kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København dem midlertidigt Arbejde, Husly og. Føde. Plads til 100. Bestyrelse: Provst C P Win ­ ther, R DM., Formand ;Provst C Schous- boe, R.DM., Næstformand; Tømrerm. IIP Kastrup Ni e Isen ; Dir. Wald.S Jensen; Ingeniør V Zeuthen; Overintendant TM Brofeldt, R., Sekretær; Fabrikant Fritz Neubert, Hovedkasserer ; Overarkitekt v. Statsb. K T Seest, R. DM.; Sognepræst Charles Nielsen; Landsretssagf. K Qvortrup. Hjemmets Forstander: Chr. Jepsen. Arbejdshus for Mænd, Statens, ved Sonder Omme. Anstalten er taget i Brug i Somme ­ ren 1933. Inspektør: Kapt. A II C Hertel. Modtagelsesafdeling m.m. forArbejdshuset er indrettet i og administreres under Stats ­ fængslet i Horsens. Arbejdshus for Kvinder er indrettet i Kbhvns. Fængsler (se denne Art.). Arbejdsløshedsfonden er oprettet ved LovNr. 529 af 22. Dec. 1921, ændret ved Lov Nr. 46 af 4. Marts 1924, Lov Nr. 151 af 1. Juli 1927, Lov Nr. 179 af 23. Juni 1932, Lov Nr. 184 af 20. Maj 1933, Lov af 14. April 1937 og ved Lov af 21. Dec. 1938. Dens Midler anvendes dels til at yde stats ­ anerkendte Arbejdsløshedskassers Fortsæt ­ telseskasseret aarligtTilskud, dels tilTilskud tilNodhjælpsarbejder ogKursus for arbejds ­ løse o Cent. 9939 & 14994. Bageri- og KonditoriarbejdernesA. iDanm. Rosenørns Allé 14 4 El |1N3451, V Agger ­ fa o 1 m ; Anvisningskont. : Aaboulevard302H $ Cent. 3897, Korsg. 49 1 X N 7996 og Solitudev. 16 Kl U N 287 v. Billedskærernes og Dekorationsbilledhug ­ gernes A. i Danm., Duev. 114 EJ, Anvis ­ ningskontor : Rømersg. 22 Kl D By 6906 (17 — 18), Formand: H C Andersen. Blikkenslagernes A . i Danm., Nørrebrog. 39 2 Kl D Cent. 11929, L C Andersen. Bogbinderi- og Papirvarearbejdernes A. i

Arbe

AIurarbejdsmændenes A. for Sjælland, Ves ­ selsg. 17 IB X Cent. 1364, TJens Lar ­ sen. Alurerfagets A. i Danm., Dosseringen 36 IB |1 Cent. 8054, Alarius AI a d s e n . Alusikernes A. i Damn., Vendersg. 25 Kl $ Cent. 13245, O Kruuse-Andersen,R. Molleriarbej dernes A. i Danm., med Anvis ­ ningskont., Alarius Johansen, Grøndals ­ vænge Allé 28 El X Tg. 4777. Papirindustriarbejdernes A . i Danm., AI P Elling, Rosenørns Allé 14 El $ N 964. Rebslageriarbejdernes A. i Danm., Oluf Madsen, Lundshøjv., Viby J. |)35. Riggernes og Sejlmagernes A. i Danm., Anton Svendsen, Prinsesseg. I 2 Kl flAm. 7306. Sadelmagernes og Tapetserernes A. iDanm., Rathsacksv.8 El, Th. Clausen $ -faC. 16536. Skibstømrernes A. i Danm., Collinsg. 5 S [ø] D 0 6660, G Sigurdsson. Skorstenfejersvendenes A. i Danm., Ro ­ senørns Allé 12 El D N 1328y, Reinh. Christensen. Skotøjsarbejdernes A. i Danm., Niels Eb- besensV. 27 ’ El $ Eva 1473, P Niel ­ son; D Ev. 1474, PKnud sen. Skraatobaksarbejdernes A. i*Danm., H C Ørsteds V. 19 B 1 El f Eva 632, Th. Niel ­ sen. Skrædderfagets A. i Danm., Vendersg. 29 s IH X By 3175 & Cent. 10518, Josef An ­ dersson, AIL. MB. Slagter- og Kødindustriarbejdernes A. i Danm., Axelborg, Axeltorv l 5 , Stue 32 El D Cent. 12765, V Hartmann. Snedkerfagets A. i Danm., Rømersg. 24 1 Kl D C. 12753 & 12958, Niels Madsen. Soignerings-, Toilet- og Sanitetsarbejder ­ nes A. i Danm., med Anvisningskont., Klædebo Parkallé 21 |ø] $ ★ Cent. 15880, HM Christensen. Stenindustriarbejdernes A. iDanm., Kerte« mindeg. II s [g] $ 0 7763, Vald. Hansen ; Kbhvns Afd. Kasserer: Poul Rosenberg Nielsen, FuglsangAllé 119 Brh.JlDamsø 2406. Stukkatøremes A. i Danm.,Vestergaardsv. 26A ’ [NVl $ Tg. 1817. Sukkervare- og Chokoladearbejdernes A. i Danm., Bjelkes Allé 20 El $ Tg. 6180, Einar Jensen. Søfyrbødernes A. i Danm., Toldbodg. 10 IH ® C. 8436 & C. 8936; Anvisningskont. Kvæsthusg. 6 KID Palæ 3936. Søkokkenes A., Herluf Trolles G. 3 Kl D Cent. 10270, Vilh. Rasmussen. Sømændenes A.i Danm., Herluf Trolles G. 5 ’ IH D Cent. 12491, Alathias Nielsen. Teknikeres Arbejdsløshedskasse, Danske (statsanerkendt), oprettet l.AIaj 1921, har tilFormaal at ledighedsforsikrealledanske tekniske Funktionærer. Kontor: Vesterport 461 El D C. 6114. Kontortid daglig Kl. 10-12 og 14-18, Lørdag Kl. 12-15. Formand:Ingeniør Halvor Mortensen, P G Ramms Allé 25 3 El $ Gh. 9310. Tekstilarbej dernes A.i Danm.,m. Anvisnings ­ kont., Rosenørns Allél4 3 El D C. 16765, Axel Gjedsted-Jensen. Telefonstandens A. i Danm., Svanemose- gaardsv. 11 El D Cent.3202, Alf. Nielsen. Tjenernes A. i Danm., Vendersg. 24 IH X C. 14732. Tobaksarbejdernes A. i Danm., H C Ør ­ steds V. 19 B 1 El D Cent. 12981, Dirk Nak. Træindustriarbejdernes A. i Danm., Rosen ­ ørns Allé 12 4 El D N 7306, J Jensen. Tømrerfagets A. i Danm., .Aaboulevard 10 EDf ★ C. 13935, Ingv. Dahl, MF. MB. Urmagernes A. i Danm., Kronprinsensg.13 1 Kl H By 8761, C AArlstoft. Arbejdsmands Forbund, Dansk, Nyropsg. 25 El, se under Fagforbundene. Arbejds- og Fabriktilsynet, Direktoratet for Amalieg. 3 2 Kl. f -fc C. 14222 & 2554 Fa ’ brikker og fabrikmæssig drevneVirksomhe.

Danm.,medAnvisningskont..NyKongensg. 15 s IH Cent. 10761, Aage J espersen. Bogtrykfagets A. i Danm., Evaldsg. 3 IB U C. 4331. Formand: K A Jørgensen; Hovedkasserer: Ths. Pedersen; Ar- bejdsanviser : Fr. Mehr. Brolæggernes A. i Danm., Alb. C. N i e 1 s e n, Fælled v. 4 Kl $ N 6690. Bryggeriarbej dernes A. i Dånm., med Anvis ­ ningskont., H C ØrstedsV. 28 B ’ EJDCent. 15270, Marius Madsen. Bødkernes A. i Danm., med Anvisnings ­ kont., Rømersg. 22 2 K $By 3146, RRude. Børsteindustriarbejdernes A. i Danm., Emil Knudsen, Flensborgg. 4 El J) V 9160v. Drejerfagets A. i Danm., med Anvisnings ­ kont., Colbjornsensg. 20 s El $ V 8175, M A r nsfelt. Elektrikernes A. i Danm., med Anvisnings ­ kont., Hauchsv. 17 El I) Cent. 7918, Val ­ demar Jensen. Forgylderfagets A. i Danm., Degnestavnen 11 ÉEl, L O ver by J) Tg. 4969 v. Funktionærernes A.i Danm.,Rosenørns Allé 12 El C. 11043, M Steenberg. Gartneriarbejdernes A. i Danm., Todesg. 13 [N] £1 N 7241, Arne Jensen. Glarmestersvendenes A. i Danm., med An ­ visningskont., Jægerg.9 1,M C Jensen, Overskousv.l 4 Valby |>Vb. 1605. Glasarbejdernes A. i Danm., C AI Larsens Allé9Kastrup, CJ Olsen $ Kastrup 153. Guld-, Sølv- og Elektropletarbejdernes A. i Danm., Rømersg. 22 D 3 Kl $ Palæ 6235, Alfred Christensen. Gørtler- og Metalarbejdernes A. i Danm. med Anvisningskont., Rosengaarden 8 s IH X) By 5994, Chr. Madsen. Handels- og Kontormedhjælpernes A. i Danm., V-Boulevard 43 El D Cent. 143, 8143 & 12143. Postgiro-K onto 843. Formand: Forretningsf. Gustav Peder ­ sen, AI F. Hoved kasserer : Aksel Olsson. Handskemagernes A.iDanm.,Vardeg.15 3 [ø] f 0 1918y. Hatte- og Buntmagerfagets A. i Danm., med Anvisningskont., Forhaabningsh.Allé 45 El f C. 8729, A Johnsen. Husassistenternes og dermed ligestillede Medhjælperes A. iDanm., Slotsg. 3 1 UH ® N 4874. Karetmagernes A.i Danm.,H C Ørsteds V. 28C El X Eva 2713, C M Carlsen. Kedel- og Alaskinpassernes A. i Danm., Vesselsg. 4 IB D N 7559, Anvisningskont. j) Cent. 9975, Hans Jensen. Keramiske Industris A. i Danm.. Den, S-Fasanv. 10 s El |l Gh. 4039, O E E i n e r-J e n s e n MF. AIFK. KobbersmedenesA. i Danm.,E Lenander, Afeklenborgg. 4 3 [s] D Am. 3950. Korkskærernes og Sortererskernes A. i Danm., Viktor Nilsson, Fiskerg. 18 s IH D No. 6110. Kurvemagernes A. i Danm., Emil Johan ­ sen, Istedg. 118 4 S | V 9048 x. Kvindelige Arbejderes A. i Danm., De, Evaldsg. 7 [E f Cent. 5123 & 11723. Fanny Jense n. Landkokkenes A. iDanm., Løngangstr.21 1 IH X) *C. 14414 & C. 14434, Sverre Schmidt. Landmejeristernes A.i Danm., Villav. 9, Roskilde $1249, Laur. Pedersen. Læder- og Skindarbejdernes A. i Danm., S-Boulevard 37 El $ V 4512, CF Peter ­ sen. Malersvendenes A. i Danm., Romersg. 24 K) D Cent. 10385, Fr. Jensen. Mejerifagets A. i Danm., Sønderg. 45. Hor ­ sens f 2147, Andreas Kronborg. Metalarbejdernes A. i Danm., GI. Kongev. 6 2 (V-Søgade 2 2 J El D Cent. 5121 & 8221, P A n d er sen. Anvisningskontoret: $Cent. 12651 (9-18). AfetaltrykkemesA. i Danm.,med Anvisnings ­ kont. ,G1. Kongev. 6 E) $ By 197 v, Helge Bjerring. I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker