kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Skol — Soci

2431

•Sido

Side Slesvig Ligaen (D. D. D.) ...................... . 2634 Slesvigske Forening, se Danske Kvinders slesvigske Forening ............................. 2498 Slotsholmens Historie, se Christiansborg . 2494 Slotskirken, se Christiansborg S ................ 2494 Slotte, Palæer o. 1. Amalienborg ........................................... 2468 Bernstorff ............................................. 2483 Charlottenborg ........................................ 2494 Charlottenlund ................. 2494 Christiansborg ....................................... 2494 Dronninggaard ........................................ 2499 Enrum ...................................................... 2502 Fredensborg Slot ....................................... 1778 Frederiksberg Slot .................................. 2520 Frederiksborg Slot ..................................... 1820 Frederiksdal ........................................... 2521 Graasten Slot ............................................. 1795 Gram Slot .................................................. 1796 Jægerspris Slot ....................................... 2550 Koldinghus ................................................ 1858 Kronborg ............ • ......................... 1812 Marselisborg ............................................... 1722 Nordborg Slot ............................................ 1886 Prinsens Palæ .......................................... 2613 Rosenborg ................................................ 2622 Slot, Odense ............................................ 1910 Slottet (Aalborghus) i Aalborg ............ 1704 Slottet i Nyborg .......................... w . . . 1887 Sorgenfri ................................................ 2635 Sønderborg Slot ........................................ 2003 Slumvirksomheder, se Centralmissionen . 2493 og Frelsens Hær .................................. 2521 Sløjdforeningen af 1902 ............................. 2634 Slojdinspektør ............................................. 2634 Sløjdlærerforening, Dansk .......................... 2634 Sløjdlærorskole, Dansk ............................. 2634 Sniaaborns Landophold ............................... 2634 — Vel ......................................................... 2634 Smedelaug, Kbhvns ..................................... 2634 Smedemestre i Jylland, Centralforen, for, se Arbejdsgiverforening .................... 2474 Smedemestre i Østift., Centralforen, for, se Arbejdsgiverforening ....................... 2474 Smede- og Maskinarbejder-Forb ................. 2634 Smørbedømmelser, Statens, se Statens Smørbedømmelser .................................. 2639 Smør-Eksportørernes Forening, se For ­ eningen for Exportorer af danskSmør . 2515 Smormærketilsyn, Statens .......................... 2634 Smør- og Margarinehdl.-Foren ................... 2634 Smørkontrollen, se Statskontrollen m.Smør og Æg m. m ........................................... 2641 Smørnotering, Kbhvns ............................... 2634 Snedkerforbundet i Danmark .................. 2634 Snedkerlaug, Kbhvns .................................. 2634 Snedkermestre, Fællesforeningen af. . . . 2634 Snedkersvendenes Stiftelser ....................... 2634 Snepsgaard, se Ungdomslcjre .................... 2659 Socialdemokratisk Forbund ....................... 2634 Socialdemokratisk Presseforen ................... 2634 Socialdemokratiske Ungdom, Danmarks. . 2634 Socialdirektorat, Kbhvns Komm., se Kom- munalbest., Mag. 3. Afd ........................ 2555 Sociale Institutioners Fællesudvalg, seFæl- lesudvalget ang. danske sociale og filantropiske Institutioner .................... 2524 — Sekretariat, se Forening for social Op ­ lysning ..................................................... 2516 ------ , se ogsaa Studenternes soc. Sekr. . 2643 Social-filantropiske Boligselskab .............. 2634 Socialinspektører, se Real-Reg. for de paag. Socialinspektører, Foren, af, se Forenin ­ gen af Socialinspektører ........................... 2515 Socialkontorer, se Offentlig Forsorg .... 2606 se ogsaa Art. Lyngby-Taarbæk Komm.2589 og Art. Søllerod Kommune ................. 2647 Social Litteratur, Udv. f., se Udvalget f. . 2657 Socialministeriet ........................................ 263+ A åndssvageanstalter ............................... 2465 Arbejdsdirektoratet .................................. 2471 Arbejdsløshedsfonden ............................. 2475 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdir ................ 2471 Arbejde- og Fabriktilsynet .................... 2475 Arbejdsraadet ....................................... 24 76 Arbejdsudvalg, Socialministeriets .... 2476 Beskæftigelsesudvalget ............................ 2483 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn. . . . 2485 Blindeinstitut, Det kgl., paa Røsnæs . . 2485 Bøgildgaard (ved Kellerup) ................... 1856 ' Børneforsorgens Landsnævn, se Børne ­ værn ........................................................ 2492 Børneforsorgens Overinsp ....................... 2491- Direktoratet for Ulykkesfors ................. 2499 Dovstummeanstalter ............................... ’ 2500

Side Skolerejsehjemmene, Foreningen .............. 2630 Skolescene, Foreningen dansk ....... 2630 Skoleskibet Danmark, se Statens Skoleskib 2639 Skoletandkliniker, Kbhvns Kommunes . . 2630 se ogsaa Frdbg. kommunale Skolevæsen 2519 samt Gjentofte kommunale Skolevæsen 2531 Skolevæsen, Kbhvns .................................. 2630 se tillige Tilføjelserefter denne Emneliste Skomagerlauget ........................................... 2632 Skomagerlaugets Stiftelse ......................... 2632 Skomagermester- og Svende-Foreninger og Stiftelser ............................................. 2632 se ogsaa Laanefondet for ................... 2567 og u. Landsorganisationen af ............. 2570 Skorstensfejerlauget af 11. Febr. 1778 . . 2632 Skorstensfejningen ................................... 2632 Skotøjsbranchens Kreditorforening .... 2632 Skotøjsbranchens merkantile Sammensi. . 2632 se tilligeTilf g jelser efter denne Emneliste Skotøjsfabrikanter, Foren, af Kbhvns .. . 2632 se tillige Tilføjelser efterdenneEmnelisto Skotøjsfabrikanter, Foreninger af, se Ar ­ bejdsgiverforening ............................... 2474 Skotøjsgrossisters Foren., se Foreningen af danske Skotøjsgrossister ......................... 2513 Skotøjshandlerforening, Kbhvns. ...... 2632 Skovdistrikter, se Afd. VII. Fag-Reg. . . . 3846 Skove, Statens, se Skovvæsenet ............... 2632 Skovejere, jydske, se Foreningen af ... . 2514 Skovforening, Dansk .................................. 2632 Skovgaarden, Skolehjem, se Ilolsteinsminde 2540 Skovkasse, se Amtstue ................................ 2469 Skovly ........................................................... 2632 Skov- og Landejendomsbesiddere, se Foreningen af Skov- og L ............... .. . 2515 Skovreguleringen ....................................... 2632 Skovridere, se Skovvæsen ......................... 2632 Skovshoved Idræts-Forening, se Idræts- Forening Skovshoved .............................. 2545 — Kirke ..................................................... 2630 — Klampenborg Grundejerforening .... 2632 — Skole, se Gjent. komm. Skolevæsen . . 2531 Skovtoftehjemmene .................................... 2632 Skovvæsenet ............................................... 2632 Skraa- og Rogtobaksfabr. i Danmark,Foren. af, se Foreningen af ................................. 2515 Skrikes, Julius, Stiftelse ............................ 2633 Skrivemaskiner, Foren, af Importører af, se Foreningen af Imp ................................... 2514 Skrædderlauget i Kbhvn ............................. 2474 Skrædderlaugets Stiftelse .......................... 2633 Skræddermestre fra Land og By i Danm., Centralforen, af, se Centralforen, af S. . 2493 — og Herrekonfektionister i Danm., Foren. af, se Arbejdsgiverforening ................. 2474 Skræddermestre- og Svende-Stiftelser . . . 2633 Skuespillerforbund og -Forening ............... 2633 se ogsaa Foren, af danske Skuespillere 2513 Skuld, se A6suranceforeningen ................. 2477 Skulpturforening, Dansk ............................. 2633 Skulptursamling, den kgl., se Statens Mu ­ seum for Kunst .................................. 2638 Skydeselskaber ...................... 2633 (se ogsaa Livjæger-Skydeselsk.) ........... 2587 Skydeskolen for Haandvaaben ................. 2633 Skyldkredse, se Ejendomsskyld ................. 2501 Skytteforeninger, -Korps, -Union .............. 2633 (se ogsaa Dragør borgcrl. Skyttelag) . . 2499 Skælskør, Firma-Register .......................... 2896 — , Forretninger m. m ................................ 1981 Skærbæk, Firma-Register .......................... 2896 — , Forretninger m. m ................................... 1982 Skøjteløberforeninger .................................. 2634 Skørping, Firma-Register .......................... 2897 — , Forretninger m. m .................................. 1983 — , Sanatorium, se Nationalforeningen . . 2602 Slagelse, Firma-Register ............................ 2897 — , Kort, Forretninger m. m ........................ 1983 Slagtehuse, Kbhvns offentlige, se Torve ­ væsen .............. 2654 Slagtehuse, offentlige, i Provinsen, se i Afd. IV,Real-Reg. f. de paagældendo Byer 16$7fF se tilligø i Afd. VII,. Fag-Reg .............. 3862 Slagtekontrol, se Torvevæsen ...................... 2654 Slagterlauget .................................................. 265(4 se tilligeTilføjelser efterdenneEmnelisto Slagtermesterforen, f. Kbhvn. og Omegn . 2634 Slamat, Rekreationshjem, sø Understøttel ­ sesforening, Kbhvns ................... 2658' Slangerup, Firma-Register .......................... 2898 — , Forretninger m. m ................................... 1989 Slangerupbanen, se Privatbanerne ..... 2614 Slavehandel, den hvide, se Nationalkomité Den danske, til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn .......................... 2603 Slesvighus, Forening. ............................. 2634 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Skoler for Born. Asyl og Skole, D. C. A ............................. 2477 Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler .............. 2479 Børnehjemmet Godtliaab (med Skole). . 2491 Frederik Barfods Skole ............................ 2518 Frederiksberg komm. Skolevæsen .... 2519 Gjentofte komm. Skolevæsen ................. 2531 Holte Gymnasium ..................................... 2540 Opfostringshus, Det kgl .......................... 2607 St. Petri Skole . ..................................... 2627 Skolevæsen, Kbhvns ................................. 2630 Statsskoler ................................................ 2642 Søsterlige Selskab .................................. 2649 VajBenhus, Det kgl .................................. 2661 Andre Skoler, bc Afd. VII, Fag-Reg. under Kostskoler, Kursus og Skoler for Børn. (Se ogsaa Asyler, Børnehjem og Opdragelseshjem i denne Emneliste.) Skoler for særlig Uddannelse (se ogsaa Oversigten Undervisning i Fag- og Varefortegnelsen (blaa Blade)) ............... Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster ................................................... 2467 Akademisk Kursus .................................. 2467 Artilleriets Skoler, se Artilleriet .... 2477 Bibelskole, Dansk .................................. 2483 Boghandler-Fagskolen .......................... 2485 Borups Højskole ...................................... 2486 Brand- og Redningsskolen ...................... 2487 Bryggerhojskole, Den skandinaviske. . . 2488 Diakonisse-Stift. (Marthabo) ................. 2498 Fagskolen for Boghaandværk ................. 2506 Fagskolen for Haandværkere etc. . . . 2506 Farmaceutisk Læreanstalt ..................... 2506 Fodfolkets Kornetskolo (i Helsingør). . 1812 Fodfolkets Sorgentskolo (i Sonderb.). . . 2003 Folkehøjskolen for unge Handelsmed ­ hjælpere „Købmandshvile “ .............. 2511 Frobelseminariet ..................................... 2522 Fægteinsti tutter ...................................... 2523 Gymnastiske Institutter .......................... 2534 Handelshøjskolen ..................................... 2536 Husassistenternes Fagskole . . ............... 2543 Husgerningsskole, Kronpr. Louises . . . 2543 Hærens Skoler, se i Emnelisten u. Krigsmin. Ingeniørtropperne(Pioner-ogTelegrafsk.) 2547 Kommunale Fortsættelseskursus, se Skolevæsen .............................................. 2631 Kunstflidsforening, Dansk ....................... 2561 Kunsthaandværkerskolen ....................... 2561 Kursus til Studentereksamen, Statens og Hovodstadskommunernes ................. 2562 Kvindesamfund, Dansk . . .................... 2565 Købmandsskole i London, Den danske. 2566 Købmandsskolen ..................................... 2566 Lærerhøjskole, Statens ............................. 2590 Maskinistskole, Kbhvns ........................... 2592 Massmannske Søndagsskoler .................. 2592 Musikdramatiske Skole .......................... 2600 Musikkonservatorium, Det kgl ................ 2600 Navigationsskolen .................................... 2604 Niels Brocks Handelsskole .................... 2604 Officerskole for Ilæren, se Hærens . . . 2545 Officerskole, Søværnets, se Soværnet. . 2649 Organisationsskolen, sellandelsforeninger- nes Oplysningsselskab . ... , ............ 2536 Polyteknisk Læreanstalt ............................ 2612 ------ ’ s Forberedelseskursus, se Dan ­ marks tekniske Højsk. ’ s F .................... 2496 Restaurationsindustriens Lærlingeskole. 2618 Rytteriets Skoler (i Næstvod) ................. 1899 St. Joseph Søstrenes Seminarium .... 2626 Seminarier ............................................ 2628 — se ogsaa Fag-Registret ....................... $819 Skoleskib Georg Stage, Be Stage .... 2638 Sløjdlærerskole, Dansk ............................ 2634 Statens Bibliotekstilsyn (Skolen) . . . 2638 Statens Gymnastikinstitut ...................... 2638 Statens kunsthist. Fotografisam] .......... 2638 Statens Tegnelærerkursus ...................... 2639 Statens tekniske Lærerkursus ............. 2639 Søværnets Skoler.se Søværnet. . . . k . 2649 se ogsaa Marineministeriet ................. 2591 Tandlægeskolen ....................................... 2650 Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder . 2651 Tekniske Selskabs Skoler ........................ 2651 Teknisko Skole, Frdbg ............................. 2652 TranslatørskoleogSproginstitut, Kbhvns. 2655 Universitetet ............................................ 2659 Urmagerskole, Den danske ..................... 2660 Vilvorde Havebrugshøjskole . • ............... 2663 Wærnske Institut ..................................... 2664 Zahles, N,Skole ......................................... 2664

Skoler paa Færøerne ................

4446

. ............................ 4180

Skoler paa Island

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker