Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Real-Register for Kjøbenliavn

Onde—Garn

II — 134

Lygtev. (NørrebrogadesForl. udenf.Jagtv.), nu en Del af Nørrebrog. (1873) Lykkesholmsv., nuLykkesholmsAllé (Styk­ ket fra Niels Ebbesens V. tilBernstorffsv.) (1892) Lyngbyg., nu Hillerødg. (1915) Løveg. i Nyboder, nedlagt (1866) Malakkav., nu Kaliforniensv. (1923) Manillav., nu Kansasv. (1923) Max MullersV., nu en Del afAgersøg.(1922) Meriansg., nu en Del af Gernersg. (1893) Møllev. iUtterslev, nu en Del afUtterslevv. (1913) Nellikeg., nu Asylg. (1859) Nellikeg.,nu en Del af Fredericiag. (1869) N-Frihavnsv., nu N-Frihavnsg. (1906) Nordvestv., nu Rantzausg. (1906) Norgesg., der var det officielle Navn, foran­ dret til det almindeligt benyttede Navn: Bredg. (1877) (tidligere ogsaa kaldet Dron­ ningens Bredgade) Nygade vedNyboder, nu en Del af Gernersg. (1859) 1. Nygade, nu Øselsg. (1901) st. Nygade, nu Sverrigsg. (1901) Ny Godsbaneg., nu Esbern Snares G. (1904) Ny Haraldsg., nu en Del af Haraldsg.(1920) Ny Stormg., nnS-Boulevard, Halmtorvet og Stampesg. (1897) Ny Tøjhusg., nu Thorshavnsg. (1906) NyVesterg. i Sundbyerne,nu Islandsg.(1901) NyVesterg. Forlæng., nu Tietgensg. (1904) Ny Østerg. (langsNyboder), nu en Del af st. Kongensg. (1874) Nøjsomhedsv. i Utterslev, nu Sokkelundsv. (1917) Nørretorv optaget i N-Voldg. (1875) Ordrupg., nu Skodsborgg. (1916) Parcelv., nu Griffenfeldtsg. (1879) Peder Madsens Gang, nu Ny Østerg. (1874) PetersensPassage, nu St.JørgensAllé (1898) Petersg., nu Hannoverg. (1901) Pindsvineg. (indtil 1855), fral855-91Lorent- zensg., fra 1891 en Del af St. Pauls G. Prammandens Gang nedlagt og bebygget (1874) Prinsensg.paaKrsthvn.,nuPrinsesseg.(1859) Priors Allé (indtil 1870), fra 1870-73 Vilhel- minelyst Allé, nu en Del at HOØrstedsV. (Stykket nærmest GI. Kongev.) Quistsv., nu Guldborgv. (1901) 1. Regneg., nu Ny Østerg. (Stykket fra st. Regneg. til Chr. d. 9. G.) (1910) Remisev., nu dels en Del af Yalby Langg. (det yderste af denne) (1914), dels Skellet (1915) Reverentsg., nu en Del af Laxeg. (Stykket nærmest Kong. Nyt.) (1877) Rosag. (fra Heimdalsg. til Nørrebrog.) nu Slejpnersg. (1917) 1. og st. Rolighedsstr., nu Kraing. (1901) Rosendals Tværg., nu Rosendalsg. (1909) Rosendalsv., nu Slagelseg. (1886) Roskildev. (fra Rahbeks Allé til Pileallé), nu en Del af Vesterbrog.(1871) Rugbakke Allé, nu Marsalav. (1924) Ryesg. i Sundbyerne, nu Murciag. (1901) Rønne Allé, nu en Del af Italiensv. (1901) Salvieg., nu en Del af St. Pauls G. (1891) Sandgraven (ogsaa Jødevejen), nu Mølleg. St.Hans G. i Sundbyerne, nu Tyrolsg.(1901) St. Jørgens G., nu enDel afNikolajpl. (Styk­ ket fra Østerg. til 1. Kongensg.) (1894) Sarasv., nu en Del af Tuborgv. 0910) Schouwsg., nu Vodroifs Tværg. (1882) Serbiensv., nu Valhals Allé (1901) Sibbernsv., (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fra 1896 af Strandboulevard. Siile Beyers V , nu Primulav. (19,18) . Skidenstr., nu Krystalg. (1818) Skoleg. ved Dosseringen, nu Baggesensg. (1873) Skoleg. ved Hellig Kors Kirken, nu Stru- enseg. (1906) Skolev., nu Walesg. (1901) Skvalderg., nu Nikolajg. (1894) Skærbækg., nu en Del af Slesvigsg. (1920) Slippen, nu Landemærket (Stykket mellem Aabenraa og Gothersg.) (1873)

1922 var 338 Gamle ude hos private Familier og 162 paa Skovture. 1910 lejede man en Villa i Lyngby til Sommerhjem for Gamle; 1917 flyttede man til Menighedsplejernes eget Hjem Lyngbyv. 447, Gjentofte, hvor 120 Gamle har et 14 Dages gratis Som­ merophold. Institutionen henhører under de samv. Menighedsplejer (se d. A.). Leder: Dr. theol. Alfred Th. J ø r g e n ­ sen, R. DM. Gamles Vel, opr. 1912, er en Institution under de samvirkende Menighedsplejer (se d.A.), som virker for at hjælpe fattige og ensomme Gamle. Gammelholm var oprindelig en Holm, som ef- terhaanden voksede ved Opfyldning, indtil den blev landfast medByen; den kaldtes tid­ ligere Bremerholm, vistnok fordi Bremerne i Fisketiden havde deres „Feduher. Fra 1537 benyttedes den som Orlogsværft, hvad der i Tidens Løb fremkaldte mange Bygninger, blandt hvilke var denAnkersmedje, som om­ dannedes til Holmens Kirke. Ved Flaadens stærke Forøgelse blev Pladsen utilstrække­ lig, hvorfor Nyholm blev anlagt i Chr. V ’s Tid. Ved Lov af 15. April 1858 bestemtes, at Grunden samt den tilstødende botaniske Have skulde sælges til Bebyggelse. Gade­ planen udarbejdedes af F Meldahl. Den før­ ste Grundsolgtes i 1861, og i 1877 varBebyg­ gelsen omtrent afsluttet. Gammelholmer-Samfundet, stiftet 27. April 1904. Formand: Navigationsskolelærer Hugo Gaarn. Gardehusarforeningen Kjøbenhavn, stiftet 10. April 1912. Adresse: Nygade 7 E J) Cent. 7015. Formand: Kontorchef Jacob S v a n e k n u d se n . Gardehusarforeningers Præsidium, De sam­ lede, stiftet 15. Maj 1919. Adr.: Nygade 7 J) 7015 & Am. 1650v. Præsident: Ritmester Greve K D an n e s ki ol d -S am sø e, R.; Sekretær: Kontorchef Jacob S vanekn u d- sen. Garderforeningen i Kbhvn,stiftet25. Aug.1885 A txfan A Motto: „For Kongen og vort Land“. Selskabelig Forening og a P /f f ilB Understøttelsesforening, be­ nn staaende af Mænd, der har tjent i Hestgarden eller Fo Kontingent 8 Kr. aarl. Formand: Købmand Alexander H o y e r , Kjøbmagerg. 16 E J) By 2969 x og Rathsacksv. 4 (V] f) V 502v. Næstformand og Sekretær: Murorm. Søren L c v r i n g, Vesterbrog. 1292El J) V 7675. Kasserer: Assist. ved kgl. Garnisonsbib­ liotek P N i e 1s e n, DM., Aahoulevard 42 [N) D N 3425y. Foreningens Kontor: Go­ thersg. 145 IH D By 7072 Tirsd. og Fred. Kl. 12-2. Garderforeningers Fællesrepræsentation, De danske, stiftet 21. Maj 1911, omfatter 49 Foreninger med ca. 6,000 Medlemmer. Adresse: Fuglevangsv. 131El Præsident: Kmh.Greve Aage B ro ck en - huus-Schack,R.,Bjergbygaard; Vicepræ­ sident: Generalintendant G Brammer, K. DM.; Sekretær: Kapt. C v. Ko hl. Medlemsblad: Garderbladet. Redaktør: Kapt. C v. K oh i (Træffetid 11-12). Garnisonsbibliotek, Det kgl., Amalieg. 5 E | Mil. 278 (1-4). Bibliotekar: Oberstlojtn. Louis Gan d i1, R. DM. Garnisons Kirke (Den Herre Zebaoths K.) v. St. Annæ PI., E , er opført 1703-6; den ind­ viedes den 24. Marts 1706. Patronat: Generalkoinmandoen. Kirkeværge: Overintendant O H an sen , R. DM., Kontor Kirsteinsg. 2 1 M (10-12) | 0 1665. Sognepræst: Olfert R ica r d, R. DM FM. Resid.Kapellan:ProvstJohs.N o r d e n to ft. Kaldskapel lan: A D B in d sle v . Kordegn: G AW S v. S ta f fe ld t . Organist: Chr. Gei sier. Kantor: L C1nu s e n. 1. Graver: Chr. P lato. 2. do. :R So ren sen . 3. do. : Martin S ørene en. Kordegnens Kontor: Am alieg.llE JPalæ

Smalleg. i Sundbyerne, nu Dageg. (1901) 1. Sofieg. indlemmet i Burmeister & Wains Fabrikejendom (1868) Springg., nu Pilestr. (Stykket fra Mønterg. til Landemærket) (1881) Steen Blichers G., nu Belgiensg. (1901) Stenkulsg., nu en Del af 0 -Voldg. (1875) Stjærnev., nu Sundholmsv. (1909) Strandpromenaden, (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fra 1896 Strandboule­ vard. Størrestr., nu Holm. Kan. (Stykket fra N i­ kolajg. til Ved Stranden) (1877) Sundby Boulevard, nu Sundbyøster Boule­ vard (1915) Sundbyøster Allé, nu Mantuav. (1924) Svanemøllev. (fra nuv. Svanemøllev. til Strandv.), nu Tingskiftev. (1917) Søgade, nu Læssøesg. (1873) Thranesv., nu Sjællandsg. (1875) Timiansg. i Nyboder nedlagt (1865) 1. & st. Torveg., nu Torveg. (1901) Trekronersv., nu Trekronersg. (1903) Triers Allé, se Vilhelminelyst Allé Trompetergangen (indtil 1874), fra 1874 til 811. Helliggeiststr., fra 1881 Niels Hem- mingsens G. st. Tuborgv., nu Tuborgv. Hell. (1910) Tugthusporten (indtil 1843), fra 1843-81 1. Helliggeiststr., fra 1881 en Del af Niels Hemmingsens G. Tulipang., nu en Del af Suensonsg. (1897) Tvedesv., nu Carl Bernhards V. (1891) Tøjmesterg., nu Yestmannag. (1906) Tømmerpladsg., nu en Del afBernstorffsg. (Stykket Syd for Tietgensg.) (1914) Tømmerpladsv., nu Reventlowsg. (1880) Ulfeldtspl., nu Graabrødret. (1841) Ulkeg., nu Holmens*. (1823) Ulveg., nu enDel af OlfertFischers G. (1897) Valdemarsg. i Sundb., nu Normandig.(1901) Vandmøllestr., nu den sydlige Del af Raad- husstr. (1858) Wedellsborgg., nu en Del af Vennemindev. (1922) VedKalvebodstr.,nuKalvebodBrygge(1901) Vej til faste Batteri, nu Artilleriv. (1906) Vej til Raadmandsmarken, nu Heimdalsg. (1880) 1. Vennemindev., nu Vennemindev. (1907) Vester-Farimagsg. (fra Vestcrbrog. til Boulevardbanen), nu Axeltorv (1917) Vesterg. i Sundbyerne, nuSkotlandsg.(1901) 1. Vesterg., nu Grønlandsg. (1901) V-Boulevards Forl., nu en Del af Amager Boulevard (1907) - V-Boulevards første Husnumre, nu Jarmersiilads(l917) V-Mellemv., nu Gullandsg. (1901) Vilhelminelyst Allé. (indtil 1870 Triers Allé) nu H C Ørsteds V. (Stykket nær­ mest GI. Kongev.) (1873) Vilhelmsv., nu Ingemannsv. (var en Fort­ sættelse af denne) (1869) Willemoesstr., nu Shetlandsg. (1901) Vinstrupsv., nu Henrik Ibsens V. (1898) Vodroffsgaards Allé, nu Vodroffsv. (1868) Ørnev. i Sundbyerne, nu Kongov. (1901) Ørstedsg., nu Danmarksg. (ca 1864). 1. Ørstedsv., nu Toftebakkev. (1923) Østerg. i Sundbyerne, nu Frankrigs?. (1901) Østre Fasanv., nu en Del af N-Fasanv. (1920) Østre Mellemv. i Nord og Syd, nu Græken- landsv. (1901) Østre Mellemv. iØst og Vest, nu en Del af Italiensv. (1901) Gamles By, De (Kjøbenhavns Alderdoms­ hjem) N-Allé J) Cent. 1472 og N 3798. Plads til 1450 Husfæller. Besøgtid: Den almindelige Afdeling 2-7, Plejeafdelingen 2-5 og Sygeafdelingen 2-4. Inspektør: C L F r iis.

Overlæbe: Dr. med. J L A S t e i n. Forvalter: H F L A lb e r ts en. Præst: R PR a sm u ssen , MB.

Gamles Landophold, Kontor Badstuestr. 171 El | By 7385 (10-2), stiftet 1906 med det Formaal at skaffe gamle, mindre velstaaende Mennesker et kortere eller længere Landop­ hold samt at arrangere Skovture for dem.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker