kraks vejviser 1940 handelskalender

Howi — Hust F oreningerneledes af etRepræsentantskab og ­ en Bestyrelse med en retskyndig Formand. Bygnings-Afdelingen er derhos underka ­ stet J ustitsministerietsTilsyn. Tilforordnet : Højesteretsdommer Th. Fr øl un d, R. DM. Forsikringsmasse pr. 1. April 1939 i Byg ­ nings-Afdelingen : ca. 617 Mill. Kr., i Løs ­ øre-Afdelingen: ca. 523 Mill. Kr. Ialt ca. 1140 Mill. Kr., fordelt paa ca. 150,000 For ­ sikringer. Formand for Bestyrelsen : Direktør Vil ­ helm Nielsen. Afdelingsdirektør: Cand. jur. H C Bjør- n ow,R.| Cent. 10877. Husmandsforeninger, Desamvirkende danske,, oprettet 1910, Formand : N P Andreasen, MF., Jyderup f Jyderup 251; Sekretær: AageFogh, Roskilde f Roskilde 1479; Kasserer: Johs. Henriksen, Studiestr. 38 E f C. 13610; juridisk Raadgiver: Direk ­ tør Vilh. Nielsen, N-Voldg. 16 gi Cent. 383; bestaar af nedennævnte Fællesorga ­ nisationer. De samvirkende bornholmske Hus ­ mandsforen., opr. 1903. 15 Kredse med 2206 Medl. Formand: Husmand Poul Ip- s en , Klintvang, Aakirkeby. De samvirkende Husmandsfore ­ ninger i Fyens Stift, opr. 1902. 179 1 Kredse med 13,449 Medl. Formand: Hus ­ mand H L S k o v, Farstrup St. De samvirkende jydskeHusmands ­ foreninger, opr. 1902, 723 Lokalforenin ­ ger med 44,946 Medl., Kontor Helgolandsg. 20, Aarhus $3114. Formand: PN i elsen,Tvis $ 38; Sekretær og Kasserer : N Chr.N i el ­ sen, Aabyhøj. De samvirkende lolland-falster ­ ske Husmandsforeninger, opr.1905, 57 Kredsemed 6,817Medl. Formand:Husmand. Chr. Sk af te, Grænge $ 12x. De samvirkende sjællandske Hus ­ mandsforeninger, opr. 1902.256 Kredse med 24,356 Medl. Formand: N PAndrea- sen,MF.,Jyderup $ Jyderup251; Sekretær og Kasserer J M Henriksen. Kontor: Studiestr. 38 E $ Pa. 7555. De samvirkende sønderjydskeHus- mandsforeninger, opr. 1920. 56 Lo ­ kalforeninger med 3,103 Medl. Formand: Husmand Jøig. Petersen, Halk pr. Hejs- ager $ 23. Husmoderforening, Kbhvns, stiftet 6. Febr. 1917, Vesterbrog. 67 El. Kontortid 9-16 $ Cent. 13655. Se tillige Person-Registret. Formand: Fru Mary At lu n g; Næstfor ­ mand: Fru Karen Lorentzen. Husmoderforeninger, De Danske, stiftet 15. Maj 1920, Hammerichsg. 2 4 El fPalæ 1222. Formaal: At varetage Hjemmenes Inter ­ esser i praktisk,økonomisk og samfundsmæs- sigHenseende.FormandrFruIngeborgRic li ­ ter, Holstebro $ Holstebro 848. Husmoder-Hjælpens Korps, stiftet Nov. 1920, Hjem, hvor Husmoderen er syg eller kigger i Barselseng oghvorellersdet daglige Arbejde hviler paa Husmoderen alene. Tilskud til Dækning af Plejeomkostningerne gives i visse Tilfælde efter Andragende. Adresse: Landemærket3 4 E $ Cent. 1986 (8-5), Girokonto 2021. Kontingent fra S Kr. aarlig. Formand: Læge Emil Win slew. Husmændenes Ansvarsforsikring (Gensidigt Selskab), N-Voldg. 16 E $ ★ C. 383 & C. 14078, Posr konto Nr. 535. Husmændenes Ulykkesforsikring (Gensidigt Selskab), N-Voldg. 16 E $ *C.383 & * C. 14078, Postkonto 535. Driver Ulykkesforsikring i Henhold til Ulykkesfor.'ikringsloven for mindre Land ­ brugere, Skovbrugere. Havebrugere,Haand- værkere og ligestillede i Danmark. Direktør Vilhelm Nielsen, Bestyrelsens Formand. Afdelingsdirektør: E M Grimm. Hustømrerforeningens Stiftelser, Adelg.27E (14Fribol.) og Faxeg. 8 0 (35 Fribol.), Ve- stergaardsv. 2-12 Kl (53 Lejligheder) for

V — 2543 af huslige Kvinder. Kursus afholdes for Be ­ gyndere og Viderekomne i Madlavning, Bagning, Husgerning, Borddækning, Ser ­ vering, Barnepleje, Vask, Strygning og Sy ­ ning samt Næringsmiddellære, Sundheds ­ lære, Husholdningsregnskab og Budget ­ lægning. Forstander: Alma Andersen. Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade (Arbej dernes B yggeforening), stiftet 1. Jan. 1891. Kasserer: AW Petersen, Abildgaardsg. 12 føl $ 0 3538y. Husflidsselskab, Dansk, Kontor Forchham- mersv. 22 s Elf N 6820, stiftet 18.Febr. 1873. DetsFormaal er at fremme den danskeHusflid ved at støtte mindre, lokale Foreninger, f. T. ca. 800, ved Afholdelse af Foredrag og ved at afholde Kursus til Uddannelse af Læ ­ rerkræfter. Udgiver Dansk Husflidstidende. Protektor: Hs. Maj. Kongen. I Bestyrelsen: Stadsbjgmester Svend M øller, R., Formand; Sløjdinspektør G F K rogC 1 a u s e n,R.,N æstformand ; fh. V icedi- rektør Herluf Elsøe, Kasserer. Husgerningsskole, Kronprinsesse Louises praktiske, traadte i Virksomhed 1. Novem ­ ber 1872, Emilieg. 3 El J) V lOlly, mod ­ tager nykonfirmerede Piger for i et Kursus paa 2 Aar at oplære dem i enhver Slags huslig GerniDg. Bestyrelse: Kmh. Kabi ­ netssekretær CPM Hansen, K. DM., Formand; Baronesse E Bille-Brahe, Næstformand ; Fru V Lassen Landorph; Fru Wanda Miill er; 'Veksellerer Cand.jur. MJantzen; O verretssagf. Erik R o d e, R., Kasserer. Forstanderinde: Frøken EBlichfeld. Husholdningsforening af 1873, Sjællandske Statsbanepersonales, Kontor : Hovedbane- gaarden, Bernstorft ’ sg. 22 1 El. Forretnings ­ fører: Trafikassist. M H Kotman. Husholdningsforeningen Hjemmets Tarv, stiftet 2. Maj 1917. Formand: Frøken Caro ­ line Larsen, Rye«g. 131 3 |ø] g) 0 8326. Husholdningsraad, Statens, Nørreg. II s E $ Cent.l 1390 & 13996. Oprettet af Indenrigs ­ ministeriet i Dec. 1935. Formand :Fru Karen Braae. Leder af Sekretariatet: Frk. Astrid S tou- mann. Huslejerforening, Frdbg., stiftet 1917. Adr.: V-Voldg. 21 2 E) $ C. 13075. Formand :Gros- serer Vald. Sørensen, MF. Huslejerforening, Kbhvns, stiftet 14. Nov. 1917, V-Voldg. 212 El 1} Cent. 13075(11-14, Lørdag 10-13, Mand., Onsd. og Fred, tillige 17-19). Bestyrelse: Forretningsf. f. Dansk Tømrer- forb.Ingv. Dah I, MF. MB.,Formand;Kapt. AV Porsdal,R. Næstformand; Landsrets ­ sagf. HermodL a n n u n g, ML.MB. ;Malerm. G Ipse n; Akkordør Fredegod Jacob sen; Tømrer Emil Jakobsen;BogholderVald. Petersen ;Maskinmester Oswald Meyer; Cigarhdl. G C L Wassmann. Sekretær : Aug. Weilbach. Lokal Repræsentation: Et Repræ ­ sentantskab, bestaaende af 27 Medlemmer. Foreningen har til Formaal at varetage Lejernes Interesser overfor Grundejere og Lovgivningsmagt samt at medvirke vedBo- ligspørgsmaaletsLosning.ForeningensMed- lemmer erholder gratis Oplysning og Vej ­ ledning i alle Huslejespørgsmaal. Kontingent 2 Kr. aarlig. Indskud 1 Kr. Husmandsbrandkassen for Danmark (Gensi ­ dig), N-Voldg. 16 Kl f *0.383 & *C. 14078, Postkonto 173. Telegramadr. : „Husmands ­ brand". I. Bygnings-Afdelingen, oprettet i Henhold til Lov 12. April 1889 og Vedtægt af 4. Novbr. 1908; begyndte 1. April 1909. II. Løsøre-Afdelingen begyndte sin Virksomhed 1. Septbr. 1909. Foreningerne, der er grundet paa Gensi ­ dighed, overtager Forsikring paa Bygninger og dertil hørende mur- og nagelfast Inven ­ tar og Maskiner samt paa det i Bygningerne beroendeLøsøre ogøvrigeEffektcr.Endvidere overtages Forsikring mod Indbrudstyveri.

Real-Register for København Howitz, Frantz, Fødehjem (Frdbg. Fødehjem), Howitzv. 40 E f Cent. 10413. Besty ­ relse: Byret*dommer Otto Madsen, Formand ;Overretssagf. Kreditforeningsdir. P Sandholt, Næstform. og Kasserer; Overlæge Axel Brun; Læge Komtesse Bodild Holstein; Tømrerm. Georg Stri- egel Nielsen; Fru Professorinde H Ho ­ witz; Raadmand Fru A J Frydens ­ to er g, MFK.; Læge Fru Ingeborg Port ­ man; Fru Josepha Leisner, MFK. Hjemmet oprettedes 1. Maj 1896 af Prof. Frantz Howitz. Det har 14 Senge og er nærmest bestemt for Fødende fra Frdbg. og Valby, men modtager ogsaa andetsteds bo ­ ende. Ved Hjælp af aarliye Pengegaver og faste Legater er Fødehjemmet i Stand til at uddele et vist Antal Fripladser til særligt Trængende. Indskrivning: Onsd. Kl. 10 paa Fødehjem ­ met. Forstanderinde: Frøken H Olsen. Læger: O verlæge Axel Brun; Fru In ­ geborg Port man. Hude-Naevnet. Formand: Folketingsmand J. Chr stmas Møller. Kontor: Vognmagerg. 2 0 |I^C. 806. Hue- og Kasketmagernes Mesterforening i Khhvn., stiftet 26. Okt. 1930. Formand: H Ratz, Reventlowsg. 10 El g) V 2094 v. Hundeafgiften. Afgiften udgør iKbhvnsKom- mune p.t. 40Kr. for en „stor" Hund (Højde fra FodsaalensPlan tilSkulderbladets Over ­ side af over 42 cm.), og 20 Kr. for en „lille 11 Hund. For hver Hund, nogen holder udover een,betales dobbelt Afgift af dem alle.Under særlige Forhold i Forbindelse med Trang kan Magistraten fritage for Afgiften. Fritagne for Afgift er Hunde, der (afset fra, at de benyttes som Trækdyr) holdes indelukkede paa afspærret Plads eller i Gaard ; de skal alligevel meldes til Politiet. Hundetegn løses (Søgnedage9-12,5-7) paa Politistationen i den Kreds, hvori Hunden opholder sig; er det en „lille 11 Hund, skal den medbringes. Det gælder Kai en deraa ret og fornyes i Januar. For Hunde, der fødes i Aarets Løb, skal der løses Tegn, inden de er4Maanedergamle, ogfor Hunde, der indføres, eller erhverves, skal det ske inden 14 Dage, med mindre de kommer fra en dansk By, hvori der svares Hundeafgift; i sidste Fald udleveres Fritegn for den tilsva ­ rende Periode. Fraset Pladshunde maa Hunde kun med Tilladelse af vedk. Politi ­ kommissær holdes paa Steder,hvor der ikke er Beboelse. Hundetegnet gælder for den Hund, til hvilken deter løst og kan ikkeover- føres paa en anden Hund Det paahviler Be ­ sidderen afen anmeldt Hund at holde den ansvarsforsikret og — samtidig med Hundens Anmeldelse for Politiet — at godtgøre, at Ansvarsforsikring er tegnet. Forsikrings ­ summen skal for hver Hund andrage 10,000 Kr. for Tingsskade og 30,000 Kr. for Per ­ sonskade for hver Person. Forsikringen skal tegnes i et Forsikringsselskab som skal være Medlem af „Forenii gen afForsikrings- selskaber til Overtagelse af lovpligtig An ­ svarsforsikringer for Hunde". I Frederiksberg Kommune udgør Afgiften 20 Kr. for en „stor* Hund og 10 Kr. for en „lille" Hund; Hundetegn løses paa Politista ­ tionen Howitzv. 30 El $ Cent. 7633 (9-4). I GjentofteKommune erAfgiften ligeledes henhv. 20 Kr. og 10 Kr.; Hundetegn løses paa Politistationerne, (se Nordre Birk). Husassistenternes Byggeforening og Alder ­ domshjem, (Nøddebog 2, Sjællandsg. 57 og Fen->markg.7,9[S)) $N2760&N2767. Grund ­ stenen nedlagdes 25. April 1934. Indvielsen fandt Sted 30. Jan. 1935. Bestyrerinde: Fru Ella Pienge. Husassistenternes Fagskole, Fensmarkg. 65, 67 OS) D Cent. 6774, aabnedes 1. Nov. 1906. (Grundstenen til nuværende Bygning ned- *a&des 7.Sept. 1926, Indvielse fandt Sted 23. kept.1927 ,( A rkitekt: Ingri d Møller Dyggve)) -Kormaaleter atskabeendygtigogoplystStab

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker