kraks vejviser 1940 handelskalender

Bogli — Bern

Emneliste

2405

Sido

Sido Brande, Firma-Register ................................. 2816 — , Forretninger m. m .................................. 1759 Brandes ’ Minde, se Sygeplejerskeforen.. . 2647 Brandfolkenes Organisation ..................... 2487 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftclsesforen.. 2487 Brandforsikringssolskaber Se endv. i Fag-Registret Afd. VII. . . 3124 Brandforsikring, DanskeGrundejeres. . . 2487 Brandforsikring for Landbygn., Den aim. 2487 Brandforsikring, Kbhvns ....................... 2487 Brandforsikring,Kobstædernes aim. . . . 2487 Brandforsikring, østifternes ................... 2187 Brandforsikringsforening af 1899 . . . 2487 Brandforsikringsforening af 1891 . . . 2487 Danmark, Det gjens ................................. 2496 Foreningen al gensid. danske Brandfors.2514 Forsikringsselskabet Fællesvirke .... 2518 Husmandsbrandkassen .......................... 2543 Kongelige octroierede almindelige Brand- assurance-Compagni, Det .................... 2557 Købstadkommunernes gensidige Forsik ­ ringsforening .......................................... 2566 Nordisk Brandforsikring ....................... 2601 Nye Danske af 1864, Forsikringsakts. . 2605 Brandmuseet ................................................ 2487 Brand- og Redningsskolen ......................... 2487 Brandværns-Komité, Dansk ....................... 2487 Brandvæsen, Frdbgs .................................. 2488 — Gjentofte ................................................ 2487 — Kbhvns ................................................ 2487 Brasilianske Gesandtskab, se Gesandtskaber og Konsulater .............. 2529 Brede, Beboere, se Lyngby ....................... 737 Brejning Aandssvageanstalt, se Kellerske u. Aandssvageanstalterne .................... 2466 Bremerholm, se Gammelholm .................... 2528 Brevdueforeninger ..................................... 2488 Brevporto, se Postvæsenet, Bestemmelser og Takster .............................................. 2677 Bridgeklubben af 1923............................... 2488 Bridge Forbund, Dansk. ... ’ ................. 2488 Bridge-Liga. Dansk ..................................... 2488 Bridge Union, Dansk .................................. 2488 British Association, Danish-, se Dansk- Engelsk Selskab ..................................... 2496 British Club, The ......................................... 2488 British linport Union .................................. 2488 Britiske Gesandtskab og Konsulat, se Ge ­ sandtskaber og Konsulater ................. 2529 se tillige Tilfojelserefter denne Emneliste Broager, Firma-Register ............................ 2847 — , Forretninger m. m .................................. 1759 Brock, Foreningen Niels, se Foren. N Brock2516 Brocks Handelsskole, se Niels Br .............. 2604 Broderordenen D. A. L., se D. A. L ........... 2495 Brodersamfund, Det danske i Amerika. . 2488 — se ogsaa i Afdeling IX under Danske og skandinav. Foreninger i Udlandet. . . 4233 Broderskabet, se Bygge- og Boligforen. . . 2489 Broen, Foreningen, se Foren ......................... 2515 Brolæggerlauget, se Arbejdsgiverforening. 2472 Brorsons-Kirken ........................................ 2488 Brugsforening, Hovedstadens, se Hoved ­ stadens Brugsforening ........................... 2542 Brugsforeninger, Fællesforen, for Danmarks2488 Brugsforeninger i Danmark. De samvir ­ kende, se Samvirkende Brugsf ............. 2625 Bryggerhøjskole, -Den skandinaviske. . . . 2488 Bryggerier, De forenede ............................ 2489 Bryggeriet Stjernen ..................................... 2489 Bryggeriforeningen ......................... 2489 Bryggerimuseet, se Carlsberg Musæum . . 2493 Brygmester-Forening. Dansk .................... 2489 Bryst8ygelæger, se Foren, af danske . . . 2513 Brædstrup, Firma-Register ....................... 2847 — , Forretninger m. m .................................. 1760 Brændevinsbrænderlauget .......................... 2489 Brændselskontor,- Kbhvns Kommunes, se Belysningsvæsen ............................... 2482 Brændselskontrolforen., Dansk . . . . L . . 2489 Brændselsolie-Nævnet ...................... I . . 2489 BræBtrups Stiftelses Forening, se Under ­ støttelsesforening, Politis ................... . 2658 Brødfabrik, Hærens, se Hærens Brødfabr.2544 Brødkornskontoret .................................. . 2489 Brod-Nævnet, se Mel- og Brod-Nævnet \ . 2593 Brødrene Petersens Jomfrukloster, se Pe ­ tersens Jomfrukloster ............................ 2610 Brønderslev, Firma-Register ................. V 2847 — ...Forretninger m. m ............................. .\ 1760 Brønshøj Boldklub, se Boldklub ................ -2485 Bronshøjgaards Haveby ............................. 2(189 Brønshøj Grundejerforen., se Grundejerf. . 2533 Brønshoj Kirke ........................................... 2489 Brønshøj Kirkegaard, se Kirkegaarde. . . 2552 ------ Takster m.m., se Begravelsesv ............ 2481 Bemærk: 2. Bind begynder med Vagina 2401.

Side Boghandlerklubben ..................................... 2485 Boghandlermcdlijælperforcning, Den danske2485 Bogtrykkerforening, Kbhvns .................... 2485 Bogtrykkerlaug, Kbhvns ......................... . 2485 Bogtrykskolen, se Fagskolen f. Boghaandv. 2506 Bogudvalg, Kommunernes, se Kornm. B. . 2557 Bokse Club, Akademisk ............................ 2485 Bokse-Forbund, Dansk Professionel .... 2485 Bokseklubben Hermod ................................ 2485 Bokse Union, Dansk Amatør ..................... 2485 Bokse-Union, Kbhvns Amatør ................. 2485 Boldklubber . . . ........................................ 2485 Boldspil-Unioner ........................................ 248G Boligbyggeri, Socialt, so Socialt Boligbyg.. 2634 Boligforeninger og -selsk., se Byggeforen. 2489 Boligkultur Foren, f. kollektiv, se Foren, f.2515 Boligselsk., Fællesorganisationen af al ­ mennyttige Danske, se Fællesorg.. . 2523 Boligtilsyn, se Sundhedskommissionen . . . 2614 Boligvoldgiftsretten, se Voldgiftsretten vedr. Boliger eller Lokaler ............................ 2664 Bolivia ’ s Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ........................................... 2529 Bombebøssen .................................... 2486 Bonaventura, Forening ................................ 24X6 Bondestands Sparekasse, seSparekasse. . . 2636 Bopælsforandringer, se Folkeregistrene 2511 og Udskrivningsvæsnet ....................... 2656 Borchs Kollegium ........................................ 2486 Borgerdyden ................................................ 2486 Borgerdydskoler, Østre og Vestre, se Stats ­ skoler ...................................................... 2612 Borgerdydskoleselskabet ............................. 2486 Borger-Forening, Christianshavns .............. 2486 — Dragør, se Dragør ................................ 2499 — Frdbg., se Frdbg ...................................... 2518 — Nørrebros, se Nørrebros ....................... 2606 Borger-Foreningen i Strand-og Lyngbyvejs ­ kvarteret ..................................... 4 . . . 2486 Borgerhjemmet i Gjentofte ....................... 2486 Borgerlig Begravelse, se Begravelse . . . 2479 — Begravelse og Ligbr., Foren ................. 2486 — Forening,se Bestandig borgerlig ............ 2483 — Hjælpeforening, se Hjælpeforen. . . . 2540 — Konfirmation, Foren, for, se Koren, for . 2515 se ogsaa Landssammenslutningen af Foreninger for borgerlig Konfirmation 2570 — Skydeselskab, se Skydeselskab ............ 2633 — Ægteforemng, se Ægteskab ................. 2665 Borgerrepræsentanter, se Koinmunalbest. . 2554 Borgerrepræsentationens Presseloge .... 24><6 Borgerskab, se Næringsbrev .................... 2606 Borgervennen af 1788 ................... 2486 Borgmester, Frdbgs, se Frederiksberg Kommune ................................................ 2519 Borgmester, Gjentoftes, se Gjentofte Kom ­ mune ......................................................... 2531 Borgmestre, Kbhvns, se Kommunalbest. . 2554 Borgmestre, Kobstædernes, so u. de paa ­ gældende Byer i Afd. IV ................... 16970 — paa Island ................................................ 4181 Bornholm, Nationalforeningen ................. 2486 Bornholms Amts-Bibliotek (Rønne) .... 1962 — Jernbaneselskab ..................................... 1962 Kommandant og Udskrivningschef 1962 og 63 — landøkonomiske Forening ....................... 1962 — Museum..................................................... 1962 — Telefonselskab .......................................... 1963 Bornholmske Husmandsforen., se Husmands ­ foreninger, de samvirkende ................. 2543 — Nævningekreds, se u. Rønne ................. 1962 Borshøjgaard Feriehjem, so Handels- os Kontormedhjælperforbund .................... 2536 „Bort med Tobakken 11 , Landsforen .......... 2486 Borups Højskole ........................................... 24x6 Borups Højskoles Elevkreds ...................... 24«6 Boserup-Minde .............. ." ......................... 2486 — Sanatorium, se Hospitaler .................... 2541 Botanisk Forening ....................................... 2486 — Have og Museum ................................. 2486 — Rejsefond ............................................... 2487 Botaniske Laboratorium .................. 2487 — Skolehaver, se Skolevæsen .................... 2631 Braaskovgaard, se Stats-Ungdomshjemmct2t42 Brabrand, Firma : Register .......................... 2846 — , Forretninger m. m .................................. 1757 Bramminge; Firma-Register ......................... 2816 — .Forretninger in. m. ............................... 1758 Brancheforen. af,Benzin-Imp.og -Gross. . . 2487 Branclieforen. for Imp. af Musikinst. . . . 2487 Brancheforen, for Lak- og Farveindustri. . 2487 Branche-Foreninger under Grosserer-Socie ­ tetet, Sammenslutn. af, se Sammenslntn.2625 Brandbeskyttelse af Dyr, Foren, til, se For- ningen til Brandbeskyttelse af Dyr . . 2516 Branddirektører, se Brandforsikring Land ­ bygningernes og Østifternes ...... 2487

Bronshøjparken .............................. 2489 Brørup, Firma-Register ............................ 2847 — , Forretninger m.m ............................ t . . 1762 Buddhistisk Samfund i Danmark .............. 2489 Buddhiatmissionen i Kina ....................... 2489 Buddinge, Beboere ....................................... 758 Budoifi Kirke, Domkirke i Aalborg. . . . 1701 Budolphi Kloster ........................................ 2489 Bueskyttclaug, Kbhvns ................................ 2489 Bulgariens Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber og Konsulater ............................ 2530 Buntmagerlauget ........................................ 2489 Buntmagermestre, Foren, af faglærte, se Foreningen af faglærte B ....................... 2514 Buntmagernes Stiftelsesfond .................. 2489 Biirmeistei & Wain ................................... 2489 Butiksfiskehandlerforen. Fremtiden .... 2489 Byggefagene, Mesterforeninger i, seMesterf.2594 Byggefagenes Landssammenslutn ............... 2489 Bygge-Nævnet .............................................. 2489 Bygge- og Boligforeninger ....................... 2489 se ogsaa Arbejdernes Byggeforening . 2471 og Kommune-Læreres og -Lærerinders Byggeforening og Stiftelse .................... 2557 samt u. Foreninger B, 6 Byggeskik, Bedre, se Landsforeningen B. B. 2569 Bygge-Societet for Danmark ....................... 2490 Bygningsbrandforsikrings-Foreningen. . . . 2490 Bygningsbrandforsikringsiiævuet .............. 2490 Bygningsdistrikter, se Bygningiyjæsen . . . 2490 Bygningsfredning ..................................... 2490 Bygningsingeniører, Studerende, se Stu ­ derende Bygningsing .............................. 2643 Bygningsinspektører, kommunale, se Byg ­ ningsvæsen, Frdbg., Gjent., etc ........... 2490 se endv. Stadsbygmest. Direktorat. . . . 2637 Bygningsinspektorer, Kgl.. ....................... 2490 Bygningskommissionen i Kblivn ................ 2490 seendv. Bygningsvæsen,Frd bg.,Gjent. etc.2490 Bygningsraad, Statens ............................... 2490 Bygningsstatik, Laboratoriet for, se Poly ­ tekniske Læreanstalt ...................... 2612 Bygningsstøbegods, Foren, for Leverandører af, se Arbejdsgiverforening ................. 2472 Bygningssyn, Særlige, se Bygningsfredning 2490 Bygningstjeneste, Hærens, se Hærens Byg.. 2544 bygningsvæsen, Frdbg., Gjentofte etc.. . . 2490 — Nyboders, se Nyboder ....................... 2605 — Soværnets, se Søværnet ........................ 2649 Byindleveringsstat., se Jernbanevæsenet, Bestemmelser og Takster (gronneB)ade) 2686 Bymejeners Fællesorg., se Mejeridrift. . . 2592 Bymuseum, Kbhvns ..................................... 2490 Byplanafdeling, Kbhvns Kommunes, se Stadsingeniørens Direktorat ................. 2637 Byplanlaboratorium, Dansk ....................... 2490 Byraadssekretærer, se Foren, af ................ 2513 Byret, Kbhvns ............................................ 2490 Bodkerlauget, se Arbejdsgiverforening. . . 2472 Bodkermeatre i Provinserne, Foren, af, se Arbejdsgiverforening ............................... 2472 Boeghs Stiftelse, se Pedersen Bøeghs Stif ­ telse ......................................................... 2609 Bogildgaard, Statsungdomshjemmet, BeReal- Kegister f. Kellerup ................................. 1856 Børncasyler, se Asyler.*. ......................... 2477 Børnebidrag, se Ofientlig'Forsorg ........... 2606 Børneforsorg, Foreninger for, se Fore ­ ninger B, 7 Børneforsorg, Landsnævnet for, se Børne ­ værn ......................................................... 2492 Børneforsorgen, Overinsp. f ....................... 2491 Børnehaveforening, se Folkeborneh. . . . 2511 Børnehave, Holmens Sogns Menighedsbørne ­ have, se Holmens Sogns M .................... 2540 Børnehaver, kommunale, se Daghjem for Smaaborn ................................................ 2495 Børnehaver, Menighedsbørnehaverne, De samarbej., se Menighedsbørneh .............. 2593 Børnehaveraad, Dansk . , ......................... 2491 Børnehjem (se ogsaa Asyler, Opdragelses ­ hjem og Optagelseshjem) Børnehjemmet af 1870 .......................... 2491 Børnehjemmet Bethlehem .................... 2491 Børnehjemmet Danmark .......................... 2491 Børnehjemmet Dohns Minde, se Foren. af 23de April 1882 ............................ 2512 Børnehjemmet Foraarsblomsten ........... 2491 Børnehjemmet Frederiksholm, pe Bor- nehj. Kildevang ............ ’ . .................. 2491 Børnehjemmet Godthaab ....................... 2491 Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde 2491 Børnehjemmet Kana ............................... 2491 Børnehjemmet Kildevang med Filialer. 2491 Børnehjemmet Louisestiftelsen, se Dia? konisse-Stiftelsen ................................ 2498

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker