Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

11— 106

Rcal-Rcgisler for Kjøbenhavn | at virke i Kunstens Tjeneste i vort Fædre- I land. Bestyrelse: Direktør Helge J a cob sen , I K., Formand; fh. Departementschef A P W eis, K. DM.; Museumsdirektør Dr. phil. I Francis B e c k e t t . Carlsberg Laboratorium, Carlsbergvej 10, Valby. | Laboratoriets kemiskeAfd. Direktør: Prof. Dr. phil. &med. S P L S ø ren se n, R. DM. | D Vb. 28; Assist.: Cand. polyt. IT J e s s e n - H an sen; Cand. polyt. Fru M S ø r en sen ; | Dr.phil. Carsten O lsen ; Cand. polyt. L in - d e r str øm -L a n g ; Cand. polyt. G H an - | g a a rd. Laboratoriets fysiologiske Afd. Direktør: | Dr.phil. Johannes S chm id t, R.DM.fJCent. 10344. Assistent: Mag. sc.Vilh.Ege. Carlsen Langes Legatstiftelse, oprettet i H. t. Fundats afSO.Dec. 1912. Stiftelsens Formue bestaar af dot hidtilværende Stamhus Gam- mclkjøgegaard med alt dertil horende samt den med Stiftelsen uadskillelig forbundne Kapital paa 500,000 Kr., kaldet „HansCarl- sens og ClaraJuel-Vind-Frijs’Fideikommis- kapitaP. Anvendelse: Iljadp til trængende, især fattige syge, fortrinsvis i GT. Kjoge- : gaards Omegn, Udbredelse af Kristendom­ men, Skovbrugets Fremme, Fremme af Haandværk, Landbrug og Bygningskunst,. Tillige uddeles Midler i litterære, i et fæd­ relandsk eller almenmenneskeligt Øjemed. Adresse: Gammel Kjøgegaards Godskon­ tor pr. Kjoge. Direktion: Kmh. Greve A B r o c k e n h u u s-S c h a c k , K. DM., Gram Slot; Kmh. Hofjgm. B aronW edcll-N ccr- gaard,K . DM..Svenstrup; Kabinetssekre­ tær Ordenssekretær Kmh. A K r ieg er, SK. DM. Carnegies Belønningsfond for Heltemod, stif­ tet 1912 paa Grundlag af en af Mr. Andrew Carnegie skænket Kapital paa 125,000 Dol­ lars. Ved Uddelingen af Fondets Belønnin­ ger kan kun Handlinger, der er foretaget efter 1. Jan. 1912, komme i Betragtning. Ansøgninger indgives til Fondets Sekre­ tariat, Adr. I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t Kjobenhavn B . Fondets Bestyrelse: Udenrigsminister Greve C M o ltk e, K. DM., Formand; Indenrigsmin. C N H auge, MF., og amerikansk Gesandt Mr. John D P rince, Næstformamd; Departe­ mentschef Fr. M a rten sen -L a rsen , R. DM .; Kabinetssekretær Kmh. A Kr i e g er, SK. DM.; fh. Minister J C C h r is te n ­ sen, SK. DM.; Generalkonsul II Koch, R .;Smed I A H an sen . ML.MB.; Prof.Dr. med. J S ch o u , K. DM.; Raadsformand A B K o f od, R. DM.; Gross. Konsul J F E ri ch sen , E. Censor for de kbhvnske Privatteatre og Tea­ trene udenfor Kbhvn., for Varietéer o. 1. i Kbhvn .ogNabokommuner: Magister PAR o- sen b e r g . Centralanstalten for Revision og Driftsor­ ganisation, Gyldenlovesg. P E . Se u. Revision. Centralforening, De danske Urmageres, stif­ tet 24. Avig. 1893. Formand: P S ø r e n ­ se n, Grcnaa. Centralforeningen af Restauratør-, Hotel­ vært- og Beværterforeninger i Danmark, stiftet 1884 (Landsorganisationen). Kontor: Brolæggerstr. 14 B J) Cent. 6016. Formand: Direktør P VVunsch, R. F.M.A1, Lindevangen 3 IH f) (Ih. 2231. Centralforeningen for Danmarks Cycle- og Auto-Industriforeninger, stiftet 13.Maj 1901. Formand: Cyklchdl. O Chr. Olesen, Frede- riksAllé98 Aarhus D 1024. Centralforeningen for fagorganiserede Ar­ bejdere underKrigsministeriet,sti ftot21.Juli, 1906, Adr. Thorshavnsg. 123E JAm. 2168. Formand: Maskinarb. Olaf Chr. O lsen. Centralkomiteen i Kbhvn. Kontor Kristians- borg, Søndre Sidebygning E . Komiteens nuværende Virksomhed bestaar i :

Børn—Cent

6. Distr. Øs ter bro: Nyborgg. 4 [§j. Ons­ dag ( 121/2 - l'/2). 7. D istr.K rsthvn. og Sundby: Amagerg. 25 [0]. Tirsdag (121/*—l 1/2)- 8. Distr. V e ste rb r o : Valdemarsg. 27 E . Fredag (121/a . ii/9). Formand: Højesteretssagf. J V Møl dr up, R .; Leder: Dr. theol. Alfr. Th. J ø r g e n ­ sen, R. DM.; Læge: Kommunelæge V A s- mund. Stationernes Fælleskontor: Badstuestr. 171 B I By 7385 (10 -4 ). Børnesagens Fællesraad, stiftet 7. Jan. 1903, har til Fomaal at fremme Samarbejdet mel­ lem Børnesagsforeningerne og løse Fælles­ opgaver for disse. Afholder hvert Aar Bor- nesagsmøder paa Kurstedet Nyborg Strand. Formand for Fællcsraadet: Tilsynsførende med Opdragelseshjemmene, Forstander A B o n n e v ie , Grønnev., Holte; Sekretær: Cand. jur. Erik L e u n in g , Rosenvængets Allé 18*121. Bør netilsynat. Tilsynet med Børn i Henhold til Lov Nr. 122 af 28. Marts 1923 omfatter ordinært: 1. Mørn under 14 Aar, som for Betaling er anbragt i Familiepleje eller Dagpleje. 2. Børn udenfor Ægteskab, søm ikke er under offentlig Forsorg, indtil deres fyldte 7 Aar samt 3. Born,der ikke er under offentlig Forsorg, men til hvis Forsørgelse der af det offent­ lige udbetales Bidrag i Henhold til Lov Nr. 130 af 27. Maj 1908 om Børn udenfor Ægteskab og disses Forældre, jfr. Løv Nr. 113 af 29. April 1913, og Lov Nr. 131 af 27. Maj 1908 om nogle Bestemmelsen- om Hu­ struers og Ægtebørns Retsstilling, jfr.Lov Nr. 112 af 29. April 1913. F r e d e r ik sb e r g Kommune. Tilsynet er i Frdbg. Kommune henlagt under Kom­ munens juridiske Forvaltning, Kontor : N- Fasanv. 53 IH Jj) Gh. 852v (10-2). Til at føreTilsyn med Børnene i de respek­ tive Hjem er ansat 3 Damer samt en Vikar for. disse, og Kommunen er delt i 3 Distrik­ ter, hvert mod sin faste Tilsynsførende. Der er ansat en Læge ved Børnetilsynet. K jø b e n h a v n s Kommune. Tilsynet i Kbhvns Kommune er henlagt under Mag. 3. Afdelings 1. Sekretariat. Raadhuset E D Cent. 3800 (10-3). Tilsynet med Børn un­ der 4Aar føres af Sygeplejersker, med Mørn over 4 Aar af dertil egnede honorarlønnede Damer.For hvert af Byens 14 Forsørgelses­ distrikterfindes mindst 1 tilsynsførende Sy­ geplejerske og 1 honorarlønnet Dame. T il­ synet bistaaesaf en Læge som hygiejnisk Konsulent. Børsen er opt. af Chr. IV paa opfyldt Grund Funderingsarbejderne begyndte 1619, og Aaret efter kunde der tages fat paa Murer­ arbejdet. 1 1623 blev Spiret opsat, og da var Bygningen i det væsentlige færdig og kunde tages i Brug, men der manglede dog endnu enDel,ogGavlen modKrsthvn.blev først fær­ dig 1640.1 1855 blev Børsen overdraget til Grosserer-Societetet med Forpligtelse til at bevare detYdre uforandret; en stor Ombyg­ ning maatte foretages, og 2. Marts 1858 kunde Børssalens Indvielse finde Sted. B ø r sen er aaben 12*l4-3l l2. Fra Kl. 25 erlægges et Indgangsgebyr af 25 Øre til Grosserer-Sociefetets Understøttelsesfond. B ø r stid e n er fra2-3. Forten mod Slotspladsen lukkes for Ind­ gang Kl. 3V'i. Børsinspektør: S 0 rumhede, R. Børskommissær, Den kgl., fører paa Statens Vegne Tilsyn med Fondsbørsen (se denne Artikel), dels med de paa denne udførte Forretninger iHenhold til de vodBørslovene (Nr. 540 af 4. Okt. 1919 og Nr. 278 af 30. Juni 1922) givne Forskrifter, dels med Op­ fyldelsen af de Pligter, der ligeledes ifølge nævnte Love paahviler Fondsbørsens Med­ lemmer og andre Vekselerere. Borskommissariatets Kontor er paa Børsen, aabent Kl. 12-4 hver Børsdag J) Cent. 1985.

Børskommissær: Jul. S c hove lin , MT;. R. DM.

O . A. 28. Juni, Adr. Kontorchef N P N ie l­ sen, R., Raadhuset, et velgørende Selskab, stiftet til Minde om Dronn. CarolineAmalie. Formaal: Gratis Brude-ogKonfirmations- udstyr til Børn af Arbejder- og Middel­ standen. Protektorer: lieres Majestæter K on g en ogD ron n i ng e n. Kontrolkomité: Kabinetssekr. C P M H an sen , K. DM .; Konsul Gross. Erik S H en iu s, K. DM.; fh. Modehdl. E M M øller. Kontorchef i Kbhvns Magistrat NP N ie l­ s e n ^ . , Formand. Carlsberg, Ølhandlerforeningen, stiftet 15. Sept. 1894. Adr. Jægerg. 14 [N] J) N 1431.x. Formaal: Faglige og filantropiske Inter­ esser. Formand: Ølhdl. H H a n se n . Carlsbergfondet, Kontor og Kvæstur Dan­ tes PI. 35 E D Cent. 5633, grundl. af Kapt. Dr.phil. Brygger J CJacobsen, ved Fundats af 25. Sept. 1876, stadf. 18. Okt. s. A.; Tillæg stadf. 2. Dec. 1916. Bygnin­ gen fuldført 1899 (Arkitekt: Vilh. Peter­ sen). Formaalet er at fortsætte og udvide Virksomheden ved det kemiske og fysiologi- ske„Carl.sbergLaboratorium“, som ligeledes er stiftet af Kapt. Jacobsen, ogat fremme de forskellige Naturvidenskaber samt Mate­ matik, Filosofi, Historie og Sprogvidenskab, endelig Opretholdelsen af Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg. Kapt. Jacob­ sen skænkede Fondet 1 Mili. Kr., forøget 1878 med 200,000 Kr. og 1881 med 1 Miil. Kr., og ved sit Testamente overdrog han selve Bryggeriet Gamle Carlsberg til Fon­ det, som overtog det 1. Okt. 1888. Dette Bryggeri oprettedes d. 10. Nov. 1847 af Kaptajn, Dr. phil. J C Jacobsen (f. 1811, død 1887), der fra 1835 havde ledet det efter Faderen arvede Bryggeri. Hertil er ved Gavebrev og Skøde af 20. Januar 1902 kommetBi’yggerietNyCarlsbergsom Grund­ lag for en ny Afdeling Ny Carlsbergfondet (se d.A.). Ny Carlsberg grundlagdes 1871 af J C Ja­ cobsens Søn, Dr. phil. Carl Jacobsen (f. 1842, d. 1914). Nuværende Firmanavn: Carlsberg Brygge­ rierne, Hovedkontor: V-Fælledv. 100 O D Cent. 7000. Adm.Direktør:Poul C Poulsen,R.;Direk- Fondets Direktion og Laboratoriets Be­ styrelse vælges af Videnskabernes Selskab. Fondets Direktion: fh.Rigsarkivar Dr. phil. Kr. Er slev , K. DM.,Formand JlCent.8494; Prof. Dr. phil. A B D ra chm ann , R. DM.; Prof.Dr. mod. V Henriques;Prof. Dr.phil. Johs. H jelm si.ev; Prof. Dr. phil. C H O sten fo ld , R. Laboratoriets Bestyrelse: Prof. Dr. med.V I le n r iq u e s, Formand; Prof.Dr.phil. Johs H je lm sle v ; Prof. Dr. phil. C ITO sten - fe Id, R.; fh. Direktør Mag. scient. R K o e - foed , R. Laboratoriets kemiske Afd. Direktør:Prof. Dr.phil. & med. SPLSorensen,R .DM . J) Vb.28;Assist.: Cand. polyt.H J e s s e n-H an- sen;Cand.polyt.Fru MSorensen; Dr. phil. CarstonO 1.sen; Cand.polyt.L i n de rs t ro m- L an g ; Cand. polyt. G H au gaa rd . Laboratoriets fysiologiske Afd. Direktør: Dr. phil. Johs. Schm idt, R. DM. J} Cent. 10344; Assistent: Mag. sc. V E g e. Om Fondets Virksomhed gives aarlig Be­ retning i „Oversigt over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger". Andragender til Direktionen indleveres til Formanden inden 1. Oktbr. Udbetalingerne finder Sted Tirsd. 9-12 Fm., Torsd. 5-6 Em. og Lørd. 9-12 Fm. i Fondets Kvæstur |j Cent. 5633. Kvæstor: Nationalbankdirektør H G reen, R. DM. Carlsbergfondet, Ny, stiftet 20. Jan. 1902 af CarlJacobsen og Hustru med det Formaal tør Vagn J a c o b s e n , R. DM. Underdirektør: Fr. Sand er.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker