kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Vognmandsforening,Horsens,JM Ras mus ­ sen, Nørretorv $ 305. Vognmandsforening.Kalundborg,Peter J e li ­ sen, Skibbrog. 12 $ 381. Vognmandsforening, Kerteminde, Jens Andersen, Langeg. 90 $ 306. Vognmandsforeuing,Kronborg Birks, Hel ­ singør Afd., Fr. Sørensen, Montebello Allé 4 $ 1508. Vognmandsforening, Kronborg Birks, Fre ­ densborg, Sletten og Nivaa Afd., Aage Husted, Nivaa $ 11. Vognmandsforening, Kronborg Birks, Græ ­ sted Helsinge Afd., Alfred L a u er s en, Helsinge $ 180. Vognmandsforeningen for Koge og Omegn, Carl Larsen, Havdrup $ 74. Vognmandsforening,Middelfart,H B e r t li el ­ sen. Brogade 6 $ 53 Vognmandsforening, Nakskov, Gunnar Pe ­ dersen, Bibrostr. 26 j) 511. Vognmandsforening, Nordre Birks, Marius Nielsen, Sonderengen 53 Soborg $ Søb. 1171. Vognmandsforeningen i Nyborg, Hans Søren sen,Knudshovedv. 17 $291. Vognmandsforeningen for Næstved og Om ­ egn, Aage Ni elsen, Ringsted g. 58 $ 797. Vognmandsforening, Odense,Petei Kirke- g aard, Nørrebro 132 $361. Vognmandsforening, Rønne, Johan Clau ­ sen, Norreg. 40 $ 324. Vognmandsforeningen i Silkeborg. Aksel Svendsen, Vesterg. 51 $ 275 & 255. Vognmandsforening,Ski ve,Carl Chr iste n- s e n, Braarupg. 5 $ 561. Vognmandsforening, Svendborg, Hans Nielsen, Fruerstuev. 61 $ 1058. Vognmandsforening, Søndre Birks, Alb. Jensen, Hovedg. 37 Hedehusene $ 186. Vognmandsforening, Vejle,UTh. U de sen, Havneg. 21 $ 785. Vognmandslaug, Kbhvns, Oldermand F A Olsen, Havneg. 17 E $ Cent. 5876& 14876. Vognmandslaug, Randers, Entreprenør C Carlsen, Molleg.6 $ 262 &263. Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen for Kbhvn. og Omegn, Fabrikant Vald. Nielsen, N-Voldg. 30 E $ ★ Cent. 2278. Vordingborg og Masnedsund, Foreningen af Arbejdsgivere i, Direktør Chr. Jul s b o, Masnedsund $ Vordingborg 800. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, Politi ­ torvet 14 E $ ★ Cent. 77, opr. i 1899 af Arbejdsgiverforeningen af 1896 og Fæl ­ lesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk ogsenere udvidet underTilslut- ning af Landbrugets Organisationer og af Dansk Skovforening og Den danske Han ­ delsstand s Fællesrepræsentation . I Afd. A, 1 tegnes lovpligtige Ulykkes ­ forsikringer for Industri og Haandværk for Medlemmer af Dansk Arbejdsgiver ­ forening. I Afd. A lovpligtige Ulykkesforsikringer for Industri og Haandværk. I Afd. J3 Enkelt-Ulykkes- og Sygefor ­ sikringer, Brand- og Indbrudstyveriforsik- ringer, Forsikringer for Motorkøretøjer samtAnsvarsforsikringer forHandel, Haand ­ værk, Industri m. m. I Afd. G lovpligtige Ulykkesforsikringer for Land-, Skov- og Havebrug m. m. I Afd. C, 1 Ansvarsforsikringer for Land-, Skov- og Havebrug m. m. I Afd. D lovpligtige Ulykkesforsikringer for Handel og dermed beslægtede Erhverv m. m. Formand:,,Dansk Arbej dsgi ver forenings* ‘ Formand, Oldermand Murerm. Esper Eis in g, R. DM. Næstformænd: Kmh. Hofjgm. C EJ Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, R. og Gross. Holger Laage-Petersen,K.DM. p. p. Adm. Direktør Adolf Nielsen, R. Arbejdshjem, Kbhvns, stiftet 20. Jan. 1894 Amerikav. 24 ffl $ Cent. 3821 & 10021, antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver

Arbe

V — 2474

Stenindustriens Arbejdsgiverforening paa Bornholm, Direktor PM Nielsen, R., Rønne $ 110. Sten-og Billedhuggerforening, Østifternes, Edv. P 1 o u g, Odense $ 2063. Stilladsforretninger, Foreningen afkbhvn- ske, Kontor: Dronn. Tværg. 19 E $ Cent.' 1 3214. Straa- og Filthattefabrikanter ogModevare- grossisters Arbejdsgiver-Afd. Foreningen af danske, Fabrikant Henry Rohde jun., N-Voldg. 32 E $ ★ Cent. 1700. Struer,Købmændenes Arbej dsgiverforening i, Gross. MKoustrup$ 129, Stats $ 10. Stubbekøbing, Foreningen af Arbejdsgive ­ re i, Direktør Knud D ehn $ 1007 & 1156. StukkatnrfagetsMesterforening, Th.F lyg e, Ølundsg. 5 0$ Cent. 3548'. Stukkaturf åget i Jylland, F oreningen af Ar- bejdsgivere i, N K Nielsen, Kongsvang pr. Aarhus $ Kongsvang 23. Svendborg Importørforen., Direktør P M Petersen, R.$ 8&463, Stats $ 13. Sæbefabrikker, Foreningen af danske, Direktør Axel Folker, N-Voldg. 32 E $*Cent. 1700. Sølvvarefabrikantforeningen, Direktor Povl Frigast, N-Voldg. 30 E $ ★ Cent. 2278. Sønderborg Amt, Havne- og Købmands ­ organisation for, Købmand Otto Peter ­ sen, Sønderborg D 23,38,46 & 404. Taastrup, Købmændenes Arbejdsgiverfore ­ ning i, Direktør OHellemann $6&256. Tagpap- og Asfaltfabrikantforening, Dansk, Gross. Generalkonsul H Evers, R. p. p., N-Voldg. 32 E $ ★ Cent.1700. * Textilfabrikantforeningen, Fabrikant Chri- stianMadsen, R. DM., V-Farimagsg. 20 E $ Cent. 6351 & 6371, Stats $398. Thisted, Foreningen af Arbejdsgivere i, Direktør Konsul Ludv. C O Bendixen $ 35 & 25. Tovværksfabriker, Foreningen af danske, Direktør Konsul M A Broeg aard, R., Esbjerg $ 399 & 400, Stats $ 44. Kontor: N-Voldg. 32 E $ ★ C. 1700. TræindustriensFabrikantforeningf. Kbhvn. og Omegn, Fabrikant Victor Rasmus ­ sen, R., N-Voldg. 32 ED^Cent. 1700. Træindustriens Fabrikantforening for Jyl ­ land, Direktør P Wiirtzen, R., Aarhus $ 7100. Kontor: N-Voldg. 32 E $ ★ C. 1700. Træindustriens Fabrikantforening for Østif ­ terne, Direktør C Back, N-Voldg. 32 E $ -K Cent. 1700. Træskibsbyggere, Foreningen af, Skibs- bygm.Otto Hanse n,Stubbekøbing$1125. Kontor : N-Voldg. 30 E $ ★ Cent. 2278. Tændstikfabrikker i Danmark, Foreningen af, N-Voldg. 32 E $ ★ C. 1700. Tømmerhandlerforen ingen for Kbhvn. og Omegn, A F Aubertin, R., GI. Køge Landev. 39 Valby $ Cent. 1357 & 4141. Tømrerlaug, Kbhvns, Oldermand Einar O Nielsen, Nybrog. 20 E $ Cent. 9442. Tømrermestre i Danmark, Centralforenin ­ gen af, Sofus Sørensen, R., Jyllandsg. 16, Ilorsens $ 841. Tomrer- og Snedkermesterforening, Born ­ holms, Bygmester Chr. D am.Rønne $ 185. Vejle Arbejdsgiverforening, Direktør Otto Schachner $ 68 &69, Stats $ 13. • Vinduespolererlaug, Kbhvns, Oldermand Direktør H C Rasmussen, Kompagnistr. • 9 E | By 7372. > Vognmandsforeningen forAalborg ogNorre- sundby, Erik Larsen, Kontor: Sønder ­ bro 2, Aalborg $ 1326. Vognmandsforening, Aarhus. LChristen- s e n, Rosenkrantzg. 10 $ 4579. • Vognmandsforeningen i Esbjerg, Chr. Sø- : rens en. Danmarksg. 28 $ 526. Vognmandsforeningen for Haderslev By og Omegn, Afd.A,Chr. Petersen, Skovby pr. 5 Hovslund $ U strap 36 u. Vognmandsforeningen for Haderslev By og Omegn, Afd. B, M L K ud s k, Lindedal 17, Haderslev $ 499. r Vognmandsforening, Hobro, Chr. Øster- . g a a r d, S-Allé 4 $ 465.

Roskilde, Købmændenes Arbejdsgiverfor- ' eningi,Foi ’ retningsf. Kaj Andersen D 1 &33. Rudkøbing Handelsstands Arbejdsgiver- I forening, Direktør VToft-Jacobsen $ 113 & 213. Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, Rute ­ bilejer Johan Strandgaard, Brabrand S 74. Sadelmager- og Tapetsererlauget i Kbhvn., Oldermand Holger Kristiansen, For- tunstr. 5 E $ By 1101 x & By 1082x. Sadelmager- og Tapetserermestre i Pro ­ vinsen, Centralforeningen for, Carl Th. Møller, Svendborg |1 903. Kontor: For- tunstr. 5, Kbhvn. E By 110lx&By 1082x. Sanitets- Gas- og Vandmesterforeningen af 1919, Gas-og Vandmester Willy Hoppe, N-Voldg. 30 ED ★ C. 2278. Saxkjobing Købmandsforening, Skibsmæg ­ ler Holger Kr isti an sen D 4134. Sejl-, Flag- og Kompasmagerlauget i Kbhvn., Oldermand JohannesWeilbach, Niels Juels G.6 E f Cent. 1220 & 7990. Sejlmagermesterforening for Provinserne, Dansk, Ch. Mortensen, Randers $ 529. Silkeborg og Omegn, Købmandsstandens Arbejdsgiverforening for, Østerg. $ 90. Skive,Foreningen af Arbejdsgivere i, Direk ­ tør J P Andsager D Sol, 802 & 803. Skotøjsfabrikanter, Foreningen af Kbhvns, Direktør P Andersen, N-Voldg. 32 E D* Cent.1700. Skotøjsfabr. i Provinsen, Foren, af, Fabri ­ kant K B u n d g aa r d, Fsbjerg $291. Kon ­ tor: N-Voldg. 32 E ★ Cent. 1700. Skraa- og Røgtobaksfabrikanter i Danmark, Foreningen af, Formand: Fabrikant E Halberg, R., Svendborg $427. Kontor: V-Voldg. 111 Kbhvn. IS |}Cent.ll610 & 14872. Foreningens Direktør : Aage L Rytter. Skrædderlauget i Kbhvn., Oldermand Poul Persson, V-Voldg. Ill E JP^Cent.3945. Skrædderlauget, Provins-, Oldermand M B Mathiesen, R., Vejle f) 640. Skræddermestre og Herrekonfektionister i Danmark, Foreningen af, Gross. Knud Thomsen, st. Kongensg. 55 E D C. 7816 A8626. Slagelse, Handelsstandens Arbejdsgiverfor ­ ening i, Direktør Poul G Bøving j) 1757. Smedemestre i Jylland, Centralforeningen for, Jul. Krøij er,R., Aal borg $ 682. Kon ­ tor : N-Voldg. 30 E D* C- 2278. Smedemestre i Østifterne,Centralforeningen af, Jørgen Andersen, Odense $ 54. Kon ­ tor: N-Voldg. 30 E D ★ C. 2278. Snedkerlaugets Bygningssnedker-Afdeling, Carl Poulsen, Grønneg. 41 E Cent. 3601. Snedkerlaugets Afdeling for Ligkistesned ­ kere, Osvald Pedersen, Grønneg. 41 E f ★ Cent. 3601. Snedkerlaugets Møbelsnedker - Afdeling, Nils Bor én, Grønneg. 41 ED ★ Cent. 3601. Snedkermestre i Jylland og Fyen. Central ­ foreningen af, Oluf Christensen S t røj er, Odense $ 5702. Kontor: Rungstedv. 11 Aarhus $2741. Snedkermestre i Østifterne, Centralforen, af, P Nellemann Hempel, Hillerød jl 121. Soigneringsforretninger, Foreningen for Kbhvns, Gross. G Wald. Christe nsen, N-Voldg. 32 E $ ★ C. 1700. Speditørforening, Kbhvns, C Blngwer- s e n, R., Danasv. 30 E $ C.J400. SpiritusfabrikantersArbejdsgiver-Afd.,For ­ en. af danske, Formand: Direktør Chr. H Olesen, K. DM. p. p.; Kontor: Havneg. 29 Kbhvn. E $ Cent. 11090. Stege Handelsstands Arbejdsgiverorganisa ­ tion, Konsul Chr. F Caree $ 14,128 " 328, Stats $ 13. Stenhuggerlauget, P HMohr, Kastrupv. 48 [s] # Cent. 1205. Stenhuggermestertorening, Jyllands, W Sande r hof f-Jensen, R., Thisted $94. &

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker