Løb med Paaklædning af fattige Børn, der af Skolelæger er indstillede til Op ­ hold paa Svagl øi nskolonier, samt daglig mange Mennesker med brugt Tøj og paa an ­ den AIaade. Kontoret har aabent hver Søgne ­ dag, dets Regnskaber revideres af Arbej ­ dernes Bogførings- og Revisionsinstitut og balancerer med ca. 160,000 Kr. Bestyrelsens Formand: Skoledirektør Thor ­ kild Jensen; Næstformand: Redaktor Aage Hjuler; Regnskabstilsynsførende: Godsekspeditør CAGustavsen. Kontorets daglige Leder: Skolebetjent Otto Berg, FM. Børnenævnet i Kbhvn.bestaar af en Formand en Næstformand og 3 Gange saa mange Kredsværger, som der er Børneværnskredse samt yderligere (5 Medl. Disse 6 Medl. dan ­ ner s. rfi Formanden og Næstformanden Forretningsudvalget. Byen er inddelt i 16 Børneværnskredse. BørnenævnetsFormand: Borgmesteren for *

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker