Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Lægd—Magd

II — 185

Real-Kegisler for Kjøbenhavn

len B ach e ; Rektor Frk. Laura J e n s e n . Overbestyrerinde Frøken Al S t e in t h a l. Overretssagf. Axel B ang, K. DM., Kasse­ rer ;Skoledirektør A F os s i n g,R.,Sekretær. Lærlinge-Plejehjem: J) N-Søgade. 11 E $1 By ' 7626, indviet 4. Okt. 1882, Forstander: E P J e n s e n DM ; 2) Rantzausg. 60 El J) N 1545,taget i Brug 6. Nov.1904. Forstander: N P C a rlsen . Lønningsraadet (Lov af 12. Sept. 1919 § 48, ændret vedLov af 10. Sep. 1920), Kontor: Kristiansborg E D Cent. 6600 og 9914. Formaalet med Raadets Oprettelse er at fremskaffe størst mulig Ensartethed i Sta­ tens Lønnings- og Tjenestemandsforhold ved at skabe et for alle Styrelsesgrene fæl­ les Organ, der har Forbindelse saavel med Rigsdagen som med Administrationen og Tjenestemandsorganisationerne. Raadet er sammensat saalodes: Departementschef Raadsformand K H K o f o ed, FAl.;Næst- formand: Departementschef, fg. Stats- raadssekr. Fr. V P e t e r s e n , R. DM. Aledlemmer, udn. af Finansministeren: Departementschef Johs. 1) a 1h o f f og Forretningsf. Charles P e t e r s e n ; valgte af Rigsdagen: Husejer S S v e n d s e n , MF.; Minister f. off.Arbejder J F r i i s-S k o 11 e, MF.MfDR.;Oberst H Paijc o v,MF.K.DM. og Gaardejer J V e i s t r u p, ML .; Raadets Fuldmægtig: Cand. jur. A H T o r p - P e ­ der s e n. JYLaaling,Den offentlige, af Kul, Salt og Korn. Reglement og Takst af 23. Marts 1910, ud­ færdiget af Ministeriet forIland el ogSøiart. Kbhvn. er med Hensyn til den off.Maaling delt i 2 Distrikter, nemli g : a. S t a d e n K b h v n s G rund u d e n fo r F r ih a v nen. Forstander: C C R ubow ,k st. Fuldmægtig: Ad. A n d ors c n. Kontor: Tordenskjoldsg.21 EDCent.844. b . K b h v n s F r ih a v n . Forstander: Vilh. D ah l er up, kst. Fuldmægtig: C A C h r is te n s e n , kst. Kontor: Det off". Vejerkontor, Frihavnen, D Cent. 8314. Maalingen kontrolleres af Folk, der har afgivet Løfteerklæring, og Forstanderne staar med Hensyn til deres Embedsførelse under Magistratens Tilsyn. Til Maalingen maa kun benyttes juste­ rede AIaalekar, og ethvert Maalekar, der benyttes, skal af Justervæsenet være for­ synet med Aarstallet for vedkommende eller det foregaaende Aar. Forsaavidt Rekvirentens Maalekar be­ nyttes, hvilket kan forlanges, naar de af Forstanderen anerkendes at være i reg­ iementsmæssig Stand, erlægges der tilFor- standeren kun halv Takst af den for Bru­ gen af Maalekarrene fastsatte Betaling. Transporten af Maalekarrene paahviler Rekvirenten; naar den besørges afForstan- deren, erlægges derl'or særskilt Betaling. Høj ere Betaling end den taktsmæssige er ikke tilladt, ligesom Alaalerne heller ikke maa modtage Dusører eller Drikkepenge. NaarAttest ønskes udstedt, maa dette an­ meldes, naar Maalingen rekvireres. Magdalenehjemmet stiftet 1877,indr. tilOpta- gelse afforvildede ogfaldneKvinder, dergen­ nem Opdragelse og praktisk Arbejde søges ført tilbage til Samfundet. Hovedhjemmet, S k ovt o ft e pr.‘Lyngby J) Lyngby 35, kan optage 62 unge Piger og bestaar af:Hoved­ hjemmet Eb enezer,sam t Optagelseshjem- m eneP ella ogZoar.Optagelsesalderen fra 15-25 Aar. Desuden har Magdalenehjemmet et Red­ nings- og Fødehjem Bethesda ved Aarhus, (seReal-Reg. f. Aarhus, Afd. V Side 1154) samt et opsøgende ogmissionerendeArbejde i Kbhvn.: 1. Svanholmsv. 51 El j$ V 1382x., aabnet Okt. 1906, søger at hjælpe ulykke­ ligt stillede Kvinder under 25 Aar ud til Skovtofte eller i Tjeneste i Kbhvn. el. Om­ egn og at berede dem et godt Hjem i deres Fritid. 2. Hiort Lorenzens G. 232 EDj£ N

S u n d h ed strop p ern es D ep o t, Jægers- borgKas.,Gjentofte,Chef: Kapt. O Randa- B o ld t, R. S a n i t e t.s de p o t. e t, Det nye Carnisons- hospital, Tagensv. El J) Mil. 115. Chef: Stabslæge C T II a n s e n, R. DM. Lægekorps, Søværnets, se Søværnet. Lægernes Enkekasse, stiftet 1835, besidder en Formue af ca. 850,000 Kr., hvoraf Pen­ sioner udredes til Interessenternes Enker og uforsørgede Børn. Med Kassen er for­ bundet 25 Legater medFormue c.390,000Kr. Bestyrelse: Prof.CC Jessen,R.,Formand; fh. Kommunelæge T ro c k-J an s e n ; Læge C M u n d t; Vicestadslæge Dr. med. P H e i- b e rg ;Kredslæge J L emc h e, R. Kasserer: Læge V C h risto p h e r sen R., Lægernes Forsikringsforening, stiftet31.Dec. 1891, Adr.: N-Farimagsg. 131 E § Cent. 5023, Formand: Dr.med. Viggo E sm ann. Lægers og Dyrlægers Motorklub, Danske, stiftet 1909, Adr.: Middelfart J) 59. For­ mand : Læge L M a r t i n. Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission. For­ mand: Cand. theol. Eil. M o rth en sen , Svanemøllev. 41 Hell. Sekretær: Driftsbe­ styrer B K 011 g a a rd, Zionsv. 5 13. Lærerforening, Danmarks, stiftet 1874, med det Formaal at varetage den danske Lærer­ stands pædagogiske og økonomiske Inter­ esser, at styrke Fadlesfølelsen i Standen, samt at virke for Folkeskolens Udvikling og forUdbredelse af almindeligFolkeoplysning, Foren, tæller c. 10,500 Medl., fordelte i 153 Kredse. Formand : Viceskoledirektør H A S v a n e , R., Nojsomhedsv. 4 (D J) 0 517. K b h v n s k e A fd .: Formand : Skole­ inspektør Ernst G e h 1. Frd bgs Afd.: Formand: Kommunelærer (^and. phil. Niels L a u s t s e n . H e lle r u p-Gj en to fte A fd.: Formand: Kommunelærer R amb o11, Lyngby. A fd . fo r pens. L æ rere og L æ r e r ­ in d e r : Formand: ps. Overlærer Hans R a sm u ssen , DM. FM. K o n to r for A n v is n in g a f V ik a rer og fo r E m b e d sb y tn in g : Førstelærer C D ig e , Aunslev pr. Hjulby D Skalken- drup 109. Lærerforenings, Danmarks, Understøttelses­ kasse. Formand: Kommunelærer B Chri­ sti ans e n, R.,Vængehus,Kjøge;Kasserer: LærerindeFrk. H B a r s ø e ,' Skaarup. Lærerforening,Gymnasieskolernes, Formand: Rektor Lektor Julius N i e l s en, R., Stock- holmsg. 59 lø!. Lærerhøjskole, Statens, Odenseg. 14 ID, op­ rettet 1856, til Videreuddannelse af Lærere og Lærerinder, bestaar af 2 Hovedafd.: Det etaarige Lærerkursus og de korte Lærer­ kursus. Under det etaarige Kursus er der en særlig Afdeling for Skolekøkkengerning. Forstander: Vilhelm R a s m u s s e n , MF. I 0 93 (tr. Hverd. 9-10 Fm. og Onsd. 5-6 Mm);Tnspektør: Frøken K B 1i c h e r ffi 03636 Lærerindernes Forsørgelsesforening ogHvi- lehjem, opr. 19 Juni 1867,har til Formaal at giveKvinder,hvisHoved£rerning er eller har været Undervisning, Lejlighed til, dels at sikre sig en Livrente i deres ældre Aar, dels at aabne sig Adgang til Sygehjælp og L e­ gater. Bestyrelse: Frøken S A lb er ti; Frøken H v. É llbrecht;F røken Gulstad;Rektor GBor k,R., Form.; ProfessorDr. jur.Frantz D ah l, R. DM.; Direktør F C G rønvald, MFK. R., Kasserer. Lærerindernes Missrionsforbund (L. M. F.) stiftet 1902. Kontor: Blegdamsvej 202 El D N 2928x. Lærerinders Understøttelse, Forening til,har til Formaal at skaffe værdige og trængende Kvinder,hvisHovedgerning i Livet har væ­ ret Undervisning, en Understøttelse, naar Alder og Svagelighed forbyder dem at fort­ sætte deres Virksomhed. Bestyrelse: Etatsr.PolitidirektørTh.D y b- dal, K.DM ., Form.; Fru Generalinde E l­

Byer de resp. Politimestre (se Nordre Birk og Sondre Birk med Amager Birk samt Real-Registrene i Afd. V, Provins-Regis­ ter); for Bornholm er Udskrivningsche­ fen Lægdsforstander for samtlige Juris­ diktioner. Lægeenker, Fribolig for, oprettet 1893, Abildgaardsg. 7 og 9, Wiedeweltsg. 54, Jens Juels G. 8 og 32 ED. Bestyrelse: fh. Kommunelæge T r o c k -J ansen, For­ mand; Vicestadslæge Dr. med. Povl H e i- berg; Fru Dr. med. Eli M oller. Lægeforening, Den alm. danske, stiftet 1857,

omfatter alleLan- dets Lægekreds- foren. og har til Formaal at samle danske Læger til Varetagelse af Lægestandens Interesser samt at være det Or­ gan,gennem hvil­ ket Lægestanden ger sin Indflydel­ se gældende paa alm. Samfunds- sporgsmaal.

Bestyrelse: Prof. Dr. med. Sophus B ang, R., Kbhvn., Formand ; Læge Einar S ch a f- fer, Kbhvn.; Læge Johs. M oreh, Hvalso; Læge 0 P K i rk, Hadsund; Lægt' H Tolder­ lund, Horsens; Overlæge i Flaaden M By un - P e de rs e n, Kbhvn. Foreningens Kontorer, Amalieg. 5 2 E $ Cent. 501 & 581, Postgirokonto Nr. 2100, omfatter: S e k r e ta r ia te t, aabent daglig Kl. 9 - 4, Lord. Kl. 9 - 2 . (Sekretæren: V Oh r i - s t o p h o r s e n, R., træffes i Reglen Kl. 3 - 4). B u r e a u e t, aabent dagi. Kl. 9-4, Lord Kl. 9 - 2. „U g e sk r ift fo rL æ g e r “s R e d a k tio n (Prof. Dr.med. Overlæge V B ie, R .; Læge Johan K uh n). Redaktørerne træffes Mand. 4-5 Em. Lægeforening, Kbhvns, Amalieg. 5 E Bestyrelsens Formand: Iuege Emil W W an s c h er, MB. Kasserer og Sekretær : Læge A K e 11er- mann. Lægeforening, Kristelig, Formand: Dr. med. P D K o c h, R., Ellinorsv. 14 Charlottl. |l Ordr. 100. Lægeforeningens Boliger, Østerbrog. 57 ID (opf. 1853—71) og Strandv. v. Østre Gas­ værk (opf. 1878 -79). Hovedkonti. |) 02425x er Østerbrog. 57, det er aab. Mand., Torsd. og Lord. 4-7. Kontoret paa Strandvejen D St. 405 er aab. Onsd. og Fred. 5-7. Bo­ ligerne er opførte for at formindske den Overfyldning af Mennesker, som finder | Sted i de daarligere Kvarterer af Staden, og at forskaffe ile ubemidlede Klasser sunde I og billige Boliger. Anledningen var Kolera­ epidemien i 1853, og Foretagendet blev I grundlagt med den tiloversværende Del af den Kapital, som var stillet til Disposition i for Centralkomitéen og Lægeforeningen, hvilkf n sidste Etablissementernes Opkomst , vajsentlig skyldes, hvorfor de torer Navn efter den uden at ejes af eller staa i For­ hold til den. I Bestyrelse: fh.Stadslæge A Ulrik,R.,For­ mand ; Højesteretssagf. Otto L i ebe, K. I 1)M.; Arkitekt Gotfred T ved e, R. DM.; Arkitekt Emil J ø r g en sen ,R .; Profi.J T I Lun db y e, R .; Direktør i Bikuben S B ti­ lø w, R DM.; fh. Bankdir. J C Sund- I be r g, R.; Overlæge Dr. med. K S e c h e r. Inspektør og Kasserer: Kapt.LFV D ah 1e- | rup, R.; Fuldmægtig: Ingeniør Cand. polyt. G E R iisb r o . Lægekorps, Hærens, Kontor Sølvg. Kas. ED Mil. 91. I Chef: Generallæge Dr. med.J LAmm en - torp,K .DM (12-1). Stabslæger: J C J ø r g e n s e n , R., Stabs- 1 chef; H J V Go tsc h a lk , R.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker