Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Kegister for Kjøbenhavn

II — 124

Fore

S le b sa g e r , MF.,K.; Generalkonsul Johan H a n se n ,K . FM.; Direkt. Fr. H e g e l, R.; Fabrikant Greders W in k e l. R. Sekretan1 i Foreningen, og Redaktor af „Danmarksposten11: Redaktør A Kamp. Kasserer: fh. Landfysikus Dr. med. A B o e g , K. DM Foreningen „Den radikale VenstrepresseLFor- mand: Redaktor Holger B er ni ld, Hillerød. Foreningen „Den udenlandske Presse i Dan­ mark". Formand: ReilaktørAxel G e rf a lk, V-Boulevard 38 E |1 Cent. 2070,12610 & '14(570. Foreningen „Derude", stiftet 1909, Adr. Gaa- sebæksv. o Vralby $ Vb. 5(57y. Formaal :K. F. U.M. og K.F.IJ. K. Arbejde blandt Dan­ ske i Udlandet. Formand: Snedkermester Aage R ostrup , Valk.endorfsg.3101)0.778. Foreningen Det Kgl. Teaters Venner, stiftet 11. Jan. 1920. Foreningens Fonnaal er at arbejde for Bevarelsen af det hidtil be- staaende Samarbejde mellem de tre Kunst­ arter: Skuespil, Opera og Ballet, indenfor Teatrets Rammer. Kontingent: 2 Kr. aar- lig. Forretningsudvalg: Generalkonsul Jo­ han H an sen , K.FM., Formand ; Højoste­ retssagf. Johs. S t e in ; Redaktør Carl B ohren s; Kasserer øg Sekretær: Boghol­ der B Mol ler-P e t e rs en,CortAdclcrsG.3 E | By 3775. Foreningen Dyrehavens Malere, stiftet 30. Nov. 1915. Formand: Knud H O lsen, S-Boulevard 59 [Bl. Sekretariat: Z(,dler C arsten sen , Sten- gaards Allé 7 Hell. Ueli. 1350. Foreningen Ejra, stiftet 1920, Adresse: st. Kongensg. 92 Kl. Førmaal at sprede Kend­ skab til Syge- og Sundhedspleje i Befolk­ ningen ved at skaffe unge Kvinder Adgang til i kortere Tid at tage Del i alt forefal­ dende Arbejde paa et Sygehus eller Ho­ spital. Formand: Fru Charlotte N o rr i e, st. Kongensg.92Kl. Sekreter: Fru Betty L ot- t r u p-A n d e rs on, Gothersg. Bl 0 : Foreningen „Fem-Øren" giver Konfirmations- hjælp til trængende Konfirmander. For­ mand: Niels Lund, Griffenfeldtsg. 31 El. Foreningen 4. Regiment, stiftet 25. Nov. 1917. Adr. Rosenvængets Allé 19 E . Formand: Repræsentant C V B e stie . Foreningen for berejste Haandværkere, Lo­ kale: Gimle Selskabslokale Grundtvigsv. El har til Formaal at samle herboende be­ rejste Haandværkere og ved Forretnings­ føreren(Dannebrogsg.GÉjat give gratisRaad og Vejledning til unge Haandværkere, som rejser til Udlandet. Foreningen har et Un­ derstøttelsesfond. Møde: Torsdag Aften. Formand: Sncdberm. Henry L a rse n. Forretningsfører: Læderhdl. FritzGluud. Foreningen for den konservative Presse i Danmark. Formand: Redaktør, Cand. polit. Morten D r e y e r , R.DM., Odense. Foreningen for eksperimental Pædagogik, Adresse: Hjortholms Allé 33 El. Fo reningen for Eksportører a f dansk Smør, stiftet 28. Jan. 1907, Adr. St. Annæ PI. 2(5 Kl. Formand: Gross. TI K litgaard ,K .DM . Foreningen for Gynækologi og Obstetrik, stiftet 5. Okt. 1898. Formand: Overlæge Dr. med. 1 P H a r tm a n n, IL, Dr. Tværg. 6 K. Foreningen for kvindelige Landbrugere, stif­ tet 31. Jan.1920. Formand: Landbrugskand. Forpagter Frøken Helga Se he sted , Bjer- geskovgaard pr. Gudme.' Foreningen for national Kunst, stiftet 21.Nov. 1900. Medlemsantal: ca. 2300. Formand: Sagf. L F Koch, R.DM.; Næstformand: Maleren H B ra sen , R. DM.; Kasserer: Overretssagf. A R o th e n b o r g ; Sekreter: Maleren Gustav Ver m e h re n. Foreningen for Naturfredning, stiftet 21. April 1911. Adr.: Hovedbestyrelsens og Forretningsudvalgets Formand Kunstmaler ErickStruckm ann, Sortedamsdoss. 63 A5 m | N 1491; Sekreter: Bankkasserer H Chr i s t e n s , Ny Kongensg. 21 E D By 2121y.

Foreningen Solstraalen. Kontor Prins Jør­ gens G. 3 B El | N 5470. Syskoler, Ferie­ koloni og Beklædningsuddeiing. Kasserer: A P etersen ; Formand og Leder af Ar­ bejdet: Forstander E N ie 1sen. Organ: „Solstraalen1*. Foreningen Sønderjydske Soldatergrave 1914 -18, har til Formaal at eftersøge og værne om de i Verdenskrigen faldne Sønderjyders Grave. Formand: Stiftamtmand Kmh. V II aarløv, R. DM.., Haderslev. Sektionen i Kbhvn., Formand Prof. Dr med. Edv. Eh- lers, K. DM. Sekretariat: Kontorchef A C Lou w.,IL, Holm. Kan. 16- E |) Cent. 6318. Foreningen Søværnets Alderdomsbolig (fh. Foreningen af 8de April 1873). Foreningen ejer Rosenvængets Allé 21 E,Faxegade 2, 4 og 6 E J) 0 573 y samt Faxe Tværg. 2, 4 og 6 E- Foreningens Formue 192U c. 150,000 Kr., Ejendommene iberegnede. Be­ styrelsen bestaar af en Direktør, Kapt. C G 14 H edem ann, K. DM., og 4 Styrere. Forretningsforer: Robert H e n r ic h se n , DM., Elsdyrsg. 39s E D Palæ2355v. Foreningen til Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejerskeri Danmark, stiftet 1896. Foreningens Administration er fra 1. April 1913 overdraget til Alderdomskassen for Sygeplejersker (se under denne). Foreningen til den almindelige Hesteavls Fremme, stiftet 10. Febr. 1921. (Jaardejer Tønnes J a n s e n ; Husejer L O f f e rse n ; Proprietær A C T homsen ; Gross. ( 'hr. N Iv e r sen ; Røgeriejer J C .1en s e n ;Mobelhdl. P H a n se n. Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme, stiftet 17. Decbr. 1859. Kontor: østerg. 22 E J) Cent. 8898 (10-4, Anmeldelses«!, til 6 Em., Væddelobshverdage til 12 Md.). Kontingent: 50 Kr. aariig. Protektor: Hs. M. K ongen . Formand: Kmh. Greve Aage M oltk e, R., Lystrup. Medlemsautal 300. Si'krctær: Løjtnant A C lau sen . Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse, stiftet i Maj 1877, har til Formaal for Kbhvn. og Omegn at. søge at frelse unge Piger, der er faldne som Ofre for Forførelse eller er bragte ind paa Afveje, som kan fore til Løsagtighed, samt at have sin Opmærksomhed henvendt paa Forhold, somudviklerLøsagtighed blandt unge Piger, og søge saavidt muligt at udfinde Midler til at modarbejde disse. Forstanderinde: - - Bestyrelse:Borgmester Viggo C h risten ­ sen ; Politidirektør Etatsr. Th. D yb dal, K. DM.; Prof. Dr. med. A F løy stru p , R., Formand; Generalinde K ii h n e 1; Politi- insp. S ch ep e le rn -L a r sen , IL; Gross. Bjarne N ie 1s e n, Kasserer. Foreningen til Fremme a f Fjerkræ-, Kanin- og Biavl. Postadresse Hjortholms Allé 9, Kbhvn. El. Aarskontingent 4 Kr. Gratis Medlemsblad. Avlscentre, Foredrag, aarlige Udstillinger m. m. Formand: Helmuth J e n s e n , Hjortholms Allé 9* El U Tg.2186. Foreningen til Fremme a f Kirkegaards- kultur i Danmark, stiftet 1920. Adr. Museumsg. 22Aarhus. Foreningen til­ byder Foredrag, Pjeser om Kirkegaardsfor- hold, Konsulentvirksomhed, billige Plante- indkøb m. m. Aarligt Kontingent : For enkelte Medlem­ mer 4 Kr., for Kirkegaardsbestyrelser og Menighedsraad 1 Kr. pr. Medlem. Formand: Pastor N Job. Laursen,MF .R. Sekretær : Havearkitekt E B o ttig e r . Foreningen til Gadefærdselens Betryggelse. Kontor: Raadhusstr. 22 E 1-3 J) Cent. 5844. Kontor: Overg. o. V. 10s [Q] jj] Cent. 437(5 (aab. 10-4). Bestyrelse: Over­ dyrlæge B C orne- 1i u s se n , Formand ; Restaurator Sophus H a n sen ; Gartner Tage 11 ansen;Gross. Carl H e d g a a r d ;

Foreningen for optiske Instrumentmagere i Kbhvn. og Frdbg. Formand: O H e r h s t , Nørrebrog. 57 El D N 4161x. Foreningen for Post- og Telegrafvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd af 22. Febr. 1872 har til Formaal at yde Understøttelse til trængende Medlemmer og deres efter­ ladte, samt at forskafleMed lemmerne billige smaa Laan. Bestyrelse: FostmesterKapt. ChristianAn­ ders en, R., Formand |) Vb. 56 & V3393; Postassist. V V A rnsko v; Postkontrolor Løjtn. C F J W in th er; Telegrafkøntro- lør L P J en sen ; Telegrafkontrolor I K In g e holm ; Postassist. C E lm , Kas­ serer ; Postassist. V G o 111i e b. Foreningen for Trængendes Landophold, Kontor: Ved Stranden 141K, stiftet den 26. Juli 1389, har til Formaal at skaffe Landophold for saadanne Børn og voksne i Kbhvn., der i særlig Grad trænger til et Op­ hold paa Landet, og som ikke gennem andre Foreninger kan opnaa dette. Ansøgnin­ ger paa samlige Blanketter indgives inden 15. Marts. Medlemsbidrag mindst 2Kr. aar- lig. Indmeldelser hos Bestyrelsen: Prof. Dr. med.Chr.Gram, K.DM. FM.,Formand; Overretssagf. Axel Bang, K. DM., Kas­ serer; Generalinde B ach e ; Prof. Dr. med. A F lø y stru p , IL; Komtesse C L crch e; Direktør C A Iversen , R.DM. og Over- retssagf. TI E bstr up. Foreningen for videnskabeligPædagogik, stif­ tet 28. Juni 1912 i Anledning af 200 Aars- dagen for Rousseaus Fødsel. Docent Dr. phil. Oscar H an sen , For­ mand. Foreningen for Værnebørnenes Feriehjem og Friluftsskole, Kallehave Strand pr. Kai le­ have, stiftet 1914. Formand: Dr. med. H P T 0 r u m, Sortedamsg. 5 [Ni |) N 3875. Foreningen Fransk Kunst, stiftet Mai tsl918, Adr. Holm. Kau. 9 K. Etatsr. Direktør Wilhelm H an sen , K.DM., Formand; Mu­ seumsdirektør Dr. phil. Karl M adsen, R. DM., Næstformand; Museumsinspektør Leo S wan e, Kasserer og Sekretær. Foreningen „Fødselsdagsgaven1, stiftet 23. ,Tunil908.Medlemsantal 1.Juli 1922: c. 6000. Foreningens Formaal: Ved Indsamling af „Fødselsdagsgaver" å 2 Kr. og andre Ga­ ver at tilvejebringe og drive Rekonvale­ scent- og Rekreationshjem for Mænd og Kvinder. Formand:Kapt. M S chmid ten, R. Kontor: Vesselsg. 5:i El J) N 738y. Foreningen Gartnernes Alderdomshjem, stiftet 1897. Formand: Planteskoleejer K J H a ­ s t r u p, Aalekistev. 55Vanl. |) Damsø 10. Foreningen „Helsehjem11, stiftet 1916, har til Formaal at tilvejebiinge sunde Boliger for Familier med mange Børn, hvor et eller flere Medlemmer er angrebet af Tuberkulose. Formand: Gross. Chr. J Kampmann, R. DM.. S-Fasanv.16 tEl. Foreningen Kunst forVarer, stiftet 1924, Adr. Stormg. 19 E JB y 4181. Formand:Kunst­ maler A a g eB e r te lse n,FM.; Forretnings­ fører : Exam. jur. Jens II e i r i n g. Foreningen „Københavns Kommunes Embeds.- mænd11, (Særforening indenforKbhvnsKom- munalforen.) stift. 27. Maj 1914. Formand: Ekspeditionssekr.A Ulrich,Gothersg.30B. Foreningen mod Vivisektion, stiftet 17. Marts 1921. Adresse: Fredcrikssimdsv.29 El |)Tg. 2744. Foreningen Niels Brock, stiftet 18.Jan. 1921. Adresse: Fiolstr. 44 K. Foreningen Ny Musik, stiftet 4. Maj 1921. Sekretariat: Sekretær kgl. Kapelmusikus Svend (dir. F e lu mb, Engtoftev. 3:* IS S) V1783x. Foreningen „St.AnnæVester&Øster Kvarter11. Stiftet 1908. Bestyrelse: Redaktør Asger Kar.s te n ­ sen ; Fabrikant N P L iisb e r g ; Tømrer­ mester Peder Pedersen,IL ; Overretssagf. A E S v e n d se n ; Murermester Fritz Thor- s e n, Kasserer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker