Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Radikale Venstres Landsorganisation, Det, stiftet 1905. Adr : Kristiansboig H. .For­ mand: tla ardejer N P An d rea sen , For- singe St. Radioklub, Dansk, stiftet 1922. Adr. Bredg. 692 H II Cent. 58(58, Fabrikejer Ingeniør Vald.S T ran e. Radiologer, Danske, Organisationen af, stif­ tet 29. ov. 1!)20. Formand: Iunge El J Panii e r , 11 (' i IrstedsV. 7019 JjJCent.7806. Radiologisk Selskab, Dansk, stiftet 29. Nov. 1920. Formand: Chef for Bispebjærg i tos|>. Røntgenklinik Læge Chr. .) B a as trup , st. Kongense. C8 $ Cent. 10740. Radiotelegrafistforeningen a f 1917. Stiftet 8. Septbr. 1917. Sekretær og Redaktør af „Radiotelegrafon“ : ,1 Ma d s c n, Bredg.25C IS J) Palæ 3040 Postgirokonto Nr. 1917. Radiumfondet, oprettet 4. Juli 1912 til Minde om Kong Frederik d. VIII; Protektor Hans Majestæt Kong Christian d. X; Formand for Landskomitéen: fh. Minister Jacob A p p el, K.1)M.; Formand for Forretnings­ udvalget: .Proi’. Dr. med. S A Hamme 1- to f t,R.; Sekretær: Redaktør Direktør Ernst C arlsen , ll.DM.; Sekretariatets Adresse: Raadhuspl. 4 H] $1 Cent. 6745. Se tillige i Fag-Reg. u. Klinikker. Rammefabrikanter, Foreningen af danske. Kasserer: M L Am lc r sen , Nørrebrog. 32 B D Cent. 10601; Formand: Julius C J en­ ken, Gothersg. 14 E $1 Pala;380x. Randrusianersamfundet (Foreningen af Stu­ denter fra Randers). Formand: Bibliotekar Carl D um reicher. Bestyrelse for Under­ støttelsesfonden: Formanden og Overrets- sagf. Rudolf Sand. Rask-Ørsted Fondet (Danmarks internatio­ nale videnskabelige Fond), oprettet ved Lov af 4- Oktober 1919 til Støtte fordansk Vi­ denskab i Forbindelse med mellemfolkelig Forskning. Adr. Frederiksholms Kan. 21 [Kl. Fondet ledes af en Bestyrelse: Valgt af Undervisningsministeriet:Prof.Dr. phil .&lit t. & med. & scient. ,J L Ile i ber g, K. DM., Formand; .Departementschef Kai GI ah n, R. DM. Valgt af Rigsdagen: fh Statsminister N Neergaard,MF.SK.I)M.; fh. Indenrigsmin. Dr. phil. 0 0 K ra g h, MIC K .; Undervisningsminister Mag. art. Fru Nina B ang, ML.; Forstander Vilhelm R asm u ssen , MF.; Toldinspektør 1 M Be- rendsen; Dr. phil. PM un ch , MF.; Prof. Dr. theol. JO A n d e r sen , MK. R ; Prof. Il OG F 11 i n g e. r , ML. K. DM. Valgt af Videnskabernes Selskab: Prof. Ur. phil. Otto J e sp e r s e n , R .; Prof. Dr. phil. N J Bj er ru m, R. Valgt af Univer­ sitetet: Prof. Dr. theol. J C J acoh se n, K. DM.; Prof.Dr.jur.il V M un ch -P etersen ; Prof. Dr. med. K II F ab er, K. DM. FM .; Prof. Dr phil. Chr. B 1i n k e n b e r g, R.; Prof. Dr. men. phil. bot. et zool. W L Joh an nsen, K. DM.; Prof. Dr. med. J A G F ib ig e r , R. DM. Valgt, af den polytek­ niske La^reanstalt: Prof.P O P cd erse n, R. DM. FM. Val

Rtuli—Kell

11 — 207

| den 1728; Genopførelsen fuldendtes 1748; I Ombygning og Udvidelse ved Tilbygning paa Trinitatis Kirkes tidl. Præsteboligs Grund har fundet Sted 1908-09. (Arkitekt Martin Borch.) Provst: Prof. Dr.phil. Knud F ab r i ci u s, R. Viceprovst: Dr. theol. O L Thune J a ­ cobsen, R. Klokker: Stud. med. J P J e n sc u . Regensianersamfundet stiftet i Okt. 1904 med det Formaal at samle fh. Regensianere til selsk. Sammenkomster og at værne om Min­ derne fra Rogensen. Formand: Politiinsp. Hakon J ø rg en sen , R. Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet, Toldboden, Frilag erbygningens sondre Fløj, Stuen $ Cent. 5939. Chef:Kapt, R H K jo l- sen , R. DM; Skibsregistrator: - - - - - - - - - - ; Skibsmaaler: Th. F j e lt o f t e . Retskyndig Registrator: K F J_He r amb. Reiersenske Fond, Vodroffsv. 18:>lS3JJV llllx (5 - 6 ), stiftet af den i 1795 afdøde Etatsr. NielsLundelleiersen tilMauufaktur- væsenets og Industriens Udvidelse i Kbhvn. og de sjællandske Købstæder, ejede efter det sidst offentliggjorte Regnskab ved Ud­ gangen af 192.3 en rentebærende Hoved- kapital af 1,096,170 Kr. Dens Indtægter anvendes fornemmelig til at yde aarlige Bidrag dels til saadanne Institutioner, der virker til Industriens Fremme, dels til atlette- Udg. af Skrifter, Ibrnemmeligperiodiske, der vedrører de industrielle Fag, dels til at frem­ me Virksomheden i saadanne Skoler, der især er bestemte for Haandværkeres Ud­ dannelse. Endelig virker Fonden ved at tilstaa Rejseunderstøttelse til fortrinlige Fabrikanter, Ilaandværkere og Teknikere, for at de kan gøre sig bekendte med de Fremskridt, deres Fag har opnaaet i Ud­ landet; Ansøgninger om disse skal være skrevne paa Blanketter, der udleveres fra Fondens Kontor i Januar Maaned og maa være indsendte til samme inden 15. Fe­ bruar. Bestyrelse: CJ Holm , R.og Alfr. V A nd resen , R. Bogholder og Sekretær: Kapt. G II W II o 1m, R. Rejsestipendieforeningen for Ilaandværkere og Industridrivende, V-Boulevard 181 10 J) Cent. 6009 &3286, stiftet 25. April 1882. For- maalet er ved Forbindelse med Ud­ landet at fremme Ilaandværk og Indu­ stri. Den søger i den Anledning ved Udde­ ling af Rejsestipendier at sædte dygtige Ilaandværkere og Industridrivende i Stand til ved Rejser i Udlandet at udvikle deres Evner og faglige Dygtighed; ved Foran­ staltning af Fagrejser og alm. Haandvær- kertog under kyndig Vejledning at fremme Kendskab til industriel Virksomhed i Ud­ landet; ved Oplysninger om faglige For­ hold i Udlandet at søge Udbyttet af Medl.’s Rejser forøget; ved Korrespondenter og saglige Udsendinge at tilvejebringe Op­ lysninger om betydningsfulde Forhold. Kon­ tingent 10 Kr. aarlig eller mindst 100 Kr. een Gang for alle. I Rejsestipendier er ud- deltca.185,000 Kr. Grundfondet er 23,116 Kr. 030. Reservefondet er 5,000 Kr.,Administra­ tionsfondet 34,848 Kr. 52 0 . Medlems­ antal 725. Formand: Hof-Sadelmager Lauritz P et e r- sen , R. DM. Reklame-Forening, Dansk (The advertising Club of Denmaik). Stiftet 80.Okt 1924. Adr.. fra medio Kebr. st. Kougensg. 132 E- Se iøvrigtT iIfojeiser. Rekonvalescenthjem for Kvinder, Strandvej: 239Vedbæk, oprettet 1917, er en Institution under de samvirkende Menio-hedsplejer (s. d. Art.). Hjemmet modtager 19 ubemidlede og uberygtede kvindelige Rekonvalescen­ ter ad Gan

Pastor X J uhl,R., Præsteboligen, Upsalag. [øj eller Dr.med. P I) Koch, R. Forstander: Kapt. E AVi e 1an dt. Redningshjemmet Nain, Amerikav. 24 GO. Redningskorpset for København og Frederiks­ berg, Akts., oprettet 8. Okt. 1906. Tietgensg. 67 [Bi |) Cent. 1470,1808 & 6208. Formaal: At forehygge eller begrænse Udbre­ delsen af Ulykker og Ødelæggelse. Korp­ sets Assistance omfatter Redning og Be­ skyttelse af Værdier i Tilfælde af Brand eller Oversvømmelse, forulykkede Dyr og Udførelse af Ambulance og Sygetransport overalt i By og over hele Landet. Stationen aaben Dag og Nat. Bestyrelse:Overretssagf.V F a 1b e - H an- sen, Formand; Cross.KaiLi pp m ann ; So­ phus F al ck, IL, adm. Direktør. Redningsmedaiileselskabet, Øresundsg. 28 M , stiftet 7. Sept. 1884, har til Formaal at hjælpe trængende Medlemmer, disses Enker samt efterladte efter Mænd, der ved Redningsfor­ søg har tilsat Livet. Aarskontingent 8 Kr.; Indskud 2 Kr. Protektor: Ils. Maj. K o ngen. Formand: Konsul Emil Gj erlø ff, MfDR.; Næstform.: Overretssagfører V S ech e r , MfD R.; Kasserer: DirektørVald. G j e r1ø ff. Redningsvæsenet, Lov af 26. Marts 1852, m 11. D e t n ø r r e jy d s k e R ed n in g svæ sen . Bestyrer: C V F a b r ie i u s, R.. Skagen. Den 31. Marts 1924 var der 53 Rednings­ stationer, nemlig 34Baad- og Raketstationer (30 i Jylland, 1 paa Fano, 2 paa Læsø og 1 paa Anholt), 12 Baadstationer (8 i Jylland, 1 paa Fanø, 1 paa Manø og 2 paa Rømø) samt 7 Raketstationer. Desuden lindes der 10 Bistationer (8 i Jylland, 1 paa Læsø og 1 paa Anholt), ved hvilke der er anbragt Rodningsbaad, som betjenes af Mandskabet fra en nærliggende Hovedsta­ tion. Paa mange Steder lindes Telefonap­ parater. B o r n h o lm s o gM ø e n s R e d n in g svæ ­ sen. Bestyrer: Dampskibsekspeditør L A Ød bergse-n , R., Nexo. Den 31. Marts 1924 var der 10 Rednings­ stationer, nemlig 2 Baad-og Raketstationer (paa Bornholm). 1 Båndstation (paa Møen) samt 7 Raketstationer (1 paa Bornholm, 1 paa Christian:-o, 1 paa Møen og 1 paa Sjæl­ land). Paa mange Steder lindes Telefonap­ parater. Reformert Kirke Gothersg.il 1 Hind viedes d. 10. Novbr. 1689. Den ty sk e reform erte M en ighed : Forstanderskab: Præsten og de Ældste, Generalkonsul F C lo etta ; Hjælpepræst Wilh.Ba u r; Overingeniør H E ise n h u th ; 'Fabriksbestyrer A S ta n ck e. Præst: L W V o e ltz e l, B. Hjælpepræst og Skoleinsp.: Wilh. Baur. Organist: Frk.Ellen H an sen . Klokker og Graver: D A K r a y e n b u h l. Kantor: A P U1 mer. D en fran sk e reform erte M enighed: Forstanderskab: Præsten og de Ældste, Fabrikant F M ou v ielle; Oberstl. G an­ dil, R.DM.; Korrespondent H R W o lter ; Apoteker J B M ik k e lsen ; Æresmedlem: Konsul PC h a sta n d Præst: Clément N i co 1e t, R. Organist: Frøken Ellen H ansen. Klokker og Graver: D A K rayenb iih l. Regensen, st. Kannikestr. 2 B J) Cent. 6961, er stiftet under Chr. IV, som laante Kommuni­ tetet (se Universitetet) de fornødne Penge til Opførelsen af en Bolig for 120 Studenter (nu 103). Byggearbejdet begyndte 1618, og i 1623 kunde de første Alumner flytte ind, men først i 1628 var Bygningen helt fær­ dig. I Fløjen mod Kjøbmagerg. indrettedes en Studenter-Kirke (indviet 25. Okt. 1635), men da den snart viste sig at være for lille, erstattedes den af Trinitatis Kirke og be­ nyttedes derefter kun til Alumnernes Mor gen- og Aftenandagt. Man kender ikke Re- gensens oprindelige Udseende, daden blev næsten fuldstændig ødelagt underIldebran-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker