kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Ove Krak Udgiver. Fra 1915 — 1923 udga ­ ves Vejviseren af et Interessentskab, hvis Indehavere var Ove Krak (*1862,-[-1923) og C Bros ted. Fra 1924 udgives Vejviseren af Kraks Legat (se foregaaende Artikel), med C Bro s ted som adm. Direktør. Fra 1800-1862 var hele Vejviseren kun et Person-Register. Foruden dette indførtes 1863 Real-, Fag- og Firma-Register ;/1864 tillige Hus-Register. Annoncerne indførtes 1863 og Tilføjelserne i Fag-Registret 1889. Fra 1905 blev „Kjøbenhavns Vejviser 44 ud ­ videt til Adressebog og Handels ­ kalender for Danmark. I 1911 for ­ øgedes Vejviseren med Afdelinger for Island og Færøerne, i 1920 med Afd. „U dlandet “ ,der i 1925 udvidedes med en Fortegnelse over Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. 1 1925 optoges et paa engelsk affattet Havne- og Eksportafsnit,der i 1927 udvidedes til en fuldstændig Eks- port-Vej viser for Danmark, der tillige iSærudgave (Export Directory of Denmark) hvert Aar gratis udsendestil større Forret ­ ninger og Institutioner i Udlandet til Frem ­ me af dansk Eksport, fra 1931 med Støtte fra Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Siden 1933 udgives Eksport-Vejvi ­ seren i Samarbejde med Udenrigsmini ­ steriet. KreaturForsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark. Kontor V-Boulevard 13 ’ ® $ C. 3970, Kontortid 9-4, Ind- og Udbetaling 11-2, stif ­ tet 28. Jan. 1859. Forsikrer Heste og Kvæg. Anmeldelser tilstilles de stedlige Agenter eller Hovedkontoret. Bestyrelse: Prof. P Grunth,R.DM. p.p., Formand; Hdlsgartner H C Petersen; Prof. OH Larsen, R.DM.; ProprietærH Holst, R.; Direktør Aage Jørgensen. Forretningsfører : Direktør AB røbe ck.R. Revisorer: Fuldmægtig H Conradsen, R. p. p.; Stabsdyrlæge G Gautier, K.DM. Kreatur-Noteringen paa Kvægtorvet sættes hver Markedsdag (Onsdag) af et Udvalg be- staaende af 4 Sælgere og 4 Købere med Tor ­ vets Inspektør som Opmand. Formand: Torveinsp.K Daugaard Peters. Medlemmer: Kreaturkommissionærerne Alb. Mauritzen, R.,JensRoed og Her ­ man Oristensen (Kreatuikommissionær- foren.); Slagtermestrene Joh. Gress-Pe- der sen,Karl Zingenberg ogLudv. Zøll- ner(Slagterlauget); Gaardejer JNorliave, Gundsølillegaard pr.Roski!de(Landhushold- ningsselsk.); Eksportør P Schou (Ekspor ­ tørerne). Kreditforeninger og Kreditkasser. Apotekernes Kreditforening (iLik ­ vidation), opr. 1906. Formand 4 . Apoteker O Funch Petersen, Ny Vesterg. 21 1 E) j) Palæ 4665. Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østiftern e. (Østifternes HusmandskreditforeniDg) Lak ­ seg. 4 (H j .af Kong.Nyt.) K $ ★ C. 7966 (10-2). Postgirokonto Nr. 313. Reviderede Statuter af 2. Jan. 1937. Direktion: Jobs. Ebbe, adm. Direktør; Overretssagf. P Sand bolt, Formand; Tømrerm.LPL arsen, landbrugs ­ kyndig Direktør ; Kasserer: Exam. jur. C Schøier; Ekspeditionssekretærer: Exam, jur. JBaggcr; C VCh ristensen; Bog ­ holder: Cand. pliil. G Christensen. Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn, (Kbhvns.Kreditfor- ening) stiftet 1882, Kontor: G am mel torv 4 S3 (10-2) $ ★ C: 7236. Postgirokonto Nr. Børsnavn: Kbhvns Kreditforening. For ­ eningen yder Laan mod Pant i Gi undej en- domme i Kbhvn. og paa Frdbg. samt i Ejen ­ domme i Kbhvns Amtsraadskrcds, der ikke er Landbrugsejendomme. Laanene, hvoraf

Kons — Kred Brock; Direktør Kaj V Ter sling, R.; Overbetj. PV Beck. DM.; Kontorchef J P Henningsen, R.; Løjtn. Adam Møller ; Maleim. Thorv. Peter sen.MB.R.; Inspek ­ tør Kr. Garberg; Arkitekt Henning Han ­ sen,MB. R. DM.; Gross. Martin Olsen; Direktør Borgmester V Fischer, MFK.R.; Kontoret ef A Bork, MFK.; Repræsen ­ tant H Tausen-Nielsen, R.; Købmand Georg Hansen, MFK. R.; Fru Johanne Da h 1 er up -P e t er s e n;Overretssagf. Raad- mand C J F Sven, MF. MFK.; Husejer Chr. Olsen. , Valgte af Repræsentantskabet: Fuldm. H Chr. Andersen; Afdelingsleder O P Christensen; Redaktor Cand. polit. L Estru p, MB.; Chef)edaktor, Cand.polyt Sv. Aa.Lund,R.; Fru EllenlaCour Overgå ard; Chefredaktør Cand. polit. Aage Schoch. Valgte af Hovedbestyrelsen : Læge F L Møller; Borgeriepi æsentant Froken Gerda Mundt, MF.; Overretssagf. Jchs. Vibe- H astrup. MB. R.^ Konsulater, Danmarks, i Udlandet, se Afd. IX Udlandet. Konsulater, Fremmede Magters, se Gesandt ­ skaber og Konsulater. Kontorbudeforeningenaf 1875, hvis Formaal erOprettelsen af Alderdomsboliger for vær ­ dige gamle Bude og deres Enker. For ­ mand: Inspektør CM Nielsen, Anker Ht eg aard s G. 4 S [V). Kontrolforeningen af Ibhvnsle Vaskerier og Dampvaskerier, Provstev. 5 I nv I Jj ★ Ta. 150. Stiftet 9. Febr. 1938. Foimand: R A ndrea- sen. Kontrolforeninger, hvoraf den første opr. 1895, dannes af Landbrugere, der bor i hverandresNærhed.FormaaleterpaaGrund- lag af Undersøgelser af Fodringen samt af Mælkemængden og Fedtindholdet iMælken af de enkelte Køer i Besætningen at belyse og fremme Kvægbrugets Rentabilitet samt at virke for Dannelsen af Kvægstammer, hvis Mælk kan give forøget Smørudbytte. Af samvirkende Organisationer nævnes: De sammensluttede sjæll. Kon ­ trolforen., opr. 1900, Kontor: Klostervang 3. Roskilde j) Roskilde 170. Formand: GaardejerJohs. Ander sen, Lov; Sekretær: KonsulentTage Andersen, Roskilde. Fællesledelsen af Kvægavlsfor ­ eninger og Kontrolforeninger i Fyns Stift seu. Kvægavl i Real-Regi ­ ster for Odense i Afd. IV S. 1912. De samvirkende lolland-falsterske Kontrolforeninger, opr. 1900. Konsu ­ lent: Landbrugskand. CPKnudsen, Ny ­ købing F. ‘ FællesudvalgetforDanmarksKon- trolforeninger, opr. 1933. Formand: Gaard ej er Jobs. A n d e r s e n,Lo v ; Sekretær: Tage And ersen, Roskilde, j Kooperativ Assurance, Dansk, Akts., Gylden- løvesg. 11 EJ D ★ C. 15110. Kooperative Fællesforbund i Danmark, Det, stiftet 10. Juni 1922. Adr. Gyldenløvesg. 11 E (9-4) $ Cent. 13705. Formaal: Fremme af den kooperative Be ­ vægelse og Fællesskabet indenfor Koope ­ rationen. Formand : Direktør V Johansen, Skive. Forretningsudvalg: V Johansen; Peder Christensen; J M Johansen; P Nielsen K och; C Klu wer, MB. Forretningsfører : Fr. Dalgaard, MF. Medlemsblad : Kooperationen. Kordegneforening, Danmarks, stiftet 2. Sept. 1933. Formand: Kordegn L J J acobsen, Frdbg. Bredeg. 32 EJ J) Gh. 9676. Kordegneforeningen, i Kbhvn. og paa Frdbg., (Danmarks Koidegneforenings Afd. A.), stiftet 7. Nov. 1906. Formand : Kordegn v. SolbjærgKirke LJ Jacobsen, Frdbg.Bre- deg. 32 EJ f Gh 9676. Kordirigentforeningen, fagligSammenslutning af Kordirigenter. Stiltet 6. Dec. 1919. Adr. Alfred B Peders en, Guldborgv. 14 IB f Fa. 170. ’ s

V — 2558 Korforening, Dansk, stiftet 17. Okt. 1911. Adr. Gersonsv. 81 Hell, f Hell. 1310. Ærespræsident : H.K. H. Kronprinsen. Formand: Direktør Jul. Rasmussen, R. DM. ; Næstformand : Gross. Louis Wolf; Kasserer: Musikforlægger Asger Wilhelm Hansen; Overdirigent: kgl. Kapelmester Georg Hoeb e rg, K.DM. Kornnoteringen paa Københavns Bors finder Sted hver Dag Kl. 2 (Lord, og Sønd. undt.). Korn-Nævnet. Formand: Husmand P Lange- 1 a nd, St. Rest)up pr. Sønderholm. Kontor: Vognmagerg. 2 E $ ★ C. 806 Korn- og Melhandlerlauget, Amagerbrog. 96 [S] D Am. 7082. Stiftet 1885. Foimand: Kornhandler Chr. Pete-i^en. Korsetfatrikant-Foreningen, stiftet 16. Sept. 1939. Formand : Direktor A Rasmussen, Valkendorfsg. 16 E ^ ★ C. 71. Korshær, Kirkens, se Kirkens Korshær. Kraks Legat, K ontor Nytorv 17 E $ A Cent. 308, stiltet af Udgiver afVejviseren Læge Ove Krak (*1862, -[-1923) iHenh. til testa ­ mentariske Bestemmelser ved Fundats af 2«/ 8 1923, stadfæstet 13 / 2 1924. Forma alet er at fortsætte og drive de af Ove Krak ved hans Død — alene og i Forbindel ­ se medTrediemand — indehavede og ledede Virksomheder,Forretninger ogForlag under de hidtil benyttedeFirmanavne, samt at for ­ valte de Legatet iøvrigtsomUni versalarving efter Ove Krak fra dennes Bo tilflydende Aktiver. Legatets Indtægter skal af Bestyrelsen anvendes i forskellige samfundsnyttige For ­ maal. De til Fordeling værende Beløb an ­ vendestil at gavne og støttePersoner, In ­ stitutioner eller Foretagender, der — hvad enten de lever eller virker i Danmark eller i Udlandet, — i deresVirksomhed efter Legat ­ bestyrelsens Skon virker til Bedste for dansk Handel og Industri, idet dog Bestyrelsen tillige er berettiget til at yde Understøttel ­ ser til Slægtninge af Ove Krak og Fru Else Krak, eller til Personer, der har staaet de nævnte nær i levende Live, samt til gamle Medarbejdere ved Kraks Vejviser eller dis ­ ses Enker og endelig til Lægers Enker. (An ­ søgninger indkaldes ved Bekendtgørelser i de kbhvnske Dagblade, som Regel i Marts Maaned). Legatets Bestyrelse: Direktør Edv. Bu ­ low, R., Formand; Direktør Wm. Møn- sted,R.; Direktør C Bros t ed. Direktør for Legatets Virksomheder: C Bro sted. Frm. tegnes af to af Bestyrelsens Medlem ­ mer i Forening. Prokura har Direktor C Brosted alene ellerKontorcheferne SPAnker H e e g a a r d, K Muller og S A Brandt-Møller, R., to i Forening. Kraks Legat udgiver „Kraks V ej viser 14 (se efterfølgende Artikel), „Export Directory of Denmark 44 (1. Aargang 1927, fra 1933 i Samarbejde med Udenrigsministeriet), „Kraks Lomme-Vejviscr “ (l. Aargang 1910), „Kraks Blaa Bog 44 (1. Aargang 1910), „Kraks Kort over København 44 . „Kraks Fragtmandsliste 44 , „Kraks Honseri-Forteg- nelse 44 , „Kraks Tidstavler 44 (Udg. 1901, 1911, 1923 og 1930), „Danmarks Ældste Forretninger 14 (Udg.1910 og 1915, en nyUd- gave er under Udarbejdelse). KraksVejviser, Nytorv 17 EJ & ★ Cent. 308. Postkonto Nr. 244. Københavns Vejviser er grundlagt 1770 af Agent Hoick (* 1726, -[- 1783); han havde tidligere udgivet nogle „Handels ­ spejl", der var Forløbere for Vejvise ­ ren. Fra 1784-1791 udgaves Vejviseren af Christian Gottlob Proft, fra 1792-1809 af Christian Georg Proft, og fra 1810-62 af Boghdl. L B Thiesen og dennes Enke (se T Krak: Vejviserens Vej, og Hjalmar Gam- melgaard : Vejviseren gennem halvandet hundredeAar). Fra 1863-1902 var Kapt. (senere Etatsr.) TKrak (*1830, 7 1908) Redaktør og Udgiver. Fra 1903 — 1914 var

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker