kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København -Prof. HV Stockfleth, Buste, modeleret af Rasmus Andersen, afsløret 13. Juni 1900, rejst af danske Dyrlæger. - (Éandbohøjskolens Anatomibygning) Prof. C O Jensen, Buste, modeleret af den svenske Billedhugger Vitalis Gustafsson skænket af en Komité, opstillet 1935. Børsrampen. - Merkur og Neptun, Statuer. Carlsberg- Laboratoriet. - Kapt. J C Jacobsen, Statue, modeleret af V Bissen, afsløret 10. Nov. 1897, skænket af Funktionærer og Arbejdere. - JKjeldahl, Monument, udført af C Brum ­ mer. - Emil Chr. Hansen, Monument, udfort af S Sinding og CBrummer. Charlottenlund Slotshave. - Mindesmærke over Kong Frederik VIII og Dronning Louise, modeleret af Rikard Magnussen. Rejst ved Midler, tilvejebragt ved en Landsindsamling; afsløret 31. Okt. 1938. Christiansborg (Prins Jørgens Gaard). - Herkules,Statue,modeleret afThorvald- sen. - Minerva, Nemesis og Æskulap, Statuer, modelerede af HV Bissen efter Thorvald ­ sens Skitser. Christiansborg (Kongeporten). - Mindetavle for Københavns Forsvar 1659. Opsat paa 250 Aarsdagen 11. Febr. 1909. Christiansborg (Ridebanen). - Chr. IX, Rytterstatue, modeleret af Anne Marie Car 1-N ielsen, afsløret 15. Nov. 1927. Christiansborg (Rigsdagsgaarden). -Karyatiderne, af A Bund gaard. Christiansborg (Slotspladsen). - Frederik VII, Rytterstatue, modeleret af HV Bissen, fuldført af V Bissen, af ­ slører 6. Okt. 1873, restaureret 1921. Christianshavns Torv. - Grønlænder-Gruppe, udført af Svend Rathsack, opstillet 1938. Dalgas Boulevard. - Urjægeren, modeleret af Axel Hansen, rejst af Frdbg. Kommunalbestyrelse Efter ­ aaret 1926. Dantes Plads. ’ - Dante-Søjlen,udførtafU tzon-Frank og Carl Brummer (den antike Søjle skænket af Byen Rom, Bronzepladen med Dantes Portrætrelief (af S L Andreotti), skæn ­ ket af Byen Firenze), afsløret 23. Aug.1924; AlCarstens,Monument,udført af Th. ' opstillet 1894, skænket af Carl Jacobsen, Borgerne fra Calais, Gruppe (af- Rodin); Jabal,.lubal og Tubalkain, Gruppe (afLan- dowski);GeorgZoéga, Monument, udført af L Brandstrup, opstillet 1911, Skænket af Carl Jacobsen; Løven med Slangen og sid ­ dende Løve (af B ary e); H V Bissen, Buste (af Elo); H E Freund, Buste (af El o); Johs.Wiedewelt(af E 1 o) ; Th. Stein, Buste (af R A n d e r s e n ); J A Jerichau, Statue(af Johannes C B j erg); PaulDubois, Statue(af RLarche); Carpeaux, Buste (af Fagel); Falguiére, Buste (af Marqueste); Rodin, Buste (af Falguiére); Meunier, Buste (Selvportræt). tein,

V — 2596

Mini — Monu

Amager Boulevard. - Mindesmærke for Danske Flyvere, mode ­ leret af Einar Utzon-Frank; rejst af en Komite, opstillet Sommeren 1938. Amagerbrogade (Ved Volden). - Kilometersten(„Nulpunkt “ ),efterTegning af PV Jensen Klint; opstillet af Kbhvns Kommune 1920, hvor fordum Amagerport ] stod. Amalienborg PI. ( - Frederik V, Rytterstatue, modeleret af den franske Billedhugger J F Saly, rejst 1. Aug. 1771, skænket af Det Asiatiske Kompagni. Bellahoj Parken. - Afrooite, Statue i Kunststen, af Einar Utzon- Frank, skænket af Kbhvns Kommune, opstillet 1937. Bemstorff Slotspark. - A P Bernstorff, Statue, modeleret af A Paulsen, afsløret 26. Sept. 1904. Bibliotek, Det kgl. - Demosthenes (Afstøbning efter Original i Vatikanet), skænket af Carl Jacobsen. Bibliotekshaven bag Rigsarkivet. - Søren Kierkegaard, Statue, afsløret 27. Okt. 1918, modeleret efter Statuette af L H asselriis. - Griffenfeld, Statue, modeleret af Carl Martin-Hansen, afsløret 21. Okt. 1922. Blaagaards Plads. - Arkitektoniskindfatning efterTegning af IvarBentsen; Skulpturerne af Kai Niel ­ sen, udfort 1916. Blegdamsv. (Hj. af Tagensv.) - Mod Lyset, Monument over Niels R Fin ­ sen, modeleret af Rudolph Tegner, afsløret 23. Aug. 1910. - (Rigshospitalet) Brønd, af Max Ander ­ sen, opstillet Sommeren 1923. - (Blegdamshospitalet) Minerva medica, Gruppe, modeleret af V B i s s en , opstillet 1879. Borgmester Godskesens PI. - Indisk Danserinde, forgyldt Bronze, mode ­ leret af Jobs. Bjerg; skænket af Frdbg. ; Kommunalbestyrelse, opstillet Sommeren , 1938. Botanisk Have. - Afstøbninger, skænkede 1909 og følgende Aar af Carl J acobsen: Athene og Marsyas, Athene Lemnia, Sandalbinderen, Narkissos, Amazone, Myrons Diskoska ­ ster, Artemis fra Gabii og ArtemiB med Hinden. Bredgade Nr. 64 (St. Ansgars Kirke). - Ansgar, Statue, modeleret af M S Elo,op ­ stillet Foraaret 1927, skænket af Brygger Helge Jacobsen. Bredgade Nr. 66 (Kunstindustrimuseets Gaard). - Havhesten, Brønd, af Niels Skov gaard, afdækket 16. Aug. 1916 paa Kultorvet. Henflyttct til sin nuværende Plads Efter- aaret 1923. - Arkitekt Th. Bindesbøll, Buste, af Kai Nielsen, afsløret 1911 paa V-Boulevard, henflyttet til sin nuværende Plads Efter- aaret 1924. - Prof. G F Hetsch, Buste, udført af E H B entzen, afsløret 8. Juni 1902 paaV-Bou- levard, henflyttet til sin nuværende Plads Efteraaret 1924. - Mindestøtte for Emil Hannover, af Einar Utzon-Frank, afsløret 4. Sept,. 1926. Biilowsvej 11 (Landbohøjsk. Have). - PCAbildgaard, Buste, modeleret af August Hassel, afsløret 11. Sept. 1910. - Prof. B Bang, Buste, modeleret af August Hassel, afsløret 1. Nov. 1923, skænket af ■ Dyrlægeforeningen. - Malkepige. Statue, modeleret af VB issen, skænket af Carl Jacobsen. - Prof. E Rostrup, Buste, modeleret af Ras ­ mus Andersen, afsløret 29. Sept. 1909, rejst af Elever o. a. - Prof. Segelcke, Buste, modeleret af Aksel Hansen, afsløret 19. Okt. 1907; rejst af Mejeriforeningerne og Dansk Mejeristforen.

grafselskaber. Sager af ikke-teknisk Art ved- . rørende Radiospredning samt Sager om elektriske Stærkstrømsanlæg og Vandkraft- Kontorchef: F H V B entsen, R. DM. 2. Kontor. Almindelige Sager. Mini ­ steriets Kasse- og Regnskabsvæsen. Anlæg og Drift af private Jernbaner, Jernbanekommissariatet, Tilsynet med Privatbanerne. Transportbaner i Hen ­ hold til Lov af 20. Marts 1918. Færgevæ ­ sen. Sager angaaende Rutekørsel med Au ­ tomobiler m. v. Motorafgiftssager. Sager vedr. Luftfart. Kontorchef: S G Garde, R. 3. Kontor. Vejvæsen. Snekastningslo ­ ven. Motorafgiftsloven. Vejkrydssager. De under Ministeriet hørende Sager ang. Færd ­ sels- og Motorloven. Kontorchef: Ch. Buchwald, R.DM. Generaldirektoratet for Post-og Telegraf ­ væsenet, se Post-og Telegrafvæsenet. Generaldirektoratet for Statsbanerne, se Statsbanerne. Mission, Den frie, (Det danske Missionsfor ­ bund) Bethel, Tingv.llfS], Menighedsforst.: Carl Rasmussen, Margrethev. 6 Hell. J) Hell. 179. Missionsarbejdet i Kbhvn., se Skovtoftchjem- mene. Missionsselskab, Det danske, (D. M. S.) stiftet 17. Juni 1821 af Sognepræst Bone Falk Rønne.Adr.: Strandagerv.24,26 Hell.fi Hell. 911. Af Missionsstationer er der 11 i Sjd-Indien, 3 i Øst-Jeypore og 14 i Man- churiet, af Missionærer 51 i Syd-Indien, 4 i Øst-Jeypbre og 78 i Manchuriet. Formand : Sognepræst S H Søren ­ sen; Næstformand : Biskop Axel M al in ­ str øm, R., Viborg; Sekretær: Pastor Ei- lert Morthensen; Kasserer: Fanny Busch. Modehandlerforening, Danmarks, stiftet 14. Febr.1918, Kontor: Amagerbrog.37[S]$Am. 2952. Bestyrelse: Aage Jensen, Formand; Fru A Arfast-Hansen, Næstformand; Poul Bo nn es en, Kasserer; Frk. Alpha Nielsen; Frk. Emmy Berthelsen. „Moders Dag “ , Komiteen for, nedsat 1928 af De Allieredes danske Vaabenfæller. Rigs- dagsbetj. Chr. Svenningsen, Formand og Kasserer, Under Elmene 7 4 [S] Am. 5298v; Albert Petersen, FM., Sekretær, Vesterbrog. 73 B El f Ev. 2053v; Malerm. , Ingemand Petersen g) Gh. 3828 v. Modisternes Forening, stiftet 16. Okt. 1922. Adr. Slotsg. 30 4 [£) $ N 4203y. Formand: Fru Edith Sørensen. Moltkes, Komtesse, Pigeskole, se Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler. Montan-Ordenen, et hemmeligt Selsk. til gen ­ sidig Støtte, Hovedsæde i Kbhvn. Chef: Overbetj. H Klittegaard, Landskronag. 60 3 (Pi &Ry. 1788; Sekretær: Skrædderm. Har. Christensen, Enghavev. 6 EJ $ V 6006 y. $ Montessori-Selskab, Det Danske, stiftet 26. Feb. 1917. Kontingent 5 Kr. aarlig. For ­ mand: Forstander Johs.Rosbach, Bianco Lunos Allé 9 El $ Ev. 595. Monumenter m. m. Aabenraa v. Reformert Kirke. - Admiral OlfertFischer,Monument(Minde- stenen udfort af G B Hagen , Broncerelief ogBasrelief af HansLarsen), afsløret 16. Maj 1920. Tilhorer Solieutcnant-Selskabet. Allégade. - HolgerDrachmann, Statue,modeleret af II C Holter, afsløret 4. Juli 1924, skænket af Lorry Klubben. - M Goldschmidt, Buste, udført af Aksel Hansen, afsløret 10. Sept. 1920. - H V Kaalund, Buste, modeleret af Aksel Hansen, afsløret 2. April 1919. - Oehlenschlæger, Statue, modeleret af Jul. ^ fsU ’ ret ^4- Okt. 1897, skænket af Bankdirektør Axel Heide

- (Videnskabernes Selskabs Bygning) Sprog ­ forskernes Mindesten (Rasmus Rask, N L Westergaard. KarlVernerogVilh.Thomsen), af Arkitt kt ViggoSten Moller og Billed- hugg< r William Larsen, opstillet Somme ­ ren 1938. Bekostet af Modew. gs Legat og Ny Carlsberg fondet. Enghave Plads. - Springvand, sprang forste Gang 5. Juni 1926. Drengen er modeleret af Jens Lund; skænket af Kommunens Fond til kunstne ­ riske Form aals Fremme. - (I Anlæget) Veuus med Æblet, modeleret af Kai Niel* sen, afsløret samtidig med Parkens Ind ­ vielse, 26. April 1929.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker