kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København KolonialmedhjælperAfd., Vald. Haahr^ Sønderjyllands Allé 9 2 [ø g Damsø 2877. Kommunale Kontormedhjælper Afd., S Boje, Rodovrev. 34 Vanl. ® Rødovre 732. Kontormedhjælper Afd., Henry Fetter- lein, V-Boulevard 43 EJ g C. 8143. Manufakturmedhjælper Afd., II H Ja ­ cobsen, Viksøv. 1 A 4 Brh. g Be. 3159. Stats-Kontormedhjælper Afd., Otto Me 1- chior, Arresøg. 8 3 EJ g No. 8335. Sæbe- og Parfumerimedhjælper Afd., Fru Thyra Ravn bo, P. Bangs V. 132 2 [0 g Da. 2928. Vejer-,Afskriver-Told- og Speditionsmed ­ hjælper Afd., H B Jansen, St. Jakobs G. 11 ‘ ® g 0 6315. Handskemagerforeningen af 1875, L Jen ­ sen, Lyøvej 10 s 10 g Fa. 481 x. Hattemagernes Fagf., Frithiof Holst,. Godthaabsv. 328 A 10 g Gh. 5246 x. Hattesyernes Fagf., Fru M Monrad, Korsg. 70 2 El g N 3877 x. Havnearbejdernes Fællesforb., Vald. Pe ­ ter sen,Tordenskjoldsg.30 s K] gPalæ282. Herrekonfektion, Fagf. f., af 1883, Ebba Pers son, Vendersg. 29 Kl g By 3616. Hue- og Kasketsyernes Fagf., Fru Else Jørgensen, Poppelg. Il 1 El g N 3976x. Husassistenternes Forb., Kbhvns Afd., Fru> Ellen Jensen,Sjællandsg.57 s El gN4415. Husmedhjælpere og Portøter v. Statens Ho ­ spitaler, Fagf. for, Henry Andersen,. Ryesg. 61* løl g No. 6528. Hustømrernes fagi. Afd., Carl Joh. Grave, Adelg. 27 Kl g Cent. 7645. Hær og Flaade, Arbejdsmændenes Fagf. f., Dines Hansen, Wiidersg. 46 A 1 [Kl g Su. 1337 y. Inkassatorernes fagi. Foren., Chr. Niel ­ sen, Strandboulevarden 133* ® g Øb. 3599 x. Instrumentmagernes Fagf.,KnudNielsen, Lange-Miillers G. I 2 ® . Isoleringsarbejdernes Afd. Victor Engels ­ man n, Rumæniensg. 6 [S] g Su. 1745. Jernbanearbejdemes Afd. B, Jul.Nielsen;. Brohusg. I 3 El g N. 4883. Jernbanearbejdernes Afd. M, H C Chri ­ stiansen, H PØrumsG. 10 s ® g Ryv. 5138 x. Jernbanearb. Afd.T,Martin Jensen, Carl Langes V. 17 s Valby g Vb.4279. Jernbaneforb. Dansk, Kbhvns Afd., K M Larsen, Kjeldsgaardsv. I6 2 Valby g Vb. 4404. Jord- og Betonarbejdernes Fagf., Søren Sørensen, Hestemollestr. 5 1 Kl g T*r Cent. 3496. Karetmagernes Fagf., Th. Hansen, Loui3 Pios G. 13 El gEv. 5167v. Kedel- og MaskinpasserForb. Kbhvns Afd., Hans J ensen,Vesselsg.4 K KI gCent.9975. Kedel- og Maskinpasser Forb., Kbhvns kommunale Afd., R Frantzen, Tytte- bærv. 8 [0 g Tg. 6367. Keramisk Fagf., VOLarsen, Ty borøn Allé 65 Vanl. g Damsø 1435. Keramisk Malerforen., Frk.EllenNielsen, Rolfsv. 12* 0 g Gh. 4039. Kobbersmedenes Forb., Kbhvns Afd., Karl Larsen, Drejog. 20 1 ® g Ryv. 1963. Koge- og Smørrebrødsjomfruernes Fagf., Anna Andersen, Løngangstr. 2 1 1 Kl g ★ C. 14414 & C. 14434, priv. g Su. 383. Kokkeforening,Dansk, Sverre Schmidt, Løngangstr. 21* Kl g ★ C. 14414 & C. 14434, priv. g Am. 7428. Kommunale Arbejderes Fagf., Kvindl.,Fru Bertha Brase h, Nørre Allé 17 B 3 El g N 6410. Kommunale Arbejdsledere, Foren, for, Jean Jens en, Sundholm Bygn. A [g] g Am. 3608. Kommunale Arbejdsmænds Org., Aksel Hansen,N-Søgade41 8 Kl g By 7882. Kommunale Haandværkerorg., Den, A Licht-Larsen, Æblev. 37 [ø gAm.3608. KommunaleHospitalsarbejderes Org., Villy Schou, Stormg. 16 4 Kl g By 2625 y.

Fagf Soignerings- ,Toilet-ogSanitetsarbej derFor- bund, Dansk, H M Christensen, Park ­ alléen 21® g ★ Cent. 15880 (D.s.F.). Specialarbejderforbundet paa Skibsværf ­ terne i Danm., Fr. Andersen, V-Sø- gade 2 El g By 5964 (D. s. F.). Statsbanefunktionærernes Forb., J C Mad ­ sen, Valby Langg. 94 4 Valby g Vb. 1208u. Stenindustriarbejderforb., Dansk, Oskar Falt, Allinge g 108. (D. s. F.). Stukkatorernes Fork. Carlo Larsen, Ve- stergaardsv. 26 A 1 I nv I g Tg. 1817. (D.s.F.) Sukkervare- og Chokoladearb. Fork, Einar Jensen, Bjelkes Allé 20 El g Tg. 6180. (D.s.F.). Søfyrbødernes Fork, Georg Ilegner, Toldbodg. 10 Kl g Cent. 8436 & 8936. (D. s. F.) Sømændenes Fork i Danm., Chr. Borg ­ land, Christianhavns Kan. 12 Kl g Su. 1618. (D. s. F.) Tekstilarbejderforb., Dansk, Axel Gjed- sted-Jensen. Rosenørns Allé 14 El g ★ C. 16765 (D. s. F.). Telefonstanden,Centralorg. for,Alfr.Niel ­ sen, Svanemosegaardsv.il El gCent.3202. Telegrafteknikerforen. OWolffbrandt Han ­ sen, Blommehaven 39 Valby. Tjenerforbundet i Danmark, Viggo Chri ­ stensen, MB., Vendersg.24 S g C. 14979 & By. 3051 (D. s. F.). Tobaksarbejderforb., Dirk Nak, H C Ørsteds V. 19 B 1 El g Cent.l2981(D.s.F.). Træindustriarbejderforb.i Danm., Jens Jen ­ sen, Rosenørns Allé 12 El g N 7306 (D.s.F.). Typografforb. , Dansk, Evaldsg. 3 IS g C. 4331 (D. s. FJ. Formand: KAJørgensen. Hovedkass. og Forretningsf. for Provins ­ afdelingerne : Ths Pedersen. Sekretær: Svend Johansen g C. 13765. Formand for KbhvnsAfd.: Sigv. Hell- berg, MB. g C. 13331. Tømrerforb., Dansk, Ing-v. Dahl, MF. MB., Aaboulevard 10 El g ★ C. 13935 (9-12 & l 4 / 2 -4)(D. s F.). Urmagernes Fagforb.,C Mad sen, Østrigsg. 33 3 [s] g Am. 9273. Fagforeningerne i Kbhvn. samt Formændenes Navne. Arbejdernes Fællesorganisation (se denne Artikel). Arbajdsmændenes Fællesledelse forKbhvn. og Omegn, C Gram, Suhmsg. 4 2 Kl g Palæ 3421. Badefunktionæremes Org., A Kramer Mikkelsen, Nyelandsv. 6 3 [0 Bagernes Fagf., Vilh.Kr isti ansen, Aa ­ boulevard 28 El g Cent. 3897. Bank- og Kontorfunktionærernes Org., Kai Olsen, Rosenøms Allé 12 IV1 g N5280. Belysningsarbejdernes Fagf., Niels Chri ­ stiansen, Vesselsg. 24 2 El g N141. Belysnings- og Vandværksfunktionærernes Fagforening,SL Mortensen,Svinget 17 ’ ® g Am. 2251v. Billedskærernes og Dekorationsbilledhug- ger Foren. II C And er sen, Duev.ll4 4 IØ. Biscuitarbejdernes Fagf., H Staunstrup, Sorgenfiig. 5. El g Tg. 4547. Blikkenslagernes Fagf., Sv. Pedersen, Blaagaards PI. 12 El g Cent. 9804. Bogbinderi og Papirvareark Fagf., Aage Jespersen, Ny Kongensg. 15 Kl g Cent. 10761. BrandfolkenesOrganisation.E Rasmussen, Humlebækg. 20- El g Tg.1739. Brolæggernes fagi. Afd., Vald. Andersen, Fælledv. 4 1 El g N 6690. Bryggeriarbejdernes Fagf., CLeidecker, H C ØrstedsV. 28 B El g Eva 1622. Bryggeriarbejderes Fagf., De kvindelige, Sofie Frands en, H C ØrstedsV. 28 B El g Eva 1623. Brænderiarbejdernes Fagf. for Kbhvn. og Omegn,Egon Nielsen, Struerg. 10 4 ® g 0 9757y. BrændselsafbærernesFagf.,Søren Henrik ­ sen, Ryparken 762 ® g Ry v . 4424v.

V — 2504 Brødkuskenes fagi. Foren, af 1912, Thorvald Jensen, Hellebækg. 13 s El g Tg. 3949. Budenes Forbund,Hans Pedersen, Krystalg. 8 1 Kl g By 1017 Ct By 7059. Buntmagernes Fagf., Carl F Olsen,Bro- husg. 33 2 El g N 6486. t Bygningssnedkernes Fagf., A Blok Søren ­ sen, St. Hans G. 19 EJ g ★ Cent. 9374. Bygningstapetserernes Fagf.. M Jus tesen, Gasværksv. 4 A 2 El g V. 9362 x. Bødkerforeningen af 1873, N Jespersen, Guldbergsg. 61 1 El g N 5470. Børsteindustriarbejdernes Fagf., J Tvær ­ skov, Bangertsg. 10 s El $ N 4995 x. Chaufførernes Fagf., Emil Winther, Rosenørns Allé 14 s É g ★ Cent. 12358. Cigarsorterernes Fagf., "Einer Hansen, H C Ørsteds V. 19B S El g Eva 1456. Drejernes Fagf., Jens M Lyngby, Oeh- lenschlægersg. 29 2 El g V 9032 x. Droske Chaufførernes Fagf., Reinh. L o 11 e, Gothersg. 156 s KJ g By 4047. Ejendomsfunktionærernes Fagf., Olaf Jensen, Herman Triers PI. .4 El ® N 7745. Elektrikernes Fagf., Arne Petersen, Hauchsv. 17 El g Cent. 14208. Elektrikernes Fagf. v. Skibsværft og Indu ­ stri, Aage Borup, Hauchsv. 17 EJ g) V 7326. Fabriksarbejdernes Fork, A Villadsen, Bjelkes Allé 32 El g Cent. 3404. Farveriarbejdernes Fagf., Axel Han ­ sen, Birk eg. 10 El g N 3241. Films-og Forlystelsesfunkt. Fagf., Vald. Jacobsen, Romersg. 24 Kl gi By 8425. Forgyldernes Fagf., Arnold Jespersen, Thorsg. 102 3 El. Formernes Fagf., Søren Jensen, Lauritz Sørensens V. 22 2 IE g Gh. 7726. Forretterforen., Dansk, O Jensen, Lyne- borgg. 30 2 EJ g Am. 7336y. Forsikringsfunktionærernes Fagf., Laust Chr. Larsen, Herman Triers PI. 4 El ® N 8836. Frdbg. komm. Arbejdsmænds Org., H Hansen, Sallingv. 102 A Vanl. ® Damso 4475 v. Frisørsvendenes Centralafd. Kbhvn, H C Sørensen, Parkalléen21 ® g ★ Cent.l 5880. Fængselsfunktionærernes Organisation, M A Mørch, Aagade 90 3 El g N 2024 y. Gartner- og Gartneriarb. Fagf., PSkov ­ bro, Blaagaards PI. 18 EJ g N 5605. Garveri-, Hud-og Skindarbejdernes Forb. H P edersen, Folehaven 29 Valby ® Va. 4063. Gas- og Vandarbejdernes Fagf., S V Ol ­ sen, Charlottenlundv. 9 Hell. ® Hell 5249 x. Glarmestersvendenes Fagf., KH Knud ­ sen, Jægerg. 9 El g N 8017. Glasarb. Forb., Kbhvns Afd., Alb. Se eger Ravnsborgg. 13 s INI gN2734v. Guld-,Sølv-ogElektropletarbejdernesForb., Kbhvns Afd.,SvendIIolm,Romersg.22 3 K1 g By 8845. Gortler- og Metalarbejdernes Fagf., Chr. Madsen, Rosengaarden 8 S Kl g By 5994. Haandskomagernes Fagf., H Chr. Thom ­ sen, Niels Ebbesens V.27 1 El. Handels- og KontormedhjælperForeningen, Formand: Carl .lensen, GI. Kongev. 1 E e El g Cent. 12339 & 13336, priv.gAm.6485; Sekretær: Henry Blach. Afdelinger : Bog- og Papirmedhjælper Afd., Henry Gran, Vibev. 2 4 I nv ] g Tg 6738. Central-Afd. Knud Høfft, Sonder- gaardsv; 5 Soborg g Sok 2736. Cigar- og Tobaksmedhjælper Afd., C G Christoffersen, Basnæsv.4 Brh. g Bella 1022. Forsikringsmedhjælper Afd., Henry Blach, Thuja Allé 14 Kastrup, g C. 13336. Iscnkrammed hjælper Afd., Carl Jensen, Milosv. 2 S [g] g Am. 6485.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker