kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Zahl — Østr

2438

2665 geanstalterne ........................................... 2465 — Brandforsikring, se Brandforsikr. . . . 2487 — Haveselskab, se Haveselskab ............... 2537 — historisk-topografiske Selskab ............ 2665 — Hypotek-Forening, se Hypotekforen. . 2544 — Kreditforening, se Kreditforeninger. . 2559 — Landcreditk., se Kreditforen ................... 2559 — Land-Hypotekforen., se llypotékforen. 2544 — Overtoldinsp., se Toldvæsen ............... 2654 Østjydsk Handelsforen. for Landkøbmænd. 2665 Østjydske Nævningekreds, se u. Aarhus. . 1722 Østre Anlæg ................................................ 2665 — Elektricitetsv., se Belysningsvæsen . . 2483 — Gasværk, se Belysningsvæsen ............... 2483 Østre Landsret, se Landsret ..................... 2570 Østrigsk-Dansk Forening ........................... 2665 Side Østasiatiske Industri- og PlantageKomp. 2665 Østasiatiske Kompagni ............................... 2665 Østerbros Boldklub, se Boldklub ........... 2486 — Grundejerforen., se Grundejerforen.. . 2533 — Husholdningsforening .......................... 2665 — Juleforening ......................... 2665 — Kammermusikforen., se Kammerm. 2550 — Plejeselskab, se Plejeselskab ................ 2611 — Skoletandklinik, se Skoletandkl .......... 2630 Øster Farimagsgades Skoleforening .... 2665 Østerlandsmissionen .................................. 2665 Østersogades Gymnasium, se Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler ............................ 2479 Østervold Sogn, se Esajas Kirken ........... 2502 Østifternes Aandssvageanstalt,seAandssva- Foreninger, Faglige [fortsat] Fællesorganisationen for civile Tjene ­ stemand u. Krigsmin ................ 2523 Grønlandske Tjenestemandsforening. . . 2534 Havnefogedforening, Dansk ................... 2537 Ingeniører i Statens Tjeneste, Foren, af 2547 Ingeniørløjtnantselskabet ...................... 2547 Ingeniørofficiantforen ............................. 2517 Intendanturforeningen ........................... 2547 Jernbaneforeningen ................................ 2548 Jernbanepostforeningen ......................... 2548 Kordegneforening, Danmarks ................. 2558 Kordegneforeningen i Kbhvn. og Frdbg. 2558 Kriminalpolitiforening, Damlk .............. 2560 Kystofficersforeningen .......................... 2566 se tillige Til fej el ser efter denne Emneliste Landsforeningen for res. Kapellaner . . 2569 Lokomotivmands-Forening, Dansk. . . . 2588 Ministerialforeningen .................. 2594 Ministeriernes Kontorforening .............. 2594 Motorsagkyndige, Landsforeningen af . . 2600 Offlcersforeningen ............... '. ................ 2607 Officiantforeningen ................................... 2607 Officiantgruppens Hovedorganisation . . 2607 Organisationen af fagligt uddannede Tje- nestemænd ved Statens Arkiver, Bib- - lioteker og Museer ............................. 2608 Pensionist-Landsforeningen .................... 2609 Postbudeforening, Kbhvns ...................... 2612 Postcirkel. Kbhvns .................................... 2612 Postforbund, Dansk .................................. 2612 Post- og Telegrafforening, Dansk .... 2612 Provsteforening, Danmarks ...................... 2615 Præsteforening, Den danske ................... 2616 Radiotelegrafistforening ............................ 2617 Reserveofficersforeningen ...................... 2618 Revisorforeningen af 1919 ....................... 2618 Rigshospitalets Tjenestemandsforening . 2621 Sammenslutningen af Embedsmænd ved Sygehuse og Anstalter i Danmark . . . 2625 StatBembedsmænds Samraad, Danske. . 2641 Statstjenestemændenes Centralorg. I . . 2642 ------ II ...................................................... 2642 Søofficersforeningen ................................ 2648 Søværnets Kvartermesterforening .... 2649 Togpersonalets Forening ........................ 2653 Toldassistenters Foren., De kbli ........... 2653 Toldbetjentforeningen af 1904 .............. 2653 Toldembedsmænd, Foreningen af. . . . 2653 Toldetats Forening, Den danske. . . . 2653 Underofficersforening af 1939 .............. 2657 Side

Sido Ægyptologiske Laborat. se Universitetets 2660 Æroforeningen ........................................... 2664 Ærøskøbing, Firma-Register .................... 2908 — , Forretninger m. .. ................................ 2037 & G.-Samfundet ............................ • • • • 2< >65 Øjenlægers Organisation, Kbhvnske. . . . 2665 Økonomisk-Statistisk Lab., se Univ .......... 2660 Økumeniske Fællesraad ............................ 2665 Ølbeskatningen, se Toldv ............................. 2654 Ølgod, Firma-Register ............................... 2908 — , Forretninger m. m .................................. 2037 Ølhandlerforeningen af 1875 .................... 2664 Ølhandlerforeningen Carlsberg, se Carlsb. 2492 Ølhandlerforeningen, Central-, so Central. 2494 Ølhandlerforeningen Hafnia,.^ .................. 2665 Øregaard ............................................ Øregaard Gymnasium, se Gjentofte kom ­ munale Skolevæsen ................................ 2531 Øre- og Halslægers Organisation, Kbhvn. 2665 Øresund, Skydeselsk., se Skydeselsk. . . . 2633 Øresunds Sejlklub Frem, se Sejlklub . . . 2627 Øresundshospitalet, se Hospitaler ............. 2542 Ørholm, Beboere ........................................... 747 Ørnehøj, se Aandssvageanstalterne ........... 2466 Ørnen, Foren., se Foreningen Ørnen. . . . 2517 i Ørsted-Fondet, so Rask-Ørsted Fondet . . 2617 ØrstedBparken ....................................... 2665 1 Ørsted Værket, seBelysningsvæsen,Kbhvns 2483 Foreninger, Faglige [fortsat] Kommunelærerindeforening, Kbhvns . . 2557 Kommunes, Kbhvns, tekniske Tjeneste ­ mand i 7. Lønklasse ......................... 2557 Kommunes, Kbhvns, tekniske Tjeneste ­ mand i 8. Lønklasse .......................... 2557 Kæmnerforeningen ................................. 2566 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Landsforeningen af Kommunesekretærer 2569 Pantefogder i Danm., Foren, af ........... 2608 Politiforbund, Dansk ............................... 2612 Politiforening, Frdbgs .............................. 2612 Politiforening, KbhvnB ........................... 2612 Realskoleforening, Den kommunale. . . 2617 Sammenslutningen af Embedsmænd ved Sygehuse og Anstalter i Danmark . . .-. 2625 Skoleinspektørforening ........................ 2630 Sognefoged- og Lægdsmandsforen ........... 2635 Stads- og Havneingeniørforen ................ 2638 Viceinspektørforeningen v. Kbhvnskom ­ munale Skolevæsen ............................ 2663 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste. Aandssvageanst. samv. Funktionærforen. 2466 Amtsforvalterforeningen .......................... 2469 Arkivarforeningen .................................. 2476 Artilleriofficersforeningen ....................... 2477 Centralforeningen af Lærere v. Univ., Polyt. Læreanst., Landbohejsk. og Farmaceut. Læreanst ............................. 2493 Centralraadet for StatensKontori8tklas8er2494 Dommerforening, Den danske .............. 2499 Døvstummelærerforeningen .................... 2500 Foren, af Dommerfuldmægtige .............. 2513 Foren, af kgl. Vejere og Maalere. . . . 2514 Foren, af Løjtnanter og Kornetter. . . 2514 Foren. Den kgl. Ballet ............................. 2515 Foren, af Officerer udenfor aktiv Tj. . 2514 Foren, af Politiassist. og Overbetj. . . . 2514 Foren, af Politifuldm. i Danmark. . . . 2514 Foren, af Politimestre i Danmark . . . 2515 Foren, af Rigsdags-Tjenestemænd . . . . 2515 Foren, af Søofficerer i Reserven .... 2515 Foren, af Tjenestemand v. UdskrivningBV.2515 Foren, for Personalet i Statsanstalten 2516 Foreningen Ørnen ...................................... 2517 Fyrvæsenets Forening ........... 2523 Fællesorganisationen af civile Tjeneste ­ mand ved Søværnet ............................ 2523 Bemærk: 2. Bind begynder med l ’ airina 2401.

Sido ^ahlensersamfundet ................................... 2664 Zahles, N, Skole ................................. 2664 Zebaoths Kirke, se Garnisons K ............... 2528 ZioniBtforening ............................................... 2664 Zions Kirke, se Sions Kirke .................... 2629 Zonta ............................................................. 2664 Zoofysiologiske Lab., se Universitetets . . 2659 Zoologisk Have i Kbhvn ............................ 2664 — — i Aalborg . . . . .................. 1704 — — i Aarhus ........................... 1723 — — i Horsens ........................... 1841 — — i Nvkøbing F ....................... 1891 — — i Odense ............................ 1911 — Museum................................................... 2665 ^Ebeltoft, se Ebeltoft. Ædle Hesteavls Fremme, se Foren, til den ædle Hesteavls ................ 2516 Ædruelighedsforb., Kristeligt, se Krist. . 2561 Ædruelighedsraad, Kvinders, seKvindersÆ. 2565 Ægexportørforeningcn ............................... 2665 Ægkontrollen, se Statskontrollen med Smør og Æg m. m ................................ 2641 Æg-Noteringen ............................................. 2665 Ægtepagt ...................................................... 2665 — Registrering af, se Justitsministeriet. 2550 Ægteskab ...................................................... 2665 Ægudvalg, Statens, se Statens Ægudv. . . 2639 Ægyptens Gesandtskab, se u. Gesandtsk. 2531 A. Foreninger, Faglige (Fagbegrænsede Foreninger, hvis Formaal er udelukkende velgørende, findes under For ­ eninger B.) 1. Arbejdere (se ogsaa A 17: Medhjælpere og Funk ­ tionærer). Arbejdernes Fællesorganisation ............ 2471 Centralf. for fagorg. Arb. under Krigsmin.2493 Centralorg. af Metalarbejdere .............. 2494 Fagforbund, De samvirkende ................. 2503 Fagforbundene ........................................ 2503 Fagforeningerne ..................................... 2504 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Jernbaneforbund, Dansk ......................... 2548 Kristeligt dansk Fællesforbund .............. 2561 Kvindeligt Arbejderforbund ................. 2565 Mælkeriindustriarb. Forbund .............. 2600 Smede- og Maskinarbejder-Forb ............ 2634 Snedkerforbundet i Danmark ............... 2634 2. E mb e ds- og Be still ingsmæ nd, kommunale Amtsvandinspektørforeningen .............. 2469 Amtsvejinspektarforeningen ................. 2469 Bibliotekarsammenslutn. f. Folkebibl. 2484 Brandfolkenes Organisation .................. 2487 Foreningen af Byraadssekretærer .... 2513 Foreningen af Embeds- og Bestillings- mænd under Gjentofte Kommune . . . 2513 Foreningen af kommunalt ansatte Skole ­ læger i Kbhvn ......................................... 2514 ForeningenafOver-ogInspektionsbetjente 2514 Foreningen af Socialinspektører .... 2515 Foreningen af Sognefogeder ................. 2515 Foren. Kbhvns Kommunes Embedsm. 2516 Gasteknisk Forening ............................... 2529 Gasværksbestyrerforbund, Dansk .... 2529 Havnefogedforening, Dansk .................... 2537 Hospitalsfunktionærernes Fællesforen. . 2542 Ingeniør-Forbund, Kbhvns kommunale. . 2547 Kommunal AsBistentforening ................. 2554 Kommunalforening, Frdbg ...................... 2556 Kommunalforening, Kbhvns ................. 2556 Kommunalt Tjenestemandsforbund. . . 2556 Kommunelægeforeningon i Kbhvn. . . . 2557 Kommunelærerforening, Frdbg .............. 2557 Kommunelærerforening, Kbhvns ............ 2557 Sido

Foreninger : A. Faglige (26 Grupper); B. Velgørenhed og gensidig Hjælp (21 Grupper); C. Forskellige (29 Grupper).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker