Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

II — 238

T e l e — T e x t

til Kbhvn. Den l i . Maj .1923 aabnedes en > Radiotelefonforbindelse mellem Kbhvn. og Bornholm. B e s t em m e lse r o g T a k s te r (herunder Teiografstationernes Adresser, Kontortider m. m.), se de g r ø n n e B la d e fo ran i 2. Bind. G -en era ld irek to ra tet Vesterbrog. 40- 42 il!:. Generaldirektør: T F Kraru p, R. DM. Sekretariatet: |J Cent.6010 &6806; Stats® 05 & 00. Chef: AI J C G re ds t e d, R. Ekspedition. Fuldmægtige: J P J an s e n ; N P B ro n ds t a d. Telegrafkontrolwr: Frk. S D Søobo rg. Statistik. .Fuldmægtig: U O II of fmann. Det juridiske Kontor. |J Cent.0010& 6806; Stats $) 66. Kst. Chef: 1 L S o n <1e r ; Fuld­ mægtig: A C Ni el sen. Telegralkontrolør F E .Jensen. Personaliakontoret. J} Cent. 0819; Stats |) 60. Chef: A T E E lso e , K.; Fuldmægtige: K S te e n hof; T J.'Jern tved . Telegraf- kontrol er: A. ,1 M ik k elsen . Den tekniske Afdeling. ® Cent. 7226; Stats J) 71&72. Overingeniør: W G o r­ don - T h orasen, R. DM. Hovedkontoret. Telegrafingeniører: FK Greve K nu t li; KG R e di n ; R A N i e 1- sen . Fuldmægtig: AB II slev . Regnskabs­ fører : R S L ø w e r t. Regnskabsafdelingen. J) Cent. 6859&0889; Stats |! 68. Chef: J H E J F ri i s, R. Bogholderi. Bogholder: C F V e s te r - gaar d. Ekspedition. Fuldmægtig: A J a c o b s en. Revision og udenlandsk Afregning. Fuld­ mægtige: P J P J ø r g e n s e n ; Frk. CA A ndreasen. Tarifkontor. Fuldmægtig: E O G e d d e y . Hovedkassen. Hovedkasserer: P C P W olin er. Kassekontrolør: N C L ind. Fuldmægtig: M II R W eyh e. Telegraf- kontroler : V J W K r u s e. Telegrafinspektoratet. J) Cent. 12251; Stats J} 378. Telcgrafinspektør: P M øller, R.; Vicctelegrafinspektør: H E H o lln a - g e 1; Fuldmægtig:P A bra h am s e n. Tele­ grafkontrolør: K J A Lo mholdt. Den tekniske Tjeneste. Overingeniør: "W G o r d o n -T h om se n , R.DM. 1. Ingeniørdistrikt (Øerne), KontorLøvstr. 1 | Cent. 2177; Stats J) 70. Telegraf­ ingeniør. : C E W a 1s ø e, R. 2. Ingeniørdistrikt (Jylland). Telegrafin­ geniør: H DH eiraann , Aarhus. 3. Ingeniørdistrikt (Søkablerne), Kontor Løvstr. 1 22 I) Cent. 10057; Stats $ 382. Telegrafingeniø: A W R Bj arnow . Forsøgslaboratoriet, Fredli. Kan. 28 E |; Cent. 661 Telegrafingeniør: S P Madsen. Stations-Ingeniørkontoret paa Hovedtele- grafstationen, ® Cent. 5698. Telegrafinge­ niør: A C G o ttlieb . Radio-Ingcniørkontoret, Kjøbmagerg. 37 22. Telegrafingeniør: F C AVamb e r g. Værkstedet, Fredh. Kan. 28 E ®Cent.661, Værkstedsbestyrer: C E E A nd reasen . Materialforvaltningen, Amager Fælledv. 52 |c] $ Cent. 13263. Materialforvalter: A Hy ding. Trnprægneiing.sanstalten i Sorø, Bestyrer: K S U M øller. Telegrahlistriktet for de sonderjydske Landsdele (Aabenraa). Telegrafinspektør: P M ø lle r, K., midlertidig Driftsleder; Te- legrafingeniør: S A P e te r se n ; Vicetele- grafinspektør: M R M orten sen . K jø b en h a v n s Ov er te l e g r a f b e sty - rerem liedc. Kontor Valketnlorfsir. 21IK1. Stats D 397. Overtelegrafbestyrer: A J C A b r a h a m - sen . Hovedtelegrafstationen: Telegrafbestyrer CVB reyen , R .; Undertelegrafbestyrere: C L V B råun er; Carl A L ø w ert R og H D H o n o r é .

Statstelefonstationen: Telegrafbestyrer: R V D ittm a n n , R .; Undertclegrafbesty- rere: H S A nd res en og II P K l enø. Telegrafkasserorkontoret: Telegrafkasse­ rer: C V VM n n ck. Kontoret for aftalte Telegramadresser: Valkendorfsg. 2122. Telegrafstation Amagerbro, Tolegrafbo- styrer: J K M T c i 1ma n n. Telegrafstation Brønshøj, Bestyre]': Post­ mester J J A J or g c n s e n. Telegrafstation Børsen, Telegrafbestyrer: K C N i el sen. Telegrafstation F rederiksberg, Telegraf­ bestyrer: G L A. L iniers. 'Telegrafstation Frihavnen. Telegrafstation GI. Kongevej, Bestyrer: Postmester A O J en sen . Telegrafstation Hovedbanegaarden. Telegrafstation Kongens Nytorv, Tele­ grafbestyrer: F F V O And er s c n. TelegrafstationLangebro, Bestyrer: Post­ mester CE H olm. Telegrafstation Lygtevejskvalderet, Tele- grafbostyrer: V M øller. Telegrafstation Nørrebro, Bestyrer: Post­ enester W E P h i 1i ps e n. Telegrafstation Politikens Hus. Telegrafstation Raadhuspladsen. Telegrafstation Strandvejskvarteret, Be­ styrer : Postmester Løj tn. CA O N i el s e n. Telegrafstation Toldboden, Telegrafbesty­ rer: II P e te r s e n . Telegrafstation Valby, Bestyrer: Post­ mester Kapt. C E V E A n d ersen , R. Telegrafstation Vesterbro. Telegrafstation H C Ørsteds Vej, Besty­ rer: Postmester S C K oli er. Telegrafstation Østerbro, Telegrafbesty­ rer : V M ø ller. Telegrafstation Østerbro Banegaard, Be­ styrer : Postmester Løjtn. J CBaade. Telegrafstation Dragør, Bestyrer: Post­ mester CF L C h r isto ffe r se n . Telegrafstation Kastrup Amager, Besty­ rer: Postmester F L G N ie lse n . Telegrafstation Charlottonlund, Telegraf­ bestyrer: P L P Dah l. Telegrafstation Gjentofte, Bestyrer: Post­ mester J N B l o ch. Telegrafstation Hellerup, Telegrafbesty­ rer: J C P e te r s e n . Telegrafstation KIpg., Bestyrer: Post­ mester M S ch u11z e r. Telegrafforening, Dansk, stiftet 6. Dec.1898, Adr. Enghavepi. 7 (Bl jj) V 7729. Faglig Or­ ganisation af Telegrafvæsenets Tjeneste­ mand i l.- ll. Lønningsklasse. Begravelses­ kasse.Aledlemsblad: Dansk Telegraftidende. Formand: Telegrafkontrolør I K I n g e - h o 1m ; Kasserer for Foreningen og Begra­ velseskassen : Fuldm. K S te e n h o f. Telegraf-Selskab, Det Store Nordiske. Kont.: Kong. Nyt. 26,28 0(9-4) J) Cent. 88. (Sekretariat), jg Cent. 13427 (Regnskabs-og Revisionsafd.), J) By 5838y (Ingeniør- og Indkobsafd.). Bestyrelse: Generalkonsul W W ei- roaim, R., Formand; Kommandør H E B luhm e, K. DM.; Hofchef Kontreadm. Kmh.F C C B a rd en fleth , SK. DM.FM.; fh. Minister Christopher H age, K. DM.; fh.StatsministerNielsN oer ga ar d,MF.SK. DM.; Kmh Gesandt O C S c a v e n iu s, K. DM ; I'iof. v. Tluiv. P J J ø r g e n s e n , R. DM .; Kmjkr. K S u e n s o n , R. DM. Direktion: Kmjkr. Cand. jur. Jv Sut:nson, R.DM.. Kmh. Gesandt OC S c a v en iu s. K. DM .: Cand. polit. A Ussing ; Orlogskaptajn H B o n d e , R. Chef for Mat. Afd.: Overingeniør C V G A lb ertu s, R. Sekretariatschef: R L ars e n. Regnskabsfører: J C N E J ø r g e n s e n . Revisionschef: O A J ø r g e n se n . Statistiker: Cand. polit.BVV G lo e r fc l t- T arp. Mekanisk Værksted, D Cent. 489. Værk­ fører: A P J en sen .

Telegrafvæsenets Enke- og Understøttelses­ forening, stiftet 2. Febr. 1886. Maanedsbi- drag 2 Kr. for gifte og 25 0 . for ugifte. Adresse: Vesterbrog. 401E . Bestyrelse: Kontorchef AU C Gred sted, R. , Formand; Telegrafkontrolør I K 1n g e- holm ; Telegrafkontrolør C -I H a n s e n , Sekretær; Telegra ikontrolør E T B æ r n t- sen, Fredericia; Telegrafkontrolør F K J P K lo ste r , Fredericia; Kasserer: Hoved­ kasserer P C P W olm er. Teltmissionen,stii'tetl 904.TeltmissionensFor- maal er cvangel iskMissi onblandtMuhamed- anere ved Afghauistans Gramse. Bestyrelse: Rektor HE II as s,R.,Stenhus.Holbæk,For­ mand; Prof. E duard Geismar, Næstfor­ mand; Fru L iisb erg , Rondo; Frk. L iis - berg,Kbhvn.; Sognepræst Johs. L ind, R., Ringsted; Læge B a 1s 1c v, Frederiksværk; Sogne præst Carl J e s p e r s e n, Bi'ønshej; Direktør Aage M o ller, A F Ibsens V. 12 Hcll., Kasserer, Postgirokonto Nr. 1844; Frk. Thora R idder, Havneg. 21 22 ® By 212:ly, Sekretær. Templar-Ørden, Dansk, (D. T. O.). Aflmlds- selskab, som arbejder i Logesystem, Chef: Peter Han sen , Egeg. 182 [SU N 139. Templar Ordenen, (T.O.) Tempiars of Tempe- rance, internationalt Afholdsselskab, Ho­ vedkontor Griffenfeldtsg. 7 Ii,J’ K NjJ) N4444. Chef: N C N ie ls en, Broderskabsv. 8 [0: Sekretær: C AI P etersen ,Jagtv. 51s E . Teosofisk Samfund for Danmark, stiftet 12. Alaj 1918 som særskilt Nationalsam­ fund under „The Theosophical Society", Adyar, Indien, omfatter l'olgende Loger: Alaria-, II P Blavatsky-, Olcot.t-Logen, Besant Logen og Isis Logen i Kbhvn.Helle- ruplogen i Hellerup samt Aalborg-,Aarhns- og Nakskov-Logen. Generalsekretær; Bygmester Chr.Svend- se n , Hauchsv. 20- S) J) Cent. 3007. Sekretær: Fuldmægtig Carl Gunner- man, Amagcrbrog. 15 El J) Am. 849x Teosofisk Samfunds Bogforlag:KontorGl. Kongev. 152 A 1 IS D V 4657. Teosofisk Samfund, Blavatsky-Logen, stiftet 29. Nov. 1911, Logelokale :G1. Kongev. 105 S . Ordfører: Lngeniør Børge P lum J V 4657 ; Sekretær: Direktør E P e te r s e n ® N 2205. Logemøde hver Onsdag Aften Kl. 8. Stort Bibliotek for Medlemmer. TeosofiskSamfund’sDanske Landsloge, Loge- lokale Amalieg. 34122(Aledlemsmøde Fred. Aft.7V4) ; Logen holder off. Møder samme Sted 1. og 3. Sønd. i hver Maaned Kl. 10, undt. om Sommeren. Logen er den ældste og største i Danmark. Medlemmer optages. Ordfører: Bogbinder Marius A n d e r sen , Aaboulevard 22 |N). T e o so fisk S am fu n d s dan ske Forlag, Marius Andersen, Aaboulevard 22 [N] og Hof-Boghandler Høst. & Søn, Bredg. 35 Kl. Teosofisk Samfunds Olcott-Loge, Logelokale Hotel Kongen af Danmark 22- Logeleder: Translatør F L exow , Kronprinsesscg. 26 B |P a læ l7 0 x . Textilfabrikantforeningen, stiftet 1895, For­ mand: F ab r.H S ebb elov, R., Kbhvn. Kontor V-Farimagsg. 24;t E (Teknologisk Institut) JJCent.6351, 6371 og 13690, Stats J) 398. Kontorchef: B rahe Chri ste n se n , Privatbopæl: Strandv.269 Charlott!. JtlØrdr. 1601 . Textilindustries Mesterforening, Dansk, stif­ tet 1906, Formand: Øvennester AV Dil>- beru, Brede pr. Lyngby jj) 397. Textil Union, Dansk: Sammenslutning af Kjøbenhavns Manufakturbandierforening, Dansk Provins Mannfakturhandlerforening, Frederiksberg Alanufakturhandlerforening, Danmarks Garn- og Trikotagehandler' forening, Kjøbenhavns Irikotagehandler- forening, Foreningen af Herreekviperings­ handlere i Danmark og Herreekviperings­ handler-Foreningen i Kbhvn. Sammenslut­ ningen har til Formaal at varetage alle cn- detail-Textilhandlendes Standsimeresser og ledes af et Fadles- og Forretningsudvalg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker