Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenhavn

Il - 227

S tats

Kbhvns Frihavnsstation Forstander:Johs. Gudme. Nørrebro St., Forstander: JA Johann es­ sen Fragtgodseksp. Godsekspeditør I :FW S ta rck . Valby St., Forstander: L Kenouard. Frederiksberg St., Forstander: G B en t- zen. Fragtgodseksp.Godsekspeditørl: JM V V ol k ersen . Vanløse St., Forstander: N P L in de b od. Enghave Billetsalgssted. Hellerup St., Forstander: H J N i elsen . 2. D istr ik t (de fyenske Statsbaner samt Strå:kn. Frederikshavn - Fredericia - Pad- borg, Lunderskov - Esbjerg, Randers - Ryomgaard, Aarhus - Grenaa, Vojens - Ha- derslcv, Rode Kro-Aabenraa, Sonderbovg- Tinglev - Tonder, V-Sottrup - Skeide, Pad- borg - Torsbøl, Bramminge - Tønder - Grænsen, Bredebro - Løgumkloster og Ton­ der - Højer samt for Banetjenestens Ved­ kommende Stats lianernes Dampskibsligge- plads ved Samso). Kontor i Aarhus. Distriktschef: G A A alb org, R. Trafiktjenesten. Trafikinspektører I: J J C J ø rg e n s on ; C T S t ah1s ch m idt. Banetjenesten. Baneingeniører I: HCM T v e n g e ; V F Al S t r ø m; Baneingeniør 11: N L B oescn . Signal- og Telegraftj. Signalinspektør.' II Sch m ed es. Alaskintjenesten. Maskingeniør I: H G D orph , R .; Maskiningeniører II: F A M an sa; V P M ølgaard. 4. Trafiksektion i Fredericia (Strækn. Ny- borg-Strib, Tommerup-Assens og Fredcri- cia-Esbjerg (begge inkl.)). Trafikininspektør 1 :0 E J e n se n , IL 6. Trafiksektion i Aalborg (Strækn. Ran­ ders (ekskl.)-Frederikshavn, Hobro Station inkl.). Trafikinspektør I I : N JL S kj c r be k. 10. Trafiksektion: Aabenraa(Strækn.Lun- derskov (ekskl.) - Padborg, Vojens - Ha­ derslev, Røde-Kro- Aabenraa, Sønderborg - Tinglev - Tønder,V-Sottrup - Skeide, Pad­ borg - Tørsbøl, Bramminge (ekskl.) - Tøn­ der - Grænsen, Bredebro - Løgumkloster og Tønder - Højer). Trafikinspektør I: E A G V J u e l-H a 11 sen , R. 6. Banesektion i Odense (Strækn. Knuds- hoved-Ny borg-Strib ogTommerup-Assens). Baneingenior I: V C O V e t Li. 7. Banesektion i Fredericia (Strækn. Fre- dericia-Esbj erg(begge inkl.),og Lunderskov- Farris (ekskl.)). Baneingeniør I: L C P P e y tz ,R . 8. Banesektion i Horsens (Strækn. Frede- ricia-Aarhus (begge ekskl.), inkl. Vejle Ho­ vedstation og Skanderborg). Baneingeniør I I : 0 J B eck . 10. Banesektion i Aalborg (Strækn. Ran­ ders (inkl.)-Frederikshavn, Hobro Station inkl.). Baneingeniør I: L J J ø r g e n se n . 15. Banesektion i Aabenraa (Strækn. Far­ ris - Padborg, Vojens - Haderslev, Røde- Kro - Aabenraa, Tinglev - Sønderborg, V- Sottrup - Skeide og Padborg - Tørsbøl) Baneingeniør I I : H E S L Sch 1eg el. l(j. Bancsektion i Tønder (Strækn. Bram- minge (ekskl.) - Tønder - Grænsen, Brede­ bro - Løgumkloster, Tønder - Tinglev (ekskl.) og Tønder - Højer). Baneingeniør I I : ..................... .................... 2. Maskinsektion iFredericia (Strækn. Ny- borg-Strib, Tommerup-Assens, Fredericia- V eilell.,og Vejle N.St., Fredericia-Esbjerg (ekskl.), (Bramminge St. ekskl.) Lunder­ skov - Padborg, Vojens - Haderslev,lløde- Kro-Aabenraa, Sønderborg - Tinglev-I'øn- der, V-Sottrup-Skelde - Padborg - Tørsbøl, Bramminge (ekskl.) - Tønder - Grænsen, Bredebro - Løgumkloster ogTønder - Højer). Maskiningeniør I: C H K rag. 3. D istr ik t (jydske Strækninger, der ikke hører under 2. Distrikt). Kontor i Struer. Distriktschef: C C W issen b a ch , R.

dergaaet betydningslulde Ændringer: 30. Sopt. 1901 blev Godsbanegaarden ved Kai- i vebod Brygge taget i Brug; 30.Nov.l911ind- viedesKbhvns nuværendel lovedbanegaard, og 1. Dee. 1917 aabnedes Boulevard lianen for Traiikcn fraTIovodbanegaardcn adKyst- banen; fra 1. Okt. 1921 fores ogsaa Nord­ banetogene ad Boulevardbanon. Statsbane- nettet er i Aarenes Lob blevet meget stærkt udvidet, saaledes at den samlede Længde af det af Staten drevne Jernbanenet (ekskl. Havnebaner) den 1. April 1924 omfattede 2408,5 km. B e stem m e ls e r og T a k ste r (herun­ der Stationernes Adresser, Kontortider m. ni.), se de gronne Blade foran i 2. Bind. G en e r a ld ir ek to r a te t, GI. Kongev.! ES] J) Cent. 400. Generaldirektør: T A n de rs e n A 1s tr up, IL DM. Generalsekretariatet. Generalsekretær: F llo sk iæ r , R.DM. 1. Ekspeditionskontor. Kontorchef: E li u n n, R. 2. Ekspeditionskontor. Kontorchef: J CW II a r h o f f, R. DM. 3. Ekspeditionskontor. Kontorchef: K J J acob i, R. Trafikinspektør I: R G II ar b o e, R. Trafikafdelingen. Chef for Trafikafd.: J J G raa o, R. Trafikkontoret, Trommesal en 5 E | Cent.400. Kontorchef: RNZ a ch a ria e, R.; Trafikin­ spektor II: V D iechm ann. Baneafdelingen. ChefforBaneafd.: H F le n s bor g, R.DM. Banekontorerne, GI. Kongev. 1 i i Cent. 400. - 1. Kontor. Kontorchef: H H ø n ck e; Ba- neingenier II: E J P e te r se n . 2. Kontor. Kontorchef: F JH eram b , R. Overingeniøren, Trommesalen 7 IB § Cent. 400. Overingeniør: GCY alenti ner, R.; Bane- ingeniorer I: J K r is te n s e n ; II R P H i o r t-L o r e n z e n ; Il P A J o r g e n s - sen ; J M E sm arch ; V B u sk ; P M B iilo w ; A V M N ie ls e n ; Belysnings- og Opvarmningsingeniør:......................... ; Baneingeniører II: F L N ie ls e n ; T F E n g qv i s t (Aarhus); A M .Po u 1s c n (Ny- kjøbingM.); LM P rindshol m; EC E s k e - sen ; S II R o se n th al; F J H a n sen ; JA Dem a n dt;MaskiningcniørII:JAARas c h. Overarkitekten, Trommesalen 5 É | Cent. 400; Overarkitekt: K T S e e s t; Banearkitekt: F A ppe 1. Maskinafdelingen. C hef for Maskinafd.: Direktør AF loor,R.' DM .;Maskiningeniører II: II L H H av - ni ng; B 8 u aning. Maskinkontoret, GI. Kongev. 1 B g) Cent. 400. Kontorchef: C Sæbye, R .— Maskiningeniører II: IIN M am sen og OG W ebcrg. Regnskabs-ogTarifafd elingen. Chef for Regnskabs- og Tarifafdelingen: Direktor N J U A nd ersen , K. DM. Tarifkontorerne, GI. Kongev. 1 0 og Trommesalen 7 OS) £1 Cent. 400. — 1. Kon­ tor. Kontorchef: Id Nan se n , R. 2. Kon­ tor. Kontorchef: II-G S B O lr ik , R. Kommitteret i Handelssager: G S t i l - lin g, R. Trommesalen 7 E g ) Cent. 400 og 5849. D e und er G e n e r a ld ir e k t o r a te ts A fd e lin g e r henl. V irksomheder. (Søfarten. Kontor: Trommesalen ø 1 | Cent. 400. S ø fa r ts c h e f: A Y H e i s e , R. - Skibsinspektør: A K o fo ed -H a n sen , R. - Skibsmask i ninspektør: H C 8 c h a mb y e. Maskinværkstederne. Centralværkstedet i Kbhvn. Kalvebod Brygge B J) Cent. 181. 'Værkstedschef: R P O lsen. Maskiningeniør I: F A P C C h r iste n ­ sen; MaskiningeniørII: O E R osenørn.

L a b o r a to r ie t i Kbhvn. Kalvebod Brygge B J) Cent. 181. Laboratorieforstan­ der : A ( iE W e s c h e ; Kemi ker: C A F K B ran d t. Centralværkstedet i Aarhus. VaTlcstedsclief: C J E U as imi ssen , R. Maskiningeniør I : G N K n u b; Maskinin­ geniør I I : P K C Lørup. Laboratoriet i Aarhus. Laboratoriefor- stander: A M Morup. Værkstedet i Nyborg. Maskiningeniør I : P M K ro s s i n g. Regnskabsvæsenet.. Statistisk Kontor. GI. Kongev. 1 1 | Cent. 400. Kontorchef: W H erschend . Baghoiderkontoret. Trommesalen 3 B J) Cent. 400. Hovedbogholder: d V N ie ls e n . Bogholder for Lønningsv.: J Mon ri tzen. Kassekontoret i Kbhvn. Hovedbanegaar- den E J) Cent. 1104. Hovedkasserer: II d C B ruun. Kassekontrolør:J V II C R W i s s i n g. Kassekontoret i Aarhus. Hovedkasserer: S S im es en. Kassekontrolør: N C P e te r s e n . Regnskabskontrollen. Kontrolchef: J E V Sommer,R ., Helgo- landsg. 12 B D Cent. 10912. 1. Kontrolkontor, Helgolandsg. 12B . Ud­ giftskontrollen og Kontr. vedr. lokal Per- sonbefordr. m. v. g Cent. 10912. 1. Kontrolkontor,KbhvnsHovedbanegaard (Administrationsfløjen) B Kontr. vedr. gennemg. Personbefordr. g) Cent. 14394. 2. Kontrolkontor. Kontorchef: S J K o- nig, Helgolandsg. 12 B J) Cent. 10912. 3. Kontrolkontor. Kontorchef:R A H a n - sen, Helgolandsg. 12 E Kontr. vedr.Gods- befordr. m. v. D Cent. 10912. Billet- og Blanketforvaltningen. Blan­ ketforvalter : P C H a n,s é n , Kbhvns Hovedbanegaard (Administrationsfløjen)B f Cent. 12921 & 12922. Rejsebureauet i Berlin, fg. Forstander: AG J o h a n sen , dernbaneskolcn, Rygaards Alle 45 Hell. Forstander: Trafikinsp. I: R G Harbo e, R. 1. D i s tr ik t (Statsbanerne paa Sjælland* V og Falster samt, for Trafiktjenestens Ved­ kommende,Ekspcd.iKoldbyKaaspaaSamsø). Kontor IlovedbanegaardenE JjCent. 1104. Distriktschef: L G C L E ir, R. DM. Trafiktjenesten. Trafikinspektører I: R R H a a rlø v , R.; A CJ e n s e n , R. Trafikin­ spektører II: Il v. S e h e s t e d ; C L Go e 1é. Banetjenesten. Baneingeniører I : H VG G ø tzsch e, R.; L W o l fh ag en , R.; H J C h r is t ia n s e n ; ............................. ; Bane­ ingeniører I I : KA T liom sen ; J W in d. Signal-ogTelegraftjenesten.Signalinspek- tør: L II E lv e r ; Baneingeniør II: N P R S t eens trup. Maskintjenesten. Maskiningeniører I: EH Schm idt, R.; CCIIunderu p,R.;Maskin­ ingeniør II: F G Capi to. Regnskabsforefen. Kontorchef: C A M H an sen . Stationer i I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker