kraks vejviser 1940 handelskalender

Person-Register Sarsoe Aage Assurandør Elbag.45 1 [s] f)Su.. 22o4u Schaumburg-Christensen N E Sekretær Val- bygaardsv. 86 2 Valby Schi Ide O C Wendelboe Læge .Tensløvs Tva rv. 10 2 Charlottl. Jl Or. 4637v Sehestedt-Juul Dagmar Hofjægermesterinde Strandg. 30 B jl Su. 2214 SeibækKnudRepræsentantDosseringenlC 2 ® Skouner N Gross. (Hvidevarelageret Bonzo)< Asgaardsv. 6 El Skovgaard Alfr.Joh.SekretærEnglandsv.6 ’ [S] Soldath Borge Gross. Grundtvigsv. 8B S El Steenstrup M Resen Frue Linnésg.8 4 El fBy. 5498v Sturdza Michel R rumænsk Gesandt Skotv.2 2 Charlottl. J} Or. 6367 Suhr Aug. Salgschef SI anger upg.15 3 El D Ta. 3659x Svendsen Kai E Montor S-Boulevard 63 1 El - Sv. I Regnskabsf. H. D. Lybækg. 31* [S] D Am. 3529y Syndberg W Bogholder Amagerbrog. 119' [S] J) Am. 7427y Sønuergaard L C Forfatter Vesterfælledv.69 4 El D Ve. 12b9v Sørensen S Ekspeditionssekr. u.Magist. Fug- legaardsvænget 51 Gjentofte < m Sørensen SEkspeditii nsstkr. u. Magist. Fuglegaai ds\ ænget 51 Gjentofte - Frode Bircholdt Ri præseutant Johan Kellers V. 4b 4 El $ Ev. 5475 Tage-Hansen Erik Læge Stathol der v.8 3 I nv ] Tarp Harry Aug. Repræsentant Byhøjen 13 s Vanl. Thielst Gudrun Frue Kommunelærerinde Skovagerv. 27 Charlottl. - Preben Prokurist (Brodr. O & C Thielst) Skovagerv. 27 Charlottl. Themsen Mathilde Enke e. Cigarfahr. Klo- ckersv. 21 Gjentofte D Ge. 621 Thon Knud H Fuldm. 1 rins-esseg 21 e Kl Thorup-Nielsen S A Gross. Lybækg. 8B 1 {s| Thyrring W H Buntmager Bp. Enighedsv.16* Charlottl. J) Or. 5533 Tor be I H Chr. Civilingeniør Grondalsvænge- Allé 72« 0 Torpe Jorgen Kommunelærer Plantev. 45 3 Soborg Tuxen Olaf Ingeniør Stilledal 29 3 Vanl. Tønnesen M P Sagfører Cand. jur. Bp. Peter Bangs V. 153* LEJ $ Da. 5267 Wachtmeister af Johannishus C R Greve Kristianiag. 20 s [6] $ Øb. 6109y Val nt'ner Axel Forfatter Cand. jur. Nyvej 8 B 3 El D Ve. 9725 Valen 1 iner-BranthK FrueÅmagerfælledv.24 s EJ D Am. 5439x Wetche Lulu Paulsen Gymnastikdirektør Hostrups Have 31 s El J) No. 7960 Wilhelmsen Knud A Gros«. Hollæuderv. 7 4 El Wlsse K Boligarkitekt Olfert Fischers G. 52 5 Kl Wittrup AstridFrueBogholderske Aalekistev. 53 Vanl. Woderup Heinrich Salgschef GI. Kongev. 2P El Zachrau J Forretningsf. Nitiv. 7* (E Zan firescu A rumænsk Gesandt 0-Allé29 |øi D Øb. 8554 Ziegler Aase Skuespillerinde Nyelandsv.77A 2 E Zingenberg Karl Slagterm. (Sophus Arild- sen ’ s Eftf.) Amagerbrog. 3 3 (Si J} Su. 2370 • åning A Vedel Dr. phil. FM. Ermelundsv. 121 Gjentofte J) Ge. 38t9

2449 Munter J T Kaptajnlojtn.FM. Chr. Winthers V. 7 El f C. 2859 Møller O B Overassist, i Post- og Telegrafv. Rødkildev. 64 E >1 Go. 3479x - P L Repræsentant Lojtn. Wiedeweltsg. 28 ’ MørchA Direktør Mariendalsv. 5 s E Ngllemann P V Disponent Hans Jensens V. 20 Hell. D Ge. 3886 Neumann Aug. Foiretningsf. St. Peders Str. 43 3 KI Nielsen A Gyring Assurandør Trepilev. 1 Klpbg. - Marius Dr. phil. Jagtv. 218 s [6] - Erik Entreprenør Højdev.13 [S] $ Am.8044 - Sara Frøken V-Søgade 56 ’ El D P a - 5643 - P Schramm Ingeniør Lygten 61 ’ I nv I - Maja Ftue Klkollektrice 1. Kongensg. 12E D Pa. 7723 x - Vald. Korcrgn Frederikshorgv. 95 3 [Ny] - J E Pr.-Løjtn. Overg. o. V. 30B 4 Kl Norin Gull Maj Skuespillerinde Upsalag. 26 2 L6J Nørgaard Erik Cand. mag. Ø-Sogade 102° |6] Olsen Svend Forretningsf. Hollænderdybet 32 4 [S] $ Am. ! 970y - Erik Herreekviphdl. (Sports House) Itali- ensv.50 [S] - E \\ egener Overretssagf Valdemarsg.3 2 E] - Oda Frue Restauratrice Stefansg. 14 s |N] Osholm Ejner Fabrikant Skalferv. 7 S I nv ) Palner Bruno Prokuiist Dronningensg. 61 3 Kl Pedersen L B elektr. Install. (Hansen & Pe ­ dersen) Jernbane Alle 9A 3 Vanl. - Knud kel. Kapelmusikus Aarhusg.105 4 [ø] D Øh. 8258 Perregaard lens Cand. jur. Hermodsg. 29 4 [N] Petersen C II Mathiesen Reklamechef Markskellet 17 s Vanl. - Fr. Cand. phil. Repræsentant Forhaab- ningsh. Allé 1M É - Kai Gross. (Kai & Knud Petersen) Blidah- park IR 1 Charlottl. - Tage Hem Kapelmester Arnestedet 3 2 Vanl. Poli ur Benno Gross. Præstøg. 18 ’ EJ Pontoppidan P Enke e. Strandkontrolor Julius Thomsens G. 16 5 El JO No 4063v Pou'sen Knud Gross. Harsdorifsv. 4A 4 El - C\\ eismai.n Kommunelærer Flakhol ­ men 6 2 Vanl. $ Da. 5190 - Karen Frøken Sekretær Ordrupv. 35C* C'ha ’ lottl. J Or. 6379v Prahl K G Ingenior H C Ørsteds V. 52A 1 El DNo. 5678 Pries Holger Landbiugskand. Borthigsg. 18 s (al Rasmussen A P Bay Ingeniør Cand. polyt. Rypev. 5 Hell. Ji He. 5596 - Arne Kommunelærer FIakholmenl3 s Vanl. D Da. 4869u -ME Abildgaard Repræsentant Fugle- gaardsvænget 63 s Gjentofte Ravnholt Henning Cand. polit. Maltag. 7 3 [s] Ripcke-Edsterg Olaf Kunstmaler Sagasv. 10 s El Rondahl M Klkollektrice Odinsv. 10 Lyngby Rosenholm Svi nd Kommunelærer Lyngbyv. 330 ’ Gjentofte Rosentoft Otto Landsretssagf. Bp. Emilie- kildev. 44 Klpbg. $ Or. 4220 Rostrup Haavard Inspektor v. Glyptoteket Lyngholmv. 35 Vanl. Rørbye Erik Ingeniør Helgolandsg. 2 4 El

Tilføjelser og Rettelser Julian Kaj Kapelmester Ve

Ørkild J H Konsul Strandv. 38 ’ [0] f Ry.363

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker