kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Frederiksberg Hospital, N-Fasanv. 57,59 E ® ★ Cent. 1912, Lokal 204. Hosp, oprettedes 1863 i en Bygn. paa Howitzv. i Forb, med Fattighuset, og da dette flyttedes i 1868, blev hele Bygn. indrettet til Hosp. Senere udvidedes det ved flere Byggeforetagender til at rumme 158 Senge. 1. I)ec. 1903 flyt ­ tedes det til de nyopførte Bygn. paa N- Fasanv. (Arkitekter: Justitsr. H Meyer og Bygningsinsp. Prof. Thuren) ; Epidemiafd. var dog allerede aabnet 2. Dec. 1901. Sen- geantal 31. Marts 1939: 860. Hosp. behandler alle Sygdomme med Undt. af Kopper, Kolera, exanthematisk Tyfus og Dysenteri. — Hosp. er bestemt for Patienter af Frdbg. Udenbysboende, der findes som hjælpeløse eller tilskadekomne paa Kom ­ munens Grund, optages for samme Beta ­ ling som indenbys, indtil de kan flyttes til Hjemstedets Hosp., idet dog Patienter, hjemmehørende i Kbhvns Kommune, forbli ­ ver paa Fi bg. Ho-sp., saafremt de ikke udta ­ ler Ønske om at blive flyttet(heifradog und ­ taget Pat., der lider af S : ndssygdom). Des ­ uden modtages fra Kbhvns Amtsraad kreds Patienter lidende af epidemiske Sygdomme med Undt. af Kopper, Kolera, exanthema ­ tisk Tyfus og Dysenteri. I andre Tilf. opta ­ ges udenbys kun efter Aftale med Direk ­ tøren og vedk. Overlæge. Betalingen paa Fællesstuer er forinden- bys 1 Kr. 20 0. pr. Dag; Sygekasser Mode­ ration. For udenbys er Betalingen 10 Kr. med Tillæg af 8 Kr. for den Tid, Patienten isoleres i særligt Værelse. Betalingen paa Enestuer er for indenbys 10 Kr. pr. Dag, for udenbys 18 Kr. og for udenrigs 24 Kr. pr. Dag. Paa Fødeafdelingen er Betalingen 5 Kr. pr. Dag. Sygevogn og Ekstravagt betales særskilt. Kontoret er aabent 8-4, Søn- og Helligd. dog kun 9-1. Uafviselige Patienter mod ­ tages til enhver Tid; ellers modtages Patien ­ ter efter Indlæggelsesseddel fra en autorise ­ ret Læge eller Visitation af vedk. Hospitals ­ læge Kl. 12-1V 2 . Besøg hos Patienterne paa Fællesstuerne er tilladt 12-1 samt Søn- og Helligd. tillige 3-4, paa Enestuerne 10-4 og 6-7 og paa Børneafd. efter Aftale med denne. Frdbg. Kommunalbestyrelse har gennem Hospitalsudvalget Overtilsyn med Hospi ­ talets Styrelse. Hospitalsudvalget se Frederiksberg Kom ­ munalbestyrelse. * Direktør: Kommunaldirektør C Gerner Andersen. Underdirektør: C He man. Hospitalsforstander: IPStibolt. Ekspeditionssekretær: E Andresen. ' Hospitalsforvalter: A E Wiberg, MfDR. Afd. A (kirurgisk). Overlæge: Dr.med.Sofus Bagger; Reservelæger: Dr. med. J Moesgaa rd; A Hoilund Ca risen. Afd.B (medicinsk) Overlæge: Dr.med.NR Christoffersen; Reservelæger: Dr. med. G A 1 sted; ’ l ove Høf f ding. Afd. C (Hud- og Kønssygd.). Overlæge: Dr. med. Harald Boas, R.; Reservelæge: Viggo Halberg. Afd. D (Nerve- og Sindssygd.). Overlæge: .................. ; Reservelæger: R Mart hin ­ sen; HReistrup. Afd. E (Epedemiafdeling). Overlæge: Dr. med. N I Nissen; Reservelæge: A H Sch leisner. Afd. F (Gynækologisk- og Fødeafdeling). Overlæge: E Frølich; Reservelæge: Dr. med. E Mol ler-Ch ristensen. Afd. G (Tuberkulose). Overlæge: Dr. med. G E Perm in, R.DM.; Reservelæge: H Harpøth. Afd. f. Øre-, Næse- og Halssygdomme. Ledende Læge: Frans Norsk. Speciallæge i Øjensygdomme: Dr. med. Caisten Edmund. Røntgen- og Lysafd. Overlæge: Sven B Larsen; Reservelæger: Villum Jensen; Svend Ludvigsen. Frosektor: L Heerup.

V - 2519 Frederiksberg Kirke,E opført afChristian VI, indviet 1734. Den ejedes af Staten indtil 1868, da den købtes af Frdbg.Kommune; 1897 blev den selvejende. Filialkirke: Frederiksberg Slotskirke, ind ­ viet 24. Jan. 1932. Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Arkitekt Jul. Smith, R. Sognepræst:Provst.Johs.Th.Engel,R.DM. 1. res. Kapellan : I var L a n g e. 2. res. Kapellan: S C B or resen. Kaldskapellan: Grejers Oldenburg. Hjælpepræst v. Frdbg. Slotskirke: Børge Petri. Organist og Kantor: Th. Nielsen. Organist v. Frdbg. Slotskirke: C O G a d. Kordegn: P Busk. 1. Graver: PM Lars en. Graver: P Maahr. Kirkens Kontor: Pile Allé 3 E ® V 3937 (aab. 10-3 samt Fred. Aften 5-7, Lør ­ dag 10-1). Sognet begrænses af Værnedamsv., GI. Kongev., Allég., Frdbg. Bredeg., Ande- bakkestien, Frdbg.Haves Nordgrænse, S- Fasanv., Solbjerg Kirkegaards Nordgræn ­ se, Godsbanelinien,Frdbg. Kommunes Syd ­ grænse. — I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Frederiksberg kommunale Skolevæsen. Kon ­ tor: GI. Kongev. 136-138 2 E (10-2) g) Cent. 8774. Skoledirektør: Sofus Franck, R. $ V 7747(træffes ikke Lord.). Viceskoledi- rektør: E V Carstensen, g V 4368. Fuldmægtig: AC Andersen gi Ev. 4078. Skolen paa Niels Ebbesens V. 10 E gi V 8737, Overlærer: II J Jørgensen; paa Godthaabsv. 15 E gi Gh. 262, Skole- insp.: Niels Laustsen; paa Fuglevangsv. 5 Ef N6290, Overlærer: Fru J MF I o r a n d er; paa Nyelandsv. 23 E g Gh. 263, Skoleinsp.: J Hø r b ø 1 l,R.;paaLollandsv.40 E ® Gh. 266, Skoleinsp.: LAReim er; paaDuev.63E gGh. 648, Overlærer: Johs. Vejlby; paa la Cours V. E g Gh. 775, Overlærer : ............ ; Linde vangskolen, P G Ramms Allé 26 E g Gh. 6289, Overlærer: Alfr. An ­ drea ssen; Søndermarkskolen, Hoffmeyers V. 32 E g Damsø 2370,Overlærer : N P A ri ­ ff er sen; Frederiksberg Gymnasium, Hol- lænderv. 5 E g V 8193, Rektor: A S Hauber g; Thorvaldsenskolen, Thorvald- sensv. 24 E g N 5749, Skoleinsp.: Frk. A Tang Bar fod; Rahbekskolen, Rahbeks Allé 4 E g V 9968. Kommunens Præliminærklasser, Skolen Godthaabsv. 15 E g Gh. 8837, Viceskole- insp.: Niels 0 Lund. Hjælpeklasserne, Nyelandsv. 27 E g Gh. 265x, Viceskoleinsp.: HelgeHaastorp. Kurskolen Tesdorpfsv. 19 E g Gh. 9948. Kommunens Fortsættelseskursus, Nye ­ landsv. 23 E g Gh. 4335, Forstander: Poul Faaborg. Kommunens Skoletandklinik, Adilsv. 3 E 8Gh. 4434, Forstander: Tandlæge Frits rth.R. Filialer: Lindevangskolen; Skolen paa la Cours V.; Søndermarkskolen; Thorvaldsen ­ skolen. Kommunens Skolelæger: Amtslæge Dr. med Max Christiansen, R.; Læge Dr. med. Edmund Polack; Læge Fru Grete Gørtz. Frederiksberg Kommune. Frdbgs Areal var i sin Tid Marker til St. Jørgens Hus eller Ho ­ spital forSpedalske.Dettelaa uden forSt. Jør ­ gens Sø, omtr. ved Vodrofflund, og havde en stor tilliggende ’ Mark, en egen Avlsgaard, en Hovedbygning og en Kirke. I 1530, da Spedalskheden var i stærk Aftagende, blev det forenet med Helligaandshuset (se Gammel Kloster) som et Slags Epide- mjhosp. Denne Forbindelse ophørte i Begyndelsen af 1600 Tallet, da Chr. IV henlagde Jorden til Ladegaarden. I 1661 skænkede Fred. III den til 20 Hollændere fra Amager, der byggede Ny Hollænderby eller Ny Amager paa det Sted,

Fred hvor nu Allég. findes. Dette var den første Spire til Frdbg. By. Søndre Birk oprettes i 1819. — Frdbg. — Hvidovre Soomeforstanderskab dannes i Henhold til Kommunalanordningen af 13. Aug. 1841. — Frdbg. faar sin første Gadebe ­ lysning i 1848. — Demarkationslinien, der fra 1810 laa omtr. langs Falkoner Alléen og Jagtvejen, flyttesved Lov af 6. Jan. 1852ind til Søernes indre Rand. Herved befries en stor Del af Territoriet for de hæmmende Byggebestemmelser, og fra den Tid begyn ­ der den Bebyggelse,som har omdannet Frdbg. fra en Landsby til en Købstad. — Den øko ­ nomiske Bestyrelse ordnes ved Lov af 29. Dec. 1857 ; Forbindelsen med Hvidovre op ­ hæves, og Frdbg. faaren Forvaltning omtr. som Købstædernes ; Sognet deles i et Bydi ­ strikt og et Landdistrikt. — Grundskat ind ­ føres i 1861. — De kommunale Valg ordnes ved Lovaf 23.Decbr. 1861, ændret senest ved Lov af 22. Decbr. 1936. — Udvidet Næ ­ ringsfrihed indføres fra 1. Okt. 1866 efter Lov af 23. Febr. s. A. — Det kommunale Vandværk anlægges 1878. — Raadhuset op ­ føres 1886. — Frdbg. Birk oprettes ved Lov af 15. April 1887. — Bygningslov af 19. April 1890 med Ændringer, senest ved Lov af 21. Febr. 1923. — Frdbg. Kommuna udskilles fra Kbhvns Amtsraadskreds fra 1. April 1900 i Henhold til Lov af 7. April 1899 og er der ­ efter i Forhold til Amtskommunen stillet paa samme Fod som en Købstad. — Reglerne om Grundskatten ændres ved Lov af 29. April 1913. Bygningsmyndigheden overgaar 1. April 1923 fra Bygningskommissionen til Kommunalbestyrelsen. - Matrikulvæsenet overgaar 1. Jan. 1925 fra Landbrugsministe ­ riet til Frdbg. Kommunalbestyrelse. Ved Lov af 1. Marts 1919 (jfr. nu Lov af 25. Marts 1933) indføres: Borgmester valgt af Kommunalbestyrelsen af dens Midte og en Magistrat (4 Medl. og Borg ­ mesteren) valgt paa samme Maade. - Kommunalbestyrelsen Howitzv. 2 E $ Cent. 2336 (10-2) bestaar at følgende Medlemmer : Liste C (Det konservative Folkeparti; Stemmetal: 29,173): Kontorchef AJ Bork; DirektørBoigmesterVilh. Fi sc he r,R.,For ­ mand; Haadmand Fru A J Frydensberg; Købmand G eorg H a n s en. R.; Fru IdaH u s- man; Tømrerm. Carl HV Nielsen; Værk ­ mester HA Petersen; Ek-peditionssekr. Cand.polit. Aksel Mø lier, MF.; Forpagter P Falk-Jensen, MF.; Disponent A Stæhr J o- hansen; Overretssagf. Raadmand C JF Sven, MF., 1. Næstformand. Inste A (Socialdemokratiet; Stemmetal: 19,115): Forstan ler f. Statens Lærerhøj sk. G J Arvin; Sekreter Oluf Bertolt; Driftsleler Victor Fornæs; Formand f. Keramisk Forb. Raadmand O E Einer- Jensen. MF., 2. Næstformand; Forret ­ ningsf. Raadmand Aug. M Jørgensen; Liste B. (Det radikale Venstre; Stemme ­ tal: 3,687): Postmester GSWillemann. Fru Josepha Leisner; Undersøger C C Olsen. -Magistraten: Borgmester Vilh. Fi ­ scher,R.; Raadmand CJFSven, MF.; Raadmand O E Einer-Jensen, MF.; Raadmand Fru A J Frydens berg; Raad ­ mand Aug. M Jørgensen. - Det sociale Ud valg:ForpagterPFalk- Jensen,MF., Formand; Raadmand Fru A J Frydensberg; Fru Ida Husman; Værkmester HAPetersen; Disponent A Stælir Johansen; Forstander f. Statens Lærerhojsk. G J Arvin; S kretær Oluf Bertolt; Raadmand Aug. MJørgensen; Fru Josepha Leisner. - Børneværnsudvalget: Overretssagf. RaadmandC JFSven, MF., Formand; Fru Ida Husman; ForpagterPFalk -Jensen, MF.; Fru Josepha Leisner; Forstander f. Statens Lærerhojsk. GJ Ar vin, Næstfor ­ mand.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker