kraks vejviser 1940 handelskalender

Foreninger

2447

Emneliste

Side

Side

Si dø

Foreninger, Forskellige [fortsat] 28. Turistforeninger.

Foreninger, Forskellige [fortsat] Jord-Arbejde-Kapital ............................... 2549 Klubben af 1914 ..................................... 2553 Kolonihave-Forbundet ............................. 2553 Kotnmunalforen., SkodBborg ................. 2556 Kommunal-og Grundejerforening,Ordrup 2556 Kommunistiske Parti, Danmarks .... 2557 Kommunistiske Ungdom ....................... 2557 Konservativ Ungd. i Kbhvn., Frdbg. og Gjent ...................................................... 2557 Konservative Folkeparti ......................... 2557 Konservative Klub, Den ....................... 2557 Konservative Vælgerforeninger for Kbhvn. og Frdbg. og for Gjentofte . . 2557 Kooperative Fællesforbund .................... 2558 Kristelig-socialt Forbund ....................... 2561 K U ’ s Landsorganisation ....................... 2561 Kvinders konservative Foren., Danske . 2565 Kvinders politiske Samraad, Danske . . 2565 Kvinders Ædruelighedsraad .................... 2565 Købstadforening, Den danske .............. 2566 Landsbevægelsen F. A. T ....................... 2569 Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette Brug .............................................. 2569 Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse ........................................... 2569 Landssammenslutningen af Foreningen for borgerlig Konfirmation .................. 2570 Lejerforeninger, De samv ....................... 2587 Liberal Ungdom i Kbhvn. og Omegn. . 2587 Liberale Venstreforening ....................... 2587 Nationalkomité, Den danske, til Bekæmp. af IIil. m. Kvinder og Børn .............. 2603 Personlige Friheds Værn, Landsforen.. 2610 Radikal Ungdom Kbhvn ........................... 2616 Radikale Ungdoms Landsforb .................. 2616 Radikale Venstres Landsforbund .... 2616 Radikale Vælgerforening, Kbhvns. . . . 2616 Retsforbund, Danmarks ............................ 2618 Retsforbundets Ungdom ............................ 2618 Skatteborgerforening, Dansk ............... 2629 Skatteborgerforening. Gjentofte ............ 2629 Skatteyderforening, Frdbg. Kommunes 2630 Socialdemokratisk Forbund .................... 2634 Socialdemokratiske Ungdom, Danmarks 2634 ■Socialt Boligbyggeri ............................... 2634 Socialvirke .............................................. 2634 Sogneraadsforeninger ............................. 2635 Spareforeninger, De samvirkende .... 2635 Teknisk Nødhjælp . . . ’ . ....................... 2651 'Telefonabonnentforeningen .................... 2652 Traflk-Forenihg, Dansk .......................... 2655 Udvalget for social Litteratur .............. 2657 Venstreklubben ........................................ 2663 Venstre-Ungdomsforeningernes Landsor ­ ganisation ............................................... 2663 Venstres Landsorganisation .................... 2663 Venstres Ungdom .................................. 2663 25. Samvirke med andre Lande. Akademisk Forening for Udenrigspolitik . og Folkenes Forbund ............................ 2467 Alliance Frangaise i Kbhvn .................... 2468 American Club ............ . .* ....................... 2469 Association franco-danoise .................... 2477 British Import Union . ....................... 2488 Comité Maritime International og In ­ ternational Law Association .............. 2495 Danmarks amerikanske Selskab ........... 2496 Dansk-Amerikansk Klub ....................... 2496 Dansk Argentinsk Forening .................... 2496 Dansk Belgisk-Selskab .......................... 2496 Dansk-Czekoslovakisk Selskab .............. 2496 Dansk-Engelsk Selskab ......................... 2496 Dansk-Estnisk Samfund. ’ . .................... 2496 Dansk-Finsk Forening ............................ 2496 Dansk-IIaitisk Forening .......................... 2496 Dansk-Hollandsk Forening ...................... 2497 Dansk Islandsk Samfund ....................... 2497 Dansk-Italiensk Selskab ........... ... 2497 Dansk-Jugoslavisk Forening ................. 2497 Dansk-Lettisk Forening .......................... 2497 Dansk- Litauisk Selskab ......................... 2497 Dansk Palestenensisk Selskab ................. 2497 Dansk-Polsk Forening ............................ 2497 Dansk-Polsk Handelskammer ................. 2497 Dansk-Russisk Forening ......................... 2497 Dansk-Spansk Forening .......................... 2497 se tillige Tilføjelserefter denne Emneliste Dansk-Tysk Kulturselskab .................... 2498 Dansk-Ungarnsk Selskab .......................... 2498 Dante Alighieri ........................................ 2498 Deutsche Handelskammer in Danemark 2498 Foreningen af fremmedeMagtersKonsuler 2514 Freds- og Folkeforbundsforening, Dansk 2521

Foreninger, Forskellige [fortsat] Fællesudvalget angaaende danske sociale og filantropiske Institutioners Samar ­ bejde m. Udlandet ............................... 2524 Handelskammer, Det internationale. . . 2536 International Klub .................................. 2547 Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder (Koda) .... 2547 Interparlamentarisk Gruppe ................. 2547 Kvindernes internationale Liga ........... 2565 Landsforbundet afSovjet-UnionensVenner2569 Letterstedtske Forening ......................... 2587 Norden, Dansk Forening ....................... 2604 Nordisk Samfund ..................................... 2604 Nordiske administrative Forbund .... 2604 Nordiske Jordbrugsforskeres Forening . 2605 Rotary Klubben. ..................................... 2623 Rotary Klubben paa Island ...................... 4180 Simonsen, Professor D, Societetet ........... 2629 Studenterhus i Paris ............................... 2643 Studerendes internationale Komité . . . 2643 Studieudveksling. Dansk .......................... 2643 World Power Conference ....................... 2664 Østrigsk-Dansk Forening ....................... 2665 Allieredes danske Vaabenfæller, De. . . 2468 American Legion, The ........................... 2469 Dragon Regiments Foreninger,3.og4. . 2499 Elevskolens Minde ................................... 2501 Feltartilleriforeningen ............................. 2506 Foreningen af Løjtnanter og Kornetter.2514 Foreningen 4. Regiment .......................... 2515 Forsvarsbroderselskaber, De samv. . . . 2518 Forsvarsbrodre, De danske i Kbhvn.. . 2518 Fællesrepræsentationen for 4. Dragon Regiments Foreningerne ....................... 2524 Fæstningsartilleriforeninger ................. 2525 Gardehusarforeningen, København . . . 2528 Gardohusarforeningers Præsidium . . . 2528 Garderforeningen i Kbhvn .................... 2528 Garderforeningers Fællesrepr ................. 2528 Intendanturforeningen .............................. 2547 Kystartilleriforeningen ........................... 2566 Luftværns-Artilleri-Foreningen .............. 2588 Marin,eforeningen ..................................... 2591 Pionerforening, Kbhvns ........................... 2610 Pionerforeninger, De danske ................... 2610 Rytteriforening af 1897, Dansk ............ 2623 Ryttervagten ........................................... 2623 Soldaterforening, 1. Reg .......................... 2635 Soldaterforening, 2. Reg.......................... 2635 Soldaterforening, 3. Reg ......................... 2635 Soldaterforening, 13. Batt ........................ 2635 Soldaterforeningers Fællesudvalg .... 2635 Soldaterforeningers Samvirke, Danske . 2635 Trainafdelingens Soldaterforening. . . . 2655 Vaabenbrødre, De danske ..................... 2660 26. Soldaterforeninger (til Dels velgørende). 27. Sundhedsvæsen, Syg ep le j e o.l. (Se ogsaa B, 19). Aandssvagesagcn8 Venner ....................... 2466 Arbejdernes Samariter Forbund ........... 2471 Arbejdernes Samariter Forening ............ 2471 Bort med Tobakken, Landsforen ............ 2486 Dansk Forening for Folkebade ............ 2496 Forening for Børnetandpleje, Dansk. . . 2515 Foreningen af danske Fodspecialister . 2513 Foren, til lovord. Udryddelse af Rotter 2516 Hjemmesygeplejevirksomheder i Dan ­ mark, Centralforeningen af ............... 2539 Kiropraktisk Patientforening ............... 2553 Kræftkomité, Den danske ....................... 2561 Kønssygdommenes Bekæmpelse, Dansk Forening til ......................................... 2567 tandsforen. til Kræftens Bekæmpelse 2569 Landsforen, til Sindssygd. Bekæmp.. . . 2570 Nationalforen. til Tuberk. Bekæmpelse 2602 Rigsforeningen til Bekæmpelse af de Rotteudryddelsesforeninger, seRotteudr. 2623 Røde Kors, Dansk ................................. 2623 Rode Kors, Dansk, Afd. f. Kbhvn.. . 2623 Samariten ............................................... 2624 Sanatorieforening, Andelsforen.s .... 2625 Skolehygiejnens Fremme ....................... 2630 Sundhed og ny Tid .................................... 2644 Sundhedsforeningen ............................... 2644 Sundhedsforeninger, De samv ................ 2644 Sundhedsplejen i Danmark, Selsk. for. 2644 Sygeplejeraad, Dansk ............................... 2647 Vegetarisk Forening, Dansk .................. 2662 Vore Borns Sundhed ............................... 2664

Amager Turistforening .......................... 2468 Turistforeningen for Danmark ........... 2655 (Turistforeninger i Provinsen, se Real- Registret for de paagældende Byer i Afd. IV) ... . .................................. 1697ft ’

29. Videnskab, Sprog og Litteratur.

Akademi for de tekniske Videnskaber. 2467 Amagers hist. Saml., se Amagermuseet 2468 Andersen, II C, Samfundet .................... 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark .... 2470 Astronomisk Selskab ............................. 2477 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen. . . 2479 Biblioteksforening, Danmarks .............. 2484 Biologisk Selskab .................................. 2484 Botanisk Forening .................................. 2486 Classenske Litteraturselskab .............. 2495 Dansk Kulturfilm .................................. 2497 Dansk-Tysk Kulturselskab .................... 2498 Dermatologisk Forening, Nordisk. . . . 2498 Dermatologisk Selskab, Dansk .............. 2498 Entomologisk Forening .......................... 2502 Farmaceutiske Selskab, Danmarks . . . 2506 Filologisk-historiske Samfund, Det . . . 2507 Folkeminder, Danmarks . . . * .............. 2511 Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels-Aarbog .......................................... 2517 Freunde Deutscher Literatur ................. 2521 Fysisk Forening . . ................................ 2523 Fysiurgisk Selskab, Dansk .................... 2523 Fællesrepræsent., Danske Hygiejnikeres 2523 Geofysisk Forening .................................. 2529 Geografiske Selskab, Det kgl. danske . . . 2529 Geologisk Forening ............................... 2529 Historisk Fællesforening, Dansk . . . 2539 Historisk Samfund .................................. 2539 . Historisk Samfund for Kbhvns Amt . . . 2539 Historiske Forening, Den danske . . . 2539 Historisk-topografisk Selskab for Gjen ­ tofte Kommune ................................... 2539 Holberg-Samfundet ................................ 2540 Islandske Litteratursamfund ............ 2548 Juridisk Forening ................................ 2549 Juridisk Forening i Aarhus ............... 1722 Jydsk Forening f. Naturvidenskab . . . 1722 Jydsk Selskab f. Historie, Sprog og Litteratur ........................................... 1722 Kemisk Forening ................................. 2551 Kongelige danske Aeronautiske Selskab 2557 Krigsvidenskabelige Selskab ............... 2560 Kriminalistforening, Dansk ................ 2560 Letterstedtske Forening ........................ 2587 Lingvistkredsen ...................................... 2587 Matematisk Forening ................... 2592 Medicinsk Selskab, Dansk ................... 2592 Medicinsk Selskab, Fynsk ................... 2592 Medicinsk Selskab i Kbhvn ................ 2592 Medicinsk Selskab, Jydsk ................... 2592 Medicinsk-historisk Selskab, Dansk. . . 2592 Nationaløkonomisk Forening ............. 2603 Naturhistorisk Forening, ’ Dansk. . . 2603 ------ for Jylland, se u. Aarhus 1722 Naturvidenskabelige Samfund, Danm. . 2604 Nordiske Jordbrugsforskeres Forening. 2605 Numismatisk Forening ........................ 2605 Oldskrift-Selskab, Det kgl. nordiske . . 2607 Orientalsk Samfund ............................. 2608 Ornithologisk Forening .......................... 2608 Pædiatrisk Selskab ............................. 2616 Radiologer, Danske, Org. af ............... 2617 Radiologisk Selskab, Dansk ............... 2617 Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie .................................. 2624 Samfund til Udgivelse af gammel nor ­ disk Litteratur ...................... 2624 Selskab, for Fædrelandets Historie og Sprog, Det kgl. danske ....................... 2627 Selskab for intern Medicin, Dansk . . . 2627 Selskab for nordisk Filologi ............... 2627 Selskab for Staden Københavns Historie og Topografi ................................. 2628 Selskab til vidensk. Alkoholforskning . 2628 Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. . 2628 Selskabet for Dansk Teaterhistorie . . . 2628 Selskabet for Filosofi og Psykologi. . . 2628 Selskabet for historiske Kildeskrif ­ ters Oversættelse . ............................. 2628 Selskabet for medicinsk Psykologi og Psykoteropi ........................................... 2628 Selskabet for Naturlærens Udbredelse. . 2628 Selskabet for psykisk Forskning ........... 2628

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker