Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Fagf—Farm

Real-Rcgister for Kjøbcnhavn

II — 116

Afd. 8 (Krigsmin. Værkst.), O O lse n , Thorshavnsg. 12 2 m J) Am. 2168. Afd. 9 (Rørlæggerne), H R a sm u ssen , Nørrebrog. 883 [N) $ Cent.l3877& N 2756y. Afd. 10 (Orlogsværftet), K E S c h jø ttz , Enghavev. 2222 [V] JjJ Sydhavn 122x. Afd.11 (Reparatører),S A Sven dsen,Aal- holmsv. 10s Valby $ Cent.13877 & Vb. 910. Afd. 12 (Skibsværfterne), A J ø rg en sen , Smedeg. 93 El $} N 4616x. Afd.13 (Mekanik- & Instrnm.), S M ank , Sigerstedg. I l 1 [S $! Cent. 3824, 13877 & V 9096x. Afd. 14(Automobil-&Cyklemek.).LeoC hri­ ste nsen , Hallandsg. 6 1 (S] J) Am. 1149y. Afd. 15 (Speeialfabrikker), Vilh. Chri­ s t e n s e n , GI. Kongev.62 E $)Cent.3541. Afd. 17 (Mindre .1''abrikker), J M a llin g , Folkvarsv. 93 l | G h . 4009. Afd. 18(Værktøjsmask.), Otto H an sen , Overg. o. V. 48s E $ Cent. 13877. Metaltrykkernes Forb., Vilh. T S te g e , Hedebyg. 8 A1(3 $ V 9274 y Mineralvandsarbejdernes Fagf., Jens A n ­ dersen, Aarhusg. 744løj Modelarbejdernes Fagf., Beinh. M icha e 1- sen , Borups PI. 302 (É D Tg. 2823. Modisternes Fagf., Fru A M a r tin u sse n , Skoleg. 2A, Valby. Murerarbejdsmændenes Fagf., V B ær ent- z e n, Hans Tavsens G. 1 H $ Cent. 1364 Murersvendenes Fagf., Chr. Ras so w, Mu- rerg. 12 ID $ N 3899 Mælkeriarbejdernes Fagf., Kr. Høj lund, Godthaabsv. 562 El Gh. 132 y Møllebyggernes Fagf., S P ed er sen, Sme­ deg. 7KSi Mølleriarbejdernes Fagf., Chr. J en sen , Georgsv. 133 El Olie-, Sæbe- og Farveindustriarb. Fagf., S L a rsen , Aarhusg.804 E $10 1054y Opsynsmændenes Organisation, P E lm ø e , Bodilsg. 2 1[ b ] Orkesterforen., Kbhvns,Olaf P e t e rs e n,R., Vendersg.23 IH$ By 354 Paaslaaernes Fagf., Jørgen H an sen ,F re­ deriksv. 28s E . Pakkassearbejdernes Fagf., F Ras mus- se n, Fuglcvangsv. 16 B |Vj Papirindustriarb. Frdbg. Afd., Poul C T h i­ ste d, Klitmølferv. 62s Vanl. Papirindustriarb. Nørrebro Afd., Carl H enr i ks e n, Baggesensg. 37’ IH) Papirindustriarb. Valby Afd., C O lsen, Smalleg. 30 A 1E Pianofortearbejdernes Fagf., H Sej er s en, Aarestrupsv. l s Valby $1 Vb. 1198 Porcelæn- og Fajancearb. Fagf., Ejnar J e n s e n, MF . MFK., Peter Bangs V. 4 EB $Gh. 4039. Portefeuille- og Rejsetøjsarb. Fagf., L Mei- niche P au ls en, Ahornsg.183 lN]$iBy206 Possementmagernes Fagf., P J e n se n , Østerrigsg.263 [S]. Postbudeforen., Kbhvns, OV N isse n , Re- ventlowsg. 26s i $ V 3908 Pottemagernes Fagf., F P ie t s c h , Eng­ havev. 11 E Rebslagernes Fagf., N R a sm u ssen , Søn- gaards Jorder 66, Søborg. Remissearb.,FæJlesafd. O F V H e in tz e , Valdemarsg. 463 E | V 126y Renovationsarbejdernes Afd., Th. H en ­ rik sen , Holmblads Boulevard 1 E Repræsentanternes oglnkassatorernes fagi. Foren., H Ahrenz (Kasserer), Julius Bioms G. 31 El | Tg. 1417 x Riggernes og Sejlmagernes Forb., L Chri­ sten sen , Burmeistersg. 28eE $Am.6383. Sadelmagernes Fagf., Th. Cla h s en, Vb- lundsg. 9 E | By 206 Sandlossernes Fagf., M L A n d e r s c n , Aar­ husg. 481E Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Fagf., A M T æ b r in g , Nørrebrog. 151 |N] $ N 462 Skibstømrernes Fagf., N P etersen , Tingv. 7 i | Am. 1297x Skibsværftsarb. Fagforening, AAd am se n, Kronprinsesseg. 42 H $ Palæ 45y.

Skorstensfejersvendenes Fagf.,Carl VN i.el- sen , Viborgg. 203 E . SkotøjsarbejdernesFagf., Rasmus L a rsen , Rømersg. 222H $ By 607 Skraatobaksarbejdernes Fagf., N M N ie l­ sen , Drogdensg. 5 4HD J) Am. 5622x Skræddernes Fagf. C B u n s, Hauserpl. 14’ E $} By 5764 x Slagteriarbejdernes Fagf., Vald. H a n sen , Oehlcnschlægersg. 53 E $) V 8519 Slagtersvendenes Fagf., Alexius R;i s mus­ sen, Danmarksg. 184 13$) By 4965. Smede- og Maskinarbejder F agf, se Metal­ arbejdernes Centralafd. Snedkernes og Stolemagernes Fagf., Andr. Il an se n, Rømersg. 223 E $ Cent. 4215 Specialarbejder Forbundet Kbhvns Afd. L M olier, Lyneborgg. l s i | Am. 3813 Sporvejs-og Omnibusfunktionærernes Org., Fischer N ie ls e n , N-Søgade 41 H $) By 6380. Statshavearbejderforening, O O l s e n , Gothersg. 1693H Stenhuggersv. Fagf., C N yboc, IJumle- bækg. 43 El $ Tg. 217y. StukkatørernesFagf.,af 1920,Richard J e n ­ sen, He imdalsg. 21É $) Tg. 2664. Sukkerhusarbejdernes Fagf., J L N ie l­ sen , Lyong. (i2 E- Sukkervareurbejdernes Fagf., Chr. H an ­ s e n , Tibirkeg. 18s ESI $ N 4681 y Sygekassefunkt. Fagf., PM A n d e r se n , Husumg. 74 El $ N 3203y. Søfyrbødernes Forbund, E J a k o b se n , Nyhavn 25 H $1Cent. 8436 Sømændenes Forb., Poul H ansen, Told- bodg. 15s E $j Palæ 1315 Sørestaurationsforening, Dansk, H F r itz - ner, 1. Strandstr. 20 H $ Cent. 10270 Tagpaparb.Fagf., N F L a r s en,N-Fasanv. 1142 (H $ Gh. 1442x. Tapetserernes Fagf., A O lsen , Graa- brødret. 13 E $ By 2706 Tekstilarbejdernes Fagf., Th. K un tze, Hiort Lorenzens G. 11 [S $) Cent. 11959 Telefonst. Centralorg. af, Afd. 1., J Rex, Estersv. 2 Hell. | Ueli. 2027 y - Afd. 2 , A Lunding A n d ersen , Falko- norallé 23 (El $ Gh. 1614y. - Afd. 4., Oluf O Isen, Lundbyesg. 15s 13. Tilskudernes Fagf., I C C h r is tia n s e n , Hauserpl. 14 E $) By 5764y. Tjenernes Fagforening af 1920, Valdemar P e te r s e n , Vendersg.24 E $) Cent.10543. Tjenernes fagi. Foren. af 1898, Carl L ar­ sen , Dosseringen 10 (Ni Jj) Cent. 3586. Tobaksarbejderforb. Afdi. „Enigheden", Fr. W i 11ums e n, Rømersg. 223 E $1 By 606 Toldbodarbejdernes Fagf., C O Rød, Fi- schersg. 21*E Trikotagearb. Fagf., Nielsine H an s e n,Ahl- mansg. 3 a [N] $ N 4224 Trykkeriarbejderes Fagf., kvindl., Frk. H Crone,ML.,Amagørbrog.294E $Am.6628. Træarbejdernes fagi. Klub paa Jernb., .1 W H an sen , Kirkegaardsv. 47 E Trælagerarbejdernes Fagf., li S te e n , Rød­ ovre pr. Valby $1 Rødovre 110 Typografisk For. Sætterafd., Jul.Sam uel- sen, Vesterg.5 E $ Cent. 4331 & 13331. Typografisk Trykkerfor. H N y g a a rd , Rolfsv.91 (S $ Cent.4331 & 13331. UrmagernesFagf., CMadsen Samsøg.5 AiH $) By 2637y Vagtfunktionærernes Fag!., V K a lk e r u p , Rorholmsg. 16 KE $) By 1638y Vattæppesyernes Fagf., Fru Hilda S teen , Bjelkes Allé 9A 2 El Vinduespoleremes Fagforening af 1922,Ro­ bert Petersen,Thurøvej 21 É $}Gh.l90x. Vognmalernes Fagforening, P T ol’t,N-Fri- havnsg. 32 B2 E J 0 4763x. 01- og Mineralvandsarb. Fagf.,L P O lsen , H C Andersens G. 141E $) Cent. 2140 Faglærerinde-Faglærereksamen. Indstiftet 1905. Formand: Dr. phil. Fru Kirstine M eyer, FM., Nøjsomhedsv. 5 E $101709 Fagskolen for Bog haandværk, stiftet 1893. Adr. Teknologisk Institut, Hagemannsg. 2 E J ! By 5417 y

Kontoret aabent: Mandag,Tirsdag ogTors- dag Aften IC. 7-8 i Tiden 1. Sept.-31. Maj. Inspektør: C L e mb e k. Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende (Teknologisk Institut). Hagemannsg. 2 E f Cent. 8760. Postgiro­ konto Nr. 976. Kontoret aabent 9-5, Direktøren træifes bedst 9-10 og 2-5. Er i 1907 dannet efter Forslag af Industriforeningen i Kbhvn. og Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haand værk; aabnedes 14. Januar 1908. Skolens .Formaal er at fremme den fag­ lige Udvikling og Dygtighed blandt Lan­ dets Haandværkere og mindre Industri- drivende; den afholder i den Anledning faglige Kursus (Dagkursus med Værksteds­ undervisning samt Aftenkursus) og faglige Udstillinger samt er til Hjælp med faglig Konsulentvirksomhed. Til Skolen er knyt­ tet et.Haandvarrkerbibliotek,aabent Hverd. Kl. 7-91 /2Aften, undtagenLørdag samtSøn- dagFm.fra 9-111 2i Tiden fra 1j 0-:‘'l/:i.Udgif­ terne dækkes foruden gennem Elevkontin­ genter og Vederlag for Konsultationer ved Tilskud fraStaten, Kommunen, Industrifor­ eningen,Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk, Haandværkerfor- eningen og forskellige velgørende Fonds og Legater.Skolen ejer to af afdøde Guldvare- fabrikant Bernh. Hertz skænkede Legater, et Friplads- og Stipendielegat paa50,(X)0Kr. og et Udlaanslegatpaa 74,500 Kr., et af afd. Gross. Holger Petersen stiftet Legat til Fremme af Industri og Haandværk paa 127,000 Kr., et al afd. Fabrikant Guildal skænket Legat paa 22,000 Kr., to Le­ gater for Farvernes Undervisning paa Tek­ nologisk Institut, paa 15,500 Kr. tilsammen, et Præmielegat Br. Bendix’ Jubilæumslegat paa 5000 Kr. samt nogle mindre Legater. Bestyrelsen: Valgte af Handelsministe­ riet: Departementschef H V edel, K. DM.; Prof. H I H ann ov er, K. DM., Næstformand; Direktør Ove Munck, R.; l'h.Departementschef G B u s c k -N ie ls e n , R. DM., Formand; Redaktør Hans N ie l­ sen, M F .— Valgt af Kbhvns Magistrat: Borgmester Dr. phil. E K ap er, R.DM. - Valgte af Fællesrepræsentationen: Bankdi- rektørSnedkermesterR An d er s e n,R.DM., Aarup; Bygmester H Ehlers, Brædstrup; Direktør H P P rio r; Snedkerne Sophus J ø r g e n se n , R., Silkeborg; Oldermand Snodkerm. Rud. R asm u ssen ; Bagerm. Johs. P itzn er , MF. R.DM. — Valgte af Industriforeningen: DirektørCand.polyt. R H e l w eg,R.DM. ;Ingeniør Bogtrykker Ivar J .an tzen ; Fabrikant John M e sse r - s c h m i dt, R .; Generalkonsul Kapt. Direk­ tør J Ra mbu s ch, K. DM. — Fabr. TI S e b- b e lo v , R .; Skotøjsl'abr. C J Søren sen ; — Valgte af Haandværkerforeningen i Kbhvn.: Litograf Ingeniør K V Koch, R.; Oldermand Sølvsmed Evald N i e 1s e n;Kgl. Ilof-Snedkerm. P Chr.Thomasen. • Valg­ te af de samvirkende Fagforbund i Dan- mark:Smed IAHansen,ML.MB.,Forind.f. Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund; F'ormd.f. Snedkerforbundet i DanmarkMar- tin P e te r s e n ; Formand f. Træarbejder forbundet i Danmark V S P e te r s e n ; — samt i Henhold til Lovene: Direktor Cand. polyt. Gunnar G reg e rsen , R.DM. Forretningsudvalg: fh. Departementschef G B u sc k -N ie lse n , R. DM., Formand; Prof. II I H a n n o v e r , K. DM., Næstfor­ mand; Litograf Ingeniør K V K och , R.; Fabrikant John Mes s er Schm idt, R.; Di­ rektør Cand. polyt. Gunnar G reg e rsen , R.DM .; Direktør H P P r io r ; Bagerm. Johs. P itz n e r , MF. R. DM.; Smed I A H ansen, ML.MB.; Bygmester HE h iers. Direktør: Ingeniør Cand. polyt. Gunnar G reg e rsen ,R . DM. Farmaceutisk Læreanstalt, Stockholmsg.27 E $101655, hvis Grund, Bygning og Undervis­ ningsmateriel er skænket til Staten af Etatsr. Chr. D A Hansen ved Gavebrev af l.Novbr. 1892, er oprettet ifg. kgl. Anordning af 21.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker