Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

Akad—Almi

il — 83

værksmestre,som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt undersærlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 afHaandværkerforenin- gen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 (Hl (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) £| N 4232 og Mølleg. 28, 30 SI (fuldf. 1895 ^Ar­ kitekt: Thorvald Sørensen) samt N-Allé 15, 17 & 19 og Alderstrøst Pass. 2, 4, 6 & 8 ®N 2441x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 348 f. T. erfrigivne. Fribeboerne faar fri Læge­ hjælp og Medicin samt f. T. for Ægtepar 72 Kr., for enkelte Personer 44 Kr. aarl. pr.Bo- lig. Nogle nyder dog en noget større Penge­ hjælp fra særlige Legater. Stiftelsen kar samme Bestyrelse som Haandværkerfore- ningen (se d.A.). Kontorchef: A C E P e te r s e n . Alexander Newski Kirke, Bredg. 53 E , den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opført af den daværende russ. Regering medArkitekt Alb. Jensen som Konduktør; indviet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: Leon id K o11s c h e f f. Kantor: Ivan S chu mo f f. Kirkevange: Generalmajors P o t o z k i . Alimentationsbidrag, se Underholdsbidrag. Alkoholfri Restauranter, Kvindernes, stiftet 1911, har til Formaal at oprette Restau­ ranter, livor Mænd og Kvinder kan indtage deres Maaltider uden at fristes til at nyde Spiritus; Mødelokaler findes i Hallen, Taarnborg og Sønderbro. Foreningen har oprettet 6 Restaurationer (Hallen, Øbro, Taarnborg, Nørrehal og Sønderbro i Kbhvn. samtMejlhal i Aarhus). Adresser: Se Bind I I : Cafeer. Kontor: Vesterbrog. 851051 J) Cent. 10417. Formand: Forstanderinde Frk. A M Spe y e r . Allehelgens Sogn, se Tilføjelser. Alliance Frai^aise, stiftet i Frankrig 1883, Afdeling tæller ca. 1200 Medlemmer. Indmeldelser: Bredg. 28 E D Cent. 7366 og i Foreningens ny Lokaler, st. Kon- gensg. 62 E J) Palæ 3157. Franske Foredrag fra Oktober til April. Mødelokale: Restaurant Ni mb. Minimums­ kontingent 12 Kr. aarlig. Indmeldelse sker ved et Medlem. Den franske Gesandt er Foreningens Ærespræsident. Bestyrelse forden kbhvnskeAfd.:Ilofjgm. Lensgreve Bent H o ls t e in -H o ls t c in - borg, MF., Formand; Gross. A Fo nn es- faech, R. DM., Næstformand; Redaktør Jul. P eelm a n , $) Palæ 3157 (bodst 1-2) Generalsekretær; Fuldm. O H C lem e n t- sen,Sekretær; Gross. J C J u st, $ Cent. 7366, Kasserer; Ingeniør R Chr is ti an i, R.; StiftamtmandN T r o ile F r iis, R.DM.; Fru Elisabeth Gam st, f. Ritzau; Sekre­ tær v. den franskeLegat ion Edouard H an ­ sen, R. DM.; Etatsr. Fr. N ørgaard , K. DM .; Kontreadmiral AV Sc h e e 1, K.DM.; Overrotssagf. H F U 1ri c h s e n, MF. Almindelig dansk Hjælpe-Forening (A.D.H.F.) en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lid e r i d et sk ju lte , og komme dem til Hjælp paa d is k r e t Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (for tr o lig ) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes Vi­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse: Ingeniør C E W alsøe, For­ mand; Sognepræst Chr. H jo r th , Fase La­ deplads, Sekretær; Fru H K rarup; Over­ retssagf.CS t,a f f e 1dt ,Næstformand;Fabri­ kant N P S iggaa rd ; Hofjuvelér AD r a g- s te d , Kasserer; Revisorer: Ekspeditions- sekr. J G la Co ur og Cand. polit. Tofte- den danske Afdeling oprettet 1885, Iransk Selskab, hvis For­ maal er at udbrede det franske Sprog; over 50,000 Medl. Cen­ tralbestyrelsen er i Paris, 101 BoulevardRaspail.Den kbhvnske

sen -L a r sen , R.,Kasserer; Tømrerm.C A T esch ; Prof. Dr. polit. L V B irck ; Gross. Holger P rio r; Oberstløj tn. Axel Ramm, K.DM.; Arkitekt P Hol soe; Kon­ sul Chr. H e n n in g s; Krcditkassedir. H Thrane, R.; Direktør P (! Munck. Alderdomshjem, Frdbg., Godthaabsv. 83 (El Indvif t 17. Nov. 1923, beregnet for Alders­ rentenydere, der formedelst Sygdom eller Svækkelse er trængende til vedvarendeTil- syn og Pleje, som de ikke ved egen Hjælp kan forskaffe sig. Besøgtid: Hver Dag Kl. 11-1 og 3-6. Forstanderindø : Frk. M P ou lsen . Alderdomshjem,Fyrbøderforeningen af1871’s, Valdemars«-. 60, 62 [Bj |) V 9145u. Protektor:Hs.kgl.Højhed Prins V al d em ar. GiverFriboligcr og iluslejehjælp til gamle Fyrbødere og deres Enker. Formand: Administrator Alex. L a r se n . B idragydernes Repræsent anter: 1)irektor Benny D e ssau, K. DM.. Direktør E Mae- gaard, Dansk Dampskibsrederiforening, Maskinmester K A R asm uss e n, Maskin­ inest renes Forening. Alderdomshjemmet, se De Gamles By. Alderdomshjemmet i Ordrup, Hyldegaards Tv;nrv. Jl Ordr. 1195, Sygeafdeling $} Ordr. 2094; ejes af Gjentofte Kommune, indviet 28. Septbr. 1919 ; beregnet for Personer, der nyder Aldersrente og enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænger til stadig Pleje. Besøgtid paa Sygeafd. K l.2-4. Forstanderinde: bit. Lucassøster Frk. Theodora H a n sen . Large: Kommunehæge L A n d r e se n . Alderdomshjemmet,,Solhjem“, Smakkegaards- vej Gjentofte || Gjent. 137; ejes af Gjent. Komm., indviet 15. Sept. 1904, udv.1913; beregnet for Personer, der nyder Åldersrente, men som enten paa Grund af Sygdom el. Alder tramger til stadig Pleje. Forstanderinde: Frk. Manda L a rsen . Læge : Dr. med. Aug. P e te r s e n . Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Tilfælde af Sva­ gelighed og Alderdom. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en af de af Kassen anerkendte Institutioner, kan optages som aktivt Medlem. Protektrice: Hds. Maj. Enkedronning L o u ise . Bestyrelse: Læge Vilh. R yd er, R. For­ mand ; Prof. Dr.med. Th. R o v s i n g, K.DM., FM.; Etatsr. Direktør Wilh. H a n s e n , K. DM .;K losterlæ geCChristian sen ; Hæ­ rens ledende Sygeplejerske Frk. Cecilie L iitk e n ; Overretssagf. A lb.V J ø r g e n ­ sen; Fru Henny T s c h e r n in g , FM. Forretningsfører: Direktør H J ep sen . Kassens Adresse: GI. Strand 46 E 91By 6047. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad­ ministrationen af „Foreningen til Alder­ domsunderstøttelse afSygeplejersker i Dan­ mark* og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej- erskeforeningen“. Aldersro Kirke, Aldersrog. S , indviet 27. Sept. 1908 som midlertidig Sognekirke for Aldersro Sogn (Arkitekt: Aage Bugge). Ejerog Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. KirkensKasserer: Prokurist H P J e n se n . ‘ Sognepræst: A I B ie r in g -S ø r e n s e n . Kaldskapellan:Ejnar B ra sen . Kordegn: Axel W es trup. Organist og Kantor: FrkJohanneRohde. Graver: Peter J en sen . Kordegnens Kontor: Lyngbyv. 73i i ®St. 752. Søgnedage(undt.Torsd.)9-l;Fred.tiliige 5-7. Sognet begrænses af Vennemindev., Jagtv., Mygindsv., Lersøen, Lyngbyv. og Frihavnsbanen. - 1Gade-Registret foran i Afd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Alderstrøst, sc underSygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand-

Vicedirektør og fung. Direktør: Prof. An­ ton Ros 92 IH (Lov af 14. April 1905). Medlemmer: Højesteretsdommer,Dr.jur. E T y b je r g , Formand,Rosenv. Sideallé 9 E l; Gross. Wm .Levysohn;GodsejerCMoes- gaa rd- Kj e l d s e n ; .....................- - - ............................. ; Gross. Axel S chm id t, R. DM. Sekretær: Byretsdommer A D B en tzo n . Aktieselskabs-Registeret, Raadhuspl. 45 IB J Cent. 4280 (Fksp.) & 13280 (Overregi­ strator) (10-3). Overregistråtor: II B K ren ch el, R.DM. Uddrag af Aktieselskabs-Registret findes i Vejviserens Bind II Afd. VI. Akvarieforeningen, Adr. Nørrebrog. 148 IB ® Cent. 4523, stiftet 5. Sept. 1905. Aars- kontingent for akt. Medl.: 10 Kr., forpass. Medl.: 2 Kr.; Indskud: 2 Kr. Formand: In­ geniør Ausr. T horns en. Albertina, Legat, stiftet 19. Novbr. 1879 (Thorvaldsens Fødselsdag) afCarlJacobsen, stort 100,000 Kr., hvis Renter skal anven­ des til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for oif. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: DirektørHelge J aco bsen,R ., Formand, et af Kbhvns Kommunalbesty­ relse valgt Medl. (Arkitekt Henning H an ­ se n , MB. R.) og et af Kunstakademiet valgt Medl. (Billedhugger Ludvig B rand­ stru p, R. DM.). Alderdoms - Friboliger, Foreningen for, stiftet 29. April 1871, opfører Boliger, passende for Arbejderklassen, og udlejer dem for en Leje, der efterhaanden synker, saa at Lejeren ef­ ter en vis Tids Forløb bor frit. Foren, har i Kbhvn. og i Prov. opført, 15 Huse med 151 Lejligheder, som 1. Jan. 1914 havde en Værdi af 197,000 Kr. Foren, har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Beg. af 1922 havde 4466 Medl. og ejede ca. 121,000 Kr. Bestyrelse: Raadsformand AB Kofod, R. DM., Formand;Højesteretssagf. AM a r te n ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker