kraks vejviser 1940 handelskalender

Kast — Kirk

V — 2551

Real-Register for København

,,Grønvirke “ (KorpsetsDepot) : Skinderg.24 El JD By 395. K F U M-Spejderne i Danmark, stiftet 25. Sept. 1910, tæller ca. 9600 Medlemmer. Hovedkvarter: st. Kongensg. 77 2 KUJ-jkC. 14677. Formand: Maskininsp. Jens Gråne, R.; Korpssekretærer: Cand.theol. Vilh. Kolthoff Nielsen og Erik S chwarz. Redaktion og Ekspedition af Korpsets Blade „Førermeddelelser' 1 og „Væbneren 41 : st. Kongensg. 77 2 [K] g) -fcC. 14677. Kbhvns Distrikt ’ s Kontor: K F U M- Spejdernes Depot, Longangstr. 16 Kl Cent. 7616. Distriktschef: Bogholder Gunnar lp sen , Julius Valentiners V. 22 El gi Gh. 4732. Kildevældskirken, Hj. af Vognmandsmarken og Frijsenborg Allé [øl. Grundstenen ned- lagdes 27. Jan. 1929, Indvielsen fandt Sted 2. Okt. 1932. (Arkitekt P Staffeldt Matthie- sen). Sognet er ved kgl. Resolution af 5. Sept. 1928, ændret ved kgl. Resolution af 13. Febr. 1931, udskilt fra Aldersro og Sions Sogne. Sognepræst : R M Huus o in. Hjælpepræst : A O h r t. Kordegn : Kaj Ring. Organist : Vald. Lu n d. Graver: Uno Hansen. Kordegnens Kontor: Frijsenborg Allé 58 s [Øj g) Ryv. 1766u. Sognet begrænses af Edv. Griegs G., Borgervænget, Lyngbyv., Jagtv., St. Kjelds G., Nygaardsv., Fanøg. og H C LumbyesG. - I Gade-Registret foran i Afd. II er an ­ ført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Kildevældsparken. Anlæg mellem Borger ­ vænget og Vognmandsmarken [0|. Anlagt af Kbhvns Kommune. Aabnet for Publikum 1. April 1927. Omfatter et Areal af 3,1 ha Land. Kilometersten. Sommeren 1910 blev de gamle „Milepæle 11 afløst af de nu gældendeKilome ­ tersten,som markerer enStrækning paalOOO Meter. I Kbhvn. findes fire Nulpunkter, d. v. s. Sten, der angiver det Sted,hvor Opmaa- lingen af de fra Kbhvn. udgaaende Hoved ­ veje tager deres Udgangspunkt, nemlig ved de gamle Stadsporte:Ved Østerport Station, ved Nørreport Station, i lige Linie rnedDra- gespringvandet paa Raadhuspladsen og ved Sønderbro paaAmager. - Nulpunktstenene, der er tegnet af ArkitektPV Jensen Klint, er rejst i Dec. 1925 undtagen Stenen ved Sønderbro, der er rejst 1920. Kingos Kirken, Bragesg. IH), indviet 16 /5 1910. Menighedshuset indviet 26. Febr. 1928. (Arkitekt: Kristoffer Vanning.) Ej er og Patronat : Det kbhvnskeKirkefond. Kirkens Kasserer: Bankassist.Hans Chri ­ stiansen. Sognepræst: C A VRendtorff. Kordegn: N P Godtkj'ær. Organist og Kantor: Arkivar H Griiner- Ni elsen. Kordegnens Kontor: Baldersg.53 1 IHglTg. 6006 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1 samt Fred. 5-7). Sognet begrænses af Jagtv., Tagensv., Raadmandsg.,Dagmarsg.,Ægirsg.,Mimersg., Sognegrænsen i Lersøen og Vermundsg. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Kioskejere i Danmark, Foreningen af, stiftet 19. Marts 1923. Formand: Chr. Themsen, Vesterg. 23, Silkeborg gi 678. Kioskejerforening, Storkøbenhavns, stiftet 1934. Formand: Folmer Hansen, N-Fn- havnsg. 82 [0] gi Øb. 9677. Kirkefond, Det kbhvnske. Kassererk. og Sekretariat, Vendersg. 28 Kl g) By 3788, Sekretæren g By 3102, „Kirkesagens Ven- ner “ g) Palæ 7220 (10-16, Lørd.10-14). Stiftet 14. Okt. 1896 af Udvalget for Kirkesagens Fremme i Kbhvn. Organ; „Københavns Kirkesag 41 . Det ejer og bestyrer: Absalons K., Alle Helgens K., Anna K., Ansgar K., Apostel K.,BethlehemsK., Blaa-

Sognepræst (St. Andreas Sogn, opr. 1. Jan. 1913): Il L u c a s f Ordr. 422. Præster: M Spaus; JStåubli; MHaus- mann. Forvaltningsraad: Sognepræsten (For ­ mand); JStåubli; Gross. A Hutters; Fabrikdirektør J Blatt; Bogholder HA Holler. Sakramentskirken, Nørrebrog. 27 [N] Konsekr. 9. Juli 1917 (Arkitekt: Jan Stuyt). Sognepræst (Sakramentssognet opr. 9. Ju ­ li 1917): Fr.Ronge $ N 3380. Kapellan: P van der S to k$ N 8927. Forvaltningsraad: Sognepræsten (For ­ mand) ; Kapellanen; Justeringeniør J Mi ka; Lærer J Johnsen. Jesu Hj ertes Kirke, Stenosg.4 [V], ind ­ viet 3. Nov. 1895 (Arkitekt : F Wipfler). Rektor : Pastor Jacob Coenen jj V 4523. Præster: J Bender; R Groteclaes; PKeller; H Kossmann; FLanser; A Men zinger; P Nøsen; Dr. phil. A Otto; K Pauli; WPaulus; HRoos; St. Knuds Kapel (Mariahjemmet), V- Voldg. 1150, indviet7. April 1902(Arkitekt: V Friedrichsen). Præst: P Schindler. I Pa. 7917. Immaculatakirke, Strandv. 91 [0], ind ­ viet 5. Dec. 1905 (Arkitekt : Mandrup-Poul- sen). Præst: F Kiip fe ri e D Ryv. 4975. Assumptionssøstrenes Kirke,Bern- storffs V. 54 Hell, $ Hell.3118 (betjenes fra Jesu Hjortes Kirke). St. Josephs-SøstrenesKapel i Skole ­ bygningen Østerbrog. 7D 1, indviet 31. Juli 1915 (Arkitekt: Mandrup-Poulsen). St. Josephs-Søstrenes Kapel i Skolebygningen Frdbg. Allé 74 (9. Be nedik ti ner in d ek loste r e t med Kirke, Jagtv. 183 (0|, indv. 3. Okt. 1914 (Arkitekt : Emil Jørgensen). Superior :PWolfgang v.Czerinn.|)Ry.698. Præst : Hubert M e s s e r s c h m i d t ji Ryv. 1951v. St. Antoni Kirke, Frederikssundsv. 225 Brønshøj $ Bella 1700. Præst: Cay vonBenzon. Administrator: Murerm. A VGiinther f C. 4110. St. Nicolai Kirke, Strebyv. 2,4 Hvid ­ ovre (betjenes fra Rosenkranskirken). Administreres af Rosenkranskirkens For ­ valtningsraad. St. Elisabeths-Søstrenes Kapel, Kastaniev. 6 lY). Kapel 1 etpaaSt.ElisabethsHospital,Hans Bogbinders Allé 3 El. Kape 11 et paa St. Hedvi"-SøstrenesBør ­ nehjem, Sundbyvesterv.37 El. K ap e 11 e t i St. Annæ Hjem, Skipper Cle ­ ments Allé 13 EL I KatolskTlInjdoms Forbund, Danmarks, (DKUF), Sekretariat: Stenosg.4A O f) V 2628. Centralorganisationen for samti. kat. Ungdomsforeninger i Danmark, stiftet 3. Febr. 1919. Formand: Pastor Peter Nø ­ sen. Kattens Værn, Forening. Stiftet i Marts 1932. Kasserer: Fuldm. A Ermgaard Strind- bergsv. 37 Valby |) Va. 496. Kemisk Forening, Adr. Ø-Voldg. 5 Kl, stiftet 1879. Formand: Prof. Dr. phil. Svend Aage Scliou. Kennelklub,Dansk, stiftet 1. Marts 1897, Adr. Vesterbrog. 31 2 1Y| $ C. 6384. Postgiro ­ konto Nr. 1787-. Formand: Kmh. Greve Aage Moltke, K.DM., Lystrup. K F U M & K, se Kristelig Forening for unge. K F U K-Spejderne i Danmark, stiftet 4. Maj 1919, tæller pr. 1. Jan. 1939: 7078 Spejdere. Formand: Pastorinde Anna Langer. Sekretærer: Frk. Inger Bue hårdt; Frk. EllenMarg. Knudsen ; Frk.Esther Skjot- Pedersen. Korpskontor: st. Kongensg. <7 EJ $ Palæ 6463. U Sialm;JWolfisberg. Organist: Aage Bredahl.

Kastrup Kirke, Kastruplundg., indviet 16. Marts 1884 (Arkitekt: Ph. Smidth). Sognepræst: C S on d erg aard - Th om ­ sen, Saltværksv.39, Kastrup Kastrup 254. Hj ælpep ræst : M K Schwarz. Kordegn: JKaas Jensen. Kordegnens Kontor: Kastrupv. 294', Ka ­ strup ^Kastrup 972 (IO-I2V2 (undt.Mand.), Torsd. og Fred, tillige 18-19). Sognets Grænser: Amager Landev.,Luft- liavnsv., Øresund ogKobenhavns Bygrænse. Desuden horer Øen Saltholm med til Ka ­ strup Sogn. (Udskilt fra Taarnby Sogn 1. Jan. 1918) - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Katastrofefondet, Broholms Allé 12A Char- lottl. jl Ordr. 5572. Stiftet i Nov. 1932. For ­ mand: Ingeniør Docent E v. II ol stein - Rathlou, R. Katolsk-apostoliske Kirker, Hovedkirke Gyldenløvesgade [S, indviet 1. August 1871. Menighedens Forstander :G Neerfeldt. Østerbro, A FKriegers V. [0], Forstander : J P M ikkelsen. Amager, „Kapellet* 1 , Byglandsg.7 [g], For ­ stander : A W e s s b e r g. Katolske,Romersk-,KirkerogKapelleriKbhvn. Det Apostoliske Vikariat for Danmark, Bj erregaards Sidev. 1 Valby. Apostolisk Vikar: Biskop Theodor Sulir; Provikar : Pastor F F 1 y nn, Nygade 8, Hel ­ singør ; Sekretær : Pastor O V Sørensen, Bjerregaards Sidev. 1 Valby f Va. 25; For ­ retningsfører :. Pastor Peter Andreas en, Boyesg. 8 M $ V 8830; læder af Statistisk Afd. : Redaktør H D T K i æ r u 1 f f Danne- virkeg. 19 E $ Ev. 2512; Skolekonsulent: Lærei UCGeddey, Inge: sv. 23 Charlottl. D Or. 549G.Ejendomskonsulent: Murerm.A V Giinther, Bangcrtsg. 11 EJ |) C. 4110. B i s k o p p el i gt K a p e 1, Bjerregaards Si ­ de v. 1 Valby. St. AnsgarsKirke, Vikariatets Hoved ­ kirke, i Bredg. 64 K er opf. af Prof.Hetsch, indviedes 1. Nov. 1842. Konsekr. 8. Sept. 1865. Katolsk Menighedskontor, Bredg. 64 s Kl f Palæ 3762 (15-17). Sognepræst: (St. Ansgars Sogn) Ph. Baron v. der K ettenbur g $ Palæ 58. 1. Kapellan: K Geertz-Hansen ® Pa. 59. 2. Kapellan: J B erti i ng $ Pa. 5583 y. . Forvaltningsraad : Sognepræsten (For ­ mand); Kapellanen: Murerm. AV Giin- ther; Driftsinsp. Aa. Lore h zen; Fuldm. C and. jur. C J Lose. Sakristan: Th. T ve de. ■Organister: Kurt S Thomsen; Leif Kayser. Rosenkranskirken, Boyesg.8E , indvie ­ des 13.Nov.1892 (Arkitekt: V Friedrichsen). Sognepræst (St. Mariæ Sogn, opr. 11. Juni 1893): Jacob Hj orth f) Eva 1949. 1. Kapellan ; Peter Andreasen $ V 8830. 2. Kapellan : W Nol k e jl Ev. 4125 Forvaltningsraad: Sognepræsten (For ­ mand); 1. Kapellanen; Fiskehandler Chr. Ludvigsen; Kontorchef RSinding- Christensen;Bogholder Viggo Olsen. Organist: F Si egler. St. JosephsKirke, Griffenfeldtsg.44LN) , indviet 13. Okt. 1901. Rektor : Thomas King D No. 3360. St. Annæ Kirke, Hans Bogbinders Allé 2 E) H Am. 3202, indviet 22. Marts 1903 (Arkitekt: Emil Jørgensen), den nye Kirke indviedes Foraåret 1938. Sognepræst (St. AnnæSogn, opr. 19. Marts 1903): R Freitag. Præster: F Klar; G Scher z; A Pichler; Fr. Schnabel; DSteidel. Forvaltningsraad: Sognepræsten (For ­ mand); F Klar; Havariekspert A Pru ­ ser; Ekspeditionssekr. A Sahl ertz, R. St. Andreas Kirke, Kollegiev.2 Char- 4?ttl., indviet 25. Maj 1873 (Arkitekt: L Knudsen).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker