kraks vejviser 1940 handelskalender

Beal-Register for København Betjente), som ikke har kunnet sikre deres efterladte ugifte Datre en passende aarl. Indtægt. 60 Port, å 200 Kr. og 60 å 100 Kr. aail. 565,000 Kr. [Magist., under hvilken Borgmesteren for 1. Afdeling er den umid ­ delbare Bestyrer.) - Suhrs, Etatsr., JT, og Hustru C Falchs Legat for Borgere, fortrinsvis Bryggere og Brændevinsbrændere. Uddeles med Port. å200 og 100 Kr. aarl. Kap. c. 70,000 Kr. [Borgerrepræsent.J -Svanes, Meta og Valdemar, Kapital 76,000 Kr. 1) Til Institutioner eller Selskaber, som har til Formaal at op­ drage ulykkeligt stillede Barn. 2) Skole ­ penge til Sønner af afdade Kebmænd i Kbhvn. Port, a 50 Kr. aarl. 3) 4 Portioner a 250 Kr. aarl. til utrifte Kvinder af Tyende ­ klassen, der er over 50 Aar gi. [Magist.] - Sweders, FrakenS, til trængende Kvin ­ der i Kbhvn. 25,000 Kr. Portioner a 100 Kr. aarl. [Magist.] - Syndergaard s, fh. Brændevinsbr. og Raadmand, til ungeMennesker af trængende Familier,hjemmehørende i Kbhvn., til videre UndervisningiSkoleriKbhvn. for atdygtig- gares som Haand værkere el. lign. Legatet er navnlie bestemt for Undervisning i Det Tekniske Selskabers forskellige Dagskoler, herunder ogsaa Kunsthaandværker Skolen. Uddannelse til Videnskabsmænd o. desl. skal være udelukket. 158,000 Kr. Port, a 200 Kr. [Kommunalbestyrelsen.] - Sølvbryllups Legat, Kong Chri ­ stian den Odes og Dronning Louises, Kapital 50,000 Kr. Renten anvendes til at skaffe fri Kur og Pleje i Kommunehospitalet for saadanne i Kbhvn. hjemmehørende Per ­ soner, der ikke er under Fattigforsørgelse eller under Forsorg af anerkendte Syge ­ kasser, men hvis Kaar er saadanne, at de ikke selv kan afholde Omkostningerne uden at nedsynke i Gæld eller Armod. Le ­ gatpladserne uddeles af Magist., undtagen i de Tilfælde, hvori Kongen selv vil tage Be ­ stemmelse. - Sølvbryllups Skolelegat af 1867, hvis Renter hvert Aar paa Deres Majestæters Kong Chr. d. IX og Dronning Louises Bryllupsdag, 26. Maj, uddeles i Præmie til nogle af de flittigste Børn i de offentlige Skoler. 2,100 Kr. [Magist.] - Sørensens, Gregers, og Hustru Karen Kirstines Legat, for Enker efter Høkere her i Staden, samt saadannes fraseparerede eller fraskilte Hustruer. 12,000 Kr. Lodder paa 80 Kr. aarl. [Magist.] -Sørensens, Karen Kirstine, f. Rugaards for mindst 30 Aar gi. Enker eller Piger af Almueklassen her i Staden 10.500 Kr. Lod ­ der paa 100 Kr. aarlig. Fa milien har Fortrins ­ ret. [Magist.] - Taagerup, Partikulier, K E C og Hu ­ strus. Kontor Skinderg. 21 s K & C. 4621; Formue c. 275,000 Kr. Portioner paa 200 lp-, og 100 Kr. uddeles aarlig for Livstid til ugifte Kvinder over 30 Aar, som er af brgl. Familie og har kendt bedre Dage. Be ­ styrelse: Overretssagf. L Hal lager og ForstanderPoul B ru mm e r s te d t -H a nse n. -Tachaus, Flora, til 2 ugifte Piger, hjemmehørende i Kbhvn., der mindst er 50 Aar gamle, og af Borgerrepræsenta ­ tionen befindes værdige og trængende. Kapital ca. 5,000 Kr. [Borgerrepræsent.]. - Tacks, Camilla, tilRejsestipendium 1,500 Kr. Legatet uddeles skiftevishvert andet Aar til en Videnskabsmand og en Kunstner (Maler, Billedhuggér eller Musiker). Ved Uddelingen tages der Hensyn til Dygtighed og Uformuenhed. 45,000 Kr. [Magist.] - Tesch 's, Bagerm., JJ, og Hustru Karens Legat. 20 Port, å 80 Kr. aarl. til Enker ellerDøtre efterLaugsbagere. Kap.ca. 40,000 Kr. [Borgerrepræsent. i Forbindelse med Bagerlaugets Oldermand.] -Testmans, Kapt. PO og Hustru Hen ­ riette f. Hohleubergs Legat. Det „Test- manske" Legat,kan søges af unge træng« nde Kvinder, der er l.otreaf Statsembedsmænd

Lega -Trebbiens, Slagterm. Wilh., og Hustru Emma Trebbiens Legat. Fundats af 1932. Kapital ca. Kr. 250,000. Kontor: Overrets ­ sagf. Jakob Jakobsen, Raadhuspl. 59E& Cent. 3258,3259 & 4908. - Treschowske Fideikommis,s.d.Art. -Triers, Bankier Sophus Richard, Legat for trængende unge danske, fortrinsvis kbhvnske Handelsfolk, der har udvist særlig Energi i Bestræbelsen for at skaffe sig gode Kundskaber og Dygtighed i deres Fag. Familien har Fortrinsret. Port, å 400 Kr. Kapital 44,300 Kr. [Magist.]. - Triers, Fabrikant, fh. Apoteker, I F, og Hustru Mariane, født Koppel, for træn ­ gende Enker efter Apotekere eller even ­ tuelt farmaceutiske Kandidater. Kapital 22,000 Kr. Port, å 300 Kr. aarl. [Magist.] -Triers, Gross., Adolph, og Hustru So ­ phie Trier f. Bings Legat. 4 Lodder hver paa 100 Kr. aarlig til ugifte, mindst 40 Aar gamle og i Kbhvn. hjemmehørende Døtre af borgerlige Forældre, hvorved forstaas næringsdrivende Borgere, Sagførere og Læ ­ ger; 4 Lodder paa 100 Kr. aarlig til ugifte, mindst 40 Aar gamle og i Kbhvn. njern- mehorende Piger, der er ell. har væ ­ ret Lærerinder ved Borger- eller Almue ­ skoler. Familien har Fortrinsret. Legatets øvrige Renteindtægt tilfalder Understøt ­ telsesforeningen. 28,000 Kr. [Magist.] - Triers, Jacob og Hustrus, til velgørende Foreninger, der tager sig af ulykkeligt stil ­ lede Børn. Kapital 57,000 Kr. [Magist.] - Triers, Ludvig, Legat for studerende Kvinder ca. 12,800 Kr. [Dansk Kvindesam ­ funds Fællesstyrelse.] - Triers, Ludvig,Mindelegat, til Fremme af Kvinders økonomiske Selvstændighed. ca. 13,400 Kr. [Dansk Kvindesamfunds Fælles ­ styrelse.] -Troll e ’ s, KaptajnAlf, og Hustrus Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906 -1908, har til Formaal dels at bevare Mindet om Ekspeditionen og at yde Tilskud til Publikationer vedrørende Østgrønland, dels at understøtte Ekspeditionens Medlemmer, deres Efterladte og Eftei kom mere. Bestyrelse: Kommandør Dr. phil. Gustav Hol m,K.DM. FM., Æresformand ; Kunst ­ maler Aage Bertelsen,R. FM.;Komman- a dørkapt. Henning Bistrup, R.DM. FM.; Højesteretssagf. Jakob E Gelting, Vin- gaardstr. 3 E, Sekretær og Kasserer; Lojt.n. hr. Bendix T h o s t r u p, R.DM.FM. ; Kapt. Alf Trolle, R. FM., Formand. - Tschernings, Oberst Frederik Eilert, Testators Familie indtil 5te Led er fortrins ­ berettigede, og derefter skal Legatet udde ­ les til Enker og ugifte Piger over 50 Aar, som i de sidste 10 Aar stadigt har opholdt sig i Kbhvn. 83,000 Kr. Lodder å 200 Kr. aarlig. [Magist.] - Tuteins, Søskendene, for trængende og værdige, mindst 50 Aar gi.fortrinsvis ugifte, Mænd, Enker eller ugifte Kvinder af Middelstanden i Kbhvn. Medlemmer af den tysk-reformerte Menighed her i Staden skal under lige Forhold have Fortrinsret til at er ­ holde Legatet, dog maa de være i Besiddelse af dansk Indfødsret. 10,000 Kr. Port, å 220 Kr. aarl. [Magist.] - Tøffelmagerforeningen af 1876. Kapital 500 Kr. Renten gives en Enke efter en Tøffelmager. [Magist.] -Unavngiven, for værdige Trængende af den næringsdrivende Borgerstand her i Sta ­ den, især af Snedkerh aand værket, eller saa- dannesEnker eller Børn. Kapital 27,700 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. Familien har Fortrins ­ ret. (Magist.] - Understøttelsesfonden til Hjælp for Enker og ugifte, aldrende Kvinder af Embeds- og Borgerstanden i Kbhvn. Port, paa 80 Kr. aarl. 27,000 Kr. [Magist.] - Understøttelseslegat af 7. November for trængende Lærerinder i Kbhvn. Port, å 100 Kr. aarlig. Kap. c. 12,000 Kr. Opret ­ tet af Etatsr. D Wroblewsky. [Borger ­ repræsent.]

V — 2585 eller af Mænd, af de dermed socialt lige ­ stillede Klasser til Uddannelse til enhver Livsstilling, der staar aaben for Kvinder. Kapital 82,000 Kr. Portioner a 300 Kr. An ­ søgning ind sen des indeni.Oktober til Lands ­ retssagf. Ingeborg Hansen, ML., Niels Hemmingsens G. 8 Kl J) C. 6454 & 8554. - Thaarups,Vinhdl., D J. til Vinhandlere i Kbhvn. eller deres Enker. 5,000 Kr. Port, å 90 Kr. aarl. [Magist.] -Thomsen, Joh., Malermester, 50 Aars Mesterjubilæums-Legat. [Kbhvns. Maler ­ laug]. - Thomsens, N Chr. og Hustrus, til Kon ­ firmationsudstyr for trængende Konfir ­ mander i St. Jakobs og Sions Sogne og til Understøttelse af værdige Trængende ved Jule-ogNytaarstid i nævnte Sogne; uddeles af Sognepræsten. Desuden et Legat til Understøttelse af Syerske, der er over 50 Aar gi. Port, å 200 Kr. aarl. 88,000 Kr. [Magist.] - Thorsøes, Mur er m., A T, og Hustrus Legat til Enker efter Haandværksmestre heri Staden. Familien har foreløbig Fortrins ­ ret. c.38,O00Kr. Port.å200Kr.aarl.[Magist.] -Thorups, Kancelliraadinde Louise, til mindst 50 Aar gamle trængende Piger, som er Dotre af Borgere i Kbhvn. og Roskilde Kommuner, og som staar ene i Livet. Under Borgere henregnes ikke blot saadanne Mænd, som have løst Borgerskab og som Hovedvirksomhed drevet Forretning som Handlende, Haandværkere eller Fabrikan ­ ter, men tillige Læger, Sagførere og Mænd i lignende Stillinger. For at komme i Be ­ tragtning maa Ansøgerinderne til Legatet være bosiddende i Kbhvns eller Roskilde Kommune, have ernæret sig ved Haandar- bejde og have ført et virksomt og uberygtet Levned. [Bestyr, af Ole Thorups Stiftelse]. - Thorups, Ole, til aldrende Ægtefolk.Port, å 100 og200Kr. aarl. uddeles til Ægtefolk, der uforskyldt er komne i trange Kaar og har opnaaet deres Sølvbryllupsdag. [Bestyr, af Ole Thorups Stiftelse.] -Thorups, Kancellir., Ole, til Opdragelsens Fremme. Kapital 676,000 Kr. [Magist.] - Tb rige ’ s, Thomas B, Fond, se Side 1910. -Thy manns, Fr., til yngre i Kbhvn. bo ­ ende Bygningshaandværkeres (særlig Tøm ­ reres) Uddannelse, 2,500 Kr. Renten bort ­ gives hvert Aars 29. Jan. [Borgerrepræsent.] -Tidemand, Kgl.-Holleverandør, Cand. pharm.,Fabrikant Chr. Frederik og Hustrus Legat [Kbhvns. Malerlaug]. - Tietckes, G W, og HustrusLegat. Ka ­ pital 10,000 Kr. Renten uddeles i Portioner paa 40 Kr. halvaarlig til trængende Ur ­ magere eller Urmager-Enker i Kbhvn. eller paa Frdbg. [Urmagerlaug ‘ et.] - Tietgen-Mindelegat, C F, stiftet 1,938 af Konsul Christian Cloos for den ham d. A. af Tietgen-Fonden tildel te Hædersgave paa ca.44.000 Kr .Bestyres af Provinshandelsstan- dens Understøttelsesforening. - Tobakspinderlaugets, uddeles til To ­ bakspindermestre og deres Enker i Port, paa 100 og 50 Kr. aarl. Kap. c. 15,000 Kr. [ Boi gerrepræsent.] -Torms, 'Frøken Charlotte, til 2 værdige og trængende ugifte Kvinder over 50 Aar, bosiddende i Kbhvn. 10,000 Kr. Port, a 192 Kr. aarl. [Magist.] -Tottenbergs, forværdige og trængende Personer, fornemmelig af Arbejderstanden i Frdbg. Kommune. Port. å80Kr. 24,500 Kr [Frdbg. Kommunalbest.] Tottenbergs, Frantz Ferdinand, for værdige og tiængende Enker« gugifte Kvin ­ der af Borgeistanden i Frdbg. Kommune. Portioner a 100 Kr. 13,000 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] - Tranek jærs, JC,og Hustrus Jubilæums ­ legat. [Kbhvns Malerlaug]. - Trap s,Cordt,Legat, forStatsvidenskabelig Studerende, k

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker