kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Mogens B r o e , Kontorchef: VeKselmægler Fritz Esmark Olsen, R. og Skibsmægler Jørgen Wonsild. Mæglerkorporationens Understøttelsesfond, stiftet 14. Nov. 1839, dannet af frivillige Gaver og Bidrag, ejer 177,350 Kr., som er skamkede ved forskellige Legater. Le ­ gaterne uddeles i Portioner, i Reglen paa 40-400Kr. aarl., samt i Huslejehjælp 200 å 400 Kr. aarl. Bestyrelsen bestaar af Mægler ­ korporationens Bestyrelse. Mæglernes Understøttelsesforening , stiftet 4. Nov. 1865, har til Formaal at under ­ støtte nuværende eller forhenværende, vær ­ dige, trængende Medl. eller disses efter ­ ladte. Der uddeles aarligt ca. 8,000 Kr. i Portioner paa mindst 200 Kr. Aarligt Medlemsbidrag 20 Kr. Foreningen ejeren Formue paa ca. 190,000 Kr. Bestyrelse: Varemægler Chr.A Olsen, Formand Skibs ­ mægler MH Nielsen, R.DM.;Varemægler Georg Holm; Skibsmægler Aage Bruhn; Vekselerer Harald S c'h r ø d er, R. Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp, (LovNr.88af21.Aprill914.jtr.LovNr.U4af 30. Maj 1927; Instrukser af 9. Okt. 1915 og 14. Maj 1918). Sekretær: Kontorchef i Indenrigsmin. EFG Schau, R. Mælkenoterings-Udvalg, Det kbhvnske, Ves ­ terbrog 57 3 $ C. 12325. rede Mælk, har 12 Medl., hvoraf 6 repræsen ­ terer Køberne og 6 Sælgerne. Formanden ' vælges skiftevis af hver Gruppe. Koutorbestyrer: Frøken A E II e n r i k s e n. . Mælkeproducenter, Fællesrepræsentationen af, (Leverandørforeningen), stiftet 1918. Kontor: Vesterport 437 [3 j) By 7934 (11-3). Formand: Proprietær N Chr. Petersen,. Krebshus pr. Sorø ® 304. Mælkeriindustriarbejdernes Forbund i Dan ­ mark, stiftet 7. Marts 1907. Hovedkontor: Jessensg. 8, Horsens. Formand: Niels Ni el ­ sen fl 2147; Hovedkasserer: Andr.Kron- borg$886. Mælkeuavalg. De sjællandske Mejeriers, Ve ­ sterbrog. 57(3 f)C.12325& 12825. Formand: Proprietær Ejnar Nielsen-Skensved, Nylandsgaard pr. Havdrup f) Skensved 111; Forretninersleder: Frøken A E Henrik ­ sen. Møbelfabrikers Handelsforening, De danske, stiftet i 1934. Formaal : At samle alle Møbelfabrikanter i Danmark til Varetagelse af disses Tarv i handelsmæssige Forhold. Formand : Fabrikant M N y k v i s t, Hen- riettev. 1, Odense JJ 898. Kasserer og Sekretær: Landsretssagf. S A. E b b e s e n, Mageløs 10, Odense $ 524. Møbelhandlerforeningens Stiftelser, N-Fari- magsg. 53 og Vendersg. 15 E. Formand: Knud Knudsen, Vodroffsv. 2213$ C.7265. Møbelindustriforeningen, stiftet 8. April 1907, Frederiksborgg. 27 E f) Cent. 9603. For ­ mand : Møbelhdl. P A s b j o r n. Møbeltransportforening, Dansk, stiftet 1911, Adr. Danasv. 30 3® ★ Cent. 7400.Forenin- ?ens Formaal er dels at varetage Standens nteresser indadtil og udadtil, dels over for Publikum at skabe en Garanti for solid og fagmæssig Behandling. fastsætter bhvn. leve- Udvalget, der hver Torsda; Mælkenoteringen for den til I

V — 2600

O Hegner; Kapelmusikus Hans Søren ­ sen; Kapelmusikus Martin Sorensen. Musiker- og Orkesterforening, Kbhvns, Adr. Vendersg.23 1 E J} ★ Cent. 7910. Stiftet 25. I April 1874; c.1900 Medlemmer. Foreningen optager enhver dansk Musiker efter allagt Prøve. BestyrelseOMedlemmer.Formand :H VH ans en;Næstformand og Sekretær:Ed- xvin Andersen,R. Musikforeningen Stringendo. stiftet 13. Marts 1911. Administrator: Otto Bar fred, Bangsbo PI. 59 Vanl. $ Damsø 3509. | Musikforlæggerraad, Dansk, stiftet 31. Maj 1930. Formand: M O RickfelL Bredg. 31 E f C. 9243. Musikhandlerforening, Dansk, stiftet 13. April 1904. Formand: ViggoNielsen,Istedg.64 3 $ V. 3663. Musikhandlerforenings Hjælpekasse, Dansk, stiftet 25. Sept. 1928. Adr. Istedg. 643 D V 3663. Yder Hjælp til ældre trængende Dl ed ­ lemmer og forhenværende Medlemmer eller disses Enker. Direktion: Carlo Clausen; Viggo Nielsen; Alfred T li o r s i n g. Musikhistorisk Museum, Bredg. 68 E grundlagt 1897, omfatter c. 1000 hi ­ storiske Instrumenter, et musikhistorisk Bibliotek samtPalæografier, Billeder etc. af musikhist. Interesse. Illustreret, beskriven ­ de Katalog udkommet 1909, tysk Udgave 1911. Til nærmere bestemte Tider afholdes historiske Musikopførelser. Aaben hver Dag 13-16, Tirsd. og Fred, til ­ lige 19-21. Gratis Adgang. Bestyrelse: Generalkonsul Johan Hansen, K.DM. FM., Formand. Undervisningsministerietsdelegerede:Kon- torchef iUndervisnm. Fru Estrid Torkild- Hansen. Kasserer: Pianofabr. Knud Møller, R. DM. Adm. Direktør: Musikforf. Godtfred Skj erne, R.DM. Assistent: Magister Nils Schiørring. Bibliotekar: Organist Julius Foss, R. Musikkonservatorium, Det Fynske, se Real- Registret for Odense, Side 1910. Musikkonservatorium, Det kgl. danske, 1 (Kbhvns Musikkonservatorium), V-Boule- vard363D Cent. 4274. Bygningen indviedes 27.Marts 1905 (Arkitekt: Prof. ThurenYKon- servatoriet er grundlagt af P W Molden- haxver og har til Formaal at yde en saavidt muligt omfattende og grundig Uddannelse i M usik . Det begyndte sin Virksomhed Jan. 1867. Der optages baade kvindelige og mandlige Elever, dog først efter Kon ­ firmationen. Det aarlige Honorar er i Hovedskolen 440 Kr. Ansøgn. om Opt. ind ­ gives i Slutningen af Aug. og Begyndel ­ sen af Nov. Elevernes Antal 1939 var 181, hvoraf 32 Fripl. Program hos Portneren. Protektor : Hs. Maj .Kongen. Bestyrelse: Komponist Rudolph Simon- s en ,R.,Formand ;Pianist Chr. Christian- 8 e n,R.; OrganistDr.phil. Knud Je p p e s en ; Overretssagf. G Hartmann,R.; Deoarte- mentschef Fr. Gr a ae, K. DM. Kasserer og Forretningsf.: Overretssagf. G Hartmann, R. Jl Cent. 6625. • Musikpædagogisk Forening, stiftetl898. Ene ­ ste danske Sammenslutn. af Musiklærere, der ved sin omfatt. Eksamen garanterer for Medlemmernes Kvalifikationer. Formand: fh.kgl.Kapelmusikus Thorvald Nielsen, Amagerbrog. 8 [s] $ Am. 6739. Musikraadet, se Dansk Tonekunstner For ­ ening, Musikraadet. Mæglerforeningen, Provins-, for Danmark. Stiftet 1896. Formand og Sekretær: Skibs ­ mægler P A Nielsen, Faaborg f 9. Mæglerkommissionen, nedsat i Henh. til Næ ­ ringsloven af 28. April 1931. Formand: Departementschef i Hdlsmin. H. Jesper ­ sen, R.DM. Mæglerkorporationen. Stiftet 22. Dec. 1808. Adr. St. Annæ PI. 18 E $ Cent. 14496. Formand: Skibsmægler Herman Han- sen, R.; Næstformand: Varemægler I* S E s k i 1 d s e n , R.; Bisiddere Varemægler

Motorbaads Union, Dansk, stiftet 15. Okt. 1932. Repræsentantskabets Formand : Kom ­ mandør H Barf od,K.DM.ogNæstformand: I Direktør Th. Vandt; Bestyrelse: Prove- mesterSyrikH an sen,Odense,For mand,Sag ­ fører Arnold A n der s en, R., Næstformand ; Robert Jacobsen, Vejle; Toldinsp. EKo- foed Hansen, Kbhvn. ; Købmand Carl Sorensen, R., Silkeborg. Sekretariat: GI. Strand 42 S E DCent.5442. Motorbranchens Fællesraad, stiftet i Okt. 1934. Formand: Gross. F C Jacobsen, , Toldbodv. 6 E D Cent. 1720. Motorcykle-Forhandler Foreningen, stifteti. Marts 1932. Formand: La ur. Johns en, Uplandsar. 38 Isl $ Am. 6494. Motor Klub, Dansk, stiftet 26. Nov.. 1907. Formand: Gross. Knud Daniel s en, Si- gurdsg. 39 EJ lp C. 4644. Motor-Klub, Kbhvns, stiftet 16. Aug. 1912. Adresse: Kultorvet 2 Kl $ By 3605. Formand:Kommunelærer Alfred Hansen. Motorklubben for Kbhvn. og Omegn, stiftet 7. Maj 1920 Formand: Værkstedsmester L E Christensen, Helgesv. 3 2 [0 Gh, 1944x. Motorordonnansforenlngen, stiftet 26. Septbr. 1916. Formand: Ingeniør Chas. v. d. H ude R.DM., Dantes l ’ 1.333f Cent. 4513 &4514. Motororganisationernes Fælles-Repræsenta ­ tion, Pal æg. 6 Kl C. 8239. Oprettet 1932. Direktør: Kapt. Ernst J I p s e n, R.DM. Motorsagkyndige i Danmark, Landsforenin ­ gen af Justitsministeriets, stiftet 15. Marts 1925. Adresse: Mitch ellsg. 21 3 ® Cent. 6158. Motor Sportsraad, Dansk, Vesterbrog. 86 3 3 ® Eva 748. Oprettet l.April 1926. Formand: Kapt. H E g g e r s. Motor Union, Danmarks, Vesterbrog. 86 3 13 f) Eva 748. Stiftet 1914. Præsident: Ingeniør J P H Ør s; Generalsekretær: Redaktør Vald. Hoffmeyer. Motor Union, Sjællands, stiftet 23. Juli 1923, Vesterbrog.86 3 g}Eva748. Formand : Tøm- j rerm. Vilh. Lindemann; Forretningsfører: Redaktør Vald. Hoffmeyer, Kbhvn. i Motor Yachtklub, Kbhvns, stiftet 7.0kt. 1936. Formand: Bogtrykker O Jul. Schmidt, Amagert 10 C E $ C. 12575. Mundts Stiftelse, Stonng. 14 Havehuset E, traadte i Virksomhed Oktbr. 1863. Murer- og Stenhuggerlaug, Kbhvns, stiftet 7. Marts 1623, St. Annæ PI. 7 E® ★ Cent. 3948 (dagi. 9-17, Lord. 9-15). Oldermand: Esper Eising,R.DM. (tr. i Regelen 16-17, Lørdag 14-15). Murersvendeforeningen. Stiftelse for gamle Murersvende og deres Enker, Smedeg. 10 & 10 A og Murerg.12, 12 A & 14 Kl. opført 1860, 102 Boliger, hvoraf 42 er Friboliger. Formand: Odin Nielsen, f N.4806v. Musikdramatiske Skole, Den, Snareg. 4 2 E f By 4001. Sang, Dramatik, Klaver, Dans etc. Direktør : Operasanger Immanuel F r an k- sen. Musiker-Børs, Kbhvns Musiker- og Or ­ kesterforenings, Vendersg.23 1 E $ ★ Cent. 7910. Musiker Forbund, Dansk. Stiftet 1911. Kontor Vendersg.25'E $ ★ Cent. 13245. Hovedbestyrelse: OKruuse -Andersen, R., Kbhvn., Formand; Martin Sore nsen, Kbhvn.,Næstformand; Peter Aarkrogb, Kbhvn .; Peter II a n s e n, Kbhvn. ; Fr.E r i k- sen,Næstved; E Staal, Nakskov; A Lund Pedersen. R., Odense; Niels Nielsen, Guderup, Als; Carl Overgaard,R., Aar ­ hus; Karl Rasmussen, Randers; Jobs. Andreasen,Aalborg. Hovedkasserer og Sekretær: E S teines s, Kbhvn. Musikerforeningen i Kbhvn., stiftet 31. Okt. 1865, yder alle Medl. en aarlig Pension af indtil 150 Kr. fra det fyldte 60. Aar og ved ­ kommendes Enke Halvdelen af Beløbet. Kontingent 70 Øre mdl.,der ydes indtil Pen ­ sionsalderen. Bestyrelse: Kapelmusikus Ge- " “ in -R, Formand; Kapelmusikus An ­ ton Il ansen ,R.,N æs tf orm .; Kapelmusikus

Foreningens Hovedsæde er i Kbhvn. Ge ­ neralkonsul Over retssagf. Direktør C B In g- wersen,R. (Adams Transport Co., Akts.), Formand; Direktør Aage Rosendahl (Brdr. Rcsendahl), Næst formand; Vognmand N Am trup, Herning; Vognmand A Ber- thelsen, Kbhvn.-.Vognmand Aug. Giør tz, Haderslev; Vognmand A J en sen (Randers Flytteforretning); Erik Larsen (Aalborg ny Vognmandsforretning). Mødrehjemmet, Eschrichtsv. 7 Valby $ Vb. 74 x, optager første Gang fødende, ugifte Modre. Formand: Fru Departementschef C Waage, Hartmannsv. 77 Charlott! & Hell. 2115.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker