kraks vejviser 1940 handelskalender

Lega

Heal-Register for København - Rasmussens, Malerm., N P, og Hustrus Legat. [Kbhvns Malerlaug]. - Ras mus sens, Malerm., Peter og Hustrus. 1) til Friplads paa Kommunehosp. for syge, hjemmehørende i Kbhvn. eller Frdbg., 2) til St. Elisabethsostrene til Hjælp til deres Ger ­ ning ved Sygepleje, 3) til ældrellaandværks ­ svende i Kbhvn. eller paa Frdbg. Port, å 100 Kr. aarl. 38,000 Kr. [Magist,.] - Rasmussens, Malerm. Robert, for fagud ­ dannede Svende og Malermestre til Videre ­ uddannelse paaTeknologiskInstituts[Kbhvns Malerlaug]. - Ratzeburgs,V, til Brudeudstyr for Jom ­ fruer i Kbhvn.eller paa Frdbg.af den borger ­ lige Stand, som staar i Begreb med at indgaa Ægteskab, c. 85,000 Kr. Portioner å 120 Kr. [Bo rgerrepræsent. ] -Ratzeburgs, V, Legat for fattige og sygelige Jomfruer og Enker i Kbhvn. eller paa Frdbg. af den borgerlige Stand. Por ­ tioner å 80 Kr. aarl. Kap. c. 82,000 Kr. [Bor ­ gerrepræsent.] - Ravens, Gross.. Baldur Harald Valdemar Port, a 100 Kr. aarl. 1) Til gamle Mænd og Kvinder; 30,000 Kr. 2) Til fattige Børns Un ­ derhold og Opdragelse indtil det fyldte 15. Aar; 28,000 Kr. fMagist.] - R e e h s, Voldmester,og Hustrus;10,000Kr., hvis Rente anvendes til Konfirmationsklæd ­ ninger til 3 Piger og 3 Drenge, som skal konfirmeres i St. Pauls Kirke. Legatet ud ­ deles af Kirkens Bestyrelse med 3 Por ­ tioner å 50 Kr. til hver Konfirmationstid. [Magist.] - Renlingske, til Købmandsenker eller Døtre. 1 Portion paa 40 Kr. aarl. 1,000 Kr. [Magist.] -Reiersens, Catnrine og Hanne Zeuthens, for en ugift døvstum Kvinde ; c. 3,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Rensch, Malerm. G Th., og Hustrus Le ­ gat. [Kbhvns Malerlaug]. -Rerups, Familien, til Fordel for Tjene ­ stepiger og til Fordel for Dyrebeskyttelsen, oprettet af afdod»> Gross. Wilhelmine Rerup, Fu ’ dats af 1933. Kapital ca. 410,000 Kr. Kontor: Lakseg. 19 IH fl Cent. 12502. - Reusch ’ s Legat for enligt stillede Kvin ­ der og Enker med Børn. 2,600 Kr. [Magist.] • Rich, C F og Sønner, Akts., Jubilæums ­ legat til Støtte for Børneforsorgen. 250,000 Kr. Renterne uddeles af Statsministeren i Portioner af i kke under 2000 Kr. t il Instituti ­ oner, der virker for Børneforsorgen uden at have nogen speciel politisk eller religiøs Karakter (særlig til Ernæring, Beklædning og Ferieophold). [Statsministeriet].- -Rindoms, Emma Henriette, til ugifte Kvinder over 50 Aar i Kbhvn. Port, å 200 Kr. aarl. 15,000 Kr. [Magist.] - Rochstroh ’ s, Fru Dagmar. De aarl. Ren ­ ter af Kapitalen, 2,000 Kr., uddeles hvert Aar i Portioner a 40 Kr., som Brændsels ­ hjælp til Trængende i Kbhvn. [Borgerre ­ præsent.] -Rouges, Glashandler, J J, og Hustrus Lodder paa 100 Kr. aarl. til ubemidlede Familier at Haamdværksstanden, som har mindst 3 Børn, til Hjælp ved disses Opdra ­ gelse og Undervisning. Faderen maa være hjemmehørende i Kbnvn. og der have Bor ­ gerskab som Haandværker. 6,000 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Ronges, Glashandler. JohanFranz, Fond, Kontor Raadhuspl. 59 E, Formue 1,850,000 Kr. Administrationens Formand: Overrotssagf. A v. Prangen. - Ron strøms, Frøken, Jenny, 180 Kr. aarl. for private Sygeplejersker, mindst 50 Aar gamle, hjemmenørende i Kbhvn. 4,700 Kr. [Magist.] * Rosenberg s,Enkefru, Anna og Søn, Kon ­ torchef Julius Rosenberg, for Familier af Borgerklassen og Arbejdsklassen eller for Enker med Børn i Kbhvn. 95,000 Kr. Port, a 200 Kr. aarl. [Magist.] -Rosenkildes, Mine; 7,400 Kr.,hvis Rente uddeles i 2 Lodder, hver paa 100 Kr. aarl.

V — 2583

■ross. B W, for Handelsbetjente Grosserer-Societetets Komité, Bortgivelsen - Sandholts, Oberst, og Hustrus,foranker eller ugifte Dotre efter Officianter i Artille ­ riet. c. 25,000 Kr. Port, å 200 Kr. [Borger ­ repræsent.] - Sass ’ s, Gi og Kontorister. 9 Port, å.200 Kr. Bestyres af overdraget Handels- og Kontorist - Fore ­ ningens U nderstøttelsesselskabs Bestyrelse. -Sass ’ s, Gross. B W, for Søfolk. 4 Port, å 200 Kr. og 9 Port, å 100 Kr. [Grosserer- Societetets Komité.] - S a s s ’ s, Maj or M W, til Enker eller Døtre af Grosserere. 10,000 Kr. Renten uddeles i 2 Portioner.fGrosserer-Societetets Komité.] - Sass ’ s, Mathias Vilhelm, Carl Adolph og Caroline Johanne 87,100 Kr. Renten uddeles i Port, å 100 Kr. aarl. til Skolelegater for Børn af Grosserere, islandske Købmænd, Urtekræmmere, Hørkræmmere eller andre disse Klasser nærstaaende Næringsdrivende, paa 200 Kr. aarl. til Enker efter Mænd i de nævnte Klasser og paa 200 Kr. aarl. til Mænd i disse Klasser. — [Grosserer-Socie ­ tetets Komité.] -Sass ’ s, Gross. Wilhelm; 1) Lodder paa 100 til 400 Kr. aarlig uddeles til Personer henhørende til følgende Næringsklasser: Grosserere, islandske Købmænd, Mæglere, Skibsredere,Vekselerere, Dispacheurer, De ­ tailhandlere, saa vel som andre i Linie med disse staaende Handlende. Legatet kan til ­ deles dels Mænd af disse Klasser, dels Enker og Døtre efter saadanne. Familien har For ­ trinsret. 2) Endvidere anvendes 4,000 Kr. til Uddeling til bestaaende velgørende For ­ eninger og Stiftelser. 350,000 Kr. [Magist] -Sasse ’ s, Søstrene, for over 40 Aar gi. ugifte Kvinder i Kbhvn. og fortrinsvis saa ­ danne, der har kendt bedre Dage. Portioner paa 100 Kr. aarlig. Kapital 15,000 Kr. [Magist.] - Schackes, Frøken H A, 10'000 Kr. Ren ­ ten uddeles til 8 Haandværksmestres ugifte Døtre, der har fyldt deres 55 Aar. [Borger ­ repræsent.] - Schades, August, 24,700 Kr. Port, å 400 Kr. for unge, danske Hdlsmænd ? fortrinsvis de, som er hjemmehørende i Kb avn. til vi- deregaaende merkantil eller mere aim. Ud ­ dannelse. [Magist.] -Schades, August, 32,800 Kr. Port. £ 800 Kr. aarl. for Enker og Døtre efter danske Skibsførere og Styrmænd, fortrinsvis saa ­ danne, der er hjemmehørende i Kbhvn. [Ma- æ eers, Enkefru Eleonora Cathrine Emjlie, Legat for mindst 45 Aar gi., enligt stillede, ugifte Kvinder og Enker ner i Sta ­ den Og paa Frdbg. Kapit. c. 6000 Kr. Port. å 50 Kr. [Borgerrepr.] - Schiernoffs, Enkefru og tidl. afd. Mands, til Enker eller Piger af honnet Stand, bosiddende i Kbhvn. og over 40 Aar. Familien har Fortrinsret. Port, h 60 Kr. aarl. 6,200 Kr. [Magist.] 300 Kr., 200 Kr. og 100 Kr. aarlig til et samlet Beløb af for Tiden ca. 7,500 ltr. aar ­ lig. Bestyrelse og Sekretær: s. u. Christians ­ dal Kloster. - Sabels, Madame Anne Marie, 1 Port, paa 80 Kr. til Opdragelse af et fattigt Pige ­ barn. Kap. 2,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Salmonsens, Frøken Bella, for en ugift mindst 50 Aar gi. Datter af en kbhvnsk. Borger; 1,000 Kr. [Magist.] -Salomons, Gross. Eskild, og Hustru Louise Salomons Legat til trængende og værdige Personer, Mand cl. Kvinde, som er bosiddende i nvns Kommune ; kan tilde ­ les uden Hensyn til Alder, Trosbekendelse eller om vedk. er ugift, gift eller har været gift. Den aarl. Rente uddeles i 2 lige store Portioner. Kap.6, 000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Salo mons, Grosserer Eskild, og Hustru Louise Salomons Legat. Renten uddeles i 2 lige store Portioner til trængende og vær ­ dige Personer, Mand eller Kvinde, som er bosiddende i Kbhvns Kommune. 5,200 Kr. [Gross.-Soe. Komité.]

til en Lærer og en Lærerinde af Kbhvns private Lærerstand. [Magist.] - Rosteds, Justitsraadinde, Cecilie, Halv ­ delen af Renten udbetales Sognepræsten for St. Pauls Sogn, til Uddeling blandt det nu nedlagte Nicolai Sogns Fattige. 32,500 Kr. [Magist.] -Rothenborgs, D Ph., og Hustrus Legat til Huslejehjælp for Familier eller ugifte Personer over 40 Aar. ca. 12.000 Kr. Portio ­ ner å 66 Kr. [Borgerrepræsent.] - Rothenborgs, Guldsmedem., Peter, til Huslejehjælp for fattige Familier. Port, å 140 Kr. Kap. c. 35,000 Kr.[Borgerrepræsent.] - Rottbølls,Ida Vilhelmine, til ugifte Døt ­ re af Embedsmænd eller Borgere, der er efterladte i ublide Kaar. 100,000 Kr. Port, paa 200 Kr. [Borgerrepræsent.] -Rovsing, Professorinde Marie, f. Schack ’ s, for kvindelige Haaudværkslær ­ linge. Bestyrelse:Fru Dagmar Nielsen, Formand; Korrespondent J< hanne Peter- sen-Norup, Kasserer; Arkitekt Fru Bodil Gotzsche, Sekretær. - Rov sings, Frøken Estrid, for nuværende eller forhenværende Skuespillerinder ved det kgl. Teater. Bortgives hvert Aar i Decbr. Termin. [Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.] - Rovsings, PoulEgede, for tilskadekom ­ ne Jernbanefunktionærer eller deres efter ­ ladte [Generaldir. for de danske Statsb.] - Rubens, Etatsr. B, for kbhvnske Arbej ­ dere, Portioner paa 100 Kr. aarl. til Fa ­ brikarbejdere (af begge Køn) i Kbhvn., der efter opnaaet 55 Aars Alder ikke mere er i Stand til at fortsætte deres Arbejde i Fa ­ brik. 71,000 Kr. [Magist.] - Ruben, Etatsraadinde Ida, født Coppels Legat for fattige Friskolebørns Bespisning, forskellige Asyler og velgørende Insti ­ tutioner. 44,000 Kr. [Magist.] - Rubins, Vekselerer Gor.tfred, og Hustrus til en uformuende, yngre Haandværkssvend eller Handelsbetjent. Mand eller Kvinde, for at sætte samme i Stand til at sætte Bo og etablere sig i Kbhvn. eller paa Frdbg. Fa ­ milien har Fortrinsret. UdJeles ikke f. T. Kap. 53,000 Kr. [Magist.]. - Rudolphis, Carl Nicolai, og Hustrus, for Børn af trængende Borgere i Kbhvn. til fri Skoleundervisning i en af Hovedstadens bedre Skoler. Legatet kan tilstaas fra Bar ­ nets 10. og event, til dets fyldte 18. Aar. 65,000 Kr. Port, a 200 Kr. aarl. [Kommunal ­ bestyrelsen.] - Rulffs, Pr.-Løjtn., Peter Christian og Hustru Abellone, fodt Liiders Legat for afskedigede, gamle og agtværdige Told- og Konsumtionsbetjente samt Toldassistenter, der har tjent under Kbhvns Toldsted, til deres Enker og ugifte Dotre, der opholder sig i Kbhvn. eller i Staden tilgrænsende Sogne og fremdeles bliver boende der. Ka ­ pital ca. 40.000 Kr.Portioner å 200 Kr. [Bor ­ gerrepræsent.] -Ryans, Fru H, Legat understøtter Enker og ugifte Kvinder over 40 Aar. Oprettet af Enkefru Harriet Ryan f.Withusen. Kapital ca. 750,000 Kr. Protektor H. M. Kongen. Bestyrelse:' Ho fjgm .Fr. T r e s ch o w,R. D M.; Fuldm. Cand. jur. C J Lose; Over- retssagf. E Flensborg; Tilsynsførende: fh. Højesteretsdommer Viggo Krarup, SK. DM. Kontor: Nybrog. 12 IH. - Ryans,FruHogFroken-Q Portioner paa 200 Kr. til ugifte over 50 Aar gamle Lærer ­ inder eller Sypiger, der henhører eller største Delen af deres Liv har henhørt under Kbhvns Kommune. Kapital 514,000 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] -Rydendahl ’ ske,for aldrende,ugifteK vin ­ der. 40 Kr. aarl. Slægtninge af Testatriceu Fortrin, c. 40,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Rønnenkamps, Kammerherreinde Jessy Caroline, Kontor: Bredg. 30 Mb H D Cent. 8516; knyttet til Christiansdal Kloster ved Sorø; uddeler til ældre ugifte Kvinder, der har virket i Stillinger, hvor Dannelse kommer i Betragtning, Legatportioner å

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker