kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Indskrivningspenge 200 Kr. 7 fattige Enker kan desuden nyde aarlig af Stiftelsen hver 50 Kr Direktion: Stiftamtmanden og Biskop ­ pen over Ribe Stift. Kasserer og Regnskabsfører: Dommer Niels Bruup, Ribe. Euphrosyne, Musikforening, stiftet 7. Febr. 1875. Formand:Fuldm. Gunner Kiørboe, Kochsv. 2 El $ Ve.2211y. Orkesterdirigent: kgl. Hof-Violinistinde Gunna Breuning- Storm, M I & A. I 0 5975. Evangelieforsamlingen, stiftet 15. Okt. 19*19. Holder Møder i Kristi Menigheds Kirke, Worsaaesv. 5 [0. Forstander: Sigurd Bjør ­ ner, Begoniav. 19 Gentofte f Ge. 1858. Faarupgaard pr. Jellinge, se Hospitaler. fabrikantforeningen for Korkvareindustrien i Damn., stiftet 19. Jan. 1886. Formand og Sekretær: Fabrikant Chr.Peter s, Ren- temesterv. 36 I nv I $ Tg. 1510; Kasserer: Fa ­ brikant L K ii s t e r. fagforbund i Danmark, De samvirkende, opr. 3. Jan. 1898, Kontor Rosenørns Allé 12 IS (9*5) I Cent. 3541 og 10541, er Centrali ­ sation af de fleste her i Landet værende fagi. Arbejderorganisationer, hvis Formaal er at støtte Arbejdernes Bestræbelser for ad faglig Vej at forbedre deres Stilling; udgi ­ ver Bladet „Arbejderen". Bestyrelse: Kedelpasser Laurits Hansen, MB., For ­ mand; Lagerarbejder Eiler Je n sen, Næst- formand;Skrædder Hans J aco bsen,Hoved - kasserer;SnedkerEinar Nielsen, Typograf Ernst B er g og Chauffør Julius Nielsen, MB., Sekretærer; Smed P Andersen; Skrædder Josef Andersson, ML. MB.; KeramikerRaadmand O E Einer-Jen- sen, MF. MFK.; Sadelmager Th. Clau ­ sen; Typograf Sigvald Hellbe rg, MB.; Elektriker Vald. Jensen: Partiformand H Hedtoft-Hansen, MF.; Snedker N Madsen; Arbejdsmand Robert Nielsen, MB; Arbejdsmand Axel Olsen; Overpor ­ tør Ch. Petersen, ML.; Matros Chr. Bo rgland. Fagforbundene. Fagforeningerne i de Fag, som har Udøvere paa flere Steder i Landet, har samlet sig i Fagforbund. Nedenstaa- ende følger en Fortegnelse over de Fagfor ­ bund, der har Sæde i Kbhvn., samt For- mændenes Navne. (D. s. F. tilsluttet De samvirkende Fagforbund i Danmark). Arbejderforb., Kvindeligt, Fru FannyJ en- sen, Evaldsg. 7 [N] |l Cent. 5123 ■& 11723 (D. s. F.). Arbejdsmands Forbund, Dansk, Axel Ol ­ sen, Nyropsg. 25 O (D.S. F.). Stiftet i Efteraaret 1896 ved Af ­ stemninger i Varde, Helsingør og Kbhvn., vodtaget paa Hoved ­ bestyrelsesmøde i Kbhvn. d. 26. Dec. 1896. Traadte i Virksom ­ hed den 1. Jan. 1897. Kontortid 9-5, Lørdag ‘ 9-12. Hovedkontor jjl A Cent. 2140. Omstilling til samtlige Kontorer. Privatboliger : Formand Axel Olsen, Vangedev. 197 Søborg $ Søb. 586; Sekretær Robert Nielsen, MB., Ridder Stigs V. 16 [S] $ Am. 6849; Hovedkasserer J A Nielsen, Ærtev. 23 Brh. $ Bella 1024; Forretningsfører Otto Jespersen, Led ­ ager v. 30 Rødovre Vanl. f) Rød ­ ovre 204; — Martin Ni els on, CrillesTønne- sensAllé7 Kastrup I Kastrup s 797; — Niels Christensen. Harre- strup Allé 8 Valby ® Vb.578; — Chr. Larsen, Amagerbrog. 53 Isi $ Am. 6050; — Frantz Petersen, Irmingersg. 12 El I Øb. 1173;

Estv — Fagf Husassistenternes Forb. i Danm., Andrea Jørgensen, Sjællandsg. 57 s El ® N 4415 (D.s. F.) Jernbaneforb., Dansk, Thorv. Pedersen, Nyropsg. 27 El IC. 4482 & 15863, priv. ® Da. 4765 (D. s. F.). Jern- og Metalsliberforb., Dansk, Aage Sørensen, St. KnudsV.46 El I Eva 3151 (D.s.F.) Karetmagerf., Dansk, CM Carlsen, HC Ørsteds V. 28 C El I Eva 2713. (D. s. F.) Kedel- og Maskinpasserforb., Dansk, J Her up, Vesselsg.4 s El I N 7559 (D.s.F.) Keramisk Forb., O E Einer-Jensen, MF. MFK., S-Fasanv. 10 E | Gh. 4039 (D. s. F.) Kobbersmedenes Forb., Ludv. Jensen, Valby Langg. 135Valby IVb.3281.(D.s.F.) Kommunalarbejder Forbund, Dansk, Rs. Olsen, Thorvaldsensv. 2 El ® C. 14795. (D. s. F.) Korkskærernes og Sortererskemes Forb., Viktor N i e 1 s s o n , Fiskerg. 18 Ei I Tg. 6049 (11-1) (D.s.F.) Kurvemagernes Fagf., EmilJ ohansen, Istedg. 118 4 El I V 9048x (D. s. F.). Litografisk Forb., S E Frederiksen, Larslejsstr. I 1 E f} By 3575 (D.s.F.) Lokomotivmandsforbund,Danwk,NTh.Brix, Kjærby pr. Aalborg I 3510 (D. s. F.). Lokomotivmands Forening, Dansk, Sophus Jensen, V-Boulevard 45 1 El I C.7708, se endvidere selvst. Art. Lokomotiv ­ mands Forening, D. Læder- og Skindarbejderforbund, Dansk, C F Petersen, S Boulevard 37 2 El IV 4512 (D. s. F.) Malerforb. i Danm., Fr. Jensen, Rø ­ mersg. 24 E I Cent. 10385 (D.s.F.) Mejeristforb., Dansk, Laur. Pedersen. Roskilde fi 1249. Metaltrykkerforbund, Dansk, Helge Bj er ­ ring, GI. Kongev. 6 Eli By 197v (D.s.F.). Murerforbundet i Danm., Marius Madsen, Dosseringen 36 El I Cent. 8054. Mølleri arbejder forb., Dansk, J M Jo h an ­ se n, Grøndalsvænge Allé 28 [F] I Tg. 4777 (D.s.F.) Papirindustriarbejderforb., M P Elling, Rosenørns Allé 14 El IN 964 (D. s. F.) Postforbund, Dansk, P Jen sen,Vodroffsv. 13 3 El I Cent. 14124. (D.s.F.) Privatfunktionærernes Forbund, IMHer- 1 a k, Duebrødrev. 9, Aalborg I3516(D.s.F.) Radiotelegrafistforen, af 1917, CAGott- schalck, Cort Adelers G. 8 E ® By 6326 (D.s.F.) Rebslagerarbejderforb., Dansk, AntonC hri- s t e n s e n , Fabersv. 36, Randers (D.s.F.). Riggernes og Sejlmagernes Forb., Anton Svendsen, Prinsesseg. I 3 E ® Am. 7306 & Am. 2216 (D.s.F.) Skand. Sadelmager- og Tapetserer-Forb., Th. Clausen, Rathsacksv. 8 l El ® C.16536 (D.s.F.) Skibstømrerforb., Dansk, GSigurdsson, Collinsg. 5 S [S] $ 0 6660 (D. s. F.) Skorstensfejersvendenes Forb., R Chri ­ stensen, Rosenørns Allé 12 3 É I N1328y (D. s.F.) Skotøjsarbejderforb., Dansk, Peder Knud ­ sen, Niels Ebbesens V. 27 1 El I Eva 1473 & Eva 1474 (D.s.F.). Skraatobaksarb. Forb., Th. Nielsen, HC Ørsteds V.19B 1 El I Eva 632, privat, Pop ­ pelhøj 21 Hell. JI Hell. 1484 (D.s.F.) Skrædderforb., Dansk, Josef Andersson, ML. MB., Vendersg. 29* E I Cent. 10518 & Palæ 918 (D. s. F.) Slagteriarbejderforb., Dansk, Fr. Bertel ­ sen, „Axelborg “ 5 E11 Cent. 12765 (9-11). Smede- og Maskinarb. Forb., Dansk, P An- d er s en, GI. Kongev. 6 2 (V-Søgade 2 2 &4 2 ) El I Cent. 5121 & 8221. Postgirokonto Nr. 576 (D.s. F.). Snedkerforbundet i Danm., Niels Mad ­ sen, Rømersg. 22 4 E f Cent.12753 & 12958 (D.s.F.).

V — Christoffer Mortensen, Eng ­ marken 10 Kastrup ® Ka. 1259; — Alfr. Petersen,Haraldsg. 5 IH) J) Ta. 2078; — Peter Andersen, Nyholms Allé 10 Rødovre Vanl. $ Rø.404; — Niels P Hansen. Eriksholmv. 8 Vanl. Jp Damsø 2143; — Vald. Petersen, Aarhus $1948; — Viggo Eigtved, Holstebrog. 4 [g| f Tr. 176; — Peder Poulsen, Finsensv. 43B 0 f Fa. 1758; — O Levinsen, MF., Azaleav. 42 Valby f Vb. 2726; — Lorentz Petersen, Islevhusv. 79 Brh. D Bella 751; — Vilh. Rasmussen. Solvænget 9 Lyngby J1 Lyngby 1504; Redaktør Rich. Børgesen, Hillerød $ 925. — Marius O Isen, Evaldsg. 6 El j) N 4150. Bageri- og Konditoriarbejderforb. i Danm. Chr. Nielsen, Rosenørns Allé 14 4 El S N 3451 (D. s. F.) Billedskærernes og Dekorationsbilledhug ­ gernes Forbund i Danmark, H C A nder ­ sen, Rømersg. 22 E I By 6906 (D.s.F.). Blikkenslagerforb. i Danm., LC Ander ­ sen, Nørrebrog. 39 2 El f) Cent. 11929. BogbinderforbundetiDanm.,Th. Nielsen, Ny Kongensg. 15 E D Cent. 12761 (D.s.F.) Brolæggerforb., Dansk, Alb. C Nielsen, Fælledv. 4 El II N. 6690 (D. s. F.) Bryggeriarbej dernesForb.,MariusM a d s e n, H C Ørsteds V. 28B El J} Cent. 15270. Bødkerforb. i Danm., Rasmus Rude, Rø ­ mersg. 22 2 E I By 3146 (D. s. F.) Børsteindustriarbejdernes Forb., Dansk, Emil Knudsen, Flensborgg. 4 3 El ® V 9160v(D.s.F.). Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, P Andersen, V-Søgade 4 2 \ El I Cent. 5121 & 8221. Dansk Lokomotivmands Forening, se Loko ­ motivmands Forening, D. Drejerforb. i Danm., M Arnsfelt, Col- bjørnsensg. 20 s El I V 8175 (D.s.F.) Dykkerforening, Dansk, H Rasmussen, Aakandev. 5 Brh. (D. s. F.) Elektrikerforb., Dansk, Formd.: Vald. Jen ­ sen; Hovedkass.: Jens S Pedersen, Hauchsv. 17 El f Cent. 7918 (D. s. F.). Forbundetfor faglærtKøkkenpersonale,Løn- gangstr. 21E f*C.14414 & C. 14434. For ­ mand : Sverre Schmidt, priv. I Am.7428; Næstformand : Anna Andersen, priv. ffl Su. 383 (D. s.F.) Forgylderforb. i Danm., L O ver by,Degne ­ stavnen li 2 I nv I $ Tg. 4969 v (D. s. F.) Former- og Støberiarbforb., Dansk, Herman Hansen, Gl.Kongev. 6 4 El ® By 6725 & By 2125 (D. s. F.) Funktionærlorb., Dansk, M Steenberg, Rosenørns Allé 12 El J1C.11043 (D. s. F.) Gartnerforb., Dansk, stiftet 11. Dec. 1894, Knud Petersen, Todesg. 13 El ® N 7247 (D. s. F.) Glarmestersvendenes Forb., M C Jensen, Overskousv. 1 Valby f Vb. 1605 (D. s. F.) Glasarbejderforb., Dansk, C J Olsen, CMLarsonsAllé 9 Kastrup ® Kastrup 153 (D. s. F.) Guld-, Sølv- og Elektropletarb. Forb., Alfr. Christensen, Rømersg. 22 D Eli Palæ 6235 (D. s. F.) Gørtlernes- og Metalarbejdernes Forb.,Chr. Madsen, Rosengaarden8 s EIBy 5994 (D. s. F.) Handels- ogKontormedhjælperforb.,Dansk, Gustav P edersen, MF., V-Boulevard 43 El I Cent. 143, 8143 & 12143. (D. s. F.) Handskemager forb., CJo hansen, Ægirsg. 68 El jl Ta. 1965 (D. s. F.) Hatte- og Buntmagerforb., Dansk, A Johnsen ,Forhaabningsh. Allé 45 El U C. 8729 (D. s. F.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker