kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V — 2521

Fred — Frih

Hovedkontor: Kasserer: E Larsen.

Frelsers Kirke, Vor, ved Prinsesseg. E.Chr.IV lod 1639-40 opføre en Trækirke til foreløbig Brug for Krsthvns Befolkning ; den benyt ­ tedes i 56 Aar. Chr. V lagde 19. Okt. 1682 Grundstenen til Vor Frelsers K., Indvielsen foregik 19. April 1696, Bygmester var L v. Haven. Spiret, hvortilLauridsThurah havde givet Tegning, opførtes 1749-52. Kirken er aaben daglig Kl. 8-2 og Taarnet forevises ved Henv. til Graveren (Overg.o. V.94 4 E) mod enBetaling af 2 Kr. for et Selskab paa indtil 12 Personer. (Adgangstid: 10-12 og 2-4, Sen- og Helligdage 2-4). Overtilsyn : Kbhvns Magistrat. Kirkeværge: Fabrikant John Jacobsen, R. DM. Sognepræst: Provst CW Schultz-Lo- rentzen,R. DM. Resid. Kapellan: Hj. Lichtenb erg. Kaldskapellan: J PGrøngaard. Kordegn: Cand.theol.HARosendal. Kantor og Organist: Cand.phil. PSRung- Keller, R. Ml & A. jp Am. 381 y. Graver: C A Mogensen. Kordegnens Kontor: Amagerbrog. 26 [s] D Am.l628u. Aab. Søgnedage (undt.Torsd.) 9-1, Fredag tillige 5-7. Sognet indbefatter denDel af Chrsthvn.,som ligger nordøst for Torveg. og Amagerbrog. og nord for Prags Boulevard. - I Gade-Registret foran i Afd. II er an ­ ført, til hvilketSogn hver enkeltGadehører. Fremtiden, Kontor Niels Brocks G. 5 S E $By 4804( 10- l),enForsørgelsesforeningforMænd og Kvinder, hvis Hovedbeskæftigelse er Kunst og Litteratur , stiftet den 11. Marts 1865, efter Forslag af Direktør J Hellmann. Medlemmer svarer et Indskud een Gang for alle af 20 Kr. og et aarligt Kontingent af 20 Kr. Medlemsantallet var den 1. Januar 1939 194 ordentlige, hvoraf 91 pensionsny ­ dende ; Kapital- 765,501 Kr., hvoraf Re ­ servefonden ejede 92,029 Kr. Desuden ejer Foreningen en Legatkapital paa c. 100,000 Kr., hvis Renter med Tiden skal an ­ vendes til Legater og Understøttelser til Medl. Formand: Direktør i Bikuben Jobs. Faurholt. Forretningsfører: Ove Gram. Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikrings ­ forening, o pr. 1886, Vesterbro 18, Aalborg D 6510 (6 Lin.). Generalagentur for København: Bruun & Irving, Frederiksbergg.23 1 E DBy 4780 & By 8101. Fremtiden, Syge- og Begravelseskassen, Nør ­ revold 15 E,se Sygekassevæsen. Freunde Deutscher Literatur. Stiftet 20. April 1923. Formaal: At udbrede Kendskab til tysk Sprog og Literatur mellem Medlemmerne ved Afholdelse af Foredrag m. m. Sekretariat: Upsalag. 3 (ØJ Jp Øb.9343. Frie Erhvervs Værn, Landsforeningen, stiftet 9.Nov. 1934. Formand: Direktør Cand. po- lyt. Emil B o e c k-H a n s 3 n, MF. R.. Dania pr. Mariager Mariager 19. Hovedkontor : Studiestr. 14 2 E f C. 15680. Frie Erhvervs Værn, Stor-Kebenhavns Af ­ deling, stiftet 15. April 1939. Bestyrelse : Gross. Anker La 11, ’ Formand ; Redaktør ErikFinnemann Bruun ;Murerm. V Christoffersen; KøbmandE Dam- gaar d ; Direktor HenningKy s t er. Kontor: Bredg. 67 E jp Fa. 709. Frie Udstilling, Østerbrog. i Østre Anlæg over for Østerport Station jp Palæ 1937 & Palæ 2803, aabnet 1891. Forretningsfører: Høj esteretssagf.OBond o Svane. Den aarlige Foraarsudstilling er aaben i Tiden Marts til Maj. Entré 1 Kr. Frihandelskluhben af 1932, V-Voldg. 17 E. Stiftet 25. Aug. Formand: Ingeniør Cand. polyt. A SH al la nd, Puggaaidsg. 11 E & Palæ 3752.

Palæ 3845. Aab. : Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1 samt Fred. 5-7. Sognet begrænses af Toldbod vej en, Bredg., Dronn. Tværg., Kronprinsesseg., Sølvg., Adelg., Klerkeg., Borgerg. og Gernersg. - I Gade-Registret foran i Afd. II er an ­ ført,til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Fredsforbund, Kristeligt, stiftet 4. Jan. 1913. Adr. Aaboule^. 14 4 É) j} N 5514. Med ­ lemsblad: Freds-Varden. Fredsforbundet Societé Danoise des Amies du Bureau International de la Paix, Genéve. Sekretær: Johanne Pet er s e n-Norup, Linnésg. 20 K $ By. 785. Freds- og Folkeforbundsforening, Dansk, stiftet 28. Novbr. 1882, har til Formaal at modarbejde al Krig. Formand: Højeste ­ retsdommer Jesper Simonsen; Med ­ lemsblad „Fredshladet “ . Sekretariat: st. Kongensg. 60 3 E $By7977 (Hverd. 2-17). - KbhvnsKreds . Stiftet 28. Nov. 1882. Formand: Redaktør Holger Kristiansen, Skjulhøj Allé 53, Vanl. jp Damsø 2527. Frelsens Hær, opr. 5.Juli 1865iLondon afWil- liam Booth, holdt sit første Møde i Kbhvn. 8. Maj 1887. Det nationale Hovedkvar ­ ter Frdbg. Allé9 E (9-121/2,13-16i/ 2 ),Chef ­ sekretæren j) Cent.4192, Feltdepartementet D Eva 4864. Finansdepartementet $ V 3799, Ejendomsdepartementet $ V 4152, Redakti onsdepartementet $ V3798, Ungdomsdepar ­ tementet jp V 1243y, Organisationsdeparte ­ mentet D V 3573. Bogtrykkeriet, Tønderg. 8 E $ V 3780 Handelsdepartementet (med Systue), Frdbg. Allé 9 E $ Cent. 10192. Kadetskolen, Grundtvigsv. 17,19 E & V 5667. Kbhvns Divisionshovedkvarter, Gtundtvigsv. 17-19 E | V 5667 (9-12 1 / 2 , 14-17). Korps, Frdbg. Allé 9 E D V 1533v;Helge- sensg. 23 tø] $ N 2357 y ; Thorsg. 50 IK1 ; Gartnerg. 16 (Ni $ N 4396y ; st. Kongensg. 108 E $ Palæ 2436u Wildersg. 64 E ; Val ­ by Langg. 83 Valby; Tingv. 56 [S]. Arbejdslokaler, Ekspreskompagni, Flytteforretning, Saxog. 8 E(7-18) ® ★ V 852. Kontor for Afhentning af Papir og gi. Sager samt Papirsorteringsan ­ stalt, Tingv. 56 [S] $ Cent. 7904. Optagelseshjem og Brændeforr., Tingv. 54 [S] D C. 6754 & C. 3048. Eftersøgelseskontor,Saxog.8 s E fflCent. 5906. Kontor for Fængsels besøg, Saxog. 8 s E $ Cent. 5906. Mænds sociale Hovedkontor, Saxog 8 s E (9-17) f Cent. 5906. Kvinders sociale Hovedkontor, Dannebrogsg. 14 E f V 7707 (9-12 1 /,, 13*/ 2 -17». Understøttelseskontoiet, Danne ­ brogsg. 14 ’ E D V 6859y. Industrih jemforKvinder,Mariendalsv. 4 (E $ Gh.148 (med Bogbinderi Gh.4423). Slumstation, Ryes?. 56 C 2 E3 g) N 2819y; Dannebrogsg. 14* E f V 6225y ; Gartnerg. 16® ED jp N 4396x; Hallandsg. 6B 4 [s] jp Su. Arbejdet blandt Døvstumme, Gart ­ nerg. 16 1 ED. Børnehjemmet, Violv. 10-12 Gjentofte $ Gjent. 409 og Reden, KregmeJp ølsted 58y samt Baggersmindelejren pr. St.Magle- by Jp Magle 21. Hjemforugifte Mødre,CatherineBooth- kolonien, Svendebjærggaard, Hvidovre Valby jp Hvidovre 22 (med Vasker, J} Hvidovre 102). Vuggestuer og Daghjem, Thorsg. 56 [S D Tg. 3055 y, Dannebrogsg. 14 s Ef Eva 1306 v og Annexstr. 29 1 Valby Vb. 2362 x Pensionat for Kvinder, Frdbg.A1157 1 E f V 8572.

: Bogholder: G Christian ­ sen.

Nørre Afd. : Bestyrer: E Garup. „ : Kasserer: R Andre sen Frederiksborgensersamfundet, stiftet 15.Jan. 1901 med det Formaal at bevare og udvikle Sammenholdet mellem forhenv. Disciple fra Skolen samt dens forhenv. og nuv. Lærere; endvidere at understøtte trængende Kam ­ merater og at udsende personalhistoriske Beretninger om tidligere Frederiksborg- ensere. Formand: Bankdirektør P Mengel Thomsen, Hillerød $288; Sekretær: Sag- førerfuldm. Cand. jur. Aage Scheibel, Vibekev. 9, Hillerød jp 204. Frederiksborg Museet, se Real-Reg. for Hillerød i Afd. IV Side 1820. Frederiksdal var oprindelig et kgl. Landsted. Chr. VI skænkede 1739 Gaarden til Joh. Si- g ’ smundSchulin, der opførte den nuværende ovedbygning. Frederiksholm, den Bydel, som ligger mellem V-Voldg. og Fredh. Kan., og som gennemskæres af Stormg., Ny Ve- sterg., Ny Kongensg. og Bryghusg., var endnu under Belejringen i 1658 en Hav ­ bugt af Kalveboderne, og det var over Isen paa den, at Svenskerne foretog Stormen paa det ved Vandkunsten opkastede Bolværk. Det laa altsaa den Gang uden for Byen, men i 1667-68 blev det indesluttet af en Voldlinie fra Vartov til nuv. Langebro ; det indenfor liggende Vand blev derefterop- fyldt, Gaderne anlagte og Grundene solgte. Bebyggelsen gik langsomt og var først af ­ sluttet i 1685. Efter Fred. III fikKvarteretNavn af Fre ­ deriksholm, men det kaldtes hyppigere Kal ­ veboderne. Frederiksholm (Teglværk), denDel af Byen, der ligger omkring Enghavevej, hvor det gamle Frh. Teglværk laa. Det begræn ­ ses i Nord af Vasbygade, Vestre Kirke- gaard og Jernbanen, i Vest og Syd af Gaasebæksrenden og i Øst af Kalvebod Strand. Frederiksholms Kirke, Louis Pios G. E Grundstenen nedlagt 12. Juni 1927. Menig ­ hedshuset, der indviedes 18. Dec. 1927, anvendes foreløbig som Sognekirke. Sognepræst: W Westergaard Madsen. Organist og Kantor: Rich. Henriksen. Kordegnens Kontor : Mozartsv. Il 1 E $ Sydhavn 233, aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, till. 5-7. Sognet omfatter den Del af Kongens Eng ­ have, der ligger Syd for Vasbyg. og Godsbanesporet til GI. Køge Landev. og som mod Vest begrænses af GI. Køge Lan ­ dev. og Damhusaaen. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Frederikskirken mell.Bredg. og st.Kongensg. E. Grundstenen lagdes 30.Okt.1749 af Kong Frederik V i Anledning af den oldenborgske Kongestammes i00 aarige Jubilæum, men Arbejdet afbrødes 1770. 1 Aarene 1875-1894 fuldf. Kirken af Geh.-Konferensr. Tietgen og Hustru under Ledelse af Kmh. Meldahl og indviedes den 19. Aug. 1894. Kirken er aaben og Taarnet tilgængeligt daglig 9 — 6 i Sommerhalvaaret og 9 — 2 i Vin- terhalvaaret mod en Afgift af 25 Øre. Dog er Adgangen til selve Kirkengratis 9 — 12dag- lig hele Aaret. Overtilsyn: Kbhvns Overpræsident og Kbhvns Biskop. Kirkeværge: Skoleinsp.H.l Søndergaard. Sognepræst: Jakob Trier, R. Res. Kapellan: Øyvind J e ppe sen. Hjælpepræst: Ove Jul Christensen. Organist: Chr. Chris tiansen, R. Kordegn: Helge Lauritsen. 1. Graver: R N ielsen, DM. 2. Graver: A Jørgensen. Kordegnens Kontor: Bredg. 63 A E K aidskapellan : M N F r i i s . Kordegn : Karl Pedersen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker