kraks vejviser 1940 handelskalender

Fæng — Gade Balsamg., nu en Del af Olfert Fischers G. (1897) Bangs Anlæg, nu en Del af Peter Bangs V. (1869) Barkmøllev. (ogsaa 1. Blegdamsv.),nu Guld- bergsg. (1858) Bartholdys Allé, nu Krogagerv. (1932) Batteriv., nu Viborgg. (1886) Bechs Allé, nu en Del af Blankav. (1932) Benkogeriv.,nuen Del afDalslandsg. (Styk ­ ket Nord f. Carl Lunds G.) (1917) Bennekev.,nu Gyriteg.(1928). Bergersv., nu Nyelandsv. (Stykket vest for N-Fasanv.) (1900) Beringsg., nu Jens Munks G. (1907) Bernstorffsv., (paa Frdbg.) nu en Del af Da- nasv. (1928) BiancoLunosSideallé,nuGrundtvigsv.(1879) Bispebjerg Sidev., nedlagt (1922) Bjarkes Allé, nu Lotusv. (1928). Bjørneg., nu Fredericiag. 54-82 (1900) Bjørnsholmv., nu en Del af Kilholmvjl 932) Blaagaards Brog., nu Evaldsg. (1862) Blaagaards Korsv., nu Korsg. (1859) Blaagaards Slotsg., nu Slotsg. (1858) Blaagaardsv. eller Blaagaards Langv. eller Blaagaards Hovedv., nu Blaagaardsg.(1859) Blaagaards Østerg., nu Vesselsg. (1859) Blaastjernev., nu Andemosev. (1924) Blancog., nu en Del afFredericiag. (1869) Blegdamsstr., nu Irmingersg. (1928). 1. Blegdamsv. (paa Nørrebro) (ogsaa Bark ­ møllev.), nu Guldbergsg. (1858) 1. Blegdamsv. (paa Østerbro), nu Paa Bleg ­ dammen (1930) Brahesborg Allé, nu en Del af Keplersg. (1935) Bredegades Passage, nu en Del af Frdbg. Bredeg. (1935). Briogstrupv., nu en Del af Islevhusv. (1928). Bryggerlængen, nu enDel af OlfertFischers G. (1897) Brynhildes Allé, nu Stenlandsv.(1926) Brønshojg., nu en Del af Søllerødg. (1934) BygaardsAllé,nu en Del af Børglumv.(1926) Biilowsv. i Sundbyerne, nuFinlandsg.(1901) Bøge Allé, nu Cypernsv. (1901) Bohmensg. (Stykket fra Ungarnsg. til Po- lensg.), nu Donaug. (1936) Carl Lunds G., nu en Del af Uplandsg.(1936) Carlsbergsv. nu Gamle Carlsberg V. (1935) Carolinev., nu Provstev. (1930) Christian Sylows Allé, nu Rubikonv. (1925) Christi ansberg Allé, nu Hjortholms Allé (1918) Christiansholmsv., nu Nyvej (1869) Christiansv.(paaNørrebro)nuGørtlerv.(1930) Citadelsv., nu Kastelsv. (1896) Classensv..sydlig.Del,nuHardangerg.(1925), nordlige Del, nu Fiskedamsg. (1926) Dagmarsg. i Sundb., nu Portugalsg. (1901) Dagmarsv. (Stykket v. Alexandrav.), nu Drejerv. og (Stykket v. Frederiksborgv.) nu Rebslagerv. (1930) Dalgas Allé, nu Traps Allé (1936). Dalskovs Allé, nu Risagerv. (1932) Dannebrogs Allé, nu Skjulhøj Allé (1926) Dannebrogsg. i Sundb., nu Nor"esg.(1901) 1. Dannebrogsg., nu Estlandsg. (1886) Dannebrogs Tværg., nu Matthæusg. (1883) David Skolemesters Gaard, som var en of ­ fentlig Gade, indlemmet i Ejendommen Købmagergade 26 (1887) Didrikbadskærsgang, nedlagt (1906) Doverv., nu Boltonv. (1933). Dronningens Tværv., nu Arveprinsensv. (1928) v.DycksAllé, nu enDel af Tværagerv.(1929) Dyvekestr., nu Minorkag. (1901) Dyvekev., nu Hildursg. (1928). Edithsv. (paa Frdbg.), nu Smalleg.38C-D og Howitzv. 55 B-C (1928) Ege Allé, nu Rodosv. (1901) Elbag. (paa Østerbro), nu Collinsg. (1892) Elefantg., nu en Del af Suensonsg. (1897) Elisav., nu en Del af Gudenaav. (1937). Elme Allé, nu Korfuv. (1901) l. Brøndstr. nedlagt (1910) st. Brøndstr. nedlagt (1909)

Real-Register for København er det udvidet ved Opførelse af en Tilbygning til Mandsfængslet og et nyl Kvindefængsel med tilhørende Sygeafde- ling. Fængslet huser for Tiden i Mands ­ fængslet Fanger, der er hensat i Varetægt eller som afsoner Bøder (med Hæfte eller Fængsel), Underholdningsbidrag (med Fængsel), Straf af Hæfte (7 Dage — 2 Aar) eller Stiaf af Fængsel (30 Dage — 5Md.) og iKvindefængsletl anger af sammeKategorier og endvidere saadanne,der skal afsone Straf af Fængsel i mere end 5 Mdr.samt Kvinder, der er idømt Arbejdshus, Sikkerhedsfoivaring, Ungdomsfængsel og Psykopatfængsel. Til Kvindefængslet er knyttet en særlig Afde ­ ling for Kvinder, der skal anbringes i Psy ­ kopatforvaring. Ialt haves Plads til 456 mandlige Fanger og 78 kvindelige Fanger samt i Sygeafde- lingerne til 17Mandsfanger og 25 Kvinde ­ fanger. Kont. aab. daglig 8-18. 2)Politigaardens Fængsel, El $ Cent 8513 eller Omstilling fra ★ Cent.l448,er ta ­ get i Brug 6. Juli 1924 med Plads til 40 Mandsfanger og 24 Kvindefanger. Benyt ­ tes udelukkende til Detentions fanger og som Modtagelsesfængsel for de 2 oven ­ nævnte Fængsler. Fængslernes Postadr. : Postbox 264 El. ^Fængselsinspektør: Viggo Waagensen, Vicefængselsinspektør: K Chr. B o r c k. Fængselsforvalter : F S t r ue r. Fæ ngselspræst: Kr. A m b y, MF. Fængselsbogholder: O M o 11 c r. Fa ngselslæger: 1. Overlæge V Friis- Møller, 2. Overlæge C E Jensen, R. Lærerinde v. Kvindefængslet: Frk. Ella Hansen. Færdselsmærke (fastsat ved Justitsministe ­ riets Bekendtgørelse af 30. Juni 1932) for Personer, der mangler Synet eller Hørelsen eller har særligt svagtSyn eller Hørelse, kan af Blinde købes hos Dansk Blindesamfund, Randersg.68[ø] $ Cent. 11506 og af Døve hos Tunghøres Vel,Badstuestr. 17EfCent.412. Færgevæsenet i Kbhvns Ilavn er ved Lov af 14. Decbr. 1857 henlagt under Havneadmi ­ nistrationen. Fæstemænd.(LovNr.53 af l.April 1891).Tak- sten er følgende:ForIndskrivningiProtokol- len 75 0. For at skaffe en Husbonde etTyende el ler et Tyende en Tj eneste betales af den be ­ tingede Løn, beregnet for et Halvaar, uan ­ set om Tyendeforholdet stiftes for kortere Tid, 2 0. pr. Kr.; dog at Betalingen i intet Til ­ fælde overstiger 4 Kr. For at anbringe Per ­ soner, som ingen Pengeløn erholder, 1 Kr. For at skaffe Dag- eller andet bestemt Ar ­ bejde eller Folk dertil, 25 0. For Udfærdi ­ gelse af skriftlig Overenskomst mellem Par ­ terne, naar samme forlanges, 25 0. Disse Godtgørelser bliver, forsaavidt begge Parter har forlangt Fæstemandens Mellemkomst, at erlægge af hver især med ovenanførte Beløb, men i modsat Fald kun af den, der har henvendt sig til ham. For Udskrift af Fæsteprotokollen angaaende det me'.lemPar- ter foregaaede, forsaavidt Udskriften ikke begæres af det offentlige, 50 Øre. Naar Fæ ­ stemanden skaffer Nogen Tyende eller Tje ­ neste paa etSted udenfor Kbhvn., tilkommer der ham foruden ovennævnte Betaling sær ­ skilt Godtgørelse for Udlæg, som han har haft for atopfyldeudtrykkeligtForlangende af vedkommende Husbonde eller Tyende. De anførte Takster gælder ikke for Forvaltere, Hdlsbetjente og desk, for hvilke Vederlaget bliver at erlægge efter Overenskomst. I Medfor af §3 i Lov Nr. 185 af 20. Maj 1933 kan der ikke i Kommuner, hvor der findes et offentligt Arbejdsanvisningskontor, eller hvorfra der er let Adgang til at benytte et i en anden Kommune beliggende offentligt Arbejdsanvisningskontor, meddeles ny Be ­ villing til som Fæstemand at drive Fæste ­ virksomhed i Henhold til Lov af 1. April 1891 om Fæstevirksomheds Ordning, lige ­ som der heller ikke kan gives Tilladelse til Overtagelse af Fæstebevillinger, som er ble ­

V — 2525 vet ledige ved Indehaverens Død eller ved Ophævelse af Virksomheden. Fæsteforretninger, se Fag-Registret. Fæstningsartilleriforeningen af 6. Juni 1917. Formand: Hospitalsforv. H CRZangen- berg. Foreningens Kontor : Iliort Lorenzens G. 2 ‘ ® p 1609. Fæstningsartilleriforeninger, De Danske, stiftet 24. Marts 1921. Præsident: Hospi ­ talsforv. H CR Zangenberg, Egernv. 53 E f Gh.6043. Fødsel anmeldes inden24TimertilKordegnen (Klokkeren) i det Sogn, hvori Barnet er født. Vielsesattest medbringes; hvis etBarn er født udenfor Ægteskab Moderens Daabs- attest. Fødselsanstalten i Jylland, Aarhus, se Real- Register for Aarhus i Afd. IV, S. 1722. Førerbevis til Motorkøretøjer, se Kørekort. Foroyingafelag i Keypmannahavn (Færøsk Foren, i Kbhvn.), stiftet 1881. Formand: Lektor Dr. pliil. Chr. Matras, Parnasv. 4 [S] kJabrielJensensFerieudflugter, Georginev.9 [S] f Am . 9205, Postkonto 28702. For maal: At skaffe Børn, der maa tilbringe Sommerferien i Hovedstaden, Lejlighed til Udflugter i det fri. 1939:16,071 Besøg af 2000 forskellige Børn. Komite: Skoledirektør Thorkild Jensen, Formand; Faktor A H ans en; KommunelærerHJohansen; Kommune ­ lærer Knud Chresten sen, Forret ­ ningsfører og Kasserer, Georginev. 9 S ls>, D Am. 9205; Typograf Gundorph Sørensen, FM.; Assist, u. Magist. Frk. Mai tha K j æ rsamt Kommunelærerfor ­ eningens og Kommunelærerindeforeningens Formænd. Gadehandlernes kooperative Indkøbscentral, stiftet 23. Maj 1935. Formand: L P Chri ­ stensen, Peder Hvitfeldts Str. Il 2 Kl Palæ 6709. Gadenavne, der er bievne forandrede efter Aar 1800, samt Gader, der efter samme Aar er nedlagte. (Tallet i Parentes angiver det Aar, i hvilket Forandringen fandt Sted). Aagade (en Del af den), nu en Del af Aa- boulevard (1897) Aalekistev. (den nordlige Del), nu Slotsher- rensv. (1927) Absalonsg. i Sundbyerne, nu Kurlandsg. (1901) Adelersborgg., nu en Del af Landskronag. (1925) Adelg. (Stykket fraFredericiag.tilSt.PauIs G.), nu Gammel vagt (1926). Adolphsensg., nu Taasingeg. (1925) Ahorns Allé, nu Samosv. (1901) Akademig.,nuen Del afFredericiag. (1869) Aldershvilev., nu Willumsv. (1926) Alfred Sørensens Alle, nu Ætnav. (1925) Amagerbro, nu en Del af Amagerbrog. (Stykket nærmest Krsthvn.) (1902) Amagerv., nu en Del af Amagerbrog. (1890) J Andersens Parcelv., Solbjergv.(1889)ned- lagt 1934. Antoniestr., nu Antonig. (1901) Asylg. i Valby, 1. Skoleg. (1914), nu Valby -Tingsted (1929) Backers Allé, nu Livornov. (1924) Baekersv. (StvkketfraKastrupv. til Ba- ckersv.).nu Sixtusv.(1933). Badev. (indtil 1886), fra 1886 - 1907Knudsg., nu Eskildsg. . Bag Børsen, nu Slotsholmsg. (1869) BagHovedvagten nedlagt og bebygg.(1874) Bag Slottet, nu Tøjhusg. (1825) Bag Søndermarken, nu S-Fasanv. (Stykket Syd for Roskildev.) (1903) Bagerg., nu en Del af Blaagaards PI. (1915) Baggesens Allé, nu Katholmv. (1926) Bakkegaardsv. (paa Vesterbro), nu Ny Carlsberg V. (1883) Bakkegaardsv. (i Brønshøj), nu en Del af Næsbyholmv. (1927)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker