kraks vejviser 1940 handelskalender

Hest — Hjæl f No. 1831; Henrik Steffens V. 5 3 E f. V- 2922y; Edvard Storms V. 5 4 E $ V. 1543x; Strindbergsv. 12* Valby Jj) Vb. 60>lu; Mol- bechsv. 13 2 Valby Jj,l Vb. 1237y; Rosk ’ ldev. 151* Valby ® Vb. 4436y; Magnoliav. 37 Valby $ Vb. 3077; Laurav. 7 1 Valby | Vb. 2599. Østerbro og indre Bys Distrikt: Bor- thigsg. 16 3 [ø] D Ryv. 2064v; Zinnsg. II s [0] D Øb.7628; Strandhoulevarden 152 4 |0| JO Ryv. 510u; Classensg. 64 3 ® jjj 0 7003v; 0- Voldg. 22 3 E $ Palæ7060u; Guldbérgsg. 3 3 I® D No. 1445; Abildgaardsg. 8 1 ® f 0. 8083y; Elsd.^rsg. 3 1 E JJ) Pa. 7809; Frede- riksborgg. 26 A 1 E JO Pa. 7688; Vendersg. 2< 2 E ll By. 3427. Ch ristianshavnogSundby Distrikt: st. Møllev. 24 2 [S] $ Am. 2453; Sund- holmsv. 17 2 É D Am. 3999u; Frankrigsg. 29 1 [S] fl Am. 6368v; Kirkegaardsv. 24 3 [S] f Am. 4643u; Maltag. 25 2 (S) f Am. 1075. Barselsygeplejerskerne: Linnésg. 16 E D Pa. 6099; Hvidki'dev. 51 El $ Tg. 5376; Tingskriverv. 2 2 UE Jf) Tg. 5296y; Bakkev. 2> El $ Gh.3850u; Viksøv. 6 A 3 Brh. ® Be. 3292; Frimesterv. 2 4 [ nv ] j) Tg. 3650; Frimesterv.38 2 ® J) Ta.6215; Ryesg. 95 5 ® ® 0. 8147; Weyse^g. 43 s ® JO Ryv. 4881y; Stockholmsg. 19 3 [øl JO 0 9857y; Dannevirkeg 13 4 E JO Eva ” 5394u; Lyk- kesh. Alle 37 s E Ve. 40 y; Enghavev. 57 2 E JO V 2021y; Norrebrog. 166 3 [N] ® Ta. 7863; Vende ’ sg. 27 2 E D By. 3427; Tonnes v. 65 1 [S] D Am. 9175; Sølvg. 96 3 E j) Palæ 6129; Verinla ” dsg.20 4 [S] ® Am.4120; Holmbladsg. 107 C 4 (S) f Su. 1861; N-FaJmagsg. 78 1 E $ By. 5581 x ; Strandv. 14 2 (ø) Jjl Ry. 2742 y. Hjemmesygeplejevirksomheder i Danmark, Centralforeningen af, stiftet 4.Maj 1909 af af ­ døde Læge W Jacobi, med det Formaal at virke til Hjemmesygeplejens Fremme i Danmark. Protektrice : Hd s. M aj. Dron ­ ning Alexandrine. Formand: Læge P M Sander, Frødings Allé 4 Søborg JO Søb. 501; Sekretariatet, Sekretær og Kasserer: L Rynge, Carl Blocks Allé 7-9 Søborg JO Søb. 996; Medlemsblad „Sygeplejen". Hjemstedsbevis. Naar en dansk Person opholder sig i Udlandet, kræves der ofte af vedkommende Stat, at han skal være i Besiddelse af et dansk Hjemstedsbevis. I Henhold til Lov om offentlig Forsorg( §24), skal den Kommune,dtr er paagældendesFor- sørgelsessted,d.v.s.den Kommune, hvor paa ­ gældende har fast Bopæl (Hovedbj emsted), paa Begæring udstede et Hjemstedsbevis, der lyder paa. at saavel han selv som hans Familie og i Tilfælde af hansDød hansEnke og umyndige Børn i Trangstilfælde vil blive modtaget til Forsørgelse i Kommunen saa- længe de ikke er blevet Statsborgere i en fremmed Stat eller i en saadan har vundet Forsørgelsesret efter dennes Love. Henvendelser vedrørende Hjemstedsbevis sker i København til Magistratens 3. Afd., Forsorgskontoret, Bernstorf fsg. 17 E. Ved Henvendelsen medbringes Fødselsattest, Vielsesattest o. 1. Dokumenter. Hjemsteds ­ beviset udstedes gratis. Har Paagældende Forsørgelsessted paa Frederiksberg, henvender man sig paa Frederiksberg Socialkontor, Howitzv. 8 S El f Gh. 9873 (10-14), i Gjentofte Kommune paa Den sociale Forvaltnings Kontor Raad- huset, Bemstorffsv. 161 Charlottenl. $ Ordr. 1780 (10-14). Hjorth og Ulrichsens Stiftelse for ugifte Døtre af Embeds- og Borgerstand, Vesselsg. 121®. Bestyrelsens Formand: Ingeniør L Klein, N-Frihavnsg. 30* ® f 0 1049u. Hjælpefond, Nationalt, for Danske iUdlandet, stiftet Maj 1920. Studiestr. 34E f Cent.2354 & 2394. Forretningsudvalget: Landsdom ­ mer N V B o e g, K. DM., Formand; Fabri ­ kant Gregers Wink el, R., Kasserer; fh. KommissionspræsidentHolger Ander s en, R.DM.; Gesandt Baron R Bertouch- Lehn, R. DM.; Gesandt Axel Nørgaard,

V — 2539 Historisk-topografisk Selskab for Gjentofte Kommunehartil Formaal at arbejde forBeva- relsen af Kommunens historiske Minder og Udbredelsen af Kendskabet til dem og til Kommunen i det hele: stiftetl923. Udgiver aarlig et Bind „Meddelelser". Kontingent 4 Kr.aarl. Indmeldelse modtages af Bestyrelsen og Gjentofte Kommunebibliotek. Formand: Rektor Aa. N æsted, R.,Statsskolen,Gjen ­ tofte U Gjent. 1103 & Hell. 2153. Historiske Forening, Den danske, stiftet 14. Febr. 1839. Bestyrelse: Bibliotekar Dr. phil. Ellen Jørgensen, Formand; Rigs ­ arkivar A Linvald, R. DM.,Sekretær; Prof. Dr. phil. C O Boggild Andersen, Aarhus, Kasserer; Prof. Dr. phil. Knud Fa- bricius, R. DM.; Prof. Dr. phil. Albert Ol ­ sen. Den udgiver „Historisk Tidsskrift". H Hagerups Boghdl. er Hovedkommiss. Kontingent 6 Kr. aarlig. Adr. Rigsarkivet E j) By. 7878. Hjelmstjerne-Rosencroneske grevelige Stif ­ telse, Kontor, Kronprinsesseg.30 s E.Den er op rettet af Greve M G Rosen crone og Hustru ved Fundatser af 9. Nov. 1811 og 12. Jan. 1822 og er traadt i Virksomhed 1862. 1ste Klasse understøtter gamle, svage Tjenestefolk af begge Køn. 2den Klasse understøtter Piger, der gifter sig i Haandværksstanden. 3die Klasse hjælper Enker til at opdrage uforsor- gedeBørn. 4de Klasse yder Understøttelse til videnskabelige Oplysninger i Fædrelandets Historie, samt til un^e Videnskabsmænds litterære Rejser (klassisk ogorientalsk Filo ­ logi). 5te Klasse virker til Videnskabelig ­ heds Fremme igennem Det kgl. danske Vi ­ denskabernes Selskab og til Talenters Ud ­ vikling blandt Kunstnere (dog ikke Musi ­ kere) og Haandværkere. Adgangen til Un- derstøtt. i de tre første Klasser er betinget af, at de paagæld, er fødte og opdragne eller bosatte i Kbhvn. eller i en af de sjæl! eller jydske Købstæder. Ansøgninger indgives til Direktionen i Henhold til Bekendtgørelse i Bladene i August Maaned hvert Aar. For ­ mue 1. Jan. 1939: 4,369,234 Kr. 35 0. Direktører: fh. Overformynder MPFriis, SK. DM. FM. MfDR. og Prof. Dr. phil. Aage Friis. Sekretær og Kasserer: fh. Vicepræ ­ sident f. Sø-og Handelsretten Edv. Ip s en, R. DM. Bogholder: Kontorchef Kaj Muller. Hjem for Styr mandsele ver, se Somandsforeningen af 1856. Hjemløse Mænd i Kbhvn., Missionen blandt, stiftet 25. Okt. 1893 med det Formaal at opsøge og skaffe hjemløse Mænd Arbejde, samt at hjælpe med Værktøj og Klæder, Møder hver Onsd. Aften og hver Send. Morgeni „Mændenes Hjem", Eskildsg. 17 E f Cent. 3976 (Kontortid 8-5). Ledes af en Bestyrelse: Mobelhdl. Hjal ­ mar Svendsen, Formand. Forstander: N Sørensen; leder det dagi. Arbejde og giver alle nærmere Op ­ lysninger om Virksomheden. Hjemmenes og Kvindernes Lytterforening. Stiltet 31. Jan. 1930. Formand: Fru Milla Kristjansen. Jægersborg Allé 26 1 Char ­ lott! D Ordr. 3882. Hjemmesygepleje, Kommunale. Forstander ­ inde: Frøken S Nathan ielsen, Gothersg. 95 E f By 7630. 'Ydre Nørrebro Distrikt: Balders PI. 3 3 El $ Tg. 4680; Bronshøjv. 15 C 2 Brh. $ Bella 1332; Jydeholmen 5 4 Van! ® Damsø 1355 x; Grøndals Parkv. 14 3 El Jj Gh. 1631y: Nandrupv. 2 2 El f Gh. 6859: Ugley. 17 4 É) I) Ta. 7628; Frim sterv. 20 4 I nv I Tg.7415u; Bundtmagerv. 2 3 I nv I JO Ta. 7649 v; Birke- dommerv. 74 1 I nv I £1 Ta. 7795; Viksøv. 22 Brh. j) Be. 2161. Indre Nørrebro Distrikt: Blaagaardsg. 29E*I® ®N1629x; HermanTriersPl 5 4 E $N 1589; Skytteg.2 4 I® U No.6234; Guldbérgsg. 3 3 EJ ® No. 1445; Vendersg. 27 2 E 1 Pa. 5819; Nørre Allé 17 B 4 El f) No. 3619. VesterbroogValby Distrikt: V odroffs v. 49 2 E D N 2612v; H C Ørsteds V. 39 C 4 E

Real-Register for København Heste-Ambulance, Hestens Værns, til Transport af syge og tilskadekomne Heste, Schønbergsg. 17 E $ Cent. 13500. Hesteavlsforeninger (de første stammer fra Midten af 1880erne) dannes af et mindre Antal Landbrugere, der anskaffer een eller flere værdifulde Hingste og udvælger deHop ­ per, der menes egnede til Avl. Statstilskud ydes til ca. 200 Foreninger. De samvirkende sjællandske He ­ steavlsforeninger for Avl af jydske Heste, oprettet 1902. Formand: Forpagter Erik .Th olst rup, Ibsgaard, Himmel* v pr. Roskilde D 136 Se endvidere Realregi ­ strene for Odense og Aarhus i Afd. IV- Hestens Værn, Foreningen, Kontor og Heste ­

ambulance Schønbergsg. 17 El D C. 13500 Postgirokonto Nr. 1583. Kontortid 12-4, Hesteambulance hele Da ­ gen. Bestyrelse: Ritmester BaronEOSchaf falitzky de Muckadell, R. DM., Formand; Dyrlæge Dr. med. vet. N PI um, Næstformand; Prof. P Grunth, R.DM. p. p.; Dyrlæge Esper Lar-

stiftet 4. April 1909 modarbejder Misbrug af Heste.

. , sen;FabrikantCarlPeter- ars on mgent gen . Inspektør Løj tn. A F 3 Kroner. Schm id t; Fru A Sch mit - to; Overdyrlæge J H Selmer, R. DM., Holbæk; Overintendant C C A.Thrue, R. p. p.; fh. Politiassist. M E V Tver- m oe s ,R.DM p.p.; Landsretssagf.GVø htz. Medie msantal ca. 1100. Kasserer og Sekretær: KHJohansen. Heymans, J W, og Hustrus Sølvbryllups- Stiftelse for ugifte, aldrende enlige Personer uden Hensyn til Trosbekendelse, opr. 1871, Peder Hvitfeldts Str. 8 E. Bestyres af Københavns Magistrat. H. I. P. A. (Hovedorganisationernes Informa ­ tions- ogPropagandaafdeling), stiftet 2.Sept. 1935. Bestyrelse: Formand for De samv. Fagforb. Laur. Hansen, MR.; Formand for Soc. Forbund H Hedtoft-Han sen, MF.; Formand f. Arb Fællesorg. Robert Niel ­ sen, MB.; Hovedkasserer Hans Jacobsen; Partisekretær II C Hansen, MF.; Forret- ningsf. Chr. Christiansen, MF.; Redak ­ tør II P Sørensen, MB.; Forbundsfor ­ mand Poul Hansen. Leder: Sekretær Otto Jensen.MF. Kontor: Rosenørns Allé 14 E ® ★ C: 8008. HirschsprungskeSamling,Stockholmsg.,Østre Anlæg® 1)0633, er skænket Staten af Gross. H Hirschsprung og Hustru 1902. Samlin ­ gen indeholder Malerier og Tegninger samt et mindre Antal Skulpturer af danske Kunstnere fra det 19. Aarh. Byg ­ ningen, der er opført efter Tegning af Prof. H Storck paa en af Kbhvns Kommune skænket Grund og med Tilskud fra Stat og Kommune, indviedes 8. Juli 1911. Samlingen er aaben om Vinteren daglig 1-3 (Mand, undt.) samt Lørdag 7-& Aften; om Sommeren daglig 2-5 (Mand, undt.) samt Lørdag 7-9Aften. Adgangen er gratis. Direktør: Eigil II B r iinnich e. Historisk Fællesforening, Dansk, stiftet 1909, virker gennem Aarsmøder og ved Udgivel ­ sen af „Fortid ogNutid". Formand: Prof. Dr. g hil. Kn. Fabricius, R. DM.; Sekretær: and. mag. Roar Skovmand. Historisk Samfund, stiftet Febr. 1898. For ­ mand: Lektor Cand. mag. Hans II Fus ­ sing, Gjørlingsv. 6 Hell. $ Hell. 3432. Historisk Samfund for Københavns Amt. Stiftr 1 1910. Formand: Direktør A F an g , Roskilde; Næstformand: Mejeriejer VIIan ­ se n, Ousted pr. Lejre. Historisk Teknisk Samling, Sølvg. 83 Kl. Op ­ rettet 1911. Formand: Pianofabrikant Axel RMøller, R., B redg. 54 E $ C- 1071; Sek ­ retær: Ingeniør H Niendahl, Solskrænten 23 Valby f Vb. 1050.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker