Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Animated publication

Afdeling IL

Real-Register

for Kjøbenhavn.

, Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danBke Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Gamle Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdig­ heder samt Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskelligt praktiske Forhold (som Begravelse og Ligbrænding, Firma­ anmeldelse, Anmeldelse til Folkeregistrene, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m.m.). Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foraH I 2. Bind. Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foraii i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter1*, hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over Kjøbenhavn i Afdeling I, Kort og Planer. ’ I Real-Registret er der mod Betaling givet enkelte meget store Virksomheder, der har Karakter af Institutioner, Lejlighed til at meddele Oplysninger, som. iflg. deres Art hører hjemme under denne Afdeling. Oplysninger om Foreninger og Institutioner uden for Kjøbenhavn findes i Afdeling V, Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes Vedkommende i Slutningen af Afdelingen. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for Kjøbenhavn). Real-Register for Island, se Afdeling Vin. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX.

/

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

Hoffets Institutioner Domstole Finansministeriet Indenrigsministeriet

Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19- Pengeinstituter, Forsikringsselskaber o . l . 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc. Underretter Vuggestuer Foreninger

3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforeninger 10. Studie- og Undervisningshjæip 17. Syge 18. Tyender 19. Understøttelses- og Pensionsforenin- £ ;r, der er begrænsede til særlige rhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirk somhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsmaal o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger 27. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

J ustitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Industri, Handel og Søfart Ministeriet for offentlige Arbejder TJdenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Frivillige Korps Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister 1. Kbhvns Kommune 2. Frdhg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B, Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse

Kort ov e r d e kbhvn sk e Spo rve jes L in ien e t med fo rk la ren d e T ek s t sam t P la n e r ov e r T e a tr e , s tø r r e H osp ita ler m. m. findes i Afdeling I, K o rt og P lan e r. B estemm e lse r og T a k s te r fo r Post-,, Je rnb an e -, Te legraf- og To ldvæ sen findes paa g rønne B lade fo ran i V e jv ise rens 2. Bind.

Afdeling I I . Real-Register for Kjøbenhavn.

Emneliste findes paade guleBlade foran idette Bind.

Real-Registre for Provinsen findes i Afdeling V ved de enkelte

En udførlig Byer, for

Island iAfdeling VIT1. —

Bestemmelser og Takster vedrørende Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa

de

i 2. Bind. Danske Gesandter og Konsuler samt danske og skandinaviske Foreninger iUdlandet, seAfd. IX.

grønne Blade foran

Cumberland og Brunsvig-Liineborg, * 21. Septbr. 1845, f 14. Nov lir. 1923. Valdem ar, * 2 7 .Oktbr.1858, ægtede22. Oktbr. 1885 M arie, Prinsesse afOrléans, * 13. Januar 1865, f 4. Dec. 1909 - Børn: 1. A a g e , Greve af Rosenborg, *10. Juni 1887, ægtede 17. Januar 1914 M at il de af det grevelige Hus Calvi di Bergolo (Prinsesse Aage, Grevinde af Rosenborg) * 17. Septbr. 1885. 2. A x e l,* 12. August 1888, ægtede22.Maj 1919 Margaretha,Prinsesse al’Svcrige, *25. Juni 1899. Børn:l.G eorg, *16.Apr. 1920; 2. F 1e mm i ng, * 9. Marts 1922. 3. E rik, Greve af Rosenborg, * 8. Novbr. 1890, ægtede 11. Felt. 1924 Lois B ooth (Prinsesse Erik, Grevinde at Rosenborg). 4. V ig g o , Greve af Rosenborg, * 25. Decbr. 1893, ægtede 10. .Juni 1924 Ele- anor Margaret G r e e n (Prinsesse Viggo, Grevinde af Rosenborg). 5. Ma rg re t h e,*17.Septbr. 1895,ægtede9. ,Tunil921 Re né, Prins af Bourbon-Parma. I Plej emoder: Fru Eva R ew e n d o r ff-J e s- 1 persen. Læge: C C R iis. L illem o se g a a r d med G amm elm ose­ hus pr. Buddinge, £ Søb. 700, det første et Plejehjem for ca. 100 voksne Mænd, det sid­ ste for ca. 50 voksne Kvinder. K e lle r s k e A a n d s s v a g e a n s ta lt, Brej- ning pr. Børkop har paa et ca. 300 Tdr. Land stort Areal Plads til 1275 Aandssvage i 3 fra hinanden adskilte Afd.: Skolehjem, Ar­ bejdshjem og Asyl. Paa Livø pr. Løgstør eren Filial for 90 for­ bryderiske, vagabonderende Mænd. Bestyrer: Inspektør-Viggo J en sen . Paa Sprogø er en Filial l'or ca.30 let aands­ svage, seksuelt vanskelige Kvinder. Forstanderinde: Frk. Frieda N ie lsen . Bestyrelse: Kmh. Stiftamtm. V B ar- d e n fle th , SK. DM., Vejle; Murerm. A A n d e r se n , R., Kolding; Gaardejer P E j ­ sin g , ML. R., Jellinge. Overlæge; Prof. Chr. K e lle r , R.DM. A a n d ssv a g e a n sta lte n ved R ib e , se Real-Reg. for Ribe Afd. V, S. 1311. A a n d s s v a g e a n s ta lte n ved V o d sk o v , se Real-Reg. for Nørre Sundby i Afd. V, S. 1283. Aandssvageanstalters samvirkende Funktio­ nærforeninger, De danske, stiftet 4. Nov. 1917. Repræsentantskabets FormandM a ­ skinmester NH an s e n, Brejning pr.Børkop £ Sellerup 16. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som virker for Aandssvagesagen; stiftet 1877. Bestyrelse: Prof. Chr. K e lle r , R. DM., Formd.;InspektørHaraid L eth ; Skolebest. Johan K e lle r ; Lærerinde Frøken Elisa­ beth P e te r se n , Forretningsf.; Fru Hulda K je lle ru p ; Lærerinde Frøken Helene 6 Forstander: O Olesen Gold. Plej emoder: Frk. M Mads e n. Læge: C C R iis.

I

4. G o r m, * 24. Febr. 1919. 5. O lu f, * 10. Marts 1923.

Kong Oh ris ti an X, *26. Septbr. 1870, til- traadte Regeringen 14. Maj 1912, ægtede 26. April 1898 Dronning A lex an d rin e, Her­ tuginde af Mecklenborg, * 24. Decbr. 1879. Børn: 1. Kronprins Fr ederik , * 11. Marts 1899. 2. Knud, *27. Juli 1900. Kongens Moder: Enkedronning L o u ise , Prinsesse af Sve­ rige og Norge, * 31. Okt. 1851, formælet 28. Juli 1869, Enke efter Kong F red erik V III, f 14. Maj 1912. Kongens Søskende: H aakon VII, Norges Konge, * 3. Aug. 1872, ægtede22. Juli 1896 Maud, Prinses- seafStorbritannien og Irland,*26.Novbr. 1869. H arald , * 8. Oktober 1876, ægtede 28. April 1909 H elen a , Prinsesse af Siesvig- Holsten-Senderborg-Glucksborg. * 1.Juni 1888. Børn: 1 . F eodora, * 3. Juli 1910. 2. C aroline M a th ild e, * 27.Aprill912. 3. A le x a n d r in e L o u ise , * 12. Decbr. 1914. ^Valborgenser-Samfundet,stiftetl920. For­ mand :Stud. jur. H. Opperm ann, Nørre- brog. 18 B2 (É Aalegaards-Overnævnet (efter Lov af 2. Juni 1917) øverste Instans iSager, der an- gaar Kystejernes Ret til Udsættelse afAale- gaarde, enhver ud for sin Kyst, og Fiskeres Ret til ud for Kysterne at anbringe deres Ruser og Ruserækker uden at. træde Kyst­ ejerens Ret for nær. Medlemmer: Fiskeri direktør F V M or­ ten sen , R. DM. MfæD., Landbrugsmini­ steriet, SS, Formand; Overlærer O C P e ­ tersen , Dragør; fh. Redaktør Jens V id e ­ bæk, R., Odder. Aandssvageanstalterne (Love af 21. Febr. 1902 og 10. Febr. 1905) er selvejende Stif­ telser. Efter min. Bkg. af 25. Jan. 1907 har aandssvage fra Sjællands og Lolland-Fal- sters Stifter fortrinsvis Adgang til Den sjarilandsko Aandssvageanstalt, aandssvage fra Fyens Stift og Jylland til den Kel­ lerske Aandssvageanst., forsaavidt de ikke bør henvises til Aandssvageanstalterne ved Ribe og i Vodskov, hvortil Adgang fortrinsvis haves for de i Ribe, Ringkjø- bing, Viborg, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter hjemmehørende aandssvage Asyli­ ster, hvis Tilstand udelukker dem fra skole-, landbrugs- eller haandværksmæs- sig Oplærelse. Andragender om Opta- f else indsendes til de resp. Bestyrelser. For atienter, der indlægges udelukkende for priv. Regning,retter Betalingen sig efter de stillede Fordringer; for en uformuende aands- svag udreder vedk.Kommune eller priv.For- sørger 600 Kr. aarl. (Lov af 22/i 2 1920). D en sjæ lla n d s k e A a n d ssv a g ean - s t a lt . Bestyrelse: Departementschef K II Ko- fo ed, FM. Formand; fh. Minister Pastor S Ke i s e r - N ie lse n ; Læge Fru AHarbou H off, MB. 6

In g eb o rg , * 2. August 1878, ægtede 27. August 1897 Carl, Prins af Sverige, Hertug af Vestgotland, * 27. Febr. 1861.

Thyra, * 14. Marts 1880. G u stav, * 4. Marts 1887.

D agm ar, *23. Maj 1890, ægtede 23.Nov. 1922 Hoi'jgm. Jørgen C a ste n s kio ld, Kongstcdlund. Kongens Faders Søskende: A lexand ra , * 1.Decbr. 1844, ægtede 10. Marts 1863 A lb e r t Edward, Prins af Wales, *9. Novbr. 1841, Konge afStorbri­ tannien og Irland, Kejser af Indien under Navn af Edw ard VII 22. Januar 1901, f 6. Maj 1910. D agm ar (M a riaF eod o row n a ), *26. Novbr. 1847, ægtede 9. Novbr. 1866 Stor- fy rstA lex an d er,* 1 0 . Marts 1845, Kej - ser under Navn af A le x a n d e r III 13. Marts 1881, f 1. Novbr. 1894. Thyra, * 29. Septbr. 1853, ægtede 21. Decbr. 1878 E r n st A u g u st, Hertug af Regnskabsfører og Kasserer: Frøken Agnete C h ristian sen (tr. 91/, - lD/oRah- beks Allé 19) J) V 7146. Kontorfuldmægtig:Frk.Margrethe B e nt- s e n . S k o le h jem m e t paa GI. B akk ehu s, Rahbeks Allé 21 S , traadte i Virksomhed d. 15. Nov. 1855. Ca. 215 Pladser for Børn, som er modtagelige for Undervisning. (Un­ der Tilsyn af Skolehjemmets Forstander er /desuden ca. 170 Børn og Voksne anbragte i k o n tr o le r e t F am ilie p le je ). Forstander:Henry O Ise n £ Cent. 2913. Økonoma: Frøken Johanne J e n s e n |! V 5221y. Overlærerinde: Frøken Louise H a stru p | Gh. 1267y. Plejemoder ved Skoleafdelingen: Frøken H F isc h e r . Plejemoder ved Drengeafdelingen:Frøken Anna J o n a ssen . Plejemoder ved Beskæftigelseshjemmet: Frøken Marie O lsen . Læge: C CR i i s. E bb erødgaard pr. Birkerød, etabi.i 1892, har et Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og et Plejehjem i 3 Afd. (een for voksne Mænd, gen for voksne Kvinder og een for Børn af begge Køn). Ca. 700 Alumner. Overlæge: Prof. Dr. med. A H F r iis, R. £ Birkerød 52. Inspektør, Bogholder og Kasserer: Harald L e th £ Birkerød 12. Inspektør ved Mandsafdelingerne: J P J e n se n £ Birkerød 179. Inspektrice ved Kvindeafdelingerne: Frk. A Schacke. Plejemoder ved Bømeasylet: Frk. A J ø r ­ g en sen . K aren s M inde, Enghavev. (3 £ Vb. 277, Plejehjem for ca. 150 Børn. Forstanderinde:Frøken C C h ristian sen .

II — 82

Real-Register for Kjøbenhavn

Aan

beviser er dog kun 200 Kr. for saadanne Handelsrejsende, som er i Besiddelse af en dansk Næringsadkomst, der berettiger til Salg i stort af vedkommende Varer, og derhos svarerpersonligSkat tilStat ogKom- mune samt har betalt den for etSkattehalv- aarsenest forfaldne Skat; saadanne Han­ delsrejsende fritages derhos for at løse T il­ lægsbeviser. Aeronautiske Selskab, Det danske, stiftet Jan. 1909. Formand: Kommandørkapt.H Gad, R. Selskabets Kontor :Amalieg.34s E j|Cent. 10140. Selskabets Formaal: A t udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Foretagender i Danmark samt de Videnskaber, som knyt­ ter sig hertil. Afholdsbibliotek, Danmarks, se Bibliotek, Danmarks Afholds. Afholdsfolkenes Oplysningskontor og Dan­ ske Afholdsselskabers Landsforbunds Ho­ vedkontor:'V-Voldg.21 E JsCent.9216.Leder: Overretssagf. C C H e ile .se n, MF.; Se­ kretær: Stud.jur. Helge U g ilt. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung­ doms, stiftet 1903, omfatter Afdelinger ved Universitetet i Kbhvn. samt ved Seminarier og Gymnasier over hele Landet. Formaal: at, vække Forstaaelso af Ædrueligheds- spørgsmaalet. blandt de studerende Unge. Formand: Pastor Kristian P on to ppi d an, Amagerbrog. 161* H |j Am. Illy . Afholdsforening, Danmarks, fordrer fuld­ stændigt Afhold fra berusende Drikke. Kontor: Rigensg. 21 E D Palæ 2135 (10-2) Postkonto 8733. Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl O t.tosen, Skodsborg. K bhvn s K redsen, stiftet 1879: Form.: Kommunel. H D h e n k e, Rothesg. 10 M J) 0 2311x; Sekret.: Oversergent J A K l i n k ­ v o r t , Tyrolsg. 103 E . Har følg. Afd. med respektive Formænd: B r ø n sh ø j o g O in e g n s A f ho 1ds f o r- en in g , Snedkerm. L H amm ers høy,Lol- landsv. 33 DB. F rdbg. A fh o ld sfo r en in g , Skomager Chr. N ie lsen , Jægersborgg. 42s CD- Frem , Chr. J a c o b sen , N-Fasanv. 239 B2 Tg. 2367 y. K jø b e n h a v n s A fh o ld s fo r e n in g , Faktor HC J e n sen, H C Andersensg. 3Br> m . N ørreb ros A fh o ld sfo ren in g , Skræd­ der F u g lsa n g , Wiedeweltsg. 13 Ék S a n a , Gross. B M T h y g e se n , West- end 5 1E § V 1520. Sundby A fh o ld sfo r en in g , Murer C M N ie lse n , Tyrolsg. 191E- V esterb ro s A fh o ld sfo ren in g , Tøm­ merhandler Joh. R a sm u ss e n , Asger Rygs G. 7 E . Ø sterb ro s A fh o ld sfo r en in g , Skoma­ ger li R a sm u ssen , lleimdalsg. 6B [L). Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. Aug. 1903. Adr. Frederiksborgg. 442 E D By 949 u. Formand: Dr. med. K A II ei b e r g. Afholdsforening „Det blaa Kors“, kristelig Afholdsforen. for Danmark, Led af et inter­ nat. Selsk., stiftet i Genf 21. Sept. 1877, KontorGothersg.l542E $ Cent.ll623(10-3). Foreningen er Ejer af Redningshjemmet »Kj æ rshovedgaard1*pr.Bording,der kan optage ca. 40 drikfældige Mænd, af Red­ ningshjemmet „En k rat e ia “ (s. d. A.). samt af Redningshjemmet H a r o ld se je , Dan­ strup pr. Fredensborg. Hovedbestyrelsens Formand: Pastor N Juh l, R. Afholdsforeningen„Detnationale hvide Baand“ Formand: Fru Sophie v. d. O ste n , Caroli- nev. 23 Hellerup J) Hell. 551. Afholdsorganisationer, Fællesrepræsentatio­ nen for kbhvnske. Sekretariat: Anton Schm idt, Hainmershusg. 5 Él J) St. 1694. Formand: Prokurist E G 6 bel, Henckels Allé 20 E J) Am. 5324.

Afholdssamfundet, stiftet 21. Maj 1889. For­ mand for Hovedbestyrelsen: Gaardejer Amtsraadsmedl. Jens P ed ersen , Bjever- skov pr. Borup J) Bjeverskov 1. Hovedbe'styrelsesmedl. for Kbhvn.: Gross. 0 E M o rten sen , Kongev., Hørsholm |J) Hørsholm 117. Afholdsselskabers Landsforbund, Danske, stiftet 6. Sept. 1903. Ilovedkont. V-Voldg. 21 E , omfatter 16 Organisationer med ea. 110,000 Medl. Formand: Redaktør Ferd. N ie ls e n , Odstrup pr. Grevinge. Sekretær: Overretssagf. C C H e ile s e n , MF. Afholdsselskabet Den danske Rekabitteror- den, Forvalter KP e de rs e n, AndrcasBjorns G. 64 E . Afholdsselskabet „Det blaa Baand“. Det er et fritstillet Selskab, der fordrer person­ lig t A fhold. In g e n r e lig iø s e C ere­ m onier. Hovedbestyrelsesmedl.: MaPrni. Herm. P e te r s e n , Frdbg. Allé 19 B IS ffi Cent. 11988. K jøb enhavn s K red s (Frugthdl. A Br i x to i'te, Fensmarksg.40 i | N 4199x) tæller følgende Afdelinger: A fd e lin g I. Frugthdl. A B r ix to fte ; Malerm. Ilerin. P e te r s e n , Frdbg. Allé 19 B E). Møde Torsd. 8, Grifl'enfeldtsg. 7. |l Cent. 11988. A fd e lin g II. Gartner H O Hansen, C F Riehs_V. 59 El. Møde Tirsd. 8, Rant- zausg. 58 iNl. F r ed e r ik sb e r g A fd eling. Formand: Snedkerm. Axel H a n se n , Sjællandsg.92IHi Møde Torsd.8, Rantzausg.58H |JCent.59l6. Thor. Formand: Fuldm.L S ch øn eman n,. Aaboulevard 70 H Mode Onsd. 81/«, Rant.- zausg. 58 |N] D Gh. 1471 x. Tryg. Formand: Smedem. Viggo H a n ­ sen, Lollandsv. 33 E Gh. 1989y. Møde Mand. 8, Rantzausg. 58 IH- V a n lø s e Afd. Form. H P B o y sen ,. Dannevirke Allé Vanl. Mode 1. Mandag i hver Maaned, Jernbanecaleen Vanl. Afrikaforeningen(MuhamedanermissioniØst- Afrika), stiftet 21. Jan. 1910. (Foreningen til Evangeliets Udbredelse i Afrika). Besty­ relsesmedlemmerne modtager Indmeldelse i Foreningen. Bestyrelse: Gross. B r em s, Vestmannag. 4 E , Kasserer og Sekretær; Sognepræst v. Beck B o e c k , Dejbjerg St.; Fabrikant P L Chri ste n se n , Villa Bøgely, Skods­ borg; ATh. Roe lin age 1, Svendborg. Afstøbningssamling, Den kgi., i Statens Mu­ seum for Kunst Solvg. Kbhvn., aabnet 10. Novbr. 1898, indeholder Afstøbninger over antik og nyereBilledhuggerkunst. Direktør: Dr.phil. F B e c k e tt; Konservator: Bil­ ledhugger Jens Lund. Aftenskoleforening, Dansk, stiftet i August 1921. Formand: Bibliotekskonsulent .1ørgen B ank e, Hillerød. Formænd for henholdsvis Landsbyafd. og Køhstadafd.: Lærer CJ en sen -H a mmc r, Sønderup pr. Skjelskør og Lagrer S Thor­ se n, Slagelse. Agenter i oversøiske Træsorter, se Forenin­ gen af. Akademi, Det kgl., for de skønne Kunster paa Charlottenborg IB. Stiftet 31. Marts 1754; det var tidligere en privat Forening af Kunstnere. Institutionen hed dengang „Det kgl. Skildre-, Bildhugger- og Bygnings- academie*; det nuværende Navn fastsloges 1 1814. Den førsteKunstudstilling(Salon) af­ holdtes 1769, derefter 1778,1794 og fra 1807 hvert Aar. (Se ogsaa Charlottenborg Slot). Udstillingsbygningen toges i Brug 1. Apr. 1883 (Arkitekt: Albert C Jensen). Akademiets Kontor er aabent hver Søgne- dagll-5, endvidere i Januar og Oktober Mand. og Fred. 6-8 fl Cent. 8444. Biblioteket er aabent 1. Okt. til 30. April hver Søgnedag 1-6; i Sommermaanederne 1-4 (Ferien undtagen). Direktør:........................................................

S eh iøn n em an n ; Forstandei’ J N or- rild , R. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 Hl (se endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G, 13 E erstiftet afAbel CathrineMesing, Enke efterHansHansenOsten,Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dron­ ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning (Arkitekt: VStorck) 1886. [Kbhvns Magisk] Præst: F L a ssen , kst. Inspektør: O K A b raham sen . Kordegn: .7 C CKø h n , DM. Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Absa­ lons Gaard, Raadhuspladsen 45 E J) Cent. 9930, Stats J) 281. Grosserer Direktør Albert B a h n c k e. Fabrikant Grosserer Emil B a hn c k o. Jægermester Direktør A Nordborg Grøn. Grosserer Bruno H e c k s c h e r. fh. Indenrigsmin. Dr.phil. O K ragh, MF. K.p.p. Grosserer Aage Lø w en er, R. DM. Direktør W W itz k e , R. DM. D ir e k tio n e n : Konsul Fr. L H ey , K. DM., p. p., For­ mand. Direktør W W itz k e , R. DM. Grosserer Direktør Albert B ti hncke. Direktør J C J e n se n , adm. Underdirektør Chr. B ow ma n. Absalonskirken S-Boulevard (Arkitekter: Wittmaack& Hvalsøe). Ejer og Patronat: D et kbhvnske Kirke­ fond. Kirkens Kasserer: Fragtmand J Jor g en- sen. Sognepræst: Anton T c il e r, GI. Kongev. 3 3 E . Trælfes daglig 10-11 undt. Onsd. samt Fred. 6-7 $ V 3281. Kaldskapellan: A JO k sb je r g . Træffes daglig i Kirken Kl. 10-11 undt. Fred. samt Torsd. 6-7. Kordegn: S A n d e r s e n. Organist og Kantor: Frk. Busck L a r sen . Kirkens Kontor: Ingerslevsg. 1381 E U V 6952 v. Aab. Søgnedage (undt.Torsd.)9-l samt Fred. 5 - 7 Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand, Erik EjegodsG. og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga­ de-Registret foran i Al’d. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Adels Forbund, Dansk, Bureau Dronn.Tværg. 7*E(4-5) |) Palæl737x.Formaalet er at virke til moralsk og materiel Støtte for Standen. Forbundet tæller 600 Medlemmer. Forretningsudvalg: Baron Cosinus A d e ­ ler, Formand; Overretssagf. Einar B u ­ lo w'; Kapt. CH ed em ann , K.DM.; Kapt. Greve C Trampe, R .; Forfatter Josias B ille . Sekretær og Kasserer: Johs. L i n s t ow. Forbundet indgiver „Dansk Adels Blad“, der udkommer én Gang maanedlig. Redak­ tør: Direktør H a u ch -F a u s bøll. Adgangsbevis, Forordning af 8. Juni 1839, (se tillige Artiklen Pas). Handelsrejsende for udenlandsk Regning skal —foruden gyl­ digt Pas,hvis de er Udlændinge, — være i Be­ siddelse af Adgangsbevis. Dette løses hos Toldvæsenet og lyder paa Navn. Det giver Ret til at drive Prøvehandel i Byerne (aldrig paa Landet) og skal paategnes af Politi­ mesteren i a lle Byer, hvor den Rejsende ønsker at handle. Det er gyldigt et Aar. Prisen er 400 Kr. for det første Firma, Ved­ kommende repraisenterer, 200 Kr. for hvert afde lølgende.Kendelscn forHovedadgangs- Telegnunadr.: Ansvar. Postgirokonto Nr. 1745. Stiftet 1905. Aktiekapital: 4 Mili. Kr. Bestyrelsen bestaar af: B es ty r eIse sr aa de t : Konsul Fr. L H ey, K.DM.,p.p.,Formand. OverretssagførerGunnar S a lly , Næstfor­ mand.

Real-Register for Kjøbenhavn

Akad—Almi

il — 83

værksmestre,som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt undersærlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 afHaandværkerforenin- gen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 (Hl (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) £| N 4232 og Mølleg. 28, 30 SI (fuldf. 1895 ^Ar­ kitekt: Thorvald Sørensen) samt N-Allé 15, 17 & 19 og Alderstrøst Pass. 2, 4, 6 & 8 ®N 2441x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 348 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 72 Kr., for enkelte Personer 44 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større Penge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen kar samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d.A.). Kontorchef: A C E P e te r s e n . Alexander Newski Kirke, Bredg. 53 E , den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført af den daværende russ. Regering medArkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: Leon id K o11s c h e f f. Kantor: Ivan S chu mo f f. Kirkevange: Generalmajors P o t o z k i . Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, livor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler findes i Hallen, Taarnborg og Sønderbro. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørrehal og Sønderbro i Kbhvn. samtMejlhal i Aarhus). Adresser: Se Bind I I : Cafeer. Kontor: Vesterbrog. 851051 J) Cent. 10417. Formand: Forstanderinde Frk. A M Spe y e r . Allehelgens Sogn, se Tilføjelser. Alliance Frai^aise, stiftet i Frankrig 1883, Afdeling tæller ca. 1200 Medlemmer. Indmeldelser: Bredg. 28 E D Cent. 7366 og i Foreningens ny Lokaler, st. Kon- gensg. 62 E J) Palæ 3157. Franske Foredrag fra Oktober til April. Mødelokale: Restaurant Ni mb. Minimums­ kontingent 12 Kr. aarlig. Indmeldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er Foreningens Ærespræsident. Bestyrelse forden kbhvnskeAfd.:Ilofjgm. Lensgreve Bent H o ls t e in -H o ls t c in - borg, MF., Formand; Gross. A Fo nn es- faech, R. DM., Næstformand; Redaktør Jul. P eelm a n , $) Palæ 3157 (bodst 1-2) Generalsekretær; Fuldm. O H C lem e n t- sen,Sekretær; Gross. J C J u st, $ Cent. 7366, Kasserer; Ingeniør R Chr is ti an i, R.; StiftamtmandN T r o ile F r iis, R.DM.; Fru Elisabeth Gam st, f. Ritzau; Sekre­ tær v. den franskeLegat ion Edouard H an ­ sen, R. DM.; Etatsr. Fr. N ørgaard , K. DM .; Kontreadmiral AV Sc h e e 1, K.DM.; Overrotssagf. H F U 1ri c h s e n, MF. Almindelig dansk Hjælpe-Forening (A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid e r i d et sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa d is k r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (for tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes Vi­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør C E W alsøe, For­ mand; Sognepræst Chr. H jo r th , Fase La­ deplads, Sekretær; Fru H K rarup; Over­ retssagf.CS t,a f f e 1dt ,Næstformand;Fabri­ kant N P S iggaa rd ; Hofjuvelér AD r a g- s te d , Kasserer; Revisorer: Ekspeditions- sekr. J G la Co ur og Cand. polit. Tofte- den danske Afdeling oprettet 1885, Iransk Selskab, hvis For­ maal er at udbrede det franske Sprog; over 50,000 Medl. Cen­ tralbestyrelsen er i Paris, 101 BoulevardRaspail.Den kbhvnske

sen -L a r sen , R.,Kasserer; Tømrerm.C A T esch ; Prof. Dr. polit. L V B irck ; Gross. Holger P rio r; Oberstløj tn. Axel Ramm, K.DM.; Arkitekt P Hol soe; Kon­ sul Chr. H e n n in g s; Krcditkassedir. H Thrane, R.; Direktør P (! Munck. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 (El Indvif t 17. Nov. 1923, beregnet for Alders­ rentenydere, der formedelst Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- syn og Pleje, som de ikke ved egen Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Hver Dag Kl. 11-1 og 3-6. Forstanderindø : Frk. M P ou lsen . Alderdomshjem,Fyrbøderforeningen af1871’s, Valdemars«-. 60, 62 [Bj |) V 9145u. Protektor:Hs.kgl.Højhed Prins V al d em ar. GiverFriboligcr og iluslejehjælp til gamle Fyrbødere og deres Enker. Formand: Administrator Alex. L a r se n . B idragydernes Repræsent anter: 1)irektor Benny D e ssau, K. DM.. Direktør E Mae- gaard, Dansk Dampskibsrederiforening, Maskinmester K A R asm uss e n, Maskin­ inest renes Forening. Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tv;nrv. Jl Ordr. 1195, Sygeafdeling $} Ordr. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919 ; beregnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: bit. Lucassøster Frk. Theodora H a n sen . Large: Kommunehæge L A n d r e se n . Alderdomshjemmet,,Solhjem“, Smakkegaards- vej Gjentofte || Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet for Personer, der nyder Åldersrente, men som enten paa Grund af Sygdom el. Alder tramger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a rsen . Læge : Dr. med. Aug. P e te r s e n . Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Tilfælde af Sva­ gelighed og Alderdom. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en af de af Kassen anerkendte Institutioner, kan optages som aktivt Medlem. Protektrice: Hds. Maj. Enkedronning L o u ise . Bestyrelse: Læge Vilh. R yd er, R. For­ mand ; Prof. Dr.med. Th. R o v s i n g, K.DM., FM.; Etatsr. Direktør Wilh. H a n s e n , K. DM .;K losterlæ geCChristian sen ; Hæ­ rens ledende Sygeplejerske Frk. Cecilie L iitk e n ; Overretssagf. A lb.V J ø r g e n ­ sen; Fru Henny T s c h e r n in g , FM. Forretningsfører: Direktør H J ep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 E 91By 6047. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan­ mark* og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej- erskeforeningen“. Aldersro Kirke, Aldersrog. S , indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ejerog Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. KirkensKasserer: Prokurist H P J e n se n . ‘ Sognepræst: A I B ie r in g -S ø r e n s e n . Kaldskapellan:Ejnar B ra sen . Kordegn: Axel W es trup. Organist og Kantor: FrkJohanneRohde. Graver: Peter J en sen . Kordegnens Kontor: Lyngbyv. 73i i ®St. 752. Søgnedage(undt.Torsd.)9-l;Fred.tiliige 5-7. Sognet begrænses af Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersøen, Lyngbyv. og Frihavnsbanen. - 1Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Alderstrøst, sc underSygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand-

Vicedirektør og fung. Direktør: Prof. An­ ton Ros 92 IH (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer,Dr.jur. E T y b je r g , Formand,Rosenv. Sideallé 9 E l; Gross. Wm .Levysohn;GodsejerCMoes- gaa rd- Kj e l d s e n ; .....................- - - ............................. ; Gross. Axel S chm id t, R. DM. Sekretær: Byretsdommer A D B en tzo n . Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 IB J Cent. 4280 (Fksp.) & 13280 (Overregi­ strator) (10-3). Overregistråtor: II B K ren ch el, R.DM. Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. VI. Akvarieforeningen, Adr. Nørrebrog. 148 IB ® Cent. 4523, stiftet 5. Sept. 1905. Aars- kontingent for akt. Medl.: 10 Kr., forpass. Medl.: 2 Kr.; Indskud: 2 Kr. Formand: In­ geniør Ausr. T horns en. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for oif. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: DirektørHelge J aco bsen,R ., Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Arkitekt Henning H an ­ se n , MB. R.) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig B rand­ stru p, R. DM.). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. opført, 15 Huse med 151 Lejligheder, som 1. Jan. 1914 havde en Værdi af 197,000 Kr. Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1922 havde 4466 Medl. og ejede ca. 121,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand AB Kofod, R. DM., Formand;Højesteretssagf. AM a r te n ­

Almi —Ånde

Real-Regisler for Kjøbenhavn

11— 84

gaard; Raadgiv. Læge: N Chr< S chm id t. Foren. Kontor: Nørrebrog. 29 4 El |)N586v (11 - 1 ). Almindelig Hospital, Ryesg.15 El fJCent.1543. Aabnet 1769 som Plejestiftelse og Arbejds- hus i en for Hospitalet opført Bygning i Amaliegade; 1771 udvidet til Sygehospital; 1892 flyttet fra Amaliegade til Nørre Allé og 1. April 1919 herfra til Ryesgade til den nedlagte St. Johannes Stiftelses Bygninger. Hospitalet har Plads til c. 800 Personer samt 12 Ægtepar. Til Hospitalet er desuden knyttet et Sygehus med 180 Senge, der ogsaa udefra optager Patienter, som lider af uhelbredelig Benskade, kroniske Sygdomme m.v. Besøgtider: Sygeafd. 3—4; Plejeafd. 2—4; alm. Afd. 2—5. Inspektør: G II SH ed cm a rk . Fuldmægtig:MB B u n ch -C h r isten sen . Overlæge: Dr. med. F C P V o g e liu s . Præst: R P R asm u ssen , MB. Almindelige Handelskompagni, Det, Akts., (The General Commercial Company, Ltd.), St. Annæ PI. 26 |E] |) Cent. 890 Stats J) 1, Telegramadr.: „Almmko‘\ Formaal: Gennem Etablering af Filialer i Udlandet, specielt oversøisk, at drive Han­ delsvirksomhed af enhver Art, derunder ogsaa Afsætning af danske Industrifrem­ bringeIser. Selsk. arbejderi Tilslutning til Det sibiriske Kompagni. Aktiekapital: 30 Mili. Kr. Bestyrelsesraad: Direktør H P H je r l- H a n sen ,R ., Delegeret; Etatsr. Bankdir. Fr. N ø r g a a rd , K. DM .; Generalkonsul Johan H a n s e n , K. FM.; Ingeniør Poul L ar s e n ,R .; Konsul Direktør Chr.G II an­ se n, R.; Gross. Carl II o 1b e k. Adm. Direktør: Gross. Otto E A n de rs e n. Almindelige Hesteavls Fremme, se Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme. Amagerbanen, se Privatbaner. Amagerbanken, Akts., stiftet 27. Febr. 1906 ved Omændring og Udvidelse af Kastrup Bank, stiftet 14. Jan. 1903. Hovedkontor: Amagerbrog. 25 El J) Cent. 2090 & Am. 1698 (10-3, 5V2-61/,, Lørd. 10-2, 5‘/2- 6 V 2 ), Postgirokonto Nr. 979, Afdelingskon­ torer Sundby: Amagerbrog. 114 (H J) Cent. 1798 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 1 Mili. Kr. medBemyndigelse for Bankraadet til at udvide til 2 Mili. Kr. Bankraadets Kommitterede:Kancellir. HA B u sch , R., og Overretssagf. H C Wan- drup. Direktion:EB P etersen ,R ., og GMarck- man H an sen . Formand for Bankraadet: Kancellir. II A B usch, R. Amagermuseet, Hovedv. st. Magleby, indviet 14. Juni 1922; aal). Sønd. og Onsd. 10-5; 1. Okt.-l. April kun Sønd. 10-3, de øvrige Dage kan Skoler og Foreninger faa Adgang efter forudgaaende Aftale med Opsynsman­ den Isbrandt P e te r s e n , der har Bolig i Museumsgaarden. Entré: Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, (Skoler og Foreninger halv Pris). Bestyres af F o r e n in g e n Ø en A m a g e r s h is to r is k e S am lin g , stif­ tet 17.Novbr.1901. Byadr.: Gross.Kai L i pp- mann, Christiansborgg. 1 (B) J) By 2043y. Amalienborg. Fred. III’s Gemalinde Sotie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669—73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red- . dedes. I Chr. V’s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran­

dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. bl'ev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. le n lang Aarrække hen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinernevar fjernede og nogle sum­ pige Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod . opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten; her­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønstei’plads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnoget Slot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort­ skænke AmalienborgHave ogMønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til friEjendom og desuden Skatte­ lettelse i nogleAar,men han skulde nøje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvorafdenvigtigste var, at Ega­ liteten skulde observeres, hvorforVinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan­ ske ens. Planen fordetheleAnlæg var udarbejdetaf Eigtved, som ogsaa var Arkitekt for de4 Pa­ læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. Devarik- ke ganske somnu, idet Forbindelsesbygnin­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag, og Hovedindgangen var midt paa Faqaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregikmeget hurtig, og ved Fred. V’s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Kristiansborg Slots Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu „Enke­ dronningens Palæ“) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi,og nu blev de 3 andre erhvervede. For at gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse fore­ toges en Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden op­ førtes; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Amatør-Klub, Kbhvns fotografiske, Atelier GI. Kongev. 96 El f| V 1169y, stiftet 13. Novbr. 1895, Aarskonting. 18 Kr. Direktør C J Brodersen,R ., Formand; Overretssagf. H H K iih l, Kasserer. American Club in Copenhagen, The, stiftet 1920. Adr. V-Boulevard 38 E D Cent. 2070 & 12610. Klubbens Formaal er at fremme den gen­ sidige Interesse mellemdeherværendeAme- rikanere og danske Forretningsfolk med In­ teresse*for Amerika. Kontingent: 50 Kr. i Indskud og 50Kr. aarligt. Medlemsantal: ca. 75. Bestyrelse: Direktør Carleton R B a lz e r , Armour & Company, Akts., Bernstorffsg. 17 (B D Cent. 5520, Formand; Direktør E B e r g, Firmaet V Løwener, Vesterbrog. 9 B OS JOCent. 7885, Næstformand; Redaktør Axel G erfa lk , The Associated Press of America, V-Boulevard 38 [Bl D Cent. 2070, Sekretær og Kasserer. Amies de la jeune fille, Les, international Forening, hvis danske Afd. (Kontor Frdbg. Allé 35 H J) V 5211; 1-2) er stiftet 1899. Foren, støtter og vejleder unge Kvinder, der staar ene i Udlandet eller rejser dertil. Bestyrelse: Generalinde K iih n el, For­ mand; Frk. S F ri i s , Sekretær. Amtmænd og Stiftamtmænd, se i Afd. V under de paagældende Byer. Stiftamtmand over Sjællands Stift og

Amtmand over Kbhvns Amt: Kmh. C E A Amm entorp, K. DM., Blegdamsv. 6 Hl Amtskont. aabent 9-3 J) Cent. 5138, Stifts- øvrighedskont. 10-12 J) N 1186. Amtslæge i Kbhvns Amtsraadskreds og Kredslæge paa Frdbg.: Vilh. D j 0 r u p, R. GI. Kongev. 144 El jjl Cent. 11416. Amtsraadet for gl.KbhvnsAmt. Kontor Bleg­ damsv. 6 El f Cent. 6330 (10-4). Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Typograf N P N ie l s en,MF., Taarnby; Redaktionssekr. J M J o sé p fi­ sen , Hellerup; Murer Rasmus O lsen, Klovtofte; Tømrerm. S M Grum s trup, Hellerup; Gaardejer A C A nd ersen , Brøndbyvester; Sagf. Johs. Graf f ; Oberst H Parkov, MF. K. DM.; Pastor P V i- bæk ,Taarnby; Gaardejer Tønnes P e d e r- sen, Ballerup; Murerm. Chr. P e te r sen , Holte; Stenhuggerm. F H iib enb eck er. Amtsraadssekretær: Cand. jur. E W a a g e - c h r is te n s e n . Amtsraadsforeningen for Danmark, stiftet 3. Juli 1913. Kontor: Blegdamsv. (! [Ni For­ mand: Gaardejer HChr. P ed e r sen . R., Nordgaard, Storehedinge. Amtssygehus, Kbhvns, Nyelandsv. 6 6 . 6 8 0 (fuldf. 1894. Arkitekt: Philip Smidth). Be­ søgtid: 2 '/ 2 - 4 ; Telefon-Forespørgsel om Patienter 11-12. |1 Cent. 3162. Indlæggelse, Forespørgsel ti 1 Patienter for Provinssamtaler: Provins 25. D Cent. 11207. Hovedkontor (10-4, Hellig­ dage 9-11). J) Gh. 4129. Forvalterkontor. D Gh. 1006. Epidemiafd. (Forespørgsel 11 - 12 ). D Gh. 2068. Reservekirurgen. 15 Gh. 4552. Reservelægen v. mcd.epid. Afd. D Gh. 1076 x. Lægekandidaterne. f Gh. 1435y. Forvalter priv. Bolig. Gh. 103. Sygeplejerskerne. D Gh. 1638x. Økonomien. Direktion: Amtsraadsmedlemmerne Kmh. Stiftamtmand C Amm en to rp , K. DM., Formand; Redaktionssekr. J M .Toseph- s e n ; Gaardejer A C A n d e r sen , Brøndby­ vester; Sagf. Johs. G raff, Glostrup; Murer R 01 sen , Klovtofte. Forvalter: Henning M øller. Kir. A fd .: Overkirurg Dr. med. Alfred H e lste d ; Reservekirurg Hans W u lff. Med. - ep id. Afd.: Overlæge Dr.med.Axel J ø rg en sen , R.; Reservelæge Dr. med. Ferd. W u lff. Amtssygehus, Kbhvns, ved Lyngby |) Lyngby 47; fuldf. og taget i Brug 1, Sept. 1891 (Arkitekt: Philip Smidth). Et T u b e r k u lo se h o sp ita l paa 24 Senge (statsunderstøttet) er opført og taget i Brug 1908 (Arkitekt: V Ingemann) J) Lyngby 91. Besøgtid 3-5; Telefonforespørgsler paa begge Afd. 8-9 og 3-5. Bestyrelse: Kmh. Stiftamtmand C E A Amm en torp , K. DM.; Redaktionssekr. J M J o se p h se n ; Gaardejer A C A n d e r ­ sen , Brøndbyvester; Typograf N P N ie l­ sen, MF. Læge: N D S c h r e ib e r . Forvalter: Frk. E F r id e r ic h se n. Amtstue, Kbhvns og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (Indg.f.Børsg.) § Cent.2105 (9-2) sammesteds er Udsalg af Stempelpapir (9-3), Amtsforvalter: J M B R eim u th , R. DM. Amtsvandinspektoratet for gi. Kbhvns Amt, Kontor Evaldsg. 7 El J) Cent. 2176. Amts­ vandinspektør: Etatsr. Landinspektør 1* B en tz o n ,K . DM. Amtsvejinspektoratetfor Kbhvns Amtsraads­ kreds. Kontor Østerbrog. 5 fg) J) Cent. 364. Amtsvej inspektør: H J N yb o rg. Amtsvejinspektørforeningen for Danmark, stiftet 1911. Formand: Amtsvejinspektør Kapt.J P L om h o lt, R .,0 dense;Kassere)': Amtsvejinsp. J D J e s p e r s e n , Skander­ borg; Sekretær: Amtsvejinsp. S E l l e r t , Holbæk. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsik­ ringsselskab), Kontor Østerg. 61 Kl J) Cent.

Keal-Hegister for Kjøbenhavn

II — 85

Ånde—Arbe

Anker Heegaardske Foredrag. Etatsr. Anker Heegaards og Hustrus Testamente bestem­ mer bl. a., at der til Det tekniske Selskabs Skole testamenteres „50,000 Kr. til Afhol­ delse aarlig af en Række populære Foredrag for Menigmand i Naturlære og andre Natur­ videnskaber samt i Historie. “ Foredragene afholdes, naar deresEmner ikke kiæver sær­ lige Installationer, efter Legatstifternes Øn­ ske som Regel i Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygn. Adr.: Ahlefeldtsg. 2 B . Anklagemyndigheden. R i g s a d v o k a t e n , Kristiansborg E JDCent. 7200 & 7199. Rigsadvokat:V T o p s o e-J e n s o n, K.DM. Statsadvokat v. H ø je ste r e t:.................- Fuldmægtig: K A a g a a r d . S ta tsa d v o k a te r n e for Ø stre Lands- retsk r ed s e,Embedskontor:Fred ericiag.24 m f Cent. 1758 & 1759. 1. Statsadvokatur (for Kjøbenhavn) P H G am m elto ft. 2.Statsadvokatur(forSjælland)VGMo1 1 k q . 3.Statsadvokatur (for Fyen, Lolland-Fal- ster og Bornholm) V B Thom sen. S ta tsa d v o k a te r n e s Kontor. Chef: M L .1urgomsen L e y ssa c . Fuldmæg­ tige: M R e ise r e r ; TO A aru p -H an sen , P ou lE ibc. Medhj æl pere for S ta tsa d v o k a te r n e for Ø stre L an d sr e tsk r ed s: Højeste­ retssagførerne IIH Bruun; Fr. W in th er, R.; Otto Bang-; 0 A h n fe lt-R ø n n e ; Overretssagfører D G MBach e ; Fuldmæg­ tigene : M R e is c r e r, kst.; Poul E i be, kst. S ta tsa d vo kater n efor V e str e L and s­ retskred s. 1. S t at s adv ok at ur (Aalborg). Statsadvokat for Aalborg,Hjørring ogRan­ ders Amter: N A K iørboe. Medhjælper for Statsadvokaten: Svenné S chm id t. 2 . S ta tsa d v o k a tu r (Viborg). Statsadvokat for Viborg, Thisted og Ring- kjøbing Amter: T E C M B e r th in g . Medhj. for Statsadvokaten: S Kaar sen. 3. S ta tsa d v o k a tu r (Kolding). Statsadvokat for Vejle, Aarhus og Ribe Amter: G J L e tt. Medhjælpere for Stats­ advokaten: II Høff,kst. ;VMK olbye, kst. S ta tsa d v o k a t fo r Sond re L a n d s­ retsk red s, Sønderborg: H H E Holm . Medhj .for Statsadvokaten:E VR cin strup . Anlægsgartner- og Havearkitektforening, Dansk, stiftet 1902, Kontor C F Richs V. 75 El D Gh. 61.Formand: ValdemarHansen. Foreningen udgiver „Havekunst,Tidsskrift for Norden”. Udkommer en Gang mdl. Abonnement Kr. 14 aarlig. Redaktion: Ha­ vearkitekt Lektor Georg G eo rg sen , Ole Suhrs G. 2 E D By 5574x. Eksp. Marien- dalsv. G 2 El f Gh. 2261. Annas Kirke, Bjelkes Allé El- Den foreløb.Del af Kirken indviet 27.Dec.1914,udvidet 1921. Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Overtilsyn: Overpræsidenten, Kbhvns Biskop og Prof. Dr. jur. & polit. Harald W e s te r g a a r d , K. DM. Kirkens Kasserer:Revisor CMN i e 1s e n. Sognepræst: M Gru*e. Kaldskapellan: A M J en s e n. Kordegn :L S v e n d s e n . Organist og Kantor: Frk. H S e i d e 1i n. Kordegnens Kontor: Kronborgg. 12 2 El H Tg. 1892 y. Aab.: Søgnedage (lindt, Torsd.)9-l; Fred. tillige 5-7. Sognet er oprettet 1. Oktober 1912, be­ grænses af Jagtv., Julius Bioms G., Ste- fansg., Tisvildeg. og Ladegaardsaaen. - I Gade-Registret foran i Aid. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Annoncenævnet, stiftet 24. Febr. 1921. Adr. V-Boulevard 18 Industribygn. É1 D Cent. 14977. Sekretær: Direktør C E N iss e n . Ansgarius-Foreningen, Formand: Arkivar F J West, Antikvarboghandlerforeningen. Formaal: Varetagelse af Antikvarbog­ handlernes Interesser.

Bestyrelse: Martin J a r le r , GI. Kongev. 134 S , Formand; Th. J o h a n se n , Næst­ formd. og Sekretær; Hj. G r a n d sg a a rd - Ch ri ste n se n , Kasserer. AntropologiskeKomité,Den,Væruedamsv.l3B IS, leder Masseundersøgelser af det danske Folks Legemsbygn. og evr. fysiske Forhold. Prof. Dr. jur. &polit. H W e ste r g a a r d , K.DM.; Prof. Dr. med., phil.,bot. et zool. W J o h a n n se n , K .DM .; Departementschef Adolph J e n se n , K. DM. FM; Dr. med. Gustav J ø r g e n s e n ; Prof. Overlæge Dr. med. Aug. W i inmer, R .; Formand i Sund­ hedsstyrelsen G T ry de, R. DM.; Politi­ læge Søren H an sen , R., Formand og for- retningsf. Medlem. Apostelkirken i Saxog. I b ] (Indgang ogsaa fra WestendlO), indviet24. Nov. 1901, Sogne­ kirke for Apostelkirkens Sogn. (Arkitekt: VKoch). Ejer og Patronat: Kbhvns Kirkefond. Kirkens Kasserer: A A Hj 0 11u n d. Sognepræst: Julius Schou sboe. Res. Kapellan: J A J ø r g e n se n . Kordegn :CO P ed ersen . Organist ogKantor:EJ u e 1-F re de ri k s e n. Kordegnens Kontor: Dannebrogsg. 12 1 [Bl f) V 6859v. Aab.: Søgnedage (undt.Toisd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Istedg., Absalonsg., Vesterbrog. ogOehlenschlægersg. - 1 Ga, N-Voldg.l2s B j)By 1260y, aab. 6 .Julil912. U dstillingensUdvalg:RaadsformandGP h i- 1i p s en, K., Formand; Formand for Smede- og Maskinarbejderforb. I A H an sen , ML. MB. ;Sekretær: KontorchefA B irkm ose,R. Fri Adgang Søndag 1-3, TorsdagAften7-9. Forstander: Fabrikinsp.Carl J O tte s e 11 . Arbejderbevægelsens Arkiv, Frederiksborgg. 412 lE f} C 11549. Aabent Onsd. 10-12 Fm. Arkivar:Johs. Il anse n. Arbejderboliger, Akts. til Opførelse af Bo­ liger forArbejdsklassen, ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66-74 og 84-88 [C]. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Arkitekt Christen B o r c h , Formand;Overretssagf.TMørck,R.;Gross. W H e e ri n g, R .; Fabrikant John J a c o b- sen , R.; Læge Vilh. R yder, R .; Forret­ ningsf. Overretssagf. A B lokm an n ; In­ spektør:A F Sp eich . Arbejderboligerne ved Tagensv. (Kbhvn.). Styrelse: DirektørCarl H erforth ,R .DM .,

5050: PostgirokontoNr.l70,stiftet 1904.Ved en i 1911 fuldbyrdet Sammenslutning over­ tog Selskabet, hvis daværende Firmanavn var: „D et g e n s id ig e L iv s fo r s ik ­ r in g sse lsk a b A n d els-A n s t a lt e n “, heleden,, Tryg, L iv s fo r s ik r in g s -A n ­ sta lt, A k ts.” tilhørende Forsikringsbe­ stand. Anstalten tegner alle Arter af Livs-, Kapital-, Udstyrs- og Borneforsikringer samt de saakaldte Folkeforsikringer med ugentlig Præmiebetaling. Hele Nettoud­ byttet tilfalder de Forsikrede som Bonus. Garantikapital: 1V 2 Miil. Kr., fuldt indbe­ talt. Direktion: Gaardej er Direktør And. N ie l­ sen, R. DM., Svejstrup Østergaard; I C K j ærs i g, adm. Direktør; And. H a n s e n , Underdirektør. Ultimo 1923 havde Forsikringsbestanden en Størrelse af 110,4 Miil. Kr. Andelsbank, Den danske, A. m. b. A., stiftet i Aarhus den 23. Nov. 1909. Bankens Hoved­ kontor flyttet til Kjøbenhavn 1. April 1918. Vesterbrog. 4 SU (10 - 3 ,5 1 /.> - G'/o, Lørdag 10 - 2 , 5V 2 -

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker