kraks vejviser 1940 handelskalender

Kred — Krig Bestyrelse: Prof. Dr. jur. Kr. Sindballe; K . DM.. Formand; Departementschef H J e ­ spersen, R. DM., Næstformand; Diiektor Generalkonsul Hakon Chiistiansen, R. DM.; Skibsreder Eigil Hahn-Petersen; Nationalbankdirektør Ove Jepsen; De ­ partement 1 chef Raadsformand K H Ko- foed, K. FM.; Direktør Cand. jur. Eilert Maegaard, R. DM.; Diiektor Max Niel ­ sen, R. DM.; Direktor L O Normann, R.: Direktør Cand. polit. K K Petersen. Direktion: Svend Bramsen,R. Kontor: Bredg. 32 Kl $ C. 14356. Krigsministeriet, SIotsholmsg.10 Kl (Ministe ­ ren tager imod Torsdag lOVo-ll 1 ^ Fmd.) f C. 16002. - Minister: Forsvarsminister Alsing An ­ ders en, MF. Ministersekretæren varetager Sekreta ­ riatsforretningerne. Adjutant: Ritmester Kmjkr. B AMat- thissen. Direktør: Generalmajor J D v. Ste ­ rn ann, K. DM. Afdelingschef: Oberst af Fodf. Stabsinten- dantHVBodenhoff-0Isen, K.DM. 1. Kontor: Hærens Organisation; dens Kom ­ mando i personel Henseende; HærensPerso- nel, dets Ansættelse, Uddanndse, Tjeneste, Afgang og Ansættelse i Civiletaten, Mand ­ skabets Uddannelse; Stamoplysninger og Styrkelister; Undervisningen ved Hærens Skoler; Orlov og Rejsetilladelse til Udlan ­ det; Officerer i fremmed Krigstjeneste; For ­ bindelsen med Militærattacheer; Udfær- digelseafAnsættelsesbreve, Afskedspaten ter og Rejsepas; Bearbejdelsen af Forfremmel ­ sesbedømmelser ; Krigsministeriets almin ­ delige Brevveksling, for saa vidt denne ikke angaar det til de andre Kontorer henlagte Forretningsomraade; (herunder Forhandling og Brevveksling med Rigsdagen) Sager, som angaar de almindelige Loves Anvendelse paa Hæren; Naadesbevisninger, Dekora ­ tioner, Hæderstegn, Medailler og andre Ud ­ mærkelsestegn ; Hærens Befordringsvæ ­ sen; Krigsministeriets Ordning, dets Per ­ sonales Ansættelse og Afgang; Udgivelse af Haandbog for Hæren. | Sekretariat: Ekspedition af Sager, som som af Ministeren foredrages i Statsraadet; Krigsministeriets Omraade. dets Perse - nåles almindelige tjenstlige Forhold; Forvaltning af de til Ministeriets Drift bevilgede Midler; Fordeling af Kund ­ gørelse for Hæren og Haandbog for Hæren; Krigsministeriets Trykkeri; deunder'JKrigs- ministeriet henhørende Værnepligtssager; Orlog og Rejsetilladelse til Udlandet samt Forandring af Indkaldelse for saa vidt an ­ gaar Korporaler,Underkorporaler og menige. Chef: Kapt. af Fodf. T K Th y ges en, R. 2. Kontor: Hærens Lonningsforhold^ Regnskabsvæsen og. Kostforplejning; Hærens Forsyning med skematiske Bøger og trykte. Blanketter ; Pensionering af militære Personer og deres Enker samt Invalideforsørgelse: Begravelse; Sygehuse ­ nes Økonomi ; endelig Sammendragning og Behandling af Krigsministeriets Budget ­ forslag; Forhandling med Finansministeriet og Rigsdagen om Budgetforslaget; For ­ handling med Statsrevisionen og Rigs ­ dagen om Statsregnskabet; Bestyrelse af de umiddelbart under Krigsministeriet henlagte Legater samt Tilsyn med de øvrige ved Hæren værende Legater, Understøttel ­ ses-, Laane-, Hjælpe- og Begravelseskasser m. fl.; Pensionering, Understøttelse og Ar ­ bejdsregler m. v. for civile Funktionærer samt Haandværkere m. fl. ved Hæren. Chef :Stabsintendant P E P o u 1 s en, R. Krigsministeriets Kasserer: Overintendant TGA Damlund. 3. Kontor: Hærens Beklædning, Ud ­ rustning samt Forsyning med Krigs ­ materiel, Ingeniørtroppernes særlige Ma ­ teriel herfra undtaget; Ammunition, Sprængstoffer m. v., herunder Hærens Viik- somheder til Fremstilling, Magasinering

V — 2559 Chef for Ekspeditionskontorets 2. Afd. : H L Bardenfleth. Fuldmægtige iEkspeditionskontoret: Carl Hansen, Werner v. Eyben og Axel Pe ­ dersen. Chef for Bogholderkontoret samt Kasse ­ kontrolør: Th. Julsø. Chef for Noteringskontoret: E Flo or. Fuldmægtige i Bogholder- og Noterings ­ kontor: A Danielsen; A Frikke; E Larsen; S Rud. Andersen. Chef for Kassererkontoret: P M J ensen. Fuldmægtig i Kassererkontoret: H Grei ­ sen, Underkasserer. Østifternes Kreditforening, Jar- mers PI. 2 IVI ★ Cent. 8501 med Omstilling til samtlige Kontorer. Postgirokonto Nr. 101. Kontortid 10-3, Kassererkontoret dog udenfor Terminsmaanederne kun 10-2. For ­ eningen traadte i Virksomhed 11. Dec. 1851. Direktører: Højesteretssagf. Tb. Thor- steinsson; Cand. jur. Gunnar II all, R.; Cand. jur. Hugo Lund steen, R. DM.; Niels Pedersen. Kontorchefer: 1ste Ekspeditionskont.: O Rønne, R. ; 2det Ekspeditionskont.: NF Balslev; Bogholderkont. : Vald Zede- ler ; Kassererkont. : H Moller; Note- ringskont. og Sekretariat: S MBrandt- J ørgensen, R. Repræsentantskabets Formand: Købmand Axel B Lange, ML.K.DM. Revisorer: Direktoi J Mi ch elsen, R., Direktor Henrik G Suhr, R., Arkitekt JV Lund,R. og Redaktor Raadmand A Bindslev, MF., valgte af Repræsentant ­ skabet; Kontorchef EFG Schau, R., ud ­ nævnt af Indenrigsministeriet. Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift se Real-Register forOdense i Afd.IV.S.1910 Kreditforeninger i Jylland, se Real-Registrene for Aalborg, Aarhus (se Creditforen.), Ha ­ derslev, Herning, Ringkøbing og Viborg. Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg, oprettet 1892. Formand: - -- -- -- - ..................... ; Næstformand: Direktør Ak ­ sel J e n s e n, R.; Sekretær:Kontorchef Cand. jur. S M Brandt-Jorgens en, R. Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 1905, Adr.N- Farimagsg. 39 Kl f) Cent. 12 & 1277, Tele ­ gramadresse : „Kreningen “ . Kreditorforeningernes Fællesudvalg, Børsen |K] D Cent. 5320. Formand: Hojesteretssagf. Karsten Meyer; Sekretær: Overretssagf. M Raffenberg, R. DM. Kreditorforening, Jern-, Metal- og Kortevare- branchens, se u. Jern. Kreditorforening,Skotøjsbranchens,N-Voldg. 32* Kl D C. 7599 & 14589, se Skotojsbian- chens Kreditorforen. Krematorier: Bispebjærg K., Bispebjærg Kirkegaard, Frederiksborgv. | nv ] f Tg. 59 (9-16). Taget i Brug 6. Jan. 1908. & k y J Gjcntofte K., Mariebjerg Kirkegaard, Gammelmosev. 2 (Hj. af Lyngbyv.) Gjen- tofte $ Gjent. 2812 (12-14). Taget i Brug 7. Okt. 1936. Sundby K., Sundby Kirkegaard,Kastrupv. 51 [S] D Am. 343 (9-16). Taget i Brug 15. Nov. 1931. Sondermark K., Søndermark Kirke ­ gaard, Roskildev. 59 Valby fl Vb. 2377 (9-16). Taget i Brug 21. Sept. 1929. Urnehaverne har samme Aabningstid som Kirkegaardene.UrnehallernepaaBispebjærg, Sundby og Søndermark K. lukkes en Time for Kirkegaardene. .. Krigsforsikringen for danske Skibe, oprettet i Henhold til Lov Nr. 183 af 4. Maj 1939, hvorunder en særlig Afdeling til 1* ors.krmg mod Krigsfare af danske Fiskefartøjer, dei er hjemmehørende udenfor Færoerne, cg en særlig Afdeling for Forsikring mod Krigs ­ fare af Fiskefartøjer, der er hjemmehørende paa Færoerne.

Real-Register for København svares en halvaarlig Ydelse af henholdsvis 2,28 pCt. og 2,48 pCt., ydes i 4 pCt. eller 4 ’ / 2 pCt. fuldt amortisable Obligationer. Umyndiges og offentlige Stifteisers Mid ­ ler kan ifølge Lov anbringes i de af For ­ eningen udstedte Obligationer. Den 30. Juni 1939 udgjorde Laanenes Resthovedstol ca. 407 Mill. Kr. De pantsatte Ejendommes Taksationssum : ca. 904 Mill. Kr. Reserve- og Administrationsfondet: ca. 13,3 Mill. Kr. Kuponsbetalingssted : Foreningens Kontor Gammeltorv 4 Kl. Direktion : Aage F in s en, R.DM., adm. Di ­ rektør; fh. Indenrigsminister Dr. phil. O Krag, M F.K.DM.; PoulCR a s m u s s en,R. Repræsentantskab: Diiektor O P Chri ­ stensen, R.DM.,Formand; Ingeniør Cand. polyt. J E Snog Christensen, R., Næstformand; Ingeniør Cand. j olyt. Schat Behrend.R.; Direktør Knud Christen ­ sen, R.; Landsretssagf. Henning Hasle, MF.R.; Maskininsp. J J Kaae, R.; Tom- rerm. Chr. Sørensen. R.; Direktør Carl U d s en; Prof. Dr. j ur. Henry U s sin g. Kontorchefer: Fritz Esmark Olsen, R. (Kasserer) ; J M atz (Notering) ; HJ ensen (Bogholder). Fuldmægtige: B Mathiesen; H Stens ­ balle (Direktionssekretær). Revisorer: Departementschef H de Jon- quieres, K.DM. (beskikket af Indenrigs- min.); statsaut. Revisor Adrian Johnsen (valgt af Repræsentantskabet). Kreditforeningen af Kom muner i Danmark, Nytorv 3 a Kl (10-14, Lørdag 10-13) $ ★ C. 13292. Udbetaling af Kupons og udtrukne Kasseobligationer samt Note ­ ring af Kasseobligationer sker i Privat ­ banken. Direktion: O verretssa gf.AageFaurschou, adm.; Gaardejer Karl Pedersen, ML.R. DM., Ørskov. Kontorchef: Thorkel Jensen. Fuldmægtig: G Beck Rasmussen. Kasserer: Frk. E J K ru use. Kreditforeningen for industrielle Ejendomme , Vesterbrog. 5 B 1 (Y) Cent. 7301 & 11972 (9-14, Lørd. 9-12), begyndte sin Virksomhed 1898. Direktion : Maltha Me y e r R., adm. Direk ­ tør; Ingeniør Axel S c h o u. Kreditkassen for Husejerne i Kb hvn. Raadhuspl.59[V] j)Uent.4996(ll-3). Stiftet 1. Marts 1797. Statuter af 8. Aug. 1905 med senere Tillæg. Bestyrelse:Oveipræsident,Kmh. J Biilow, K.DM. FM., Højesteretssagf. K Ste-glich- Petersen og Arkitekt NPP Gundstrup som kommitterede Interessentersamt Over- retssagf. Laurs Sørensen som Admini ­ strator. Bogholder : Overretssagf. ACHarlung; Kasserer: Dr. jur. Sven Clausfen; Eks ­ peditionssekretær: Overretssagf. C F Eh ­ lers; Fuldmægtig: Carl Jensen. Creditkassen for Lan dejendomme i Østifter ne. Reviderede Statuter af 11. Juni 1937. Kontor: Anker Heegaards G. 4 EJ (10-2, Juni og Dec. 10-3), Postkonto Nr. 24. f Cent 9644 I Omstilling til samtlige | Cent. 9664 ( Kontorer. Direktion (privat) $ Cent. 9634. Foreningen yder Laan indtil 60 % af de paagældende Ejendommes Vurderingssum. Repræsentantskabets Formand: Proprie- tærHJ Andersen,R., Lindved pr.Hjal- lese. Direktion: Aksel Jensen, R., Formand; HSattrup,R.; K Simonsen. Chef for Ekspeditionskontorets 1. Afd. : Agner Nielsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker