kraks vejviser 1940 handelskalender

V — Kommitteret: Aledicinaldirektør Dr. med. Jobs. Frandsen. K. DAI. Inspektor: M L Christiansen. I. Finseninstitutet. (bengeantal 312). Besøgstid: Hverd. Kl. 14-15, Søn- og Helligd. Kl. 14-16. Betaling: A. og B. Fællesstue 4 Kr., Aledl. af statsanerkendte Sygekasser og visse andre ubemidl. 1 Kr. For amb. Behandl, er Be ­ talingen henholdsvis 3 Kr. og 1,50 Kr., hvil ­ ket ogsaa gælder for F. For C. og E. Fællesstue 4 Kr., Aledl. af statsanerkendte Sygekasser 1,20 Kr. Enestuer 12 Kr. For Udlændinge særlig Takst. Lysbehandling 3,75 Kr. Konsult. og Forbind. 1,75 Kr., Aledl.af statsanerkendte Sygekasser henhv. 1,20 Kr. og 1 Kr. Al anden Behandling ef ­ ter Aftale. Udlændinge særl. Takst. Depo ­ situm 200 - 400 Kr. Kontoret. • . Hverd. Kl. 8V2-17g) ★ Cent. 15381. Om ­ still. til alle Afdelinger. Laboratoriet. Overlæge: Dr. phil. O AI Henriques. BygningA. K ysthospital. 1. Afdeling f. Hudsygdomme, Overlæge: Prof. Dr. med. S Lomholt, R.Konsulta ­ tion: Se Bygning D. 2. Kirurgisk Af deling , Overkirurg: Prof. O Chievitz, R. Konsultation Hverdage Kl. 10 for Patienter henvist af Læge (ube ­ midlede gratis). 3. Øre-, Næse- og Halsafdeling , Over ­ læge: O Strandberg, R. Konsultation Hverdage Kl. 10 for Patienter henvist af Læge (ubemidlede gratis). Kysthospitalet er statsanerkendt i Hen ­ hold til Lov af 29 / s 1924. Bygning C. Afdeling for Kirurgiske Sygdomme og Øre-, Næse-o g Ilalssygdom me. B y g n i n g D. Klinik for Hudsygdomme. Overlæge: Prof.Dr. med. S Lom holt, R. Konsultation Hverdage Kl. 9-10 for Pa ­ tienter henvist af Læge(ubemidledegratis). B y g n i n g E. Aledicinsk Afdeling. Overlæge: Dr. med. A Hecht Johansen. Konsultation Hverd. Kl. 10-11 for Pati ­ enter henvist af Læge (ubemidlede gratis). Afdeling for Hudsygdomme. Overlæge: Prof. Dr. med. SLomholt, R. Konsultation: Se Bygning D. 0 jenaf deling. Overlæge: Dr. med. O Bl eg vad. Konsultation Mand. Kl. lfi 1 ^ de øvrige Hverdage Kl. 9 for Patienter henvist af Læge (ubemidlede gratis). Bygning F. Klinik for Lysbade behandli ng af Børn. Konsultation Hverd. 9-10 for Patienter henvist af Læge (ubemidlede gratis). Afdelingslæge: Dr. E Rekling. Røntgenafdelingen (kun for Insti- tutets Patienter). Overlæge: Dr. phil.B Worning. Prosektor: Dr. med. J Engelbreth- Holm. II. Radiumstati nn en. (Sengeantal 104) Besøgstid Hverd. Kl. 14- 15, Søn- og Helligd. Kl. 14-16 gi ★ U- 850. Omstilling til alle Afdelinger. Overlæge: Jens Nielsen. Kirurg. Leder: Prof. O Chievitz,R. Prosektor: Dr. • med. J Bngelbfretli- Holm. Den danske Kræftkomités Laboratorium for Kræftforskning. Histologisk og Experi- mentel Afdeling. Dr. med. J Engelbreth- Holm. Konsultation og amb.Behdl. dagligIO-IIV2 for Patienter henvist af Læge (ubemidl. gratis). Betaling ved Indlæggelse: Ene ­ stue 12 Kr. og Fællesstue 4 Kr. Syge ­ kassepatienter særlig Takst. Depositum 75 - 200 Kr.

Fina — Fisk Aledlemmcr af Landsforeningen til Kræf- tensBekæmpelse: Ophold paa Fællesstue og Behandl, gratis. Stationen er godkendt af Staten som An ­ stalt for Behandling af Kræftsaar, Kræft ­ svulster og andre ondartede Svulster. Fireskillingsselskabet, stiftet 20. Nov. 1836, understøtter ældre, enligtstillede Kvinder. Ansøgning om Optagelse kan kun indsen ­ des gennem et bidragydende Medlem. Bestyrelse: Frk. Helen Owen, Ribeg. 8 3 (øl g 0 5216, Formand; Fru Karen Adolph; Frk. Charlotte Andersen; Fru Helga Begtrup-Hansen; Fru Nanna Bille; Fru Else C lauson-Kaas; Frk. Gerda de Coninck; Frk. Minna Jo ­ hannsen; FruVinnie Jungersen; Frk. Louise Kray.enbiihl; Frk. Louise le Maire; Frk. Asa Withusen. Firmaanmeldelser (Lov af 1. Alarts 1889) sker skriftlig paa Blanketter, som kan afhentes hos Øvrigheden; i Kbhvn. i Alag. 1. Afd. Raadhuset LY) (10-15), paa Frdbg. hos Poli ­ timesteren, Howitzv. 32 E (9-16), i Nordre Birk hos Politimesteren, Tinghuset Bleg- damsv. 6 [N] (9-16), i Søndre Birk hos Politi ­ mesteren, Tinghuset Blegdamsv. 6 (Hl (9-16). Aktieselskaber anmeldes til Aktøeselskabs- Registret (se dette). Samlet Fortegnelse over anmeldte Firmaer (og Aktieselskaber) findes i Afd. VI. First Church of Christ, Scientist, Kbhvn., er en Gren af Moderkirken The First Church of Christ, Scientist, Boston, Mass., U. S. A. - Gudstjenester, Søndagsskole og Onsdags ­ møder i Borups Højskole, Fredh. Kan. 24 E Læseværelse: Raadhuspl. 77 [V] g) By 7959. Fiskefartøjer, Forsikringen af danske, se Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gen ­ sidig Forening. Fiskehandels- og Havfiskeriforening, Dan ­ marks, stiftet i Horsens 1881, Adr. GI. Strand 42 E D Cent. 5442. Formand: Direktør Cand. mag. A AI Vendsyssel; Sekretær og Kasserer: Sagf.Arnold Ander- s e n, R. Fiskehandlerforeningen for Kbhvn. og Omegn, stiftet 20. Alaj 1904. Formand: Fiskehdl. Fred. Andersen, Griffenfeldtsg. 131K1S1N 4507. Fiskeribank, Kongeriget Danmarks, Niels .luels G. 5 E g) ★ .C. 6038, Postkonto 20100. Oprettet i Henhold til Lov af 23. Alarts 1932. Bankens Formaal er gennem Ydelse af Laan at støtte dansk Fiskeri samt Forarbejdning og Afsætning af Fisk ogFiske- riprodukter. Bestyrelse: Fiskeridirekter C Trolle Thomsen, R. DAI.; Hovedrevisor J Val bjørn, R.,; - Fiskeriforening, Dansk, Kontor Studiestr. 3 2 E g)Cent. 6804(9-3), stifteti. Juni 1887 ved Sammenslutning af Foreningen til Fiske ­ riernes Fremme i Danmark (stiftet 29.Marts 1884) og Dansk Fiskeriselskab (stiftet 7. Oktbr. 1884). Medlemsantal: 10,328. Formand: Kutterfører M O Jensen, DM. R. Bogholder: Fru ANormann. Dansk Fiskeriforenings Model ­ samling, (Fiskerimuseet), Nørreg. 7BE. Adgang gratis Onsdag og Lørdag fra 1 — 3. Fiskeriforening, Vestjysk, stiftet 24. Febr. 1934. Medlemsantal: ca. 2700. Formand: Bjergningsentreprenør Claus Sørensen, Esbjerg g) 1635 & 355; Sekretær: Alb.N i el ­ sen, Nørreg. 93, Esbjerg gi 2229. Fiskeriraadet, oprettet i Ilenh. t. Lov af 19. Marts 1930. Adr.: Fiskeridirektoratet, Alinisteriet for Landbrug og Fiskeri, Slotsholmsg.10 Eglir C. 3717. Medlemmer: Fiskeridirektør C Trolle Thomsen,R. DM.,Formand; Fiskehdl. A Andersen; Gross. Orla Davidsen; Gross. Halfdan Hendriksen, ML.;Kut ­ terfører M C J e n s e n, DAI.R.; FiskerLaurits Petterson, Alminden, Bogense; Over-

Real-Register for København 1. Kontor. Revision af de under Indenrigsministe ­ riet ogSocialministeriet henhorende Regn ­ skaber. Chef: Kil Mull er. 2. Kontor. Revision af de under Ministeriet for Land ­ brug og Fiskeri og Ministeriet for Handel, Industri og Søfart henhorende Regnskaber. Chef: Knudåge Riisager. 3. Kontor. Revision af de under Justitsministeriet og Grønlands Styrelse henhørende Regnska ­ ber samt af Regnskaber for Legater og Stiftelser in. m. Chef: A Falk-Jensen, R. 4. Hoved rev iso rat. Det almindelige revisionsmæssige Tilsyn med det under Kirkeministeriet, Undervis ­ ningsministeriet, Krigsministeriet og Ma- rineministeriet hørende Regnskabsvæsen. Revisionen af de af Centralstyrelserne af ­ lagte Regnskaber og af de Regnskaber, der aflægges af de disse Ministerier un ­ derlagte Regnskabsførere. Hovedrevisor: N K Hertel Wulff (Slots ­ holmsg. 16) g) Cent. 15068. 1. Kontor. Slotsholmsg. 16 EglCent.4533. Revision af de under Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet henhørendeRegn- <8kcit)øi > Chef : E A M e y e r D Cent. 4653. 2. Kontor. Slotsholmsg. 16 E g) Cent. 16114. Revision af de under Krigsministeriet hen ­ horende Regnskaber. Chef G Puggaard-Miill erjTCent.16054. 3. Kontor.Slotsholmsg. 16 E giCent.13311 . Revision af de under Marineministeriet .henhørende Regnskaber. Chef: W Gerhardt-Hansen glCent. 3501. Finansudvalg, Folketingets, 1939 — 40 bestaar af: Redaktor Holger Larsen, For ­ mand; Borgmester Fr. Andersen, Sek ­ retær; Rodemester E Friis, AIB.; Gaard ­ ejer LM Larsen (Bjerre); Bager J P Nielsen; Gaardejer Marinus Sørensen; Kommunelærer A Sneum; Tngenior Cand. polyt.E Rager; GaardejerM P Rasmus ­ sen (Gylling); Gaardejer J CJensen- Broby; Sekretær Cand. polit. O Him mel ­ strup, R.; Redaktor N Blgaard; Ingeniør P Kors gaard, K.DM.; Proprietær Victor Larsen; Gross. Wm. Prieme. Bureauchef AL auesgaard, K.DM.,Pro ­ tokolsekretær. Finansudvalg, Landstingets, 1939 — 40, bestaar af: Husmand A P Hansen; Landsrets ­ sagf. Fru Ingeborg Han.sen; fh. For ­ stander Il Hauch, K.DM.; Gaardejer H .Tefsen Christensen,K. DAL; Kommune ­ lærer H P J o h a nsen; Husejer Kr. Jo ­ hansen; Proprietær AI Chr. Korsgaard, R.; Landsretssagf. Hermod Lannung, AIB., Sekretær; Typograf Jørgen Aløller; Ih.Forretningsf.Ch. Petersen, Formand; Fabrikant M Schaumann. R.; Redaktør H Stein, R.DAI.; Redaktor H RStumph; Proprietær Alai tin Sørensen; Gross. K on- 8ul J Villemoes, R.DAI. finseninstitutet og Radiumstationen, Strand ­ boulevarden 49 [øj. Finseninstitutet forvalter under Kontrol og Aledvirken af Staten selv sine Ejendomme og øvrige Midler. Stif ­ tet 23. Okt. 1896 efter Initiativ af Læge Niels Ryberg Finsen. Radiumstationen (aabnet 1913) drives afLandsforeningentilKræftensBekæmpelse. Fra 1. April 1930 er der etableret Fælles- «irift mellem Finseninstitutet og Radiumsta ­ tionen. Fællesdirektionen bestaar af: Kreditfor ­ eningsdirektør Aage Finsen, R.DAI., For ­ mand; Direktørf.Rigshosp.HF 011 gaard, K. DM.; Generalkonsul Ernst Carlsen,K. DM.FM.; Prof.Dr. phil. H M Hansen, R. DM.; Kontorchef i Finm. E Dige.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker