kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Poli — Rejs

2428

Side 2616 2659 2616 2628 2659 2616 2616 2582 2616 2616 2639 2616 2659 2616 2616 2554 2637 2616 2616 2616 2616 2616 2515 2616 2614 2501

Sido .

Side

Post- og Telegrafv. Embeds- og Bestil- Psykiatrisk Forening, Dansk ....................... lingsm. Understøttelse, se Foren, for . 2516 Psykiatriske Laborat., se Universitetets. . Post- og Telegrafv. Enkekasse, se Enkekas- , T .

Polikllnlker Balders Hospital, se Hospitaler . . Bispebjærg Hospital, se Hospitaler Bornehospital, Dronning Louises . Børneplejestationerne .................... DyreneB Beskyttelse, Foreningen til. . . 2500 ■ 2500 Dyreværneforeningen Svalen . Kommunehospitalet, se Hospitaler . . . Kønssygdomme, Konsultation i ........... Marthahjemmet (Marthaforen.) ........... 2541 2541 2491 2492 Poliklinik, Frdbg ..................................... Poliklinik for obemedlade svenskar. . . Rigshospitalet ....................................... Rudolph Berghs Hosp., se Hospitaler . Samfundet og Hjemmet for Vanføre . . Statens Institut for Talelidende .... Sundby Hospital, se Hospitaler .............. Sygegymnastikforeningens Klinik. . . . Tandlægeskolen ........................................ Tuberkulosestationerno . . .................... Vakcination ............................................. Politi Frederiksberg Birks ............................... Havnepolitiet, se Havnemesteren i Art. Havnevæsenet ....................................... Nordre Birks .......................................... Opdagelsespolitiet, se Politi, Kbhvns. . Politiadjudant i de sonderjydske Landsdelel697 Politi, Kbhvns ....................................... 2611 Politimestre i Provinsen, se u. de paagæl ­ Sundhedspolitiet, se Sundhedskommissi ­ onen i Kbhvn ......................................... ! Søndre Birk med Amager Birk .............. ! Politiassistenter og Overbetjente Foren, af, se Foren, af Politiass. og Overbetj. . . 1 Politiets Idrætsforen., se Idrætsforen. . . 1 Politiforening, Frdbgs ................................... 1 — Kbhvns ...................................................... 1 Politifuldmægtige i Danmark, Foren, af, se Foreningen af Politifuldm ............... Politigaarden . . .................... ...... 2518 2537 2605 2611 1697ff . 4146 . 2621 2644 2648 2514 2545 2612 2612 2514 .2612 Politihundesagen i Danm., seLandsforen.for2569 Politikens Feriekolonier ........... ................ Politikredse, Gadernes Beliggenhed m.H.t. Politiske Foreninger, se i Emnelisten For ­ eninger: C, 24. Politiskole, Statens, se Statens Politisk. . Politis, Kbhvns., Understøttelsesforening, se Understøttelsesforening, P ............... Poloklubben af 1908 .................................. Polsk Forening, Dansk-, se Dansk ........... Polske Gesandtskab og Konsulat, se Ge ­ sandtskaber og Konsulater ................. Polyteknikerraadet ..................................... Polyteknisk Forening ...................... — Hjælpeforening, se Hjælpeforeningen. . — Læreanstalt (Danm. tekn. Højsk.). . . . ’ s Forberedelseskursus, sø Danmarks tekniske Højskoles Forberedelseskursus — Roklub, se Roklub, Danske Studenters — Understøttelsesforening ....................... Porcelainsmalerier, Foren, af Arbejds ­ givere, se Arbejdsgiverforening ........... Porcelæns-Branchens Foren., se Grossist ­ foren. for Isenkram-, Glas- og P . . . Portotakster, Erhvervenes Fællosudv. om, so Erhvervenes Fællesudv .................... Portugisiske Gesandtskab og Generalkon ­ Postbudenes Foreninger ............................ Postcirkel, Kbhvns .................................... Postdistrikter i Kbhvn., Gadernes Belig ­ genhed m. H. t ....................................... 2612 33ff 2639 2658 2612 2497 2530 2612 2612 2540 2612 2496 2622 2612 2473 2532 2502 2541 2567 2592 2611 2611 2620 2542 2624 2638 2542 2645 2650 2655 2661 dende Byer i Afd. IV.. . Politimester paa Færøerne Rigspolitichefen ................. sulat, se Gesandtskaber og Konsulater 2530 Possementmagerlauget, se ArbejdBgiverf. 2473 Postforbund, Dansk ..................................... Postkontorer og Postmestre i Købstæ ­ derne, se Real-Reg. for do paag. Byer i Afd. IV ....................... .' ................... 1 697ff Post- og Telegrafforening, Dansk. Postgirokontoret, se Post- og Telegrafv. . Se endvidere Bestemmelser og Takster, (grønne Blade) ........................................ Postgodstoldforv., se Toldvæsenet ........... Post- og Telegrafbudenes private Alder ­ domshjem ............................................. 2679 2654 . 2612 Post- og Telegrafmuseum, Dansk ........... 2612 Post- og Telegrafvæsenet ........................... 2612 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — Kontorer (Kbhvn.) .................................. 2673 Se endvidere Bestemmelser og Takster, (grønne Blade) . ................................ 2673ft — paa Færoerne .......................................... 4146 4180 — paa Island .............. ................................. Post- og Telegrafvæsenets Brandforsikring, se BrandforBikringsforening af 1899. . 2487 2612 2612 2612 2612 33ff 2612

I Psykisk Forskning, Institut for .............. 2502 Psykisk Forskning, se Selskabet for . . . 2613 Psykologiske Laborat., se Universitetets . * Psykopatanstalterne .................................... 2473 Psykotekniske Institut ................. ............. 1778 Puggaard ’ ske Legater, se Legater ........... 4227 Pædagogisk Forening for Husholdnings- ' “ og Skolekøkkenlærerindor .................... 2656 I Pædagogisk Selskab .................................. 2634 Pædagogiske Studiesamling, Statens, se 2613 Statens pædag. Studiesaml ...................... Pædiatrisk Selskab ..................................... 2613 Raadmænd, se Kommunalbestyrelsen . . . 2614. Raadstuearkiv, se Stadsarkiv .................... 2614 Raben-Levetzau ’ ske Fond .......................... 2477 Race-Katte Klub, Dansk ............................. 2614 Raderforeningen........................................... 2648 Radikal Ungdom Kbhvn ............................ 2495 Radikale Ungdoms Landsforbund ............ 2614 — Venstrepresse, se Foreningen D. R. V. 2614 — Venstres Landsforbund ....................... 2614 — Vælgerforening, Kbhvns ....................... 2653 Radioamatørernes Foren., se Eksporimen- 2614 terende danske Radioamatører ............ 2614 Radio-Branchens Fællesrepr ....................... 2614 Radiobranchenstekn. Sammenslutn ............ 2614 Radio-Detaillist-Sammenslutningen ........... > Radio-Fabrikantforeningen ......................... Raabjærg Statsungdomslejr, se Ungdoms- lejre ........................................................ 2613 Raadhusbiblioteket ..................................... 2614 Raadhuset .......................................

sen af 2. Febr. 1886 ............................ Post- og Telegrafv. Forsikringsforen. . . . Potteinagermesterforen. af 1894, se Arbejdsgiverforening ............................. Poulsens, Olaf, Minde (Fredensborg) . . . Presseattachéer i Udlandet, se Gesandter. Pressebureau Assurandørernes, se Assura. 2477 Pressebureauet, se Udenrigsministeriet. . Prossoforen., Socialdem., se Socialdem. . . Pressefotografforbundet .............................. Presseloge, Borgerrepræsentationens, so Borgerrepræsentationens Pressel. . . . Presseloge, Rigsdagens, se Rigsdagens Pr. Presses Fællesindkøbs-Forexjing, se Fæl­ lesindkøbs-Foren .............. ." .................. Principalforening, Dansk ............................ Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond Prinsens Palæ ............................................. PrinsesscMargaretha-SanatorietsVenner. . — Margarethas Kystsanatorium .............. — Alaries Asyl, se Asyl ......................... — Maries Forening .................................. — Maries Hjom, se Sømandsforen ........... — Thyras Asyl, se Daghjem .................... Priskontrolraadet ....................................... Prisnot oringskomitéen ................................. Privatbaner ................................................ — Tilsynet med, se Tilsynet .................. Privatbaners Fælleskontor ...................... — Kontorforening, Danske ....................... Privatbaners Pensions- og Enkekasse. . . Privatbanken i Kjøbenhavn .................... se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Privatgartner-Forening, Dansk ................... ! Private Assurandeurer, De ........................ 1 ___ _____ 2486 2620 2523 I Privat Kammermusikforening .................... < Privatklinikker, se Foreningen af ........... ! Privatsygeplejersker i Danm. Foren, af, se Foren, af Privatsygeplejersker . . . 1 Privatteatrenes-Direktorforening ................ 1 Prokuratorforeningen ................................... 1 Propforeningen .......................................... Provinsarkiver, se Landsarkiver .............. Provinsbankers Forening, De danske . . . Provinsboghandlerforeningen ................... Provins-Bogtrykkerforen., se Arbejds ­ giverforening, u. Bogtrykkerf ............... Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn. . . . Provins Grundejerforen., De samv ............ Provinshandelskammerot, se Provinshan ­ delsstandsforeninger ............................ Provins-Journalistforeningen, se Journa- listforeningen, Provins- ...................... Provinshandelsstandens Understøttelsesf. ProvinBhandelsstandsforeninger ................ Provinskonditorforening, Dansk .............. Provins-Kulimportører, Unionen af, soUni- onen af danske P ................................. Provins-Mæglerforening, se Mæglerforen. . Provinspressens Pensionsfond, se Journa ­ listforeningen, Provins- ...................... : Provins-Revisor-Foreningen ...................... Provinssygehuslæger, se Foreningen af ! Sygehuslæger i Provinsen ................... Provinsteater-Direktorforeningen ........... I Provins-Textilhandlerforen., Dansk .... I Provinsvinhandlerforeningen ...................... ! Provst over Færøerne ............................... Provsteforening, Danmarks. . . . ’ ........... Provstier i Kbhvn. og Omegn ................. Præliminærkursus, De Forenede, seForenede2512 — kommunale, se Frdbg. komm.Skolevæsen2519 2515 2615 2615 2615 4146 2615 o ................. 2615 og Skolevæsen, Kbhvns ......................... Præmieselskaber ....................................... — se ogsaa Kvindelige velg. Selsk .......... Præsteenkehjemmet .................................. Præsteforening, Den danske .................... Præstekonvent, Almindelig Dansk .... Præstepensionsfondet ................................. Præster — ved Folkekirkens Menigh. i Kbhvn., so u. den paag. Kirke i Real-Reg. Afd.V. 2465ff I Regensen — , Sognepræster i Provinsbyerne, se Real- ” ! “

2617 2617 2617 2617 2617 2617 2617 2565 2617 2617 2617

__ o __. ____ . Private Skove, Tilsyn med de, seTilsynet 2652 Radio Hjælpefond, Dansk .......................... Privat-Fjerkræslagtoriers Sammcnslutning.2615 Radio-Landsudv., Kvindernes, se Kvind.. . Privatflyvere, Danske ................................... ! “ ~ 2615 Radio-Grossiat-Foreningen ......................... 2615 Radio-IIandelsforeningen ................... ........

2615 Radiolicens .................................................. 2615 Radiologer, Danske, Org. af ....................... 2515 Radiologisk Selskab, Dansk ....................... Radiolytterforeninger, se i Emnelisten: 2515 Foreninger C, 19. 2615 Radioraadet, se Statsradiofonien ............... 2615 Radiostationer paa Grønland .................... 2615 Radiotelegrafskoler, se Afd. VII.,Fag-Reg. 2569 Radiotelegrafistforen .................................... 2615 Radio Union, Dansk .................................. 2615 Radiumfondet .................... .. ....................... Radiumstationen, se Finseninstitutet. . . . 2472 — i Aarhus ................................................ 2615 Randers, Firma-Register ............................ 2615 | — , Kort, Forretninger m. m ............ — Vognmandsiaug, se Arbejdsgiver ­ forening ................................................... Randrusianersamfundet ........................... . 2549 I Rask-Ørsted_ Fondet ................................... 2615 t ■ ■■„ ’ 2615 Rasmussen, Knud, Fondet ....................... 2615 Rasmussen, Knud, Museet (Hundested) . . Realskoleforening, Danmarks .................... — , Den kommunale .................................. Realskoler paa Island .................................. — paa Færoerne . . .................................. Realskolers Pensionskasse, De private, se Pensionskasse ..................... ' ................. Rebekka-Søstrenes Optagelseshjem for Spædbørn, se u. Hørsholm . . ...... Redaktørtoren.,Venstres, se Venstres. . . Rederes Retsværn, se Danske .................... Redningshjem for Alkoholister ( bø ogsaa u. Optagelseshjem) Afholdsforening „Det blaaKors “ .... Afvænningshjemmet Faarupgaard, se Hospitaler .............................................. Møltrup Optagelseshjem ....................... 2630 Redningskorps, Falcks, se Falcks R. . . . 2506 2615 Redningsmedaljeselskabet ........................... 2617 . 2565 Redningsskolen, se Brand- og R .............. 2487 2616 Redningsvæsenet ............................................ 2617 , 2616 Rodskabsudvalg, se Statens ...................... 2639 , 2616 Reformert Kirke ......................................... 2617 . 2616 Refshaleøens Beboere .............................. 476 Refsnæs Blindeinst., se Blindeinst ........... 2485 > — Kysthospital, se Kystliosp ..................... 2566 ------- _ i ........................................................ 2617 I Regensianersamfundet ................................. 2618 169711 Registrering af Ægtepagter, se Justits- . 2616 ministeriet . . . . : ............................. 2550 . 2886 Regnskabskyndige Tillidsmænd, Forenin- 1934 gen af, so Revisorforeningen af 1919 2545 Reiersenske Fond .................................... . Rejsebureau, landøkonomisk, bo Land- 2649 husholdningsselskab ............................. 2642 — , Statsbanernes, se Statsb ......................... 2616 2641 4162 3762 2617 2617 2617 2509 1723 2886 1935 2615 2659 2600 2549 2615 2474 2617 2617 se tilligeTilføjelsor efter denheEmneliste ~ ~ ’ i .. 2617 1848 2617 2617 4180 4146 2609 1851 2663 2498 2467 2542 2601 2618 2618 2568 .. 2640 so ogsaa Afd. VII, Fag-Register .... 3766

Reg. f. de paag. Byer i Afd. IV. . . Præsternes internationale Fredsforen.. . Præstø, Firma-Registor ............................... — , Forretninger m. m ........................ Prøveanstalt, se Hærens tekn. Korps . . . Prøvekammeret for Skibslys og Kompas ­

ser, se Søværnet. . . ........................... Prøven, se Statsungdomshjemmet ............ Prøvningsudvalget ....................................... Bemærk: 2. Bind begyjider med Pagina 2401.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker