Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Auto--Balt

Iieal-Regisler lor kjøbenhavn

I I — 93

hele Døgnet: Indenfor Kbhvn. og Frdbg.: Taksti. I.AmagerBirk og i Gjentofte Kom- imme: Takst II. Tur og Retur for 1 - B Pers. hele Døgnet: Udturen: Inden IKbhvn. og Frdbg.: Takst I; i Amager Birk og i Gjentofte Kommune': Takstll. Hjemturen: Hele Vejen: Taksti. Enkelt Tur for ilere end 3 Pers. hele Itognet:Indenf. Kbhvn. og Frdbg. Takst II; i Amager Birk og i Gjen­ tofte Kommune: Takst IIP Tur og Retur for flere end BPers. hele Døgnet: Takst II: Overalt (saavel paa Udturen senn paaHje.ni- tnren). 4. Korsel til et Steel udenfor Kbhvn. og Frdbg. samt Amager Birk og Gjentofte Kommune, enkelt Tur for 1—3 Pers. hele Døgnet: Indenf. Kbhvn. og Frdbg.: Takst 1; videre indenf. Amager Birk og Gjentofte Kommune: Takst II; videre udenf. Kbhvns, Frdbg. og Gjentofte Kom­ muner : Takst III. Tur og Retur for 1—3 i:Vrs. hele Iløgnet.: Udturen: Indenf.Kbh vn. og Frdbg.: Takst I; videre udenf. Kbhvn. og Frdbg.: Takst II. Hjemturen: Hele Vejen: lak st 1. Enkelt Tur for flere end 3 Pers. hele Døgnet: Indenfor Kbhvn. og Frdbg.: Takst II ; videre udenf. Kbhvn. og Frdbg.: Takst III. Tur og Retur for Hore end3Pers. hele Døgnet: Takst II (saavel paa Udturen , T a k s t I : SO(dre for de første 900 m og derefter 10 Ørt' for hver Hg. 300 m. T a k s t, I I : 80Øre for de første 600 m og derefter 10 Øre for hver tig. 200 m. T a k s t 1 1 1 : 80 Øre for de første 450 m og derefter 10 Øre for hver flg. 150 m. 1. Kørsel i Kbhvns og Frdbg. Kommuner hele Døgnet: Takst I. 2. Kørsel i AmagerBirk og Gjentofte Kom­ mune hele Døgnet: Takst II. 3. Kørsel fra Kbhvn. og Frdbg. Kommu­ ner til et Sted i Amager Birk eller i Gjentofte Kommune, enkelt Tur, hele Døg­ net; Indenf. Kbhvn. og Frdbg. Takst!; i Amager Birk og i Gjentofte Kommune T ak stil. Tur og Retur hele Døgnet: Ud­ turen: Indenf. Kbhvn. og Frdbg.: Taksti; i Amager Birk og i Gjentofte Kommune: Takst Ti. Hjemturen : Hele Vejen: Taksti. 4. Kørsel til et Sted udenf. Kbhvns og Frdbg. Kommuner samt AmagerBirk og Gjentofte Kommune, enkelt Tur, hele Døg­ net: Indenf. Kbhvn. og Frdbg. Takst I; vi­ dere indenf.AmagerBirk og Gjento fteKom­ mune: Takst II; videre udenf. Kbhvns, Frdbg. og Gjentofte Kommuner : Takst III. Tur og Retur, hele Døgnet: Udturen: In­ denf. Kbhvn. og Frdbg.: Takst I; videre udenf. Kbhvn. og Frdbg.: Takst II. Hjem­ turen :Hele V ejen:Takst I. V e n te tid betales: for større Drosker med 10 Øre for hver 2 Minutter, for mindre Drosker med 10 Øre for hver 2l.U Minut uden Hensyn til Tid og Sted. Naar Born under 14 Aar befordres alene, regnes 2 Børn lig en voksen Person. Betalingen for alle Drosker er kun det, Taksametret viser. B e t a lin g fo r K o r se l i T im e v is: For Korsel efter Tid betales 8 Kr. i Timen. Der betales ikke formindre end72Time. Den­ neKørsel kan kun finde Sted efter Bestilling paa Droskeejerens Kontor. Den skal paabe- gyndesog afsluttes indenfor Grænserne af Kbhvn.og Frdbg. B agage. Rejsetøj og Haandbagage inde i Vognen er gratis; Kufferter, Kasser o . desl. paa Bukken 15 0., Cykler og Barnevogne 35 Øre Stykket baade Dag og Nat. Op- og N e d b æ r i n g ^ f B a g a g e : Til og fra 2. Sal eller Etager derunder pr. Stk.35 Øre. Til og fra Etager over 2. Sal pr. Stk. 50 Øre. Transport af Kranse : 5 Øre pr. Stk.

7412 & 12174, Postgirokonto Nr. 1922 stiftet d. 7. Aug. 1916. Bestyrelse: ITojesterctssagf. Fr. W in - th er,R.,Formand;DirektorEigilB ram se n, l i . : Direktør F Lo pp e n t h i e n ; Gross. William M a llin g , R .; Overretssagf. Chr. O lrik ; Kontorchef W Z a c h r is s o n ; Direktør Hermann Zobel. Sekretær: Forretningsf. M S t e e nh o i t. Automobil Klub, Kgl. Dansk, (Foreningens # Navn og Kendetegn er be­ skyttet. - Lov Nr. 285 af

nævnte to Steder (med Undtagelse af Mandsafdelingen i Helsingorsg.) samt paa KvindeafdelingeniSofieg. Brusebade faas paa alle 4 Anstalter. De for Tiden gældende Priser er følgende: Brusebad 15 Øre, Karbad 60 Øre, Damp­ bad 60 Øre, Haandklædeleje 10 Øre, 1 Stk. Sæbe 5 Øre. K omm un en sSkole-ogF olke-Sobad e- a n sta lte r : 1) I Kalvebodstrand, J) By 4578, aabnet 18. Juli 1902; aaben 16. Maj —15. Sept.; et Strøm- eller Kassebad 25 0 ., et Bassinbad 10 0 ., (med Skab til Tojet dog 25 0.), Haandklædeleje 10 0 . 2) VedLangebro, aabnet 7. Juni 1908;aabenl6. Maj—15. Sept.;Bassinbade med særligt Af­ klædningsrum 25 0., med fælles do. 10 0., (med Skab til Tojet dog 25 0.), Kassebade 25 0 ., HaandkLedeleje 10 0 . K om m u n eh o sp ita let. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten, J} Cent. 7835 (Mænd) og J) Cent. 7862 (Kvinder), er aaben hver Søgned. 7-7, Helligd. 7-12, for romerske, russiske, Svede- og Halvbade, dog kun Sogned. 3-7 og for Kulsyre- og elektriske Bade 8-10, V2 Time (for rom. og russ. Bade 1 Time) for Udløbet af de anførte Tider ophorer Adgangen til An­ stalten. Jule- og Nytaarsdag, Langfredag, Paaske- og Pinsedag erAnstalterne lukkede, Juleaftensdag ogNytaarsaftensdag fraKl. 4. Private Badeanstalter, se Fag-Reg. Bagersvendestiftelsen, Steng. 24 IH, opfort 1872 af Bagerlauget. Bagsværd Grundejer- og borgerlige Forening, Formand: Ingeniør O F orchhamm er, Bagsværd D 8. Balders Hospital, se Hospitaler u. Direktora­ tet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Ballets, Den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Formand og Kasserer: Overretssagf. Otto B in g , R. Baltic and White Sea Conference, The, stiftet 1905. Adr.: Amalieg. 29A IH J) Cent. 2354 & 13353. International Skibsrederforening. Prøsident:Mr.TheodoreS a1v e s e n,Leit,h: Vicepræsidenter: Skibsreder Dan B ro ­ strøm , Gøteborg; Mr. John D enh o lm , Greenock; Skibsreder William H a n s e n , Kbhvn.; Skibsreder Chr. S a ss, R. DM., Kbhvn. Formand i eksekutiv Komitéen og for Documentary Council: Skibsreder R A R obbert; Viceform.: Konsul Chr. A n ­ d resen . Baltica, Assurance - Compagniet, Akts., Bredgade 42 H | Cent. 4058, A _ Stats J) 231, Telegramadr. „Baltassuu. Postgirokonto Nr. Selskabet stiftedes 1915 under Medvirkning af Det ostasiati- ske Kompagni, Det forenede Dampskibsselskab ogDen dan­ ske Landmandsbank. Formaal: Forsikring undtagen Livsfor­ sikring. Aktiekapital: 17 Mili. Kr., hvoraf 25 pGt. er indbetalt. Brutto Præmieindtægt i 1923: 32,352,285 Kr. 31 Øre. Dividende for s. A. 12 pCt. Bestyrelse: ITojesteretssagf. Frits B ii 1ow, K.p.p., Formand; Kmh. Gesandt J Clan,K. DM.p.p., Næstformand; Gross. NC Gro es- P e te r s e n ; Gross. IP J u ste se n ; Skibsre­ der D Lau r it zen, R. DM. p. p.; Konsul Erik S H e n iu s, K. DM. p. p.; Konsul Ehrenfrid O w e s én ; Gross. V ilh .Skov- g a a r d -P e te r s e n ; fh. Minister Marius S le b s ager, MF. K. p. p. Adm. Direktør: Max N ie ls e n . Kollektiv-Prokura: Sekretær Chr. O lrik ; A K r o g h ; G L andry; H C H an sen ; K C Jarn ov; K T S Kjær; A S P e te r ­ sen; V N y b o e R asm u ssen . Baltiske Assurandører, De, Aktieselskab, Bredgade 42 1 | Cent. 8129 & 8130, Telegramadr. „Gendæk“, stiftet 1916 i $

6.

Mai 1921. - Forenings-

Register Nr. 80.). Den for Danmark internationaltan- erkendte Automobil Klub. Stiftet 1901. Selskab til Fremme af Brugen af Au­ tomobiler og lignende me­ kaniske Befordringsmidler. Medlem af Association in­ ternationale des Automo­

som paa Hjemturen). Mi ndre D rosk er:

bile Clubs Reconnus og Association inter­ nationale permanente des Oongrés de la Route. Udsteder Toldpassersedler (Trip- tyques) til Automobil-Rejser i Europa. Kontor og Sekretariat: Raadhuspl.77 E . Kontortid 10-4 (Lørdag dog kun 10-1) J) Cent. 7078 & 7220. Kontingent: 75 Kr. aarlig, udenbys 50 Kr. aarlig. Protektor: Hs. Maj. K ongen . Ærespræsident: Hs. kgl. Højhed Prins Harald. Bestyrelse: Præsident: Hs. kgl. Højhed Prins A x e l; Vicepræsidenter: Oberstløjtn. Ivan Car­ sten s e n, R. DM.; Rentier Axel D a h 1, R .; Kasserer: Gross. Holger H a s se l, IL; Holjgm. Greve Preben A h le f eld t-L au r- v ig - B ille ; Rentier Th. L o v e n sk io ld , R .; Konsul V L ndv i g s e n, R.; Ingeniør .T S a rd cm an n , Aarhus; Gross. Andr. H a n ­ sen ; Overretssagf. C T i em rot li; Gods­ ejer, Cand. polyt., G A H ag em an n ; Ge­ neral-Sekretær: Kapt.E.J Ip sen . Automobil-Korps, Dansk frivilligt, se Frivilligt Dansk Automobil-Korps. Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling, Rosenborgg. 7S E DCent. 5063. Kontortid 10-3. Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen, Kontor Rosenborgg. 7 S 1 | Cent. 5063. Automobil- og Motorcykle-Klub, Kbhvns, stif­ tet 31. Jan. 1921. Formand: Gross. E F S iild orff. B ade an stalte r i Kbhvn. B r u se -B a d stu e , Østerbrog. 57(0], aabnet 1892. For Mænd:Mand., Onsd., Torsd. 8-1 og 3-8, Lord. 8-1 og 3-10; for Kvinder : Tirsd., Fred. 8-1 og 3-8, samt Send. 8-12. Billetsalget standser x/2 Time for Badnin­ gens Ophor. Haandklædeleje 10 0 . Naar Besøget er stort om Aftenen, standses Bil­ letsalget før den angivne Tid. F r ed e r ik sb e r g Kommunes F o lk e- bad stu e, Falkonerallé40, aaben iSommer­ halvaaret7l/a-8, Lord.7‘/2-9, Son- ogHelligd. 7-11; i Vinterhalvaaret 8-8, Lord. 8-9, Son- og Helligd. 7-11, Brusebade 15 0., Karbade 600. Haandklædeleje 150. Billetsalget slut­ ter saa betids, at Badningen er tilendebragt til Lukketid. Kommunens V a rm tv a n d sb a d ea n - s t di116r* 1) Saxog. 104 A, aabnet 1903. 2)Sofieg.l5-17, aabnet 1909. 3) Helsingorsg. 17-19, aabnet 1910. 4) Sjællandsg., aabnet 1917. Badean­ stalterne er aabne for Billetsalg paa Hver­ dage fra Kl. 7 Morgen til Kl. 6'/2 Aften, om Lørdagen til Kl 8'/2, Son- og Helligd. fra K1.7-10i/2Form. 1.og 2. Paaskedag, Pinse- og Julehclligdage samt Nytaarsdag er Anstal­

Automobilforsikrings - Forbund, Dansk, En Sammenslutning af danske og i Danmark arbejdende udenlandske Automobilforsik- iingsselskaber,Tordenskjoldsg.lO Kl IJCent.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker