Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

III — 256

U ® u 1 «

u <§ M •, © 3=2 6 3

b 3 i 'O t * ai © bl o © < C m to

b £ g 'S

1 i ^ ©

cl ^

G a d e

g. S " oa m

G a d e

o 3

© * ■ !

73 9 £ i c a

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre).

73 5> .t 0 .

O -£ P h " •n

S r f o fe X

M _2 r0 *®bfl

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre).

>

a E g ° * \ X

w 0

i

Hagbardvej

. . . .

11 B

s Sundbyøstei

L Udb.Klædeb O Sf

12 C 8

S t. Stefans

S 4

F ilip s

9 S 4

tt ;i , ( Kom m unesk. og 2-28 , i® '{ 23— 35 og 30— 40 r ødg.| 9 3_ 157

6

Hagomannsgade. . . . Hagens A llé Hellerup Halfdansgade......................... Halgreensgade . . . . H a lland sg ade......................... H a llin s g a d e ......................... H a lls A llé ...............................

-

B Vestervold O H

Frdbg.

F 18 1 M ariendals F3V

Fru e

3

7 A

1

13 13

.

B rh .

U tte rsle v O Sf. 1 Grøndals 12 V 8

G jentofte

G jentofte A

B Amagerbro Æ l, i H . Tavsens 2 S 4 5 B H im m e rla nd svej......................... B rh .

Grøndals 12 V 8

Brønshøj

o g :

S Sundbyøste O SI S Sundbyvest O SI

K S t. Annæ V 0 4 Fre d e riks

7 3 4 A

Nathanaels 9b 4 Nathanaels 2 S 4

IT . ,

,

'

j 1 - 1 1

6 6

Hindegaae . . . } 2 __ 8

-

- -

— o r

*

10 A

12 £ 12 V

øste rvold VkJ

N Udb.Klædebc 0 55 Bro rso ns

Esaias

6 3 2 B Ilio rt Lorenzens Gade . .

6 8

0

13

V Frdbg.

Vanløso OGh Vanløse

F 15 Frederiksbg.

H irtsh a lsvo j Vanløse . . .

F 1

/ 1— 7 og 2— 6

B Vestervold 0 H - Udb. Vester V 8

Ordrup A l

G jentofte

M aria

1 5 7 A Hjalm arsvej C ha rlo ttl. . . H j altes A lf e ............................... Hjortensfrydsgade . . . . H je rtin g ve j Vanløso . . . Hjortokjæ r Sp rin g fo rb i og Klpbg. (20 Øre) . . . . Hjørnnggade . j lig0 N r. Hohrogade ..................................... Holbergs A llé Vanløse . . 7 A H jo rth o lm s A llé ......................... 13 . , ju lig o N r. 6 7 A Holbergsgade............................... _ _ _ 3 i 12B 3 2 B 1 - - - - - - - -

— —

\ 9 - 1 7

S Sundbyvest. K S t. Annæ V.

9 S 4

S 1 Sundby O D S t. Pauls

6

-

H a lm to rv e t <

3 2 B

0 II

8— 22

8

— V I

J

24—32 - 34— 44 -

' ---

13

Vanløse OGh Vanløso 12 V 8

-

\

E lia s

Ham bros A llé H e llerup . . H a m b ro s g a d e ......................... Ham iets A llé H usum . . . H a m iets A llé ............................... Ham iets Passage . . . . Hamm erensgade......................... Hamm erichsgade . . . . Hamm ershusgade . . . . H a n n o v e rg a d e ......................... Hans Backers A llé . . . . H a ns Bogbinders A llé . . H a ns Egedos Hade. . . . A N Hansens A llé Hellerup H a ns Jensens Vej Hellerup Ha ns Tavse ns Gade . . . . Hanstholravoj Vanløse . . H a ra id s-4 1— 27 og 2— 8 gade (43 —11 log 78— 112 S tr. Ilarboørevej Vanløse . . . Hardenbergvoj Valby . . . H a re g a d e ...................................... H a re sp rin g o t................................ H a rre stru p A llé Valby . . Ha rrestrup vang Valby . . Ha rre strup ve j Valby . . . H a rsd o riFsv e j............................... J P E H artm anns A llé Valby Hartm anns-1 1— 41 og 2 — 6 H e ll L Havobo Valby............................... Haveselskabetsvej . . . . Havnogade.................................... Havnevej H e lle rup . . . . Havnevej Klpbg. (20 Øre) . H a v re v e j..................................... B rh . V K Havsgaardsvej Hellerup . . Havsluudevej Hellerup . . Hedebygade ............................... Hedegaardsvej j ulige N r. Hedem annsgade......................... Heibergs A llé Vanløse . . Heibergsgade.........................■ Heilsgad e....................................... Heilsm indevej C barlottl. . 0 K K astrup ( lige N r. H e in e s g a d e ................................ Heisesgade..................................... H 6 j r 6 Vej| 3 3 -4 3 og lig e N r! Heklas A l l é ............................... H o le n e v e j..................................... Iielgesensgaae . . i __ ^4 H ø lg e s v e i...................................... neigolandserade . . i o H e lik o n s v e j............................... H e lla s v o j..................................... Hellebæicgade............................... H e lle lid e n v e j.........................• H e lle r u p ..................................... Helleruplunds A llé Hellerup Hollerupvej Hellerup . . . Hollestedvei Husum . . . H e lsin g e rsg a d e ......................... Henckels A l l é ......................... H e nning BojsensV.G jeutofte H enning M atzensVejVanløse Henningsens A llé Hellerup H e nrie ttevej C ha rlo ttl. . . H e n rie tte v e j.............................. H e n rik H e rtz Vej C ha rlo ttl. H e n rik Ibsens V e j. . . . H e n rik Rung s Gade . . . H e n rik Steffen s Vej . . . H e rfø lg e v e j............................... B rh . H e rlufsho lm ve j Vanløse . . H e rlu f Tro lle s Gade . . • K H e rlu f Tro lle s V e j. . ■ - V Herslevvej Husum . . . . Heslebej A llé Hellerup . . H e sse lø g a d e ............................... H e sse nsg a d e ............................... S tr. L _ „ . ^ ( 1— 27 0 P TT , , . . ( 1— 21 F V V He nriksve j | 1 - 7 \ fs te n L - gade (19— 47 og 18— 44 vej ( Resten . . . C hll Hasselvej Vanløse . . . . H a strups A llé Vanløse . . H a ttonsens A llé ......................... H a u c b sv e j...................................... H a u se rg a d e ............................... H a u se rp la d s............................... P (1 — 83 og 4 — 66 B rh . Havdrupvej < 91— 95 - 1 141 Vnl.

G jentofte

Lyngby

Lyng b y A 2

Hellerup A l

13

L

B Vestervold

U tte rsle v Br.)

Brønshøj

15 V

Frue

8 7

0 11

Husum OGI

Brø nshø j

Udb.Klædebo 0 4 Hans Egodes

1

12 V 8

0

10

-

- -

-

-

Lu th e r L u th e r

S Sundbyvest.

S 1 Sundby 9 S 4

7

Udb.Klædebo 0 1 1

N Udb.Klædebo N 7 S t. Johannes

1

0

10

11 6

13

K Ø stervold Vk .8 B Vestervold O H S tr Udb.Klædebo N l l

Citadels

Vanleso OGh Vanløse 12 V 8

8

3 B

K

Fru e

Ø stor

0 G Holm ens

3

8 2

ø Udb.Klædobo o .r

7

Davids

A ldorsro 15 0

1

,

j 1 - 5

10

8 1

HolbflBKgade . . . j 2 __ 6

-

-

— 0 7

- -

S Sundbyøster OSb Nathanaels 9 N 4

6 6

13

Brø nshø j

Holcks P la d s ............................... B rh Brø nshø j

15 V 8

S Sundby vesi. S 1 Sundby

B r. f

9 S 4

G jentofte

Hellorup A 1

Sundby 9 S 4

S Sundbyvest. S 1

Holck W in te rfe ld ts A llé H e ll.

6

F

Frdbg.

F 4 M ariendals F3 V

N Udb.Klædebo 0 5 5 Bro rso ns

10 A Holger Danskes j ulige N r.

1 2 0 6

-

-

— F 7

G jentofte G jentofto

Hellerup A l G jontofte A l

Voj

( lige N r.

Frdbg.

F

F 4 M ariendals F 3 V

Holger Drachm anns V e j. .

G jentofte

O rdrup A 1

N Udb.Klædebo 0 55 H e ll. Kors

10 A Holgersvej C ha rlo ttl. . . . Hollands A l l é .........................

12 0 6

Vanløso OGh V anløse 12 V 8

S Sundbyøstor S 4

F ilip s

9 S 4

3

6 6

Kingos

C Amagerbro Æ 18 Nathanaels 2 S 4

L Udb.Klædebo N 9

15 V 8 11 A Hollæ nderdybet . i J

-

-

_

-

- “

K ristia n s

A ld ersro 15 0

| 2 — 06

1

F l

Vanløso OGh Vanløse 12 V 8 V igerslev o v Tim otheus 14 V 9 14 13

Frdbg.

Hollæ ndervej................................

V

F 10 Frederiksbg.

S Sundbyøstor 0 Sb Nathanaels 9 N 4

Holm blads ( Boulevard (

ulige N r. ligo N r.

6

-

~

-

- -

Alloholgons

3 2 B

K S t. Annæ V. O D S t. Pa uls

8

Brø nshø j

15 V

13 Holm hiads- j 3— 77og 2 - 6 0 s Sundbyøster O Sb Natbanaols 9 N 4 6

Br.3 Brø nshø j

8

-

- Allehelgons

-

Vigerslov 0 V Tim o theus 14 V 9 14 0 V Tim o theus 14 V 9 14 V igerslev O V Tim o theus 14 V 9 14 V igerslev

gade

(79-135 og 62 128 -

9 N 4

C Amagerbro Æ 12

Holm blads vænget . . . . Ilolm egaardsv. C ha rlo ttl. . Holm onsgade............................... Holm ens K a n a l......................... Holraovej Søborg . . . . H o iste b ro g a d o ......................... Holsteinb orgvøj Vanløse .

Fre lse rs

6

G je ntofte

O rdrup A l

3 B 3 B

Ø ster Ø ster

K K

V Frdb g.

O G Holm ens O G Holm ens

F 2 S t. M arkus F 1

8 2 8 2

Valby

0 V Tim o theus 14 V 9 14

G jentofte

Maglegaards A l

Gladsaxe

Seborg A 2

7

-

ø Udb.Klædebo O J H a ns Egedes

1

10

13

Vanløse OGh Vanløse 12 V 8

A ldersro 15 0

H a sle g a d e ..................................... S tr. Udb.Klædebo N l l

8 1

7 2 B

Vanløse OGh Vanløso 12 V 8 Vanløse OGh Vanløso 12 V 8 13 13

Udb.Klædebo 0 9 S t. Jakobs

( 1— 31

6

0

- - -

— 0 3

- “ - -

L u the r Frih a v n s

, .

,

) 3 3 - 5 9 -

tioistem sgade . . i 2 __40 -

Frd b g .

F 14 Solbjorg F 2

0 1

-

(4 2 — 62

— 0 3

V Frdbg.

F l

F 12 Frederiksbg. T rin ita tis

A 2

Søllerød

K Rosenborg O D

3 A

H o lte (20 øre)

Søllerød

7 7

2 2

8

11 B

3 A H o lto g a d e ..................................... Hornbækgade"...............................

L Udb.Klædebo O Sf. S t. Stefa ns

K Rosenborg O D T rin ita tis Husum OGh Brø nshø j

12 0 1 2 0

8 11 B

Annas Sio ns

L Udb.Klædebo O Sf. S tr. Udb.Klædebo O J

12 V 8 13

- -

- - - -

15 0 7 15 V 8

Vanløse

Vanløse

Hornem ansgade......................... H o rso b a kke n............................... H o rso nsg a d e ............................... H o rse rø d v e j............................... S tr. L 0

1

_

13

Brønshøj

B r.3 Brø nshø j

7

Vigerslev O V Tim o theus 14 V 9 14

Lu th o r

Udb.Klædebo 0 4 Em drup B r .l

1

10

13

Frdbg. ø sto r

Brø n sh ø j

15 0 8

F l

F 12 Frederiksbg. O G Holm ens

F l

Frdbg. Frdbg. Frdbg.

3 B H o rte n sia v e j...............................

V

F 10 Frederiksbg.

8 2

G je ntofto

Hellerup A 1 Taarbæk A 2

Hosp ita lsvej . . . . . . H o s tru p s v e j...............................

F

F 13 Solbjorg F 2

Lyn g b y-Tb k.

S t. Luka s F 3 0

V

F l

Brønshøj

L

U tte rsle v B r .l Kapernaum s 15 V 8 13

B r.3 Brø nshø j

15 V 8 13

. . . .

U - 7

Houm anns A lle ♦ i 2 __4 Hovedvagtsgade......................... Hovedvangen ............................... B rh . Hovgaardsgade......................... 0 -

Em drup B r 1 Brønshøj

— B r.5

- -

15 0

13

8

G jentofto

7

2

3 B

G jentofte A l

K Kjebm ager O G Helligaands

Brø n sh ø j

15 V 8

K ris t F ilip s

13

B r.3 Brø nshø j

V Udb. Vester

14 0 5 14

V 6

7 2 B

Sundbyøstor S 4

Udb.Klædobo 0 1 1

Lu th e r

9 S 4

6

6

Frd b g .

Kastrup A 2

Taarnby

H o w itz v e j...............................

F

F 13 Solbjerg F 2

G jentofte

Udb.Klædebo N 5 Nazareth Vanløse OGh Vanløse

G jentofte A l

4 7 2 A Hovm arksvej C ha rlo ttl. . .

U tto rslo v O Sf.

13

Hulg a a rd sve j................................ Brh .

12 V 8

G rendals

12 V 8

13

G jentofte G jentofte

3 B Hulkæ rsvej Seborg. . . . Hultm a nnsvej Hellerup . .

Ø ster

G jentofto A l Maglegaards A l

O G Holm ens

8 2

B Udb. Vester O S Enghave 13 5 14

Ordrup A 1

Humlebæk- 11— 35 og 2— 30 L Udb.Klædebo O Sf.

G jontofte

11 B

8

Annas

1 2 0

_ S t. Stefa ns

- -

-

11 A

gado

(

46 -

Heim dals-( 1— 17 og 2— 16 L Udb.Klædebo N18 S t. Stefans 15 V 8

-

-

Kingos

-

Hum lehavevej Valby . . . 11 B Hum m ergade...............................

V igerslov 0 V Tim o theus 14 V 9 14

L Udb.Klædebo O Sf. S t. Stefans

3 B

Ø ster

K

0 G Holm ens

12 0 8 15 0 7

8 2

Sions

13

Udb.Klædobo 0 .1

XT„„ „ m (N .f.Fre do rikssundsv- Husum (gyd p. _ Husumgade..................................... Husum vej Vanlose . . . . H v a lsø v e j..................................... H v e d e v e j..................................... H v e e n sv e j..................................... Ilv id k ild e v e j............................... Hvidovre V a lb y ......................... Hvid tjørno ve j Vanløse ■. .

Husum B r.3 Brønshøj

15 V 8

lu s.

1

— 12 V *

-

-

13

— OGh

U tte rsle v B t .5 Kapernaum s 12 0 8

— O Sf.

-

-

11 B

Annas

L Udb.Klædebo O Sf.

1 2 0 8 12 V 8

Sundby

13

Husum OGh Brønshøj Husum OGh Brø nshø j

9 S 4

6

S Sundbyvest. S 1

12 V 8 13 15 V 8 13

!rh . Irh .

V Frdbg.

F 2 S t. M arkus F l

2 A

4 7

Brønshøj

Br.3 Brø nshø j

Udb.Klædebo O B Fredens — N 5 Nazareth

-

-

9 S 4

S Sundbyøster O Sb F ilip s

6

G røndals

12 V 8 13

U tte rsle v O Sf.

Frdbg.

5rh.

F 3 S t. Lukas F 2

7 A

Hvid ovre A 4

5 -

Hvidovre

1

B Vestervold O H M aria

-

Vanløso OGn Vanløso 12 V 8 13

Udb. Vester

F ilip s F ilip s Annas F ilip s

9 S 4 9 S 4 1 2 0 8

G jentofte

Skovshovod A l Tim o the us 14 V O rdrup A l Ordrup A l Skovshoved -

Hvidørevej C ha rlo ttl.

. .

6 6

S Sundbyøster S 4 S Sundbyøstor S 4 L Jdb.Klædebo O Sf. S Sundbyøster S 4

9

Valby

0 V

Hyldeallé Valby

. . . .

14

11 B Hyldegaards Tvæ rv. C h a rlttl.

G jentofte G jentofte Brø nshø j Stra nd Snarens —

Hylde-

j 1— 37 og 2— 38

Jhll

9 S 4 6

gaardsv.J 41— 53 og 42— 62 “ Hyrdovangen .............................. Hyskenstræ de . . j \ __ 18 H ytte hus v e j ............................... K

H e llerup A 1 Hellerup A l

G jentofte G jentofte G jentofte

8

B r.3

Bronshø j

13

15 V

Hellerup Brø nshø j

7

3 B

A l 12 V

O G O H

Holligaands

1

8 13

3

Husum OGh

S Sundby Ovdr. S I

Sions

Sundby

2 S 4 6

1

L5 0 7

Helsingborggade......................... S tr. Jdb.Klædebo 0.1

S Sundbyvest.

Sundby 9 S 4 6

7 3 4 A Heders A ll é ...............................

S I

O A S t. Pa uls

K S t. Annæ V.

Hoeghs A llé G jontofte . . Hø gholtvej Vanløse . . ' .

4

F ilip s

G jentofte G je ntofte A 1 8 Vanløse JGh Vanløse 12 V

6

9 S

S Sundbyøster S 4

13

G jentofte A l

G jentofte

K

( 1— 21

8

Ø ster Stra nd

1 3 1 !

O G Holm ens

Frdb g.

P 18 Solbjerg F 2 Hellerup A l

Højbroplads . . . 7

2 -

- -

7 “ 8 -

Helligaands

G jentofte G jentofte

-

l 4— 12 -

Ordrup A 1

L2V 8 13

Højdevangs A llé Vanløse Højdevangs A llé .........................

Husum JGh Brø nshø j

Frdbg.

F 17 Godthaabs 73 V

Sundby 9 S 4

Ordrup A l

S Sundbyvest. S 1

G jentofte

6 6

9 S 4

F ilip s

-

j 1 - 1 3 hg 2 - 2 4 S Sundbyøster S 4

Frdbg.

F 15 Frederiksbg. F 1

19

-

— JSb

•—

-

-

N Udb.Klædebo 0 55 B ro rso n s

-

6 10 A Højdevej . (

.2 0

Hø je A bild Valby . . . . Hø jlandsva ngen......................... H ø jlund s A llé Vanløse . . Højm arksvej Valby. . . . Højm osevej Em drup . . .

V igorslev Brø nshø j

Frdbg.

Tim o theus L4V 9 14

F 10 Solbjorg F l

) V

8 13 8 13 9 14 8 13

Irh .

15 V 12 V

U tte rsle v B r.5 Brø nshø j

.5 V 8 13 .2 V 8 13 - - -

3r.3 Brø nshø j

Em drup J r.l

Husum JGh Brø n sh ø j

Husum OGh Brønshøj

V igorslev O V Tim o theus 14 V

13

Vanløse JGh V anløse .2 V 8

Em drup B r.l

L5V

Brø nshø j

8 2

Ø ster Frdbg.

V igerslev O V Tim o theus .4 V 9 14

3 B Hojsagervej Valby . . . . Rejsgaards A llé H e lle rup

OG Holm ens

G jentofte

F 11 S t. Markus F l

G jentofte A l

8 13

.2 V 8 13

Husum OGh Brønshøj

7n i. Irh .

Vanløse JGh Vanløse 2 V

- - _ -

-

G jentofte

Hellerup A l

-

Udb.Klædebo

0 J

Sio ns

Husum

5 0 7

J

165— 1710.76— 120

Brønshøj

1

V ige rslev 0 V Tim otheus 4 V 9 14

S Sundbyøster O Sb Alleholgens 9 N 4

H ø j vangs A llé V a lb y . . . Hørdum sgade...............................

6

7A

Kong.Engh. os

O H

V ester

B

Frue

3

Hestem øllestræ de . . . .

Fredholm s 1 4 0 9 14

1

V

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker