kraks vejviser 1940 handelskalender

Emne! ste

Foreninger

2446

Side

Side

Side

Foreninger, Forskellige [fortsat] 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne. (se ogsaa C, 6: Faglig Uddannelse) Aftenskoieforening, Dansk ................. Antroposofisk Selskab, Dansk ........... Arbejdernes Kunstforening ................. Arbejdernes Læseselskab ................... Arbejdernes Oplysningsforbund .... Biblioteksforening, Danmarks ........... Dansk Kulturfilm ............................... Døvstummes Læseforening .................. Folkeoplysnings Fremme, Udvalget for 2511 Folkeuniversitetsforeningen ................... 2512 Folkeuniversitetsudvalget .................... Forening for social Oplysning, Det soci ­ ale Sekretariat .............. .. ................... Foreningen af 1860 ............................... Foreningen Dannevirke ......................... Foreningen for borejste Haandværkcre ForeningentilHøjskolensFremmeiKbhvn. Fællesudvalg for berejste Haandværkere Handelsforeningernes Oplysningsselskab Handelsvidenskabelig Studieklub .... Hjælpeforening, den gensidige .............. Husflidsselskab, Dansk .......................... Højskoleforening, Kbhvns .................... Højskole- og Studiekredsforeningen. . . 2545 Kvindelig Læseforening ....................... 2565- Landsforen for Hjemstavnskultur. . . . 2569 Lysbilledforeningen ................................ 2589- Selskabet til Fremme af almen Oplysn. 2628 Skoleforening, Sonderjydsk. .................. Socialvirke ......................... .. ................... Sprogforeningen (Nordslesvig) .............. Studentersamfundets Oplysningsforen. Svenska Forelasningsforeningen ........... Ungdomsforeninger, De danske ............ Ungdoms Fællesraad, Dansk ................. 2467 2470 2471 2471 2471 2484 2497 2500 2512 2516 2512 2515 2515 2516 2524 2535 2537 2540 2543 2545 2630 2634 1697 2643 2645 2658 2658 Attende April, Sonderj. Ungdomsf.. . . Bornholm, Nationalforeningen .............. Danmarks Naturfredningsforening . . . Danmarks-Samfundet ............................ Dansk Samvirke, Foreningen .............. Flensborg Samfundet og Foreningen Danebrog ........................................... Foreningen Sonderjydske Soldatergrave. Grænseforeningen .................................. Grænseomraadets danske Samfund . . . 2533 2478 2486 2496 2496 2497 2510 2516 23. Patriotiske Foreninger. (se ogsaa C, 7: ForsvarBsagen). Grænseværn, Det unge ............................ Heimdal, Studenterforen ......................... Landeværnet ............................................. Slesvighus ................................................. Slesvig Ligaen (D. D.D.). . . t .............. Sprogforeningen (Nordslesvig) .............. Sonderjydsk Centralforening .................. Sonderjydsk Forening for Frdbg ........... Sonderjydsk Forening for Kbhvn. . . . Sonderjydsk Samfund ............................ Sonderjydske Dag, Udv.f ....................... To Lover ................. .. ............................ 24. Politik, Sociale Spørg 5- maal o. 1. (se ogsaa C, 8: Fredsbevægelsen og C, 16 ^Kvindesagen). Akademisk Forening for Udenrigspolitik og Folkenes Forbund ............................ Amtsraadsforen. for Danmark ............... Brandværns-Komité, Dansk .................... Danmarks nationalsoc. Arbejder Parti . Dansk Samling ........................................ Dansk Samlings- og Korporationsparti . Folke-Ferie .............................................. Foreningen af danske Købstæders Lig ­ ningskommissioner ............................ Foreningen for borgerlig Konfirmation. Foreningen for kollektiv Boligkultur, . Foreningen for socialoplysning, Det soci ­ ale Sekretariat ................................. . Frihandolsklubben af 1932 .................... Fællesorganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse ................. Gjentoftekredsens V enstreforen ............. Grønland, Det nye .................................. Hellerup Kommunal- og Grundejerf. . Henry George-Foreningen ................. .. Huslejerforeninger ............................... Husmoderforening, Kbhvns .................. Husmoderforeninger, De Danske . . . . Interparlamentarisk Gruppe, Dansk . . 2533 2533 2538 2568 2634 2634 1697 2648 2648 2648 2648 2648 2654 2467 2469 2487 2496 2497 2497 2511 2513 2515 2515 2516 2521 2523 2532 2533 2538 2538 2543 2543 2543 2547

Foreninger, Forskellige [fortsat] Økumeniske Fællesraad . . . . Østerlandsmission ..................

Foreninger, Forskellige [fortsat] Plantningsforeninger, De samv. . . . Privat-Fjerkræslagteriernes Sammen ­ slutning .......................................... Skovforening, Dansk .........................

2G1O 2615 2632

2665 2665

13. Klubb er o. 1. Adels Forbund, Dansk .......................... 2466 Bestandig borgerlig Forening .............. 2483 Bogbandlerklubben .................................. 2485 Borger-Forening, Christianshavns .... 2486 Bridgeklubben af 1923 . . British Club, The .............. Club Framjais .................... D. A. L., Broderordenen . Dansk-Vestindisk Samfund Deutsche Gesellschaft . . . Dickens-Klubben .............. Dragør Borgerforening. . . Foreningen af 1860 .... Frdbg. Borgerforening • . Grønlandske Selskab, Det Handels- og Kontoristforeningen .... 2536 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Kvindelig Læseforening ......................... 2565 Landbrugskandidaternes Klub .............. 2568 Nørrebros Borgerforening ...................... 26n6 Rotary Klub, Kbhvns ............................ 2623 Skakforen. Industriforeningens .............. 2629 Skakforening Kbhvns ............................. 2629 Skakklub, Industriforeningens ............ 2629 Skakklub, Kvindelig Læseforenings . . . 2629 Skakklubber Storkbhvns Arbejder-. . . 2629 Skakproblem Klub, Dansk .................... 2629 Skak-Union, Dansk ................................ 2629 Zonta .............................................. 2488 2488 2495 2495 2498 2498 2499 2499 2512 2518 2533 14. Kreditor-Foreninger. Jern-, Metal- og KortevarebranchenB Kreditorforening .................................... Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905. . . Skotøjsbranchens Kreditorforening . . . Kunsttlidsforening, Dansk .................... . Kunstforeningen ...................................... Kunsthaandværk, Forening for ............ Kunsthaandværkets Fællesraad .............. Kunstindustrimuseets Venner .............. Kunstmuseumsforening, Dansk ........... Kunstnerforeningen af 18. Novbr .......... Landsforeningen Bedre Byggeskik. . . . Letterstedtske Forening ......................... Raderforeningen ...................................... Selskabet for dekorativ Kunst ............ Selskabet for grafisk Kunst ................. Selskabet for kirkelig Kunst ................. Selskabet til Haandarbejdets Fremme . Selsk til Udg. af danske Mindesmærker. Skulpturforening, Dansk ....................... 16. Kvindesagen. AabneDør, Den ....................................... Hjemmenes og Kvindernes Lytter ­ forening ................................................. Husmoderforening, Kbhvns .................... Husmoderforeninger, De danske ........... Kvindeforening, Dansk-amerikansk . , . Kvindernes Internationale Liga . . . . . Kvindernes Radio-Landsudv ................... Kvindernes politiske Samraad, Danske. Kvindesamfund, Dansk .......................... Nationalraad, Danske Kvinders ............ Soroptimist Klub .................................... Yrkeskvinde Klub, Danmarks .............. 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Sk ovb rugsforeninger. (se ogsaa A. 14 Landbrugere). Andels-Fjerkræslagterier,De samv. danske2469 Dansk Chrysantemum-Selskab .............. Frugtavl, Dansk ...................................... Haveforeningen for Gjentofte Kommune Haveselskaber .......................................... Hedeselskab, Det danske ....................... Landhusholdningsselskab, Det kgl. . . . Piledyrkerforening, Dansk .................... 2496 2522 2537 2537 2538 2568 2610 for national Kunst ............ Fransk Kunst ................... . . til gamle Bygn. Bevaring til Hovedst. Forskønnelse Husflid .................................. 2516 2516 2516 2516 2533 2561 2561 2561 2561 2561 2561 2562 2569 2587 2616 2628 2628 2628 2628 2628 2633 2465 2539 2543 2543 2565 2565 2565 2603 2635 2664 2549 2559 2632 15. Kunst og Kunstindustri. Bogliaandværk, Forening for ............... 2485 Foreningen for Kirkegaardsknltur. . . . 2515 Foreningen Foreningen Foreningen Foreningen Grønlandsk

2469 2488 2496 18. Landsmandsforeninger. (til Dels velgørende). American Club ....................................... British Club, The ............................... Danish American Legue .................... Danske og skand. Foreninger i Udlandet 4232 Dansk Samvirke .................................... 2497 Deutsche Gesellschaft ............................ 2498 Deutscher Hilfsverein .......................... 2498 Foreningen for Langelændere ................ 2515 Fynsk Forening ........................

2661 Schweizer-UnderBtottelsesforen. Societå Umberto I .................... Svenska Forelasningsforeningen Svenska Foreningen af 1876. . Svenska Gillet ............................ Svenska Gustafsforsamlingen. . Svenska Understodsforeningen . Zionistforening, Dansk ............ Æroforeningen ......................... ." Fynsk Hjemstavnsforening . Foroyingafelng .................... Jydsk Forening ................. Jydsk Forening af 1893. . . Jydsk Forening, Ny ........... Lolland-Falsters Samfund. . Mønbofor^ningen ................. Norske Forening, Den. . . . Russiske Forening i Kbhvn,

2522 2522 2525 2550 2550 2550 2588 2601 2605 2623 2627

2635 2645 2645 2645 2645 2645 2664 2665

19. Lytterforeninger. Hjemmenes og KvindernesLytterforening.2539 Kristelig Lytterforening ......................... r '"' 4 Lytterforening, Afholdsfolkenes .............. Radio-Forbund, Arbejdernes ................. Radioklub, Arbejdernes ......................... Radioklub, Kbhvns ................................. Radioklub, Storkøbenhavns ................... Radioklubber, De upolitiske danske . . Radiolytter Union, Danmarks upol.. . . 2561 2589 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2 0. Motororganisationer. Forenede danske Motorejere ........... .. Kgl. Dansk Automobil Klub ........... .. Landsforeningen af Danmarks Motorfolk2569 Motororganisationernes Fællesrepr. . . . 2600 2512 2557

21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden. Akademisk Musikforening ...................... Akademisk Orkester ............................... Arbejdersangkor, De samv ..................... Artistforbund, Dansk ............................ Bach-Foreningen .................................... Bel Canto ................................................ Euphrosyne ............................................. Filharmonisk Kor .................................... Filharmonisk Selskab, Dansk ................. Foreningen Det kgl. Teaters Venner. . Kammermusikforeningen ....................... Kammermusikforening, Frdbg ................ Kammermusikforening, Østerbros. . . . ___ „ Kammermusikforening, Privat, se Priv.2615 Kirkekorforeningen .......................... 2552 Kirkemusikforening, Dansk .............. 2552 Koncertforening, Kbhvns ................. 2557 Korforening, Dansk .......................... 2558 Landsforbundet Menighedssangen .... 2569 Legen om Sankt Knud Hertug ..... 2587 Mensural-Cantori, Dansk ................. 2594 Musikforeningen Stringendo ........... 2600 Musikraadet, se Dansk Tonekunstner ­ forening, Musikraadet ......................... Privat Kammermusikforening ............. Samfundet til Udg. af dansk Musik. . . Sanger-Forbund, Dansk ......................... Sangforeninger, De samlede kbhvnske Sangforeninger, Danske Folkekor. . . . Sangkoret Skjald .................................. Schubertselskab, Det danske. ...... Skandinavisk Rejseklub ......................... Skolescene, Foreningen dansk ....'. Solist Forbund, Dansk ............................ Solistforeningen af 1921 ....................... Studenter-Sangforeningen ....................... Sundby private Orkester ...................... Unge Tonekunstnerselskab .................... Wagnerfo reningen .................................. 2467 2467 2471 2477 2478 2482 2503 2507 2507 2515 2550 2550 2550 2497 2615 2625 2625 2625 2625 2625 2627 2629 2630 2635 2635 2643 2644 2659 2660 Bemærk: 2. Biml begynder med Pagina 2401

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker