kraks vejviser 1940 handelskalender

Indu — Inva

V — 2547

Real-Register for København Direktør Laur. L a u r s e n,R.DM.;Fabrikant Chr. Madsen, R DM.; Direktør Otto Mey ­ er, R.; Ingeniør Ove Munck, K.DM.;Inge- nior C A Moller, R.DM.; Direktor HC Moller; Fabrikant Knud Møller, R.DM.; Fabrikant N Anton Nielsen ; Fabrikant EF Nobel, R.DM. ; Direktør Dr. techn. Chr. Overgaard, K.DM.; Direktør HW Pa de, R. ; Prof. Dr. phil. PO Pedersen, K. DM. U ’ M.; Direktør J C Petersen; Dr. polit. Fr. Pi o, MB.; Direktør F Preis ­ ler, R. DM.; Direktør Ove Rasch; Fabri ­ kant VictorRasmussen,R.; Direktør Aage L Rytter; Direktor Fr. Sander, R.DM.; DirektorPoul Simonsen,R.DM.; Direk ­ tor Knud S S thy r, R.DM.; ProfessorTh.E Th omsen, R. DM. ;Direktor LAVassard, R.; Direktør M A Westh, R. ; Direktør Paul Wonsild, R. Direktør for Industriraadet : IngeniorCand polyt. GE Hartz, R. DM. Industriraadets Eksportbureau, V-Boulevard 18 El Jp A - Cent.81C0. Leder: Sekretær Povl B oétius. Ingeniører, Foreningen af raadgivende, stiftet 1904; har til Formaal at hævde de raad ­ givende Ingeniørers Anseelse som uafhæn ­ gige Raadgivere for Bygherrer. Medlem ­ merne er forpligtede til ikke at betinge sig eller modtage nogensomhelst Rabat, Provi ­ sion eller Gave af Leverandør eller Entre ­ prenør, men kun at modtage Honorar for sit Arbejde af Bygherren. Der optages som Medlemmer kun raadgivende Ingeniører, der er Medlemmer af „Dansk Ingeniørfor ­ ening", og som selvstændig beskæftiger sig med raadgivende Ingeniørvirksomhed. Bestyrelse: L Birch, R., Formand; A J Moe; E M Thomsen; Erik V Ram ­ sing; Jørgen Koch, R., Kasserer; A Monies, Sekretær. A Kontor: Hans Jensens V. 29 Hell, f Ge. 230. Hosstaaende Mærke i Fag-Registret under Raadgivende Ingeniører angiver, atPaagældende er Medl. Ingeniører i Statens Tjeneste, Forbundet af, stiftet 4. Dec. 1916, Ingeniørhuset V-Far- imagsg.29 El $ A ’ C. 3397. Formaal: Varetagelse af Statens Ingeni ­ ørers sociale og økonomiske Interesser. Formand: Ingeniør J A T horvan g, R. Sekretær: Ingeniør L Prytz. Ingeniørforbund, Almindeligt (forhen Inge ­ niørforbundet af 5. Marts, stiftet 1917), Ingeniørhuset, V-Farimagsg. 29 B C. 3397. Formaal: Varetagelse af Ingeniørernes sociale og økonomiske Interesser. Formand: Ingeniør V B o r s h o 1 1, R.; Kasserer : In ­ geniør V P i p e r. Ingeniørforbund, Københavns kommunale, Ingeniørhuset, V-Farimagsg.29 Elg! -AC. 3397, stiftet 27. Maj 1907. Formand: In ­ geniør u. Stadsing. Dir. Cand. polyt. Jens Johansen, Peter Bangs V. 67 2 El $ Gh. 4209. Ingeniørforening, Dansk, Ingeniorhuset,V-Fa ­ rimagsg. 29 É Kontor : jj) ★ C. 3397, Medlemmer: $ A" C. 4528. Grundste ­ nen til Ingeniorhuset nedlagdes 9.Aug.l934, Indvielsen fandt Sted 24. Oktbr. 1935. Foren, er stiftet 1. Marts 1892 med det Formaal at fremme et kollegialt Forhold mel ­ lem de danske Ingeniører, hævde den vi- denskabelig-tekniske Uddannelses Betyd ­ ning, fremme Ingeniørstandens sociale Tarv og i det hele varetage dens Interesser. Som Medlem kan optages Personer, der har bestaaet en af den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Hojskole ’ s Eksaminer forCivilingeniorer(polytekniskeKandidater), Officersskolens Specialklasses Ingeniøreksa ­ men eller vaabentekniske Eksamen ellerAf- gangsprøven fra'enaf Udlandets polytekniske Højskoler. Bestyrelsen kan desuden undta ­ gelses vis til Indtrædelse i Foreningen indby- dePersoner, som paa anerkendelsesværdig Maade har virket som Ingeniører eller Viden- skabsmænd.ForeningensMedlemmer er ene ­ berettigede til atbenytteden indregistrerede

Lars Munksø, Danmarksg. 8, Vejgaard, Aalborg $ 4223; Kasserer: Assurandør August Christensen, Vibev. I 4 , Kbhvn. IN1 D Tg. 3586. Institutet for Historie og Samfundsøkonomi, (Institute of Economics and History), opret ­ tet 1. Jan. 1927. Adr. St. Peders Str. 5 2 Kl $ Palæ, 5182. Formand: Udenrigsminister Dr. phil. P Mu n ch, MF. ; Sekretær : Lektor Cand. mag. F AV Wendt. Intendantur, Hs. Majestæt Kongens, Christians ­ borg Slot, Kirkeporten Kl $ Cent. 7800. (11-4). Chef: Kmh. Kabinetssekretær C P M. Il ansen, K. DM. Kasserer : H T h om s en, R. Ekspeditionskontor: Fuldm. E H Pre il. Bogholder: S AV Giode s en, R. Revisor: Landsretspræsident Joh. Hør ­ ring, K.DM. Intendanturforeningen, stiftet 17. Marts 1918 Sekretær: Gross. S V Christensen, Hoffmeyersv. 13 El D Damsø 1661. International Council for the Exploration of the Sea. so Havundersøgelses raad, Det in ­ ternationale. International Klub. Sekretær: Konsulinde Harriet Henningsen, St. Annæ G.24 M fl Am. 6377 (daglig 10-12). International Law Association, sc Comité Maritime International og International Law Association. International Order of Good Templars (1.0. G. T.), en international Orden, stiftet i Amerika 1851, indført her i Landet 1880, hvis Medl. gennem Afhold fra stærke Drikke arbejder for Skabelsen af en alkoholfri Kul ­ tur og virker i Fredens og Broderskabets Tjeneste. Formand for Danmarks Storloge: Prokurist Ernst Gøbel, Luganov. 20 SJ $ Am. 5324; Formand forSjællands Distrikts ­ loge: Gartner Th. Nielsen, AD Jørgen ­ sens A r . 11 El $ Da. 2194; Formand for Kbhvns Kredsloge: Sekretær H araid Heie, Borrebyv. 58 Brh. $ Bella 1201. Internationale Landbrugsinstitut, Det, opret ­ tet i Henhold til Konv. af 7. Juni 1905, har sit Sæde i Rom, Kontor for Danmark: Slotsholmsg. 10 Kl J) A - C- 1675. Leder afKontoret for Danmark: Departementschef Einar Cohn, R.DM.; Danmarks Delege ­ rede ved Institutets permanente Komité : kgl. Gesandt Otto AVadsted, K.DM., Rom. Sekretærer ved Kontoret: Fuldm. J Rotten st en, Landbrugsraadct; Fuldm. K B j erk e, Statistisk Departement. Internationaler Mitweida Ingenieurverein,stif ­ tet 26. Febr. 1938. Formand: Ingeniør Fr. v.d. Maase, Upsalag. 6 3 [øl 0. 6893. Dendanske Afd., stiftet 17. Nov. 1918. Formand: Ingeniør O Stage-Nielsen, Fålstersv. 6 1 El f) Gh. 6569. Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder i'Danmark (KODA), stiftet 30. Nov. 1926, statskoncessioneret 1. Juli 1935, Kronprinsesseg. 26* Kl j) C. 2277, 3555 & 2355. Formand : Domorganist N O Raasted, R. Adm. Direktør: J Ravn- Jonsen, R. DM. Interparlamentarisk Gruppe, Dansk, (Sekre ­ tariat: Fuldm. T-From), Udenrigsmini ­ steriet, Christiansborg IE $ A" C- 7028, stiftet 20. Jan. 1891. Formand: Statsminister Th.Stauning, MF. FM.; Næstformand: fh. Minister Dr. phil. O Ki ag, MF. K.DM. Invalideforsikringsfonden, se Sygekassevæ ­ sen. Invalideforsikringsretten skal i Medfør af Lov af 7. Maj 1937 om Folkeforsikring gennemgaa Begæringer om Invaliderente og afgøre, om der foreligger en saadan Ned ­ sættelse af Erhvervsevnen, som berettiger til Invaliderente. Desuden kan Retten træffe Bestemmelse om, atHelbredelsesforanstalt- ninger, Oplæringer m. v. skal finde Sted og iværksætte disse, hvorhos Retten er bemyn ­ diget til at virke for at skaffe Arbejde til in ­ validerede Personer. Retten har endelig efter Lov om offentlig Forsorg visse tilsvarende Beføjelser som ovenfor anført, for saa vidt angaar Personer, der ikke henhorer under

Betegnelse M.Ing.F. Foreningens Organ er Tidsskriftet „Ingeniøren". Bestyrelse: Inge ­ niør Knud Fløj gaard. R. DM., Formand; Direktør V Bør sholt,R.,Næstformand;In- genior Sv. Aa. Andersen; Direktør E Boeck-Hansen, MF. R.; Kontorchef A Brono; Ingeniør 7\rneBvskov ; Ingeniør ABogh; Direktør Einar Dessau; Ingeniør Jens Johansen; Ingeniør Paul Kerrn Jespersen, R.; Ing. Otto Kieru Iff, R.; Ingeniør Jørgen Koch, R.; Ingeniør P Mol- de; Fabrikbestyrer L V Nielsen; Di ­ rektør Orla Rode; Ingeniør Carl U Si ­ monsen; Afdelingsingeniør Martin Ud ­ sen. Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Enga ­ gerings- og Oplysningsbureau, Dansk, Inge ­ niørhuset, V-Farimagsg. 29 E f'-AC. 3397. Har til Formaal at anvise ledige Stillinger for Medl. af Dansk Ingeniørforen.og Teknikere med anden Uddannelse samt at indhente Oplys ­ ninger fra Ind- og Udlandet af Interesse for Ingeniører. Er tillige Kontor for Dansk Ingeniørforenings Arbejdsforsikring. Bureauets og Forsikringens Leder : Inge ­ niør II K Holm (tr.i Reglen 12 1 / 2 -13 1 / 2 , undt. Lord.). Se endvidere Fag-Registret u. Engageringskontorer. Ingeniørløjtnantselskabet, stiftet 28. Jan. 1896; Adr.: Ingeniørkasernen, Ry vangs Allé |0] $ Cent. 16030. Formand: Kaptajnløjtn. A V Hensen. Ingeniørofficiantforeningen, Tngeniorkas. [ø]. Formand: Overofficiant S A II Rasmus ­ sen g) Ry. 1237y. Ingeniør-Sammenslutningen, stiftet 23. Nov. 1895. Adr. Hammerichsg. 14 El g) C. 8566 (Kon ­ toret) & gi By 4019 (Medlemmer). Formaal: At samle Ingeniører med fag ­ videnskabelig Uddannelse; for at blive Medlem fordres 7 Aars Uddannelse — heraf 4 Aars praktisk og 3 Aars teoretisk. Foreningens lovbeskyttede Kendingsbog ­ staver : M. af I. Statsanerkendt Engageringskontor. Udgiver Tidsskriftet: „Ingeniør- og Byg ­ ningsvæsen". Ingeniørtropperne. Generalinspektør, se Generalkomman ­ doen. Kontor: Fredh. Kan. 30 K ® ★ Cent. 16023. -Ingeniørregimentet. Kont.: Ingeniørkasernen, Ryvangs Allé El 1,1 * Cent. 16030. Chef : Oberst K D F r i i s, R. DM. Staben: Kapt. MH A Matthiesen, Adjutant. Til Raadighed : Oberstløjtn. af Forstærkn. IMP Nørgaard,R.; Kapt. C F Reck, R. - 1ste Pionerbataillon: Chef: Oberstløjtn. V Ben ni kc, R. -Staben: Kaptajnløjtn. R Nielsen, Adjutant. Kompagnichefer: Kaptajnerne E C H Viffert; G M Tøffner-Clausen.; Kmjkr. J Martens; Kapt. af Res. JPM Hartmann. -2den Pionerbataillon: Chef: Oberstløjtn.NK HH Ma are, R.DM. TilRaadighed : Kaptajnerne W J Ander- sen,R.-; Kmjkr. F N V Brin ckmann,R. Kompagnichefer: Kapt. C G G Sc ; h øller; Kapta j ni øj tn. O P P o t e r s e n. -Telegrafbataillonen: Chef: Oberstløjtn. O C Thomsen, R. - Staben: Pr.-Løjtn. E PPalbøl, Adjutant. Kompagnichefer: Kaptajnerne AV E O Lawaetz,R.; AVHReindel; Kaptajn ­ løjtn. AV Hensch; Kaptajnløjtn. A Brahm. - Pioner- og Telegrafskolen: Chef: Oberstløjtn. C V Deleuran, R. DM. Lærer:Kapt. C G G Schøller.

Inspektør- og Arbejdslederforening, Dansk stiftet 1. Jan. 1917. Formand: Overinsp.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker