Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

11 —144

Real-Register for Kjøbeimavn Se: Hofmarskallatet,Kabinetssekretariatet, Hs. Maj. Kongens Intendantur og Stald­ etatens Kontor. Hs. K g l. H ø jh e d Kr onp rin se ns Hof­ stat: Adjutant: Kapt. af Flaaden II Grove B ild s ø e , R. - Hds. Maj. Enke dronn in g e n s Hofstat: Overhofmesterinde: Lensgrevinde JA hl e- fe ld t-L a u r v ig . Hofdamer: Frk. A M W e d e l-H e in e n ; Frk. F M L C a s tc n sc h io ld . Hofchef: Kontreadm. Kmh. FCCB ar­ den f le t h, SK. DM. FM. Tjenestegørende Kammerherre: Kmh. Etatsr. CM G R ICr ag, K. DM. Livlæge: Prof.Dr.med.C MWle M ai r e,R. DM. - Hs. K g l. H ø jh ed P rin s V a ld em a rs Hofstat: Til Raadighed for Hs. Kgl. Højhed Prins V aldem ar: Kommandør i Fl. G C Am- drup , IC. DM. FM. Sekretær: Kmjkr. O Kr i eger, R.DM. Holberg-Samfundet a f 3. Decbr. 1922. F'ormaal: At udbrede og befæste Kend­ skabet og Kærligheden til Holbergs Vær­ ker. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Vilh. An­ dersen , R. DM., Formand; Prof. Dr. phil. Verner D ah leru p , R.; Direktør Axel G arde; Skuespiller Holger G abri e l­ sen; Lektor Sv. Gu ndel, Aarhus; Skue­ spiller Henrik M a1b e r g ; Rektor Dr. phil. Karl M o r te n se n , R., Haderslev; Forfat­ ter Robert N e ii end am. R.; Dr. phil. Ejler N y strøm; Overbibliotekar Carl S P e t e r ­ sen, R.; Forlagsboghdl. Fr. Ravn. Adr. Krvstalg. 16 H $) Cent. 5717. Holmens Kirke, ved Holm.Kan. H,skyldes Chr. IV, som lod en Ankersmedje omdanne til Kirke,indviet 5. Septbr. 1619; udvidedes be­ tydeligt i 1639-41. Gravkapellet er opf.1704- 05. Kirken blev i 1871-73 vedProf.LPFenger underkastet en gennemgribende Restaure­ ring. V ed en i 1919 i Anledning af Kirkens 300 Aars Jubilæum foretagen Restaurering harKirkens Indre faaet sin oprindelige hvide Farve tilbage.Den hari detvæsentlige samme Udseende som i Christian IV ’sTid. Kapellet blevi 1910underkastet en større Restaure- ring. Overtilsyn: Marineministeriet. Kirkeværge: Departementschef i Marine- min. C V O lsen , K. DM. Kontor Slots- holmsg. 10 E (1-3) $ Mil. 201. Kasserer: fg-. Kontorchef i Marinemin. C F F H olm ,R . Sognepræst: Provst kgl. Konfessionarius Dr. theol. H M F enger, K. DM. 1ste resid. Kapellan: H G H o rnb e c k, R. 2den resid. Kapellan: H G islason . Kaldskapellan: O TI L y n g e . Kordegn: Kancellir. C PH a n sen , R. Gravere: N A D N ie ls e n , DM .; S An­ d ersen . Organist: Cand. phil. T L L a u b . Kantor: Mag. art. M A W ø ld ik e. Kordegnens Kontor: Cort Adelers G. 5 E (10-4) | By 765. Sognet indbefatter, foruden alle til Søvær­ net hørende Personerm edB opæ liK bhvn., desuden den Del af Byen, som indesluttes af Østerg., Højbropi., Ved Stranden, Havneg., Nyhavn og Kong. Nytorvs sydlige Del. - 1 Gade-Registret foran i Afd.III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Holsteinsminde pr. Fuglebjerg J) 4, opr. 4. Maj 1833 af Lensgreve F A Holstein i Forb. m. Skolemanden Anders Stephansen paa Ejendommen Hjortholm; oprindelig Bør­ nehjem, jnu Skolehjem for indtil 100 Drenge i Alderen fra 7-12 Aar. Under samme Bestyrelse hører Pigehjemmet „Skovgaarden“ pr. Hyllinge St. J) Fugle­ bjerg 67, opr. 30. Nov. 1890, Skolehjem for 30 Piger i Alder fra 7-12 Aar. Forstander for Holsteinsminde: Cand. theol. Ludvig B eck . Forstanderinde for

Hjæl-Holt

Formand: Prof. Dr.phil. Em ilK o efo ed , R.DM.; Kasserer: Cand.pharm. SvendAage Schou . Hjælpeforeningen for polytekniske Eksami­ nander, Adr. Polyteknisk Læreanstalt, stif­ tet 1879, har til Formaal at understøtte trængende og værdige polytekniske stude­ rende i Studietiden. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Jul. P etersen , R., Formand; Fuldm.Cand. polyt. R J esp er­ sen, Kasserer; Assistent H Chr. H e s le t, Sekretær; Direktør Prof. H O G E llin g e r , ML. K. DM.;Ingeniør Cand. polyt. J S 0 e- borg; Ingeniør Cand. polyt. NM S te en - b erg ; Stud. polyt. M B an g . Hjælpekassen Tjeneren a f 1. Dec. 1916, Daimebrogsg. 322 [B] J) V 2917y. Kasserer: Overkelner Kai S v e n d s e n . Hjælpekasser. F r e d e r ik sb e r gK om m u n e s. Formand: Overretssagf. O D a.1bc r g. Næstformand: Kontorchef W Kann. Medlemmer af Hjælpekassens Bestyrelse; Konservative: Generalinde Ellen B a ch e Gross. Erik B oh se; Fabrikant H a ra ld C o hn ; Overretssagf. O D al ber g ; Klæ- dehdl. I W H v id b e r g ; Kontorchef W K ann ; Fru Margrethe Skjerbæk; Oand. jur. CStrøm . - Socialdemokrater: Malerm. Th. B ad e; Sekretær .lohs.H an sen ; For­ mer Arnold N ie ls e n ; Enkefru Camilla N i e 1s e n,MFK .;Støbcriarbej derCCO Isen, MFK.; Syerske Frøken DagmarSchlippe. Radikale: Seminarielærerinde Fru Dagmar N ie ls e n . Kontor: Howitzv.26 IH J) Gh. 2348 (Eksp. 1-3, Lørdag undtagen). Gj en t o f t e Kom m un e s. Formand: Inspektør Carl S ø r e n se n ; Næstformand: fh. Apoteker J M ø ll er. Medlemmer af Hjælpekassens Bestyrelse. Konservative: Inspektør Carl S ø ren sen ; fh.Bomforpagter Sognefoged SA ndersen ; fh. Apoteker J M ø lle r ; Murerm. H C B iic h le r ; Cigarhdl. R H Holm; Kommunelærer M A A lk jæ r; Blikken- slagerm. C C J e n se n ; Jordemoder Frø­ ken Fanny F iehn . - Socialdemokrater: Bryggeriarbejder Ole Bech O lsen ; Fru V B r ø sc h : Snedker Lauritz R a sm u ssen ; Fru M 0 1esen ; Karetmager J P J en sen ; Fru A g n e s B r a u n sc h w e ig . - Radikale: Kommunelærer J J N or1e v. Kontor: Raadhuset Raadhusv. Charlottl. D Ordr. 1776 (aab. Fredag 5-7 Em.) Kj ø b e n h a v n sK om m u n e s. Formand: Bryggeribestyrer E S v e n d ­ sen , MB., Næstformand: Former Ludvig C h r isten sen , MB. Kontorchef: Overretssagf. J L Coh en. Medlemmer af Hjælpekassens Bestyrelse. Socialdemokrater: Former Ludvig C hri­ sten sen , MB.; Herreskrædderinde Fru Anna D J 'én sen , MB.; Bryggeri bestyrer E S v en d sen , MB.; Maskinarb. Niels J a- c o b se n ; Herreskrædderinde Fru Anna J o h a n se n , MB.; Fuldm. Henry L C H an sen ; Maler Alf. F A L ars e n ; Kvar­ termester Niels P N ie ls e n ; Fru Marie R asm u ssen ; Forretningsf.Chr. PA J e n ­ sen; Formand Carl B ran d t; Bogbinder E T V B e r g ; Fru Kirstine Schrøder; Kommunelærer R R a fa e l s en. - Konservative: Stationsforst. J L oo ft, R ; Kontorchef H Kuhn, R.; Ekspeditions- sekr. Aage J a n n i c h e ; Direktør K S V J o h a n se n ; Inspektør M B rand t; Maski­ nist K M e ilin g , DM. - Radikale: Gross. Axel AV Lund. Kontor: Bemstorffsg. 17 E J) Cept. 10771 (10-3).

lede Tuberkulose-Rekonvalescenter effek­ tivt til Hjælp. Under Korpset sorterer K b h v n s L u ft k u r s t e d . Administrator: Axel Kj eld sen . B estyrelse: Møntguardein C FH e ise ,R .; Sparekassedirektør J N G yring; Over­ retssagf. Wm. A n g e lo ; Presse-Attaché v. Legationen i Berlin Cand. jur. Lauritz L a rsen , R. Hjælp til ubemidlede Enker, Landsforeningen, stiftet 1903, Kontor Dronn. Tværg. 2 IH (Onsd. 2-3, lukket i Juni,Juli og Aug.). Ske­ maer kan afhentes paa Kont., og skal ind­ sendes inden 1. Nov. Foren.uddelte i 1920 c. 22,000 Kr. Formand: Lensgrevinde Mo 11ke-Bregentved; Kasserer: Direktør Chr. H øyrup, Øregaards Allé 25 Hell. Hjørringgenser-Samfundet, stiftet lO.Febr. 1919. Formand: Fuldmægtig Cand. polit. Carl J e n s e n , Østerbrog. 491 SS J) Cent. 2860 & 0 2784y. Hockeyklub, Kbhvns (K. H., under D.H.U.) Bjelkes Allé 41 (L)|)Tg.ll49x, Adjunkt Poul J ø r g e n se n , Formand; Prokurist Sv. A xe 1h o lm, Vandkunsten 12 (B], Kasserer. Hockey-Union, Dansk, (af D. I. F.), Fredh. Kan. 12 0 J) By 3573. Formand: Museums- insp. Cand. mag. H Kj ær, R., Kbhvn. . Hoffunktionærernes Laane-, Husleje- og Byg­ geforening af 11. Jan. 1886 samt Begravel­ seskasse. A dresse: Amalienborg. Formand: Inventarieforv. Th. E n g q v ist. Kasserer: Tilsynsh .N ie ls e n . Hofmarskallatet. Kontoret er i Chr. VIII.s Palæ paa A m a lie n b o r g E ffi Cent. 3628 (10-4). Hofmarskal: Kmh.Ritmester WC R o th e, SK. DM. 2. Hofmarskal og Ceremonimester: Kmh. Kapt. C J E J u e l, K. DM. Ekspeditionskont.: Fuldmægtig: V W Rubow , R.; Assistent: G Schiønmann L a u c s e n . Hoffurérkontor, Amalienborg Cent.2431 Hoffurerer: Kammerassessor Å C B eck, DM.R.; H H J ø r g e n s e n , DM.; Kon- torassist:F P C S truw e, DM. Hofstaterne. - Hs. Maj e stæ t K o n g e n s Hofstat: Overkammerherre: Hs. Ekse. O S C O’N e ill Oxhol m, SK. DM. Hofmarskal :Kmh. Ritmester WC R oth e, SK. DM. 2. Hofmarskal og Ceremonimester: Kmh. Kapt. C J E J u e l,K . DM. Staldmester: Kmh. Ritmester I B Greve K ra g -J u el-V in d -F rij s, K. DM. Kabinetssekretærer: Kmh.AMNK ri eger, SK. DM.; for Islands Anliggender, Kmjkz. J TI S v ein b j ørn sson , R. Chef for Intendanturen :Kabinetssekr. C P M H an sen , K. DM. Livlæge: Prof. V V B e n z o n ,K . DM- Konfessionarius: Provst Dr. theol. H M F en g er, K. DM. Hoftandlæge: Prof. L P J V orslund - K i ær, R. Chef for Adjutantstab af Hæren: Kmh. Oberst Torben Grut, K. DM. Adjutanter: Ritmester C TR osen stand , R. DM.; Kapt. G F K H a r h o ff, R.; Kapt. O V F Laub, R. Chef for Adjutantstab af Søværnet og Hs. Maj. Kongens Jagtkaptajn: Kommandør Fr.C old, K. DM. Adjutanter: Orlogskapt. G H an sen , R. FM.; Orlogskapt. C F v . d. Hude, R. Kongl. Jægermester ved Statsskovene: Kmh. ITfjgm., Skovrider K H L Baron W e d e l 1 -W e d e lls b o r g , R. DM. - Hds. Maj. D r o n n in g e n s Hofstat: Overhofmesterinde: Frk. L E C G r e v e n - kop-C astens k io ld . Hofdame: JSMBaronesseReedtz-T hott. Hoffrøken: Frk. C C S e h e ste d . Hofmarskal:Kmh. RitmesterW CR oth e, SK. DM. Livlæge:Prof. V V B e n z o n , K. DM. Kabinetssekretær: Chef for Hs. Maj. Kon­ gens Intendantur C P M H a n se n , K. DM.

Hjælpekomiteen for de ved Krigen ulykkeligt stillede Jøder (i Likvidation), Adr. Helle- rupv. 221Hell. J) Hell. 145y. Gross. Alfred H eym an n . Hjælpekorpset, Kalvebod Bastion El J) Am. 6437 (12-1). Korpsets Formaal erved prakti­ ske og i pekuniærHenseende overkommelige Foranstaltninger at komme Byens ubemid-

Skovgaarden: Frk. Helene A skov. Holtegaard er bygget af Laur. Thurah.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker