Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

H — 139

Gust—Hånd

Kyrkan ages af Svenska Grustafsforsam­ lingen i Kopenhamn. Kyrkans Pastor: Legationspastor Arvid Boman, R. Organist och Kantor: Wilh. L indb erg . Assistent: José f G o m e t z. D iakonissa:............................. Vaktmåstare: C L indb erg Jl 05835. Pastorsexpeditionen: Gustafskyrkans stora ingång(Månd.,Tisd.,Onsd.,Torsd. och Fred. kl. 9V2-11 fm.). Lasrammen dppna for allmanheten 9-11 fm. och 6-9 em. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktieselskab, Klareboderne 3 El Jl Cent.775. Postgirokonto Nr. 721. Grundlagt 1770. Aktiekapital: 3,600,000Kr. Bestyrelse: Direktør Aug. B a g g e ; Dr. phil. E B rand es, ML.; Professor Francis B u il, Oslo; Bankdirektør C C C lausen, K.DM.; Direktør F H e g e l,R .; Højesteretssagfører O L ie b e , K. DM.; Raadsformand GP h i 1i ps e n,K. (Formand); Forpagter Chr. S on n e, K. FM.; Overrets­ sagf. J W erner, R. Direktører: A G arde o g F H e g e l, R. Bestyrer af Forlagets Sortiment: C H a ­ ge ; Bestyrer af Forlagets Bogtrykkeri:Alb. O lsen ; Bestyrer af Forlagets Bogbinderi: W M ik k e lsb e r g ; Bestyrer af Forlagets Reproduktionsanstalt: Y Joh an sen . Provinseksped.: Reventlowsg.l2El JlCent. 6347 &6348 Postkonto 2112. Gymnastik-Forbund, Dansk, stiftet 16. Juli 1899, Medl. af D. I. F., optager enhver gym­ nastikdrivende Foren. Kontor Jagtv. 209 S H St. 1616. Formand: Generalmajor PM K n u d sen , K. DM. Sekretær: Fuldm. i Privatbanken Stig R ønn e. Forretningsudvalg for Kbhvn.: Snedkerm. Oluf O lsen , R., Pilestr. 421El D By 3798. Gymnastik-Forbund, D e t 'eu ropæ isk e, en internat. Konvention sluttet i Bryssel 1897. Formand: M. Charles Coz alet,Bordeaux. Bestyrelsen bestaar afeenMand for hverNa- tion. Største internationale Sportsforbund. Ordner alle internat. Konkurrencespørgs- maal. Meddelelsesbureau for alleLandeo.s.v. Bestyrelsesmedlem: Karantænelæge Abr. C lo d -H a n se n , R.DM., Kronprinsesseg. 14 El f Cent. 1896. Gymnastikforening, D an sk Kvinde-G ym - n a stik fo r e n in g,(underD.G.F.ogK.S.U.), stiftet 24. April 1888. Formand: Frk. M P a u l-P e te r s e n , A N Hansens Allé 36 Hell. $ Hell. 1553. Sekre­ tær: Fru Ellen Th..01 s en, Vinkelv. 20 IS I N 2965. Gymnastikforening, Handelsstandens, (under D. G. F. og D. S. L. F ), optager Medlemmer hørende til Handelsstanden, offentlige Kon­ torer o. lign. Stiftet 28. April 1880. Formand: Købmand Johs. W iedem ann, Hellerupv. 43s Hell. J) Hell. 712. ØvelseslokalerNy Toidbodg. 1 El St. Annæ PI. 19EI & Frederikkev 8, Hellerup. Gymnastikforening, Kbhvns (under D. G. F. og D. S. L. F.),stiftet 1877. Kontor: Peder Skrams G.8EI J) Cent. 7035. Øvelseslokaler i alle Bydele. Kontingent: 3 Kr. mdl. Formand: Sekretær Carl V P e d e r se n , Sølvg. 6 B3 El | Palæ 3012. Gymnastikforening, Kbhvns kvindelige, Adr. St. Hans T. 3° El | N 1808, stiftet 1886.' Viceinspektrice Frk. Helga T h om a ssen , Formand;Frk. E K i r k e t e r p , KassererJ) By 1970 v. Gymnasti kinspektører :Cand.theol.KAK nu d- sen, R., for samtlige under Undervisnings­ min. hørende Skoler og Undervisningsanst. og Forstander for Statens Gymnastikinsti­ tut, NørreAllé51 Elf Cent.8887; HChr.H er­ lak. Vicegymnastikinspektør for nærnte Skoler; Kapt. H P L an g k il de ogFrk.Else Thom séh, for de under Kbhvns Skole­ direktion hørende kommunale og private Skoler.

„Alderstrøst“ (s. d. A.) er knyttet til Fore­ ningen. Endelig er der en Begravelseskasse (s. d. A.). Bestyrelse: Litograf, Cand. polyt. K V Koch. R., Formand; Bødkerm. Carl C P e- tersen , R., Næstformand; Giarm. C L C h r istia n se n , Kasserer; Skomagemi. Paul S ø r en sen ; Snedkerm Alex. H an ­ sen ; Murerm. Laur. Chr. R a sm u sse n ; Buntmager Chr. G S ø n d erb y ; Bagerm. F M R a sm u ssen ; Smedem. P O lsen, R. Til Foreningen er knyttet 46 Laug og Me­ sterforeninger, hvisFormænd erMedlemmer af Foreningens Repræsentantskab. Kontorchef : A C E P e t ersen . Haandværkerstiftelsen eller Stiftelsen for gamle Haandværksmestre og deres Enker i trange Kaar, Blegdamsv. 74 El ÆN2062x. (Arkitekt: Emil Jørgensen). Stiftet 28. Jan. 1835: Stiftelsen var indtil 1903 i V-Voldg. 113. Formand: Etatsr. F V B lom , R. Haandværkerundervisningen, Statens Inspek­ tør ved: Frode A n d ersen ,R ., Kontor V- Farimagsg. 24 El J) Cent. 9161. Hafnia, DetForenedeDanske Livsforsikrings- Aktieselskab, stiftet 20. April 1872, Holm. Kan. 9 El 4 Cent. 1890 (9-4). Direktion iEtatsr.Direktør Wilh.Han sen, K.DM., Formand; Direktør J W ern er, R. DM. Hagemanns, G A, Kollegium, Kristianiag. 10 El | Cent. 1421 er, iflg. Fundats af 22. Aug. 1907, Bolig for c. 50 ungeMænd og Kvinder, der studerer Ingeniørvidenskab ved Poly­ teknisk Læreanstalt (Vs af Pladserne) eller studerer ved Kbhvns Universitet eller søger deres Uddannelse ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kunstakademiet eller Musikkonservatoriet. Bestyrelse: Direktør Prof. P O P ed e r ­ sen, R.DM.FM.; InspektørMCHarding, R.DM.; Fru Antonie H a s s e lb a lc h , f. Hagemann; Fabrikant CF J a r l, R. DM.; Prof. Dr. phil. Jul. P e t er s en, R. Kollegiets Inspektør: F rk.NajaJanssen. Hande’saqent- & Repræsentantforeningen, 30,526 Kr. Formand: Chr. H a Id o rf ; Kas­ serer: O N ie ls e n -P alleArtillerivAO1® . Handels-Aktieselskab, Danske Købmænds, Adr. Strandv. 47 11 Jl Cent. 14130, 14131, 14132 & 14134, se Købmænds Handels-Ak­ tieselskab. Handelsbank, Frederiksberg, Akts., stiftet 19. Marts 1919, Falkonerallé 8 El JlCent. 9812 &9813. Kontortid 10 - 3 og 51/a - Øt/s Lørd. 10 - 2 og 5!/2 ■6V2. Telegramadr. „Bergbank14. Aktiekapital 750,000 Kr. Bankraad: Direktør T G J u n g e r se n , Formand; Oberstløjtn. Direktør Jul. Th. G o ld b e r g , R., Næstformand; Murerm. Johs. A n d e r se n ; Dommerfuldm. Baron A K n u th ; Dommerfuldm. H L und - ste e n ; Tømrerm. Carl H V N ie ls e n ; Generalkonsul J C P o u lse n ; Viktualiehdl. L P R a sm u sse n ; Manufakturhdl. Nico­ lai Sand; Overretssagf. C J F S v en , MF. MFK.; Driftsbestyrer Lauritz S ø r en ­ sen , MFK. R. Adm Direktør: Hans S ten er. Handelsbank, Hellerup, Akts., stiftet 6. Nov. 1922. Strandv. 149 Hell. Jl Hell. 1801 & Hell. 1802 (10 - 3, 5‘/2 - 61/2, Lørd. 10 - 2, 5Vg - 6

Gymnastikskoien, Stokhusg. 3 El $ Mil. 48. Chef: Oberstløjtn. K J S U lr ic h , R. DM. Gymnastik- og Svømmeforening, Frederiks­ berg (under D. G. F. og D. S. L. F.), stiftet 19. Sept. 1908. Adr. S-Boulevard 122 E SV 8593. Formand: Overassist. Hj. J o h a n sen ; Kasserer: Carl Cletus P e te r s e n J l Cent. 8638. Kontingent: 3 Kr. mdl.; under 18 Aar: 2 Kr. mdl.; Drenge 75 Øre mdl. Gymnastik- & Svømmeforeningen Hermes (under D. G. F. og D. S. L. F.), stiftet 1. Marts 1874. Formand: Brandinsp. Cand. polyt. Poul H o lm , Raadhusstr. 5 2 El J) By 6485 (tr. bedst 12l/2- l1/2). Gymnastik­ lokale: Svanholmsv. 15 E . Leder af Øvel­ serne: Gymnastiklærer J L D a n ie lse n , DM. FM. Gymnastik- og Svømmeforeningen „Merkur" (under D. G. F. og D. S. L. F.) stiftet 22. Maj 1918. Formand: Gross. Halvor B irch , Brolæggerstr.5 El J) Cent. 10225; Kasserer: HofjuvelerAug.T horns en,jun.||Cent.2077. Foreningen søger fortrinsvis sine Medlem­ mer inden for Handels- og Kontorstanden. Gymnastisk Selskab, stiftet 19. Aug. 1899, (Forening for Udbredelse af Forstaaelse af rationel Gymnastik m. m.). Hovedbestyrelsens Sekretariat erN-Allé, Statens Gymnastikinstitut El Jl N 3820 & Hell. 2525y. Formand: Kommunelærer H E P e d e r s e n . A fd .fo r K b h v n .o gO m e g n . Formand: Lærer N llle r is , Statens Gymnastikinsti­ tut E l;Sekretær og Kasserer: Universitets­ gymnastiklærer N C D P e d e r se n , Frue PI. El U By 7987 (Tirsd. og Fred. 2-3). Gær-Central, se Dansk Gær-Central. t la a n d i Haand, Forsikringsaktieselska­ bet, Kontor Nygade 4 El (Selskabets Ejendom), J) Cent. 1973. Stiftet 24. Fe­ bruar 1890; tegner samtlige Forsikrings­ arter undtagen Livsforsikring. Aktiekapi­ tal 1 Mili. Kr. Præmieindt. udgjorde i 1923: 3,823,538 Kr. 32 0 . Direktion: Overretssagf. Chr. H ed e , R., administrerende;.......................................... - - ; Kontrolkomité: Hypotheklorenings- dir. S J en sen , R., Formaud; Højesterets- sagf.CL D avid ; Prof. Dr.med. E E h lers, K. DM.; Oberst H Parko v, MF. K. DM .; Apoteker, DocentN B j erre, R. Haandværkerbanken i København, Akts., stiftet27. Marts 1867. Kontor: Amagert.24 El D Cent. 8135. Postgirokonto Nr. 975. Afd.: Amagerbrog.52 [s] J) Cent. 13618; Ve- sterbrog. 63 El J) Cent. 2101; Nørrebrog. 17 El J) Cent. 4894. Trianglen 3 El D Cent. 9040. Kontortid: 10-3 og 5Va-6V2, Lørd. 10-2 og 5V2-6V2- Box ved Hovedkontoret og alle Afdelin­ gerne. Aktiekapital: 6 Miil. Kr. Direktion: H v. E ssen o gF erd .H an sen . Bankraad: Bagerm. Johs. P i tz ner, MF. R. DM., Formand; Hof-SadelmagermLau­ ritz P e t e r s e n , R. DM., Næstformand. Repræsentantskabets Formand: Driftsbe­ styrer Chr. N i e 1s e n, MB. Haandværkerforeningen i Kbhvn., Kronprin- sensg. 7 og9 El Forvalterenjl By 7883, Med- lemstlf.By 7884 og Kontoret f) Cent. 10360, (dagl.l0-5)stiftet 20.Novbr. 1840,hartil For- maal at fremmeHaandværkerstandensTarv. Medlemsantal f. T. 3800. Den ejer et Bibliotek paa 13,000 Bind, afholder Mø­ der, Foredrag,, og selskabelige Sammen­ komster; søger at fremme unge Haand- 'værkeres faglige Uddannelse ved Beløn­ ning af fortrinligt udførte Svendeprøver og støtter dem ved Hertz’s, Rønnenkamps, CMPetersens og Enghoffs Legater; støtter gi. Haandværkere ved Muncks og Kugle- ‘ ber'gs Legater og trængende Medl. og Enker ved Legater og en Understøttelses­ kasse, der ejer ca. 85,000 Kr. og har en særlig Bestyrelse med Skomagerm.Wald. L a ssen , R. som Formand, ligesom ogsaa Stiftelsen

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker