Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

11 — 217

ReaJ-Rcgister for Kjøbenhavn

Seis—Skak

afholder Selskabet astronomiske Forevis­ ninger (paa l’rivatobservat. Urania ved Observator C Luplau Ja nssen). Selskabet har indstiftet en II C Ørsted-Medalje med tilhørende Pengepræmie for fremragende videnskabelige Arbejder paa Kemiens og Fysikens Omraade. Selsk. udg. „Fy­ sisk Tidsskrift1 (Redaktører: Prof. Dr. phit. il M H an sen og Prof. E S Jo han- sen). Angaaende Optagelse i Selskabet henvender man sig skriftlig til Selskabets Sekretan'. Inspektor M C Har din g, R., DM. Adr. Polytekn. Læreanstalt. Kontin­ gentet er 6 Kr. halvaarl. Protektor: Ils. Maj. K ongen. Direktion: Prof. Dr. phil. Martin Knud- sen,R.DM .,Formand; P r o f.H IH a n n o - ver, K. DM.; Dr. pliil. Valdemar P o u l­ sen , K. FM.; Prof. K P ry t z, K.l )M.; Prof. Dr. phil. & med. S P L S ø r e n s e n , R. DM. Selskabet for psykisk Forskning, stiftet 1905, Adr.Graabrødret.71E $}By 4707 (Aland.4-6 og Fred. 2-4) Læsesalen er aaben Onsd. Af­ ten 7-9. Optager som Medlem enhver, der har Interesse for psykisk Forskning. Selskabet for Stuekultur, stiftet29. Okt.1903, Kontor Raadhusstr. 4 B I b ] J1 By G23x, aa- bent 1-3. Medlemskontingent 3 Kr. aarlig. Udstillinger, Foredrag m. m. samt 1 Gang maanedlig gratis Selskabets Tidsskrift „Stuekultur, Naturen ogHjemmet1. Protektrice: Ilds. Maj. D r o n n in g en . Selskabets Formand: Ingeniør A T h om - se u ; Redaktør: C L und. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, stiftet Jan. 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Hist. ved Offentliggørelse af nogle af de mange Akt­ stykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu er utrykte eller mindre tilfreds­ stillende udgivne. Forretningsudv.: Docent Dr. plvil. J 15 ro n d u m-N ie ls e n ; Arkivar Dr. phil. \Y Chr i s t e n s e n ; Museumsin- spoktor Jørgen Olrilc. Selskabet for uformuende Embedsmænds Dø- tres fri Undervisning, stiftet 1804, betaler Skolepenge for et saa stort Antal Døtre af uformuende kgl. Embedsmænd, som Mid­ lerne tillader, i N Zahles Skole. Selskabet ejer en Grundkapital af c. 80,000 Kr. Besty­ relse: Kmh. Hofjgm. Dr. phil. P E M ul­ ler, SK. DM.; Prof. Dr. phil. & jur. Johs. S te e n s tr u p , K . DM. og Sagforcr H J Ancker, Raadluispl. 14 A l som Leder af Selskabets Penge- og Regnskal isvæsen. Selskabet „Kulturelt Samvirke11, Revent- lowsg. 30 i | V 4247. Stiftet Marts 1922. Selskabets Formaal or at lette dets Med­ lemmer Adgang til Institutioner og Fore­ tagender, dels af belærende og dels af un­ derholdende Natur. Stifter og Direktør: Redaktør Herman H a r tv ig . Medlemskontingent 2 Kr. aarlig. Selskabet, som understøtter ugifte Fruen­ timmer, hvis Kaar ikke svarer til deres Op­ dragelse. (Adr.: J ernbanev. 7, Charlott].) Op­ rettet 1792, ejer en Kapital af 139,845 Kr. 47 0 . Ugifte Piger af Borger- og Embeds­ standen i hele Landet, der er indtegnede af et Medlem (enten Foraldre eller enhver anden) inden det 7. Aar, understøttes ved dettes I)ød, naar de er trængende. EfterMed- lemmets Alder ved Indtegningen, under 40-45-50 Aar, er Indskud 50, 75,100 Kr. og Kontingent 6, 8, 10 Kr. Understøttelsens Størrelse bestemmes paa Generalforsam­ lingen. For Tiden udbetales 15 Port. a 200 Kr. aarl. Bestyres af: Gross. Ad. Maag, Formand; Overretssagf. Knud Jan tz en og Kontorchef i Landmandsbanken J Maag. Selskabet til Udbredelse af Eduard En­ gels Stemmedannelseslære, stiftet den 14. Nov. 1912. Bestyrelse: Forstander for Statenslnstitut for Talelidende, Frk. Margrethe E c ka rdt, Rosenv.A llé 28 83, Formand; Laege Sophus

B e n t z e n, V-Voldg. 2 [B]; Kommunelæver Peder Th. J e n se n , Mariendalsv. 14 IH; Frk. Dagmar Price Hagen, Holm.Kan.5 E ; Fru Anna O 1s en, Gothersg. 103 E ; Sang- Lærerinde Frk. Anna. L illie n d a h l, John- strups Allé 10 13 ;LærerindeFrk. D al h of f- N ie ls e n , CFRichs V. 52 H. Selskabet til Udgivelse af danske Mindes­ mærker, stiftet 1919. Kasserer: Museums- insp. Chr. Axel J e n se n . Selskabshunde Klub, Dansk, stiftet 17. Jan. 1919, Adr.: GammelMont 1E JJCent.12844, Formand: Hofjgm. Greve Chr. R an tzau , Krengerup pr. Naarup. Seminarieforening, Dansk. Formand: Scmi- nariforst. Jørgen V i n t h e r, R., Silkeborg. Seminarier, Skolelærer- og Skolelærerinde-, i Kbhvn. - B la a g a a r d s Seminarium, oprettet 15. Juni 1859, Hindeg. 4 E . Forstander: N T ang, Kontortid: hver Skoled ae Kl. 12'/4. -F em m e r s Kvindeseminarium oprettet 11. Februar 1801, Stimenseg. 50 E J) Cent. 9201. Forstander : Einar Lund. Kontor 2-3. - K. F. U. M.’s S em inarium , Chr. Win­ thers V. 3 3 J1 V 2048x. Forstander; Alf. C h r i s t i a n s e n , Falkonerallé 26 B H $! V 224v. -K b h v n s F o r sk o le s em in a r iu m , op­ rettet Aug. 1901, Struenseg. 50 |N) J Cent. 9201. Forstander: Einar Lund. Kontor 2-3. -Z a h le s N P r iv a tsem in a r ium , Lin- nésg. 8 og 10 E , se under Zahles, N, Skole. Serapions-Ordenen, stiftet 1888 ; et hemme­ ligt Samfund som virker i ideel og filantro­ pisk Retning. Stormester: P Bo es en, Hattensens Allé 15 H ; Sekretær Emil L a r s s o n, Nansensg. 96 E . Serumlaboratorium, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles, Biilowsv. 27 3 JJCcnt. 7641, oprettet i H. t. Lov af 18. Maj 1906, traadt i Virksomlied Sept. 1908, har til For- maal at fremstille Sera, Vakciner og andre bakteriologiske Præparater til Bekæmpelse af Husdyrsygdomme. Forstander: Prof. Dr.med. COJ en sen ,K . DM. Silkeavl og Morbærbuskdyrkning, Selskabet for, D Vb. 480. 36 Medl. Selskabets Pavillon tilSilkeavl,LokalerogPlanteskolevedVrids- løselille Fængsel er aaben fra 15. Juli til 15. Aug. 372-5 Ein. Tog 248 fra Kbhvn. holder vedFængslet. Forretningsfører: fh.Inspek- tør F C CA mmi t z b011, R. DM., Glostrup; Sekretær: Cand. phil. AGoos,Vridsløselille pr. Glostrup. Silkeborg Bad (Silkeborg Vandkuranstalt), Bad og Sanatorium for fysisk-diætetisk Be­ handling, oprettet 1883. Aab. fra 15.Maj til medioSpt.Anstalten modtagerPatienter med medicinske Sygdomme, nervøse Lidelser, Gigt ogRheumatisme, Stofskifte-, Fordøjel­ ses- og Hjertesygdomme, Svækkede og Re­ konvalescenter. Priser: — se Prospekt. Billigere Pensio­ nater lige vedAnstalten. Prospekt tilsendes. For mindre bemidlede haves nogle 7i og x/2 Fripladser. Ansøgning om Fripladser, stilet til Bestyrelsen, indsendes inden 1. Febr. til Formanden, Nygade 4 E J) Cent. 9414, hos hvem Skema til Ansøgning faas. Bestyrelse: IvarB Goldschm idt,R .DM ., Formand; Prof. Dr. med. Chr. Gram, K. DM.FM.; Overretssagf. L H e in e ; Prof. Overlege Dr. med. S M onrad; Købmand Aage S chm id t; Læge S ch jø th ; Redak­ tør Sophus S ø ren sen , R .; Redaktør Jacob C h r iste n se n , MF. Overlæge: Arne Faber, St. Annæ PI. 10, Kbhvn. E . Simeons Kirke i Sjællandsg.lN] Sognekirke for Simeons Sogn, indviet 1. Marts 1914 (Arki­ tekt Magdahl-Nielsen).

Ejer og Patronat: Det kbhvnskeKirkefond. Kirke\ serge: Ingeniør J S mitli. Sognepræst: F V A F ran d sen . Kaldskapellan: Kai Læn kh o 1m-. Kordegn: P Me y er. Organist og Kantor: P T liom se n . Kordegnens Kontor: Jagtv. 1191 EL). Aab. 9-l(undt.Torsd.) Fred. tillige5-7. Sognet begrænses af Nørrebrog., Jagtv.. Tagensw, Aleiimngsg.,Sjællandsg.og Guld- bergsg. — I Gade-Regisiret foran i Afd. IH er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade, horer. Sindssygehospitaler, Statens, Fællesregulatir af 1. Okt. 1915 med Tillæg af 28. Juni 1920. 14. Okt. 1920, 19. Marts 1923 og 22. April 1924. Betalingen for de 3 Forplejningsklas- ser henhv. 10,5,50 og 3,50 Kr. pr. D ag ; ufor­ muende 2 Kr. pr. Dag. Ang. de enkelte Hospitaler, se Real-Regi- strene for Aarhus, Middelfart, Nykjobing S., Ribe, Viborg og Vordingborg i Afd. V. D ir c k to r a te t for S ta te n s S in d s­ sy g e h o s p ita le r , Lavendelstr. 1- Hl. Direktør: G B r o chn er- Al o rtcnse,n,R . Ov e r b e s ty r e ls e n a l'S ta te n s S ind s- s y g e h o s p it a le r. Kontorchef: Otto Al a dse n. Sions Kirke, Strandv.,l?lindv.27.Septbr. 1896,. Sognekirke for S ion s S o gn . (Arkitekt: V Koch). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: fh. Toldforv. JH Hansen,Il- Sognepræst : Einar B orregaard . Graver og Kirkebetjent: J Thorna ssen Organist og Kantor: Frøken A K ltiw er. Kordegnens Kontor: Nyborgg. 2S i3 £l St. 1538. Aab. 9-1 (undt. Tord.), Fred. til­ lige 5-7. Sognet begrænses afByens nordre Grænse, Vennemindev., Jagtv., Strahdboulevarden, Middelfartsg., Østbaneg. til Viadukten og Kalkbrænderihavnens sydlige Bolværk til. Sundet. - I Gade-Registret foran i Afd If 1 or anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Sjællandske Bondestands Sparekasse, Den, Ny Vesterg. 15,17 i!iJ ,1] Cent.6665,6666, Di­ rektionen (11-3) Cent. 9306, Provins J) 6. Kontortid 9-3, Lordag 9-2. Postgirokonto Nr. 1-141, se Sparekasse. Sjællandske Statsbaners Embedsmænds og B e tje n te s L aane- og Sp a refo r­ en in g af 1883, Adr. Helgolandsg. 12 s E , har til Formaal at, skaffe Aledl. billige Laan og at opsamle en Kapital til at erhverve en Bygning til Friboliger. Maanedskonting. 25 0., der tilbagebetales ved Afskedigelse el. Dødsfald. Bestyrelse: Assistent M E J en sen , For­ mand ; Godsbestyror v. Statsb. I C Kragh; Værkmester V V A lath iesen ; Assistent O Th. H Thor mod; Assistent P L J ø r­ g en sen . Regnskabsfører: Fuldm. v.Statsb. Viggo Madsen. Skakforeningen Industriforeningens Kamp­ klub, stiftet 20. Maj 1921. Industriforenin­ gens Lokaler daglig. Skakforening, Kbhvns, stiftet 24. Okt. 1865. Sammenkomst Fredag Aften i Officiant- foreningens Lokaler, Farverg. 2 [Bj. Kontingent: 4 Kr. 50 Øre Kvartalet. Bestyrelse: Overretssagf. Johs. Gier- sing, Nørreg. 16 E , Formand; Assist. P H ansen, Kasserer; Overretssagf. Thor- stenL a rsen ; Cand. theol. KG rove-R as- mu s s e n ; Assistent Axel Cru us b e rg. Skakklub, Industriforeningens, Industrifor­ eningens Lokaler E (dagl.9Fm. til 11 Em.). Skakunion, Dansk, stiftet 6. Septbr. 1903, har til Formaal at danne et Bindeled mellem de danske Skakforen, og at virke for Skakspil­ lets Udbred, og Udvikl. iDanmark. Udgiver Alaanedssk. „Skakbladet1. Formand: Overretssagf. Johs. Giersing Norreg. 16 E . Res.Kapellan: R MHuusom . Kordegn: Edv. R a s mu s s e n .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker