kraks vejviser 1940 handelskalender

Foreninger Side

2441

Emneliste

Side

Side

Foreninger, Faglige [fortsat] Medicinsk Selskab, Dansk ............. ... 2592 Medicinsk Selskab, Vvnsk ...................... 2592 Modicinsk Selskab i rw... — .................. 2592 Medicinsk Selskab, Jydsk ...................... 2592 Militærlægeforening, Dansk ................. 2594 NervelægerB Organisation, Danske. . . . 2604 Neurologisk Selskab ............................... 2604 Odontologisk Selskab, Dansk ................. 2606 Oftalmologiske Selskab ......................... 2607 Organisationen af kbhvnske Dermato- Veneroloijer ......................................... 2608 Organisationen af Specialister i intern Medicin udenfor Kbhvn ....................... 2608 Organisationen til Gennemførelse af Frit Lægevalg ............................................ 2608 Oto-laryngologisk Selskab, Dansk. . . . 2608 Psykiatrisk Forening. Dansk ................ 2616 Radiologer, Danske, Org. af ................ 2617 Radiologisk Selskab, Dansk ................. 2617 Selskab for intern Medicin, Dansk. . . 2627 Selskabet for teor. og anv. Terapi. . . . 2628 Sygekasselægernes Organisation .......... 2645 se tillige Tilføjelser efter denne Emne­ liste Tandlægeforening, Dansk ........................ 2650 Tandlægeforening, Kbhvns .................... 2650 Tuberkuloselægeselskab, Dansk ........... 2655 Veterinærhistorisk Samfund . w ........... 2663 Øjenlægers Organisation, Kbhvnske. . . 2665 Øre- og Halslægers Organisation, Kbhvnske ............................................. 2665 16. Lærere. Almindelig dansk cand. mag. Org ......... 2468 Centralforeningen af Lærere v. Univ., Polyt. Læreanst., Landbohøjsk. etc. . 2493 Danse-Ringen ........................................... 2496 Dansklærerforeningen ................. . . . . 2498 Delingsførerforeningen ........................... 2498 Døvstummelærerforeningen .................... 2500 Foreningen af Motorcykle-Kørelærere. . 2514 Friskoleforening, Dansk .......................... 2522 Frøbe)lærerinde-Forening, Dansk .... 2522 Gymnastiklærerforening, Dansk ........... 2534 Kommunelærer- og Lærerindeforeningor2557 Kristelig Lærer- og Lærerindeforening . 2561 Kørelærerforeniug, Dansk .................... 2567 Kørelærerforening, Kbhvns .................... 2567 Kørelærer-Union, Dansk ....................... 2567 Lærerforening, Danmarks .................... 2589 Lærerforening, Gymnasieskolernes . . . 2590 Lærerstandens Pensionistfoibund ........... 2590 Overlærertoreningen ............................... 2608 Realskoleforening, Danmarks ................ 2617 Religionslærerforeningen ......................... 2618 Sanglærerforening, Danmarks ............... 2625 Seminarieforening, Dansk ....................... 2628 sc tillige Tilføjelser efter denne Emne ­ liste Skoleinspektørforening, Kbhvns ............ 2630 Slojdforeningen af 1902 .......................... 2634 Sløjdlærerforening, Dansk . .................. 2634 Statsskolernes Lærerforening ............... 2642 Teknisk Lærerforening, Dansk ............ 2651 Teknisk Lærerforening. Kbhvn.............. 2651 Terpsichore (Dansk Danselærer Union). 2652 Translatørforeningen ............................. 2655 Viceinspektriceforeningen v. Kbhvns kommunale Skolevæsen ....................... 2663 Viceinspektørforeningen v. Kbhvns kom ­ munale Skolevæsen ............................ 2663 17. M edh j æ lp e re og Funktio ­ nærer i private Virksomheder. (se ogsaa A. 1: Arbejdere). Aktuarforening, Den danske ................. 2467 Bankfunktionærers Landsforening .... 2479 Bankklubben ......................... 2479 Boghandlermedhjælperforening, Den danske .................................................... 2485 Brygmester-Forening, Dansk ............... 2489 Centralforeningen af Forsikringsforen. . 2493 Ejendomsfunktionærernes Org ............... 2504 Farmacevtforening, Dansk .................... 2506 Foreningen af Arbejdsledere i Danmark . 2513 Foreningen af danske Forretningsrejs. . . 2513 Foren, af danske Sparekassefunkt .......... 2513 Foreningen af Embedsmænd i danske Pengeinstituter ........................................ 2513 Foreningen af Forsikrings-Akkvisitører. 2514 Foreningen af Forsikringsinspektører i Danmark ................................................ 2514 Foreningen af Frihavns-Funktionærer 2514 Foreningen af Kontorfunktionærer v. Kbhvns Telefon Akts ............................ 2514

Foreninger, Faglige [fortsat] 12. Kunstnere, Arkitekter.

Foreninger, Faglige [fortsat] Patent-Agenters Forening .................... 2609 Pelsvarebranchons Forening ............... . 2473 Pianohandlerforening, Dansk ................... 2610 Provinsboghandlerforeniugen ................... 2615 Provins-Textilhandlerforen., Dansk. . . 2615 Provinsvinhandlerforeningen ................... 2615 Radio-Branchens Fællesrepræsentation. 2617 Radiobranchens tekn. Sammenslutn. . . 2617 Radio-Detaillist-Sammenslutningen ... 2617 Radio-Grossist-Foreningen ...................... 2617 Radio-IIandelsforeningen ......................... 2617 Radio Union, Dansk ................................. 2617 Roefrogrossistforening, Dansk .............. 2622 Sammenslutn. af Specialforr. indenf. Bandage- og Sygeplejebranchen .... 2625 Sektionen for Oversøisk og Haardttræ . 2627 Skibsagent-Foreningen ............................ 2630 ■•Skotøjsbranchens merkant. Sammensi. . 2632 se tillige Tilføjelser efter denne Emne ­ liste Skotøjshandlerforening, Kbhvns ............ 2632 Smør- og Margarinehandler-Foren. . . . 2634 Soigneringsforretninger. Foren, f ............ 2474 Speditør Forbund, Nordisk .................... 2636 Speditørforening, Dansk ......................... 2636 Speditørforening, Kbhvns ....................... 2636 Sæbe- og Parfumehandlerforeningen . . 2647 Tapetgrossist Forening, Dausk .............. 2650 Tapethandler-Forening ............................. 2650 se tillige Tilføjelser efter denne Emne ­ liste Teltholderforeningen ............................... 2652 Tobakshandlerforening, Kbhvns ........... 2653 Tobakshandlernes Landsforening .... 2653 Trikotagehandlerforening for Kbhvn.. . 2655 Træhandlerforening, Dansk ................. 2655 Tømmerhandlerforen.f.Kbhvn. ogOmegn 2474 Unionen af danske Provins-Kulimportører 2659 Urtekræmmerforeningen ....................... 2660 Valby Halldelsforening .......................... 2661 Vildthandlerforcning af 1896, Kbhvns . 2663 Vinhandlerforeningen ............................. 2663 Vinhandlerlaug, Kbhvns ......................... 2663 Vinhandlernes Kontrolforening .............. 2663 Ægeksportørforeningen ............................ 2665 ølhandlerforening af 1875 .................... 2665 Ølhandlerforeningen Hafnia .................... 2665 Østjydsk Ilandclsforening for Landkøb ­ mænd .................................................... 2665 10. I n g en i ø r e r, T ek n i k e r e m. m. Eksperimenteronde danske Radioamatører2501 Elektroteknisk Forening ....................... 2501 Foreningen af prakt. Landinsp ................ 2515 Foreningen af statsautoriserede Laborato- rieforstandere .......................................... 2515 Ingeniører, Foreningen af raadgivende. 2547- Medlemmer se Afd. VII, Fag-Reg.. . . 3424 Ingeniører i Statens Tjeneste, Forb. af. 2547 Ingeniørforbund, Almindeligt ................. 2547 Ingeniør-Forbund, Kbhvns kommunale. 2547 Ingeniørforening, Dansk .......................... 2547 - Medlemmer, se Afd. VII, Fag-Reg.. . 3420 Ingeniør-Sammenslutningen ................... 2547 InternationalerMitweidalngcnieurverein. 2547 Køleforening, Dansk ............................... 2567 Landinspektørforeningen ....................... 2568 Patent-Agenters Forening, De danske. . 2609 Studerende Bygningsingeniører .............. 2643 Søfartsteknisk Forening ....................... 2647 Tekniske Forening, Den ....................... 2651 11. Journalister, Bladforetagender Dagblades Fællesrepræsentation, Danske2495 Distriktsbladenes Sammenslutning . . . 2499 Foreningen af danske Landbrugsblade 2513 Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter. . ................................. 2513 Foreningen af den udenlandske Presses Repræsentanter i Danmark ................. 2513 Foreningen af københavnske Dagblade. 2514 Foreningen af Venstreblade ................... 2515 Foreningen „Den radikale Venstrepresse “ 2515 Foreningen for den konservative Presse i Danmark ................................ 2515 Journalisters Fællesrep., Danske ........... 2549 Journalistforbundet ................................ 2549 Journalistforeningen . . ........................ 2549 Journalistforeningen, Provins- ............... 2549 Luftfartsmedarbejderforeningen ............ 2588 Preset fotograf forbundet ............................ 2613 Rigsdagens Presseloge ........... _ ............... 2620 Socialdemokratisk Presseforening .... 2634 Teatermedarbejderforeningen ............. . . 2650 Venstres Redaktørforening .................... 2663

Arkitektforening, Akademisk ................. 2476 Arkitekt-Forening, Dansk ....................... 2476 Billedhugger-Samfund,Dansk ................... 2484 Billedhuggersammenslutningen af 1933 2484 Foreningen Dyrehavens Malere ............. 2515 Grafisk Kunstnersamfund .................... 2532 Grønningen .............................................. 2534 Kunstnerforeningen af 18. Nov ............. 2562 Kunstnersamfundet, se Akademi ............ 2467 Kvindelige Kunstneres Samfund ........... 2565 Malende Kunstnores Sammenslutning. . 2590 Malersammenslutningen af 1927 ........... 2590 Sammenslutningen Danske Bladtegnere . 2625 Tegnerforbundet ..................................... 2651 13. Kvin del ige Erhverv. Fagforbund .............................................. 2503 Fagforeningerne ........................................ 2504 Foreningen af Privatsygeplejersker . . . 2515 Foreningen for kvindelige Landbrugere 2515 Handels- og Kontoristforening, Kv. . . 2536 Husmoderforening, Kbhvns .................... 2543 Husmoderforeninger, De Danske ............ 2543 Jordemoderforeninger .......................... 2549 Kommunelærerindeforen., Kbhvns. . . . 2557 Sygeplejeraad, Dansk ............................. 2647 14. Landb ruger e m. m. Andelsudvalget ......................................... 2469 Biavlerforening, Danmarks .................... 2483 Centralforen, af Tolvmandsforeninger . 2493 Erhvervs Frugtavler Foren ..................... 2502 Ernvervshønseriernes Sammenslutning . 2502 Erhvervsudvalget, se Tilføjelser efter denne Emneliste Fjerkræavlerforening, Danmarks .... 2510 Foreningen af danske Landbrugskand. 2513 Foreningen af jydske Skovejere .............. 2514 Foreningen af Skov- ogLandejendomsbes. 2515 Foreningen for kvindelige Landbrugere . 2515 Forstkandidaters Forening, Danske . . . 2518 Frugtavl, Dansk ..................................... 2522 Frugtavlernes Salgsorganisation ........... 2522 Frøavlerforeninger, Samv. Danske. . . . 2522 Fællesrepræsentation, Danske Konsum ­ mælksmejeriers .................................. 2523 Gartneri- og Erhvervshavebrug, Erhvervs- raadet for .............................................. 2528 Hesteavlsforeninger ................................ 2539 Husmandsforeninger, De samv.danske . 2543 Kontrolforeninger .................................... 2558 Kvægavlsforeninger ................................ 2565 Landboforeninger ................................... 2567 Landbrugeres Kødforsyning, se Tilføjel ­ ser efter denne Emneliste Landbrugernes Sammenslutn. f. Danm. . 2568 Landbruget paa Sjælland og Møen .... 2473 Landbrugsraadet ..................................... 2568 Landsforeningen af danske Erhvervs ­ hønserier ................... 2569 Landsforeningen Faareavlens Fremme .. 2569 Mejeridrift (Foreninger vodr.) .............. 2592 Mælkeproducenter, Leverandørfor. af. . 2600 Piledyrkerforening, Dansk ...................... 2610 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger. Børnelægers Organisation, Danske . . . 2492 Centralraadet forden katolske Hospitals ­ virksomhed i Danmark. . . ............... 2494 Dermatologisk Selskab, Dansk. ............ 2498 Dyrlægeforening, Den danske ............... 2500 Dyrlægeselskab, Kbhvns ......................... 2500 Embedslægeforeningen ............................. 2501 Foreningen af danske Brystsygelæger . 2513 Foreningen af danske Fysiurger ........... 2513 Foreningen af Fødsels- og Kvindelæger 2514 Foreningen af kommunalt ansatte Skole- • læger i Kbhvn ........................................ 2514 Foreningen af Privatklinikker ................ 2515 Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 2515 Foreningen af Øjenlæger udenfor KbhVn.2515 Foreningen af Øre-, Næse- og Halslæger udenfor Kbhvn ................................... \. 2515 Foreningen for Gynækologi og Obstetrik25l5 Forsikringslægernes Forening .............. 12518 Fysiurgisk Selskab, Dansk .................... '2523 Hygiejnisk Lægeselskab, Dansk ........... 2544 Kirurgforening, Kbhvns ............................ 2553 Kirurgisk Selskab, Dansk. ...................... 2553 Kommunelægeforeningen i Kbhvn. . . . 2557 Lægeforening, Den aim. danske .............. 2589 Lægeforening, Kbhvns .......................... 2589 Lægeforening, Kristelig .......................... 2589 Lægernes Forsikringsforening .............. 2589 ærk: 2. Bind begynder med Pagina 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker