kraks vejviser 1940 handelskalender

■ V ■ 2412

Emneliste

Fran — Fæll

Side i Frederikshavn, Firma-Register ........... 2852 ' — , Kort, Forretninger, ni. m ................ 1786 i — , Kystsanatorium, se Nationalforen.. . . 2603 i Frederiksholm ....................................... 2521 i — .Børnehjemmet, se Børnelij. Kildevang 2491 Frederiksholms Kirke ................................ i Frederiks Hospital, se Rigshospitalet . . . Frederikshoj, se Optagelseshjemmene F. . Frederikskirken .......................................... Frederikssund, Firma-Register ................. — , Forretninger, m. m ............................... Frederiksværk, Firma-Registor ................. — , Forretninger, in. m .............................. Frederik Vilhelm Hegels Minde (Rekon ­ valescenthjemmet), se Hospitaler . . . Fredning, se Bygningsfredning ................. Naturfredning ............. ? ................... og Overfredningsnævnet .. ................ . Fredningsnævn, se Overfredningsnævn . . . Fredsforbund, Kristeligt ............................ Fredsforbundet Société Danoiso des Amies du Bureau International do la Paix. . Fredsforening, Præsternes, so Præsternes internat. Fredsf ...................................... 1 Fredsforeningen Ungdomsforen. Pax, se Ungdomsforen. Pax ................................. 1 Freds- og Folkeforbundsforening, Dansk ! Fredskirken, se Baptistmenigheden ........... ! Frelsens Hær .............................................. ! Frelsers Kirke, Vor ................................... ! — Kirkegaard, se Kirkegaarde ................... ! Frem, se Boldklubben Frem ...................... ! — se Sejlklub Frem, Øresunds ................... ! Fremad (Amager), se Boldklubben Fremad I Fremmede Alagters Konsuler, Foreningen af, se Foreningen af .............................. ! Fremmede Alagters Repræsentanter, se Gesandtskaber og Konsulater ................ ! Fremtiden, Butiksfiskehandlerforen., se Bu- tikstiskeliaiidlerforen. Fremtiden . . . . I Fremtiden, Forsorgelsesforening ................ 1 Fremtiden, Livsforsikringsforening .............. ! Fremtiden, Syge- og Begravelseskassen, se Sygekassevæsen .................................... ------ ’ s Rekonvalescenthjem, se Rekon ­ valescenthjem ....................................... Fremtids llaab, Sygek., so Sygekassevæsen. Freunde Deutscher Literatur ................... Friboliger, se i Emnelisten Oversigten: Stiftelser etc. Frie Erhvervs Værn .................................. — AlissioD, se Altssion, Frie .................... — Skole, Landsforeningen Den, se Landsf. — Udstilling ................................................ 1 Frihandelsklubben af 1932 .......................... ■ Frihavnen .................................................... 1 — Hus-Register ....................................... — , Kort over ............................................. se tillige Eksport-Vejviserens Side 266 sidst i dette Bind — Maalerkontor, se AIaaling ..................... | — Vejerkontor, se Vejning ........................ ' Frihavns-Funktionærer, Foren, af, seForen. ! Frihavns Kirken ......................................... ; Frihedslyst, se Landbrugskolonierne for fattige Børn ............................................ < Fri Kirkesamfund, se .Kirkesamf ................ ! Fri-Koncerter,Kommunens,se Komm. ... i Frilandsmuseet, se Nationalmuseet .... 1 Friluftskolonien Wesselsminde, se Wessels- minde ............................................ 2663 Frimurerloger og -ordener etc ................... 2522 Frimnrerstiftelse, se Kronprins Fr ........... 2561 Frimærkehandler-Foren., Danmarks .... 2522 Frimærkesamlerforen., so Philatelistklub 26>0 Frimærkesamlerforeningen „Franco “ . . . . 2522 Frisør Laug, se Barber og Frisør ............. 2479 Fritidshjem, Kbhvns Kommunes ........... 2522 — , rit. Stefans ........................................... 2522 Frit Lægevalg, se Org. til Gennem førelse2608 Frivillige Luftforsvar, Foren, f. Kbhvns, se Luftforsvar, Foren, for ......................... 2588 Frue Kirke, Vor, se Domkirken .............. 2499 Frugtavl, Dansk ......................................... 2522 Frugtavlerforening, Danmarks Erhvervs, se Erhvervs Frugtavlerforening ........... 2502 Frugtavleres Salgsorganisation ....... 2522 Frugt-Grossister, se Foren, af Frugt-G. . 2514 Frugthandlerforeningen ............................ 2522 Frugt-Importører i Kbh , Foren, af ... . 2522 Frydenstrands Venner, Foren .................... Frænkels Alderdomshjem ......................... Frøavlerforeninger, De samv. danske . . . Frøbelforening, Dansk ............................... Frøbellærerinde-Forening, Dansk ............ Frøbelseminariet .......................... _ ............ Frøgrossistforeningen, so Foreningen af Frogrossistor .......................................... 252« 2620 2607 2521 2853 1790 2854 1791 2542 2490 2603 2608 2608 2521 2521 2616 2658 2521 2479 2521 2521 2552 2486 2627 2486 2511 2529 2489 2521 2521 2646 2618 2646 2521 2521 2596 2569 2521 2521 2522 212 3 2590 2662 2514 2522 2568 2553 2557 2603 2522 2522 2522 2522 2522 2522 Bemærk: 2j Biud betryqdor med Pagina 2401.

Side Frøhandlerforening, Dansk ....................... 2522 Frøimpoitorer, Foren, af, se Foreningen af Frøgrossister ............. 2514 Frøkenklostre, se i Emnel. Oversigten Klostre Frøkontrol, se Statsfrøkontrollen ................. 2611 Frøkontrolkommissionen, se Statsfrokon- trollen ..................................................... 2641 Fugefri Gulve, Foreningen af Fabrikanter af, se Arbejdsgiverforen ....................... 2472 Fuglebakkens Bornehospital, se Hospitaler2541 Fuglcvad, se Lyngby .................................. Fuglevenner, se Foreningen for .............. Fundne Sager ............................................ Funktionærforeninger,se Fællesrepr. for. . — se ogsaa Aandssvageanstalters ........... Fyens Athletik-Forbund, se Athletikforb.2478 Fyens Boldspil Union, se Boldspil. U. . . 2486 Fyens Disconto Kasse Fyens Forsamlingshus, se u. Odense . . . 1907 Fyens Stifts Kunstforening, se u. Odense 1910 FyenB Stifts Kvægavlsforeninger, se Kvægavl ................................................... 2566 Fyens Stifts Læseforening, se u. Odense 1910 Fyens Stifts patriotiske Selskab ................. 1910 Fynske Forening (Fynsk Samf.) .............. 2522 — Handelsstands Centralforen., se Pro- vinshdlsstandsforeninger ......................... 2615 — Hesteavlsforeninger, se u. Odense . . . 1907 — Hjemstavnsforening. ........................... . — Husmandsforen., se Husmandsforen. . . — Kontrolforeninger, se Kvægavls- og Kontrolforeninger so u. Odense .... — Kreditforening, se u. Odense ................. — Kvægavlsforening, se u. Odense .... — Landboforeninger, so u. Odense ........... — Aledicinske Selsk., se Aledicinsk Solsk. — AIejeriforening.se Alejeridrift .............. — Alusikkonservatorium, se u. Odense . . 1910 — Nævningekreds, se u. Odense ................ 1910 — Sparekasser, se Sparekasser ................. 2636 — Statsadvokatur,se Anklagemyndigheden2470 — Telefonselskab, se u. Odense 739 2515 2522 2524 2466 252*2 2522 2543 1910 1910 1910 1910 2592 2592 Fysisk-Kemisk Inst., se Universitets FysiskLaboratorium.sePolyt.Læreanst Fysisk Samling, se Polyt. Læreanst.. Fysiurger, Foren, af Danske, se Forenin ­ gen af danske ........................................ Fysiurgisk Selskab, Dansk ......................... Fædrelandets Historie, se Selskab for . . 2627 Fægteklub, Akademisk, se Akademisk F. 2467 Fægteklubber og -forbund ....................... 2523 se ogsaa Dame-Fægte-Klub ........... 2495 Fægtekunstens Venner ...................... 2523 Fælledklubhuset .......................................... Fælledparken ............................................. Fællesforbund i Danmark, Det koopera ­ tive, se Kooperative . . . ..................... Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor ­ eninger, se Brugsforeninger ................. — af Danm. Snedkermestre, 8e Snedkerm. — af danske Trælasthandlerforcn ............ — af Grundejerforeninger. . . — for oversøisk og Ilaardttræ . . — Hospitalsfunktionærer, se Hospitalsf. . 2542 — Alineralvandsfabrikanters, se Min ......... 2594 Fællesindkøbsforeninger, se i Emnelisten Foreninger: C, 11. , Fælleskontor, Danske Privatbaners, se Pri ­ vatbaners .................................................. 2614 Fælleslærerraadet ..................................... 2523 Fællesorganisation. Arbejdernes, se Arbejdernes Fællesorg ........................... 2471 — Danske Korn- og Foderstof-Importorers2523 — Danske Mejeriforeningers, se Alejeridrift2592 — De danske Ilandolsforeningers, ............ 2523 — Den danske BagerBtands....................... 2523 — Plejehjemsforen., se Plejehjemsforen. 2611 Fællesorganisationen af almennyttige dan ­ ske Boligselskaber — af civile Tjenestemænd ved Søv. . . . 2513 — af Landkommuner med bymæssigBebygg. 2523 — for civile Tjenestemænd u. Krigsrn . . 2523 Fællesraad, Børnesagens, se Børnesagens 2492 — for Arbejdernes Brændselsvirksomheder 2523 — forGjeutofte Kommunes samarbejdende Grundejerforeninger, se Grundejerf. . . 2533 — for Vinbranchen, se Vinbranchen . . . 2663 — Juridiske, se Juridiske Fællesraad. . . 2549 — Kunsthaandværkets, se Kunsthaandv . 2561 — ATotorbranchens, se Motorbranchens Fæl ­ lesraad ................................................... 2600 — Sønderjydske Foren., se Grænsef. . . . 2533 — , Dansk Ungdoms, se Ungdoms Fællcs- ’ •aad. ...................................................... 2658 2514 | — , Økumeniske, se økumeniske Fællesr. 2665 z 2523 2523 2558 2488 2634 2523 2523 . . 2523 2523 Fyr- og Vagervæsenet Fyrvæsenets Forening. Fysisk Forening. . . .

Side 2468 2477 2495 2540 2543 2607 2490 2851 1778 2518 2518 2851 1779 2518 2557 2557 Franske Foreninger, se Alliance Fran^aise og Association franco-danoise .............. samt Club Frantjais ............................... — Hjælpeforening, so IIjælpeforcning . . Frantz Howitz Fødehjem, se Howitz,Frantz. Fraternitas, se Ordenen Fraternitas . . . Fredede Bygninger, se Bygningsfredning*; (I Hus-Registret er angivet, naar en Bygning er fredet) Fredensborg, Firma-Register .................... — , Forretninger m. m ............................ Fredenshus ................................................ Fredens Kirke .......................................... Fredericia, Firma-Registor ......................... — Kort, Forretninger m. m ...................... Frederik Barfods Skole ............................ Frederik VIPs Stift., se Kong Fr.VII ’ s . . Frederik VIII ’ s Alindo, se Kong Frederik Frederiksberg (Frdbg.). — Adresser (indordnede u. Kbhvns) se Afd. 111 ................................................ — Alderdomshjem,seAlderdomshjem,Frdbg2467 — Arbejderhjem .......................................... 2518 — Asylselskab, se Asylselskabet ............ 2478 — Badminton Klub, se Badminton Klub, Frdbg ........................................................ 2479 — Bank, so Folkebank for Kbhvn. ogFrdbg.2510 — Begravelsesvæsen, se Begravelsesv. — Bevillingsnævn, se Bevillingsnævnene . — Birk .......................................... .............. — Boldklub, se Boldklub ......................... — Borgerforening ..................................... — Brandvæsen, se Brandvæsen .............. — Bygningsvæsen, se Bygningsvæsen. . . — Firmaregister (indordn, i Kbhvns) se Afd. VI ................................................ 2707ff — Folkebiblioteker, se Kommunebibliotekor2556 — Folkeforening ........................................ — Folkekøkken, se Folkekøkken .............. — Forsørgelsesvæsen, seOffentlig Forsorg — Frivillige Drengeforbund, se Frivill.. . — Fødehjem, se Howitz, Frantz Fødelij. . — Gade-Register ....................................... — Gasværk, se Frdbg. Kommune ........... — Grundejerforening, se Grundejerf. . . . — Gymnasium, so Frdbg. komm. rikolev. — Gymnastik- og Svommeforen., se Gymn.2534 — Handelsbank, se Handelsbank ............ — Handelsforening, se Handelsforen. . • . — Have, se Frdbg. Slotshaver .................... — Hospital ............................................... .. — Huslejerforening, so Huslejerforening. — Idræts Forening, se Idræts F .............. — Idi ætspark, se Idrætspark .................... — Idræts-Union, se Idræts-U .................... 2546 — Kammermusikforen., se Kammermusik .. 2550 — Kirke ........................................................ 2519 se tilligoTilføjelser eftordenneEmneliste — Kirkegaarde, se Kirkegaarde .............. 2552 — Kommunale Skolevæsen ......................... 2519 — Kommunalforening, se Kommunalforen.2556 — Kommunes Institutioner, se i Emne ­ listen Oversigten : Kommunale Alyn ­ digheder. — Kommunelærerforening, se Kommunelærerforening ....................... 2557 ------- ’ s Feriekolonier, se Feriekolonier .2507 — Kommunebiblioteker, se Kommunebibl.2556 — KommunesSkatteyderforening,serikatte- yderforen ................................................. — Konfirmationsforening ......................... — Købmandsforening ............................... — Manufakturhandlerforening ................. — Menigheds Sygepleje ............................ — Metalvarefabrik ..................................... — Poliklinik for Ubemidlede, sePoliklinik — Politi, se Frdbg. Birk .......................... — Politiforening, se Politiforening .... — Sanatorium for kirtelsvage Børn. . . . — Skatteraad, se Skatteraad ................. — Skatteyderforen., se Skatteyderf .......... — Skolebørns Bespisning, se Bespisning. . — Skøjteløber Foren., se Skøjteløber Foren. 2634 — Slot ................... . . .......................... 2520 — Slots Beboere ............................ . . . . — Slots Kirke, se Frederiksberg Kirke .2519 — Slotshaver .............................................. — Sparekasse .............................................. — Svømmehal, se Badeanstalter .............. — Teater, se Teatre .................................. — Tekniske Selskab, se Tekniske ........... — Vederlagsfri Konsultation i Kønssyg ­ domme, ge Kønssygdommo ................. 2567 Frederiksborgensersamfundet .................... 2521 Frederiksborg Slot og Museum, seHillerød. 1820 Frederiksdal . .............................................. 2521 — Beboere m. m., se Lyngby .................. 736 86611 2482 2483 2518 2485 2518 2488 2490 2518 2511 2607 2522 2543 3311 2520 2533 2519 2535 2535 2520 2519 2543 2545 2545 2520 2520 2520 252() 2611 2518 2612 2630 2483 2520 2520 2478 2651 2651

i

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker