kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Oberstløjtn. S F R F o s s, R. DM.; fh. Direktor K A Haiumerich, K. DM. Sekretær: Overretssagf. E Flens- bo i*g. - Kleins, Toldkontrolør Charles, Lærer ­ indelegat for ugifte eller i Enkestand væ ­ rende over 50 Aar gamle Bestyrerinder af private Pigeskoler i Kbh vn. 8,000 Kr. Lodder paa 100 Kr. aarl. [Magist.] - Kl estrups, Johanne, for ugifteKvinder af Borgerklassen, som har opnaaet en Alder af 45 A ar. Familien har Fortrinsret. 45,000 Kr. Lodder paa 100 Kr. aarl. [Magist.] - Kloss, Moritz, og Hustru; c. 40,000 Kr. Renten uddeles i 12 Portioner, nemlig 4 til Guld-og Selvarbejdere og Juvelerere, der har været Borgere her i Staden, samt deres Enker, 4 til søfarende, Skippere, Styrmænd eller Matroser her af Staden eller deres En ­ ker, og 4 til ugifte Døtre af Haandværkere, der har været Borgere her i Staden og selv hører h jemme her, samt er over 50 Aar gi. [Borgerrepræsent.] -Knudsens, fh. Bogbinderm.,Knud Mar ­ cus, for gamle Haandværkssvende ellerFa- brikarbejdere iKbhvn. 17,000 Kr. [Magist.] - Knudtzons, NicolaiH.Halvdelenaf Le ­ gatets Renter skal JillæggesKapitalen, ind ­ til denne har naaet en Størrelse af IMill.Kr. Af den Delaf Renten, hvorover der kan dis ­ poneres, skal den ene Halvdel uddeles til trænsrende Enker efter eller uforsørgede Børn af afdøde Grosserere i Kbhvn. eller til ældre, svagelige, trængende Grosserere.Den anden Halvdel skal benyttes til Fremme af Ungdommens Opdragelse,særlig i merkantil Retning. 787,400 Kr. [Gross.-Soc. Komité.] • Kofoeds, Etatsraadinde, 1) for Enker efter Borgere og Embedsmænd ner i Staden, dog Sømandsenker undtagne, for hvilke et andet Legat er stiftet; Portioner a 200 Kr. og 100 Kr. aarlig: Enker efter Præster og Betjenteved Frelsers Kirke skal fortrins ­ vis komme i. Betragtning. 2) For ugifte Kvinder, hvis Kaar ikke svarer til den Op ­ dragelse, de efter deres Forældres Stilling har nydt; Portioner å 200 Kr. og 100 Kr. aarlig. 3) Til at udrede Skoleløn for ufor ­ muende Pigebørn fra deres 9de Aar, indtil de er bievne konfirmerede eller har fyldt deres 15. Aar. Portioner å 100 Kr. og 50 Kr. Kap. c. 560,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Kofoeds, Etatsraadinde, forSomændaf Koffardietaten, der har faret herfra Staden og er bosiddende her, naar Understøttelsen tilstaas og saadannes Enker og Børn under 15Aar, der bor i Kbh vn. Renten af ca. 223,000 Kr. uddeles i livsvarige Portioner paa I 150 Kr. Bestyrelse: Retspræsident L N ; I V W e i c h a r d t ; Monstringsbestyrer i V Løvgr e en,R. ; Skibsreder C A Boeck - Hansen,R . fh.Skibsfører Svend Pr ip, R.; Skibsinsp. E H Salom on s en, R. -Kollektfonden er den resterende Del af en i Anledning af den store Ildebrand i Kbhvn. d. 5.-7. Juni 1795 indsamlet Kapital til Lindring af de brandlidtes Nød, hvilken kan anvendes til Understøttelse for fattige Familier, som ved Ildebrand maatte blive berøvede det fornødne „til at sidde og ligge paa “ . Kapitalen or 70,000 Kr. [Magist.] - Koil in g. Giarm. LF, og Hustrus, giver Laan paa 800-1,600 Kr. til 3% og Tilbage ­ betaling i 6 Aar. til Haandværkere uanset Tiosb< kendels e. [Præmieseiskabet, se d. A.] -Kong Christian den IX ’ s F ødsels- d a g s 1 e g a t, for Trængende i Frdbg. K om- mune. Port, a 50 Kr. 35,800 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] -Kong Christian IX ’ s Mindelegat; I 5.000 Kr. Aarsrenten uddeles i Port, å 50 Kr. til pens. Medlemmer af Foreningen Ørnen eller til disses Enker (s. d. A .). -Kong Christian IX ’ s Understøt ­ telsesfond ved de danske Statsbaner. I [Generaldir. for de danske Statsb.]

V — 2578

Lega Legater (Fortsættelse)

i Kbhvn., og 1/5 uddeles af Sognepræsten | ved Frelsers Kirke. — Paa denne sidste Del nær uddeles Legatet iøvrigt af Borgerre ­ præsent. - Kalis, Sekretær, J C, og Frøken, JE C . Kalis Legat til Understøttelse for ugifte Kvinder, nelst Døtre af kgl. Embedsmænd. 22,000 Kr.. Lodder paa 120 Kr. aarlig. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Kalis, Frøken, Johanne Elisabeth Chri ­ stiane. 66,000 Kr., Lodder paa 200 Kr., til ugifteKvinder, helst Døtre af kgl. Embeds ­ mænd. Familien har Fortrinsret [Magist.] • K andestøbersvendenes Legat til Enker efter Kandestøbersvende 1 Kbhvn. Kapital 800 Kr. [Magist.] - Katys Mindelegat. Renterne af 5,600 Kr. uddeles til en af sin Mand forladt Hu ­ stru, som har et eller flere Børn, der ikke er konfirmerede, eller som er svagelige, og hvis Forsørgelse hviler paa Moderen. [Borger ­ repræsent.] - Kellerm anns,Tømmerhdl., J G V, Le ­ gat til Personer af begge Køn af den kbhvnske Borgerstand, som forhen har været i bedre Kaar, men ved uforskyldt Ulykke er komne i Trang. Familien har For ­ trinsret. 238,( 00 Kr. Poi tioner paa 200 Kr. aarl. [Magist.] - Kielbergske,Det,Renten uddeles efter Ansøgning til Niels Brocks Handi Isskole til saadanne unge Mænd, der - efter at have været mindst 2 Aar i Handelslære eller har Studentereksamen - ønsker at frekventere Niels Brocks Handelsskole eller - efter at have bestaact Hojeie Handelseksamen ved denne Skole - agter sig til Udlandet til vi ­ dere Uddannelse, men som ikke ved egne eller nærmeste Paarøn ndes Midler ser sig i Stand til at afholde de med et saadant Kursus og det dermed forbundne Ophold i Kbhvn. nødvendige Udgifter eller til at gennemføre et Ophold i Udlandet, 210,600 Kr. [Grosse ­ rer-Societetets Komité ved Niels Brocks Skolelegaters Udvalg.] -Kiellerups, Konferensr., og Hustrus Legat. 37,600 Kr. Portioner å 100 Kr. aarlig til Enker eller faderløse Pigebørn i Kbhvn. Familien har Fortrinsret. [Magist.] -Kierkegaards, Michael Andreas, til kbhvnske Borgere, der har drevet Handel, men er bievne trængende, eller til Enker I med Børn efter saadanne. Portioner 100 Kr. Kapital 24,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Line ’ s, Emilie Florentine, f. Haack, for Personer, der er hjemmehørende i Frdbg. Kommune, a) for Kvinder, undtagelsesvis Mænd,som — uden at kunne henregnes til de Fattige i snevreste Forstand — dog er saa ­ b) til Syge eller Rekonvalescenter, Port.a 50 eller 75 Kr. en Gang for alle ; c) til videre Uddannelse af Børn efter endt Skolegang, særlig i Retning afen Faguddannelse. Port, a 10O Kr. en Gang for alle. 140,510 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] -Kirkebyes, AW. Renten uddeles al ­ mindeligvis hvert andet Aar i een passende Portion til unge, danske Handelsmænd, der søger Understøttelse til Ophold i Udlandet for Dygtiggørelse indenfor deresFag. 10,000 Kr. [Grosserer-Societetets Komité.] - Kj er s tru p s, Tobaks fabrikør, P FF og Hu ­ strus Legat for Enker og ældre Piger af Hdlsstanden. Kapital c. 15,000 Kr. Portioner a 100 Kr. [Borgerrepr.]

- Jubilæumslegat,KongChristian IXog Dronning Louises, for Enker eller ug. Døtre (over 40 Aar) af Mænd,som ved deres Død var bosiddende i Kbhvn., og som har beklædt ■ Embede eller Bestilling (kgl. eller kom ­ munal) eller drevetNæring, eller i det hele udøvet deres borgerlige ViÅsomhed. Opret ­ tet af Kbhvns Kommunalbest. i Anledning af Kong Christian IXs 25 Aars Regerings ­ jubilæum 15. Nov. 1888. 151,500 Kr. Le ­ gatet bortgives af Hs. Maj. Kongen i Lodder paa 300 og 200 Kr. aarl. Skemaer udleveres i Kabinetssekretariatet, Amalien ­ borg. (12-3). Hvis Ansøgningen ikke er kommet i Betragtning inden 3 Aar fra Ind ­ leveringsdagen, maa fornyet Ansøgning indgives. - Juels, FF, og Hustrus Legat til uarbejds ­ dygtige eller gamle og svagelige Personer af begge Køn. Portioner å 100 Kr. Kap. c. 100,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Jtirgensen, A C,fødtGrønberg ’ s,Legat; 3 Portioner paa 40 Kr. til Huslejehjælp til Familier af Borgerstanden. 4,000 Kr. [Magist.] -Jiirgensen, Skoleinspektør J J og senere afd. Enke Anne t athrine Marie Jiir- gensens Legat for en ubemidlet Familie, der lader m Datter gaa i den kommunale Mel ­ lemskole. Kapital 2,800 Kr. [Magist.]. - J iirgensenogSonnesLegattil trængende og værdige Personer, dog saaledes, at Kvin ­ der har Fortrin for M ænd og ældre Personer Fortrin for Angre. Familien har Fortrinsret. Port, a 200 Kr. aarl. 53,000 Kr. [Magist.] - J or g en se ns, Anders,Legat tilFordelfor forskellige milde Stiftelser i Kbhvn.og Om ­ egn. Formand: Overretssagf. Axel Bang, K.DM. Legatportioner fra 100-600 Kr. aar ­ lig. Kapital 41,000 Kr. -Jørgensens, Andrea, Mindelegat. [Kbhvns Malerlaug]. - Jørgensens, Dorthea, for Tjenestepiger iKbhvn., som har tjent paa samme Sted i mindst 10 Aar og endnu tjener paa samme Sted. c. 2,000 Kr.; Portioner paa 20 Kr. [Borgerrepræsent.] -Jørgensens, Frk. Rebekka Jacobine, Legat, 10,000 Kr., for trængende og værdige i Kbhvn. bosatte, mindst 40 Aar gi., ugifte Døtre af Smedemestre i Kbhvn. Port, a 209 Kr. aarl. [Magist.] -Jørgensens, Gross. Carl August, til Minde om hans Hustru JohanneOluffa Syl- vidia Jørgensen, født Sørensen. Renten bortgives hvert Aars 2. Nov. som Brudeud ­ styrslegat til en værdig og trængende Dat ­ ter af en Grosserer eller Fabrikant, som er eller har været Medlem af Grosserer-Socie ­ tetet. 20,000 Kr. [Grosserer-Societetets Ko ­ mité]. -Jørgensen, LokomotivformandChristian Peter, og Hustru, Sarah Anna Jørgensen, født Lawrence ’ s Legat for forulykkede danske Statsbanefunktionærers efterladte. [Generaldir. for de danske Statsb.] - Jørgensens, Vognmand, Hans Chr., og HustrusLegat for Vognmandsenker,navnlig saadanne, som har Fribolig i Vognmands ­ foreningens Stiftelse. 13,000 Kr. [Magist.] -Jørgensens, Tandlæge Petra H K Rønne. 78,000 Kr. Til Mænd eller Kvinder, med Hjemsted i Kbhvn., hvem Sygdom midlertidigt hindreri at udnytte deres væsentlige Erhvervskilde, navnlig deres per ­ sonlige Arbejdskraft i egen eller andres Tje ­ neste. Port, å 200 Kr. [M agist. ] - Kaas, J S, og Hustrus. Renterne af 230,000 Kr. anvendes til livsvarige Portioner a 100 Kr.tilDetre af eller Enker efter agtede Bor ­ gere og Indvaanere heri Staden fornemlig af Handelsstanden, hvortil ogsaa regnes Mæg ­ lere og Detaillister. [Borgerrepræsent.] -Kaas ’ Overskudslegat, c. 4( 0,000 Kr. 4 '5 af Renterne anvendes i Portioner paa 80 Kr. til Husleje eller paa 40 Kr. til Brændsels ­ hjælp til gamleeller svagePersoner afbegge Kon, gifte eller ugifte af alle Borgerklasser

ledes stillede at di res Kaar staar i væsentligt __ __ _____ __________ r _________ Modsætningsforhold til deres Opdragelse og I Hvidt, K.DM., Formand; fh. Skibsfører tidligere Livsvilkaai , 6 Portioner å 200 Kr. ; | ..................

- K i ærs, Kancelliraad og Hustrus Legat til Skolehjælp til Børn af afdøde kongelige el ­ ler kommunale Embedsmænd eventuelt ind- l tildet 18. Aar. Portioner å 100 Kr. aarlig Kapital 38,000 Kr. [Magist.] - K larupske Stiftelser understøtter En ­ ker og ugifte Kvinder af Testator og hans Hustrus Slægt og Skolebørn. Oprettede af Justitsr.PostkassererCJKlarup. Bøst) relse. Prof. Holger Bache, K. DM.; Økonomi- og Inventarieskriver Wilh- Obelitz;

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker