kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København „Foreningen til unge Handelsmænds Ud ­ dannelse". 55,000 Kr. [Magist.] - Wulffs, Gross., Joseph Marcus, c. 37,000 Kr.»l) for 4 Piger, hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse. Lodder paa 200 Kr. aarlig. 2) for 2 værdige, trængende Enker. Lodder paa 50 Kr. aarlig. 3) for trængende Grosserere eller Interessenter i Handelslaug i Kbhvn. af den lutherske Menighed, samt deres Enker og uforsørgede Børn. Lodder paa 100 Kr. aarl. IMagist.] -Wulffs, Overkrigskommissær, og Hu ­ strus, for værdige og trængende Enker efter civile og militære Emb dsmænd eller ugifte Dotre af saadanne, forsaavidt de i 5 Aar har været bosat i Frdbg. Kommune. Port, a 200 Kr., 100 Kr. og 50 Kr. 52,700 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] - Xylan der s, Kunstmale" Wilhelm Ferdi ­ nand, og Hustrus, for i Kbhvn. eller paa Frdbg. hjemmehørende Børn eller unge Mennesker af begge Kon, der er i en Alder af 14 — 20 Aar og som agter at uddanne sig til Kunstnere, Polyteknikere eller at stu ­ dere Naturvidenskaber. Kap. 114,000 Kr. - Yttrichs, Skibskapt., dels til Præsterne ved Vor Frelsers Kirke, delstil fattige Enker af sammes Menighed. 9,500 Kr. [Magist.] - Zahles.N, Legat for Lærerinder ved Pi ­ geskoler til videre Uddannelse. Der uddeles aarlig 1 å 2Portioner, den største paa mindst 1,000 Kr Ansøgning indgives inden 20. Febr. til Formanden Dr. phil. Fru Kirstine Meyer, FM., Ole Olsens Allé 22 Hell. $ Hell. 2724. - Zahlmanns, Frøknerne Laura,Louise og Camilla, til OpfostringshusettilUddelingtil 1 eller 2 af de dygtigste og flittigste Elever til Støtte for dem efter deres Afgang fra Skolen. 3,000 Kr. [Magist.] - Zeises, J M, 350 Kr. aarl. for en Enke efter en Organist, der har været ansat ved en under Kbhvns Magistrats Patro ­ nat eller Bestyrelse hørende Kirke i Kbhvn. 9:000 Kr. [Magist.] - Zeuthens, Achtonia,for en ugiftinstitut ­ bestyrerinde paa mindst40 Aar i Kbhvn. eller en anden dansk Købstad,fortrinsvishvis hun er Elev af Karen Achtonia Zeuthen ’ s Insti ­ tut. Kap. c. 700 Kr. [Borgerrepræsent.l - Zeuthens, Overretssagf. L, Mindelegat, stiftet 26. Juli 1928. Kapital 1,200,000 Kr., Formaal : at stotte saadanne Bestræbelser • paa det viden-kabelige, kunstneriske eller praktiske Omraade, som etter Legatbestyrel ­ sens Skøn vil være af Betydning for det dan ­ ske Samfund. Ansøgningsskemaer benyttes ikke. Aarlig Ansøgningsfrist 15. Juli -15. s t r u p ; Overretssagf. Edmund~W a rb u r g. Kontor : Nørreg. 6 K | ★ Cent. 3453. - Zimmers, Søstrene, Port, paa 80 Kr. aarl. til Enker efter Malermestre. 25,000 Kr. [Magist.] - Zimmers, Søstrene, for ugifte Kvinder, hvis Kaar ikke stemmer med deres Opdragel ­ se og Dannelse. 12,500 Kr. Port, paa 100 Kr. aarl. [Magist.]

V — 2586

Leg a L e sr a t e r (Fortsættelse )

- Wildenradts, Frøken Pauline, Port, a 80 Kr. aarlig til ældre, ugifte Dotre af kgl. Embedsmænd. 4,800 Kr. [Magist.] - Wi 1 helm ogW ilhel min es Legat (skæn- . ket af Gross. B W Sass). 11 Port, å 400 Kr. til Familier af Købmandsstanden. [Grosse ­ rer-Societetets Komité.] - Wilhelmine-Stiftelsen, se d. Art. - Willrodts, Snedkerm., CDH, for gamle og svagelige Snedkere, Stolemagere, Sadel ­ magere ogDrejere, særlig Svende, som er bo ­ siddende her i Staden. Port, å 100 Kr. aarl., som fordeles lige mellem de nævnte 4 Fag. 231,000 Kr. [Magist. 1 - Wilnaus, Frøken Rose Christiane, Lod ­ der paa 200 Kr. aarl. til Trængende i Kbhvn., hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse. 12,000 Kr. [Magist.] - Wilnaus, Phoebus Immanuel, Portioner paa 200 Kr. aarl. til Trængende i Kbhvn., hvis Kaar ikke svarer til deres Opdragelse. Familien har Fortrinsret. Kapital 34,200 Kr. [Magist.] - Wilstrup ’ s, Kunsthandler Richard og Bekendtgøres i Marts i Berlingske Tidende. Kapital Kr. 950,000. Bestyrelse: Højeste ­ retssagf. C B Henriques, K. DM.; Gross. Hans H Sth.yr, K. DM. Kontor: Ny Ve ­ ste rg. 13 E. • Wittrogs, Frøken Anna Magdalene, til to værdige og trængende ugifte Kvinder af borgerlig S ’ and, dog fortrinsvis saadanne, som ved Alder eller Svagelighed er hin ­ drede fra at erhverve deres Udkomme. Port, å 136 Kr. aarl. Kapital 7,000 Kr. [Magist.] - Vogelsangs og Hustrus Legat til Vel ­ gørenhedsinstitutioner, der tager sig af fat ­ tige Børn. Kapital 10,600 Kr. [Magist.] •Wolffs, Ferdinand og Hustru Hilda, f. Kuhl ’ s Legat for Enker efter i Kbhvn. fødte stræbsomme og ædruelige Haandværks- svende eller Fabrikarbejdere, uddannede som saadanne, Antall t af ukonfirmerede Børn vil specielt tages i Betragtning. Enker, der selv er, eller hvis Mænd var Descendenter af Legatstifteren eller hans Hustru, har For ­ trinsret til Legat; Port, å 100 Kr. c. 17,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Wolffs, Ferdinand, og Hustrus Legat til er undergivne kirurgisk Behandling, udde- I les i Portioner paa 300 Kr. aarlier til over 20 Aar gi. Kvinder, der mindst de 2 sidste A ar har haft fast Bopæl i Kbhvn. el. Frdbg. Ka ­ pital c. 31,000 Kr. [Overretssagf. DGM I Bach 4 - Wo lff*s,Ferdinand,ogHustrusLegat til Fordel for trængende ugifte Syersker og fh. Husjomfruer uddeles iPortioner paa300Kr. aarlig til over 40 Aar gl.Kvinder, der mindst de 2 sidste Aar har haft fastBopæl i Kbhvn. ( ’ " ~ .............................. ... " sagf. G B a c h e]. Hustru Franciska, f. Jensen ’ s Legat, kgl. ■ ---- - — • konfirm. Fundats af 7. Juni 1939, til Støtte | [M^gist.]

-Unge Mænd og Kvinders Uddan ­ nelseshjælp, til Uddannelse i enhver Livsstilling. Kapital 100,000 Kr. Ansøgning indsendes inden 19. Marts til Landsretssagf. Ingeborg Hansen, ML.. Niels Hemming- sens G. 8 K g} C. 6154 & 8554. - Wains, Etatsraadinde, L, til Enker efter Maskinmestre ; 4,000 Kr. ; Port, å 40 Kr. 2 Gange aarl., [Maskinm. Foren.]. - Wains, Etatsr., W, til svagelige og træn ­ gende Maskinmestre; 5,000 Kr.; Port, å 50 Kr. 2 Gange aarl. [Maskinm. Foren.]. - Valdemars, Prins, Brudeudstyrslegat for Dotre af Underofficerer eller fh. Underoffi ­ cerer (Dæksofficerer) og Befalingsmænd i tilsvarende Stillinger. Kapitalen er 3,000 Kr., og naar Renten er vokset til 200 Kr., uddeles den. [Foreningen Ørnen, s. d. A.] - V a 1 e n t i n s, Frøken Marie Sophie Magda ­ lene, c. 63,000 Kr., Lodder p. 200 og 100 Kr. aarl. til ældre ugifte Døtre af afdøde danske Embedsmænd og Borgere i Staden Kbhvn., især saadanne, som maa ernære sig ved deres Hænders Gerning. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - W alsøe ’ s, Carl Ludvig, fil Juleglædefor fattige Børn i Frdbg. Kommune. 4,600 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.] - Weeks, Fru Juliane Caroline, for aldren ­ de, ugifte Døtre af Borgere i Kbhvn. 34,000 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. [Borgerrepræsent.] -Wedeles, A F og Hu-tru Bertha, født Ewald ’ s Legat. Kap. ca. 60,000 Kr. Af den aarlige Renteindtægt skal en Trediedel til ­ lægges Legatkapitalen, medens Resten i Portioner, n vis Størrelse bestemmes af Bor- gerrepr., uddeles som Hjælp til Selvhjælp til trængende til Anskaffelse af en Symaskine eller Maskine til anden Brug, af Værktøj eller andre Redskaber, til Omkostninger ved Etablering afForretninger og lignende[Bor- gerrepræsent.] -Wegeners, Frk. Rosalie, Port.paa50Kr. aarl. til ældre, ugifte Kvinder, der er fødte og boende i Kbhvn. eller Frdbg. samt fyldt • 50 Aar. Kapital 7,000 Kr. [Magist.] - W eiens, Gross., Hans, og Hustrus, udbe- tales8. Jan. i2 lige store Portioner til gamle, trængende Grosserere her i Staden eller til gamle, trængende Enker efter saadanne ; 10,000 Kr. [Grosserer-Societetets Komité.] - Weinwichs, Etatsr., Niels Henrik, og Hustru Anne Marie, født Møllers Legat for Døtre af Borgere i Kbhvn., der har fyldt det 40de Aar. c. 90,000 Kr. Port. å. 80 Kr. [Borgerrepræsent.] -Wengs, Frøken Emilie Marie Jørsine, for en ugift Kvinde af Borgerstanden, som ernærer sig selv, og som er o ver 30 Aar gam ­ mel, svagelig og bosiddende her i Staden. 3,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. fMagist.] - Wests. Tonny og Oscar,for værdige og trængende gamle eller syge Arbejdere, saa- vel mandlige som kvindelige,fra Godthaabs- vejens Tændstikfabrik.som har aibejdetpaa denne Fabrik under Direktør Oscar West fra 1893 — 1901, eller en Del af dette Tidsrum. Port, a 100 Kr. 24,000 Kr. [Frdbg. Kommu ­ nalbest.] - Ve s t b e r g s,Brygger , Jens,og Hustrus,Le- gattil Huslejehjælp forBryggerkarle. 12,000 Kr. Port. a 80 Kr. aarl. [Magist.] - Wiegandts,Augusta, til Enker ogDøtre af Mænd, som har drevet Barbernæring og været Medlemmer af Kbhvns Barber- og Frisørlaug. 54.000 Kr. Port, a 578 Kr. aarl. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Wieses, Frederik Wilhelm Ferdinand, for et menneskekærligt Formaal, hvis nær ­ mere Bestemmelse er overladt til Kbhvns Kommunalbestyrelse. 74,700 Kr. [Magist.] - Wessels, Generalkonsul P M, til højere Uddannelse af værdige Trængende, naar Por-I tion er ledig. Formand: Højesteretssagf. Guy Shaw, R.

_ ____ ___ __________ __ ______________ -Walsøes, Hdlsagent, C L, til fattigel gater for værdige trængende Kvinder (Dotre Børns Juleglæde. Renten uddeles gennem a f Borgere i Kbhvn.), ikke over 35 Aar og til Inspektørerne ved Kommunens Skoler. 4,200 humane og sociale Understøttelsesformaal. Kr. [Magist.] ” ' ” — • — - af værdige t ’ ængende Malere eller Billed ­ huggere fra 18-30 Aar, unge Handelsfolk | mellem 16 og 25 Aar, til Brudeudstyrs Le-

____ ____ ____ o ..... „ U11 _ Fordel for kvindelige Trængen le. der lider I Sept. Bestyrelse: ' ’ Overretssagf. H * EV- af kroniskeSygdomme, særlig saadanne, der — — ------ - • ---- ----

- Zingelmanns, c. 4,300 Kr., Renten skal tilfalde en Borgermandsdatter i Kbhvn. Kapital ca. 28,000 Kr. [Overrets- I . Ørn borgs. Pastor emer. F J, Fundats af D Q M „ K nt I ()()() A ^ ministrator: Vekselerer Cand. jur. Magnus Jantzen, Gammelt. 16 K) gi C. 4623. , O 1 O ~ ’ - Volquartz ’ s, JM, 28,400 Kr., hvis Ren ­ ter skal uddeles til ugifte Kvinder af den — » ____ borgerlige Stand i Kbhvn. Port, paa 80 Kr. I - 0 r nfe ld t s, IiTgenior, og Hustrus Legat, aarl. [Magist.] o é - Worsaaes, Raadmand, for Embedsmænd r i t s . a it l , r. FunktionærerogBetjente,ansatte underMa- [Magist.] gistraten,og for sammes efterladte Enker og O Børn. 12,000 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. g [Magist.] ' L i - Wroblewski ’ s, FruLaura,for Lærerinder. [Magist.] Kapital c. 35,000 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. Legat- og Tontineforening, (Gravstedsafde- Oprettet ved Proprietær E Wroblewskis lingen), Det kbhvnske Kirkefonds, Ven- Test. af 7.Febr. 1889 og Kodicil af 3. Maj dersg. 28 K |i By 3788, stiftet 4. Maj s. A. [Borgerrepræsent.] 1900, priatager sig mod en Indbeta- - Wulffs, Brødrene Adolph og Julius, dels ling en Gang for alle Tilsyn med og Ved- I til Kbhvns Understøttelses foren., dels til I ligeholdelse af Gravsteder. Naar Tiden til Landophold for trængende Børn underl6 Aar i Matthæus Sogn. Kapital 10,000 Kr. - Østergaards, for en gammel ugift Bor- ? er- eller Embedsmands Datter, helst en jærerinde; c. 4,200 Kr. Port. 140 Kr. aarl.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker