Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Taar—Teat

Real-Register for Kjøbenhavn

11 — 236

Taarnby Kirke. Sognepræst: Poul V ibæk Jj Kastrup 333. Sognet omfatter Byerne Taarnby, Magle- bylille, Tømmerup, Viberupog Ullerup samt Villabyerne Taarnbyhøj, Præstevænget, Mørkhøj, Oorneliusminde, Crømiohavo, Gammelgaard I og II, Gyldenvang, Nør- ageriniwie, Tømmerups Villaby, Villabyen ved GI. Kirkevej, Villabyen ved Frederik d. Tendes Mindestøtte, Dalsgaards Villaby, Oorneliussens Villaby, Travbanens Villaby, Parcelforeningerne Vænget, Taarnby og Pilega arden. Taarnby Kommune. Kontor: Raadhuset i Kastrup, J) 25 &175 (aaben for Ekspedition Hverdage (undt. Lørd.) 3—4 samt Onsd. og Lørd. 11 - 1). Formand: TypografN P N ie ls e n , MF., Taarnby Villaby. Kom­ munesekretær : F rode R a sm u ssen . Kom­ muneingeniør : H J K n u d s e n J) Ka­ strup 100 (Kontortid: 12-2). S u n d h e d s k om m iss io n e n : Driftsin­ spektør HM J e n s e n , Formand. B y g ­ n in g s k om m issio n e n : Ingeniør A F u ch s, Formand. S o g n e fo g d e r : Ghr. J ø r g e n se n , Kastrup (Østre Distrikt); Gaardejer II J ø r g e n s e n , Tømmerup (Vestre Distrikt). B r a n d in sp e k tø r : Gdr. Sv. H ansen, Søglimt, Dragør. K om ­ m u n e læ g e : P K E r ic h s o n , Kastrup. Taksationskommissionen iflg. L. af 30. Novbr. 1857, vedrørende Grundafstaaelser til Vand- aflednings- eller Kloakanlæg. Ledende Landinspektør: E tatsr.PB entzon, lv.DM. Udn. af Indenrigsmin.: Vandbygningsdir. N V W estergaard ,K .DM ., Opmand; Amts- raadsmedl. i'ropr. M P T ø n n e se n , R., DM., Taastrup og Prof. Dr. phil. K R ør­ dam, R. DM., Taksatorer. Udn. af Kbhvns Byret:Arkitekt Vald. H II a mm e r , R. og Gross. Oscar K e lle r , R. DM., Taksatorer. Valgte af Kbhvns Amtsraad: Propr. P H an sen , Tranegilde pr. Taastrup, Propr. J P H a n s en,R.,Steenagergaard pr.Taastrup, Taksatorer. Taksationskommissionen iKbhvn.vedr. Grun­ des Afstaaelse til Vandanlæg (Lov 1897). Ledende Landinspektør: Etatsr. P B e n t- z on, K.DM.. Taksatorer: 1) for Stadens Grund: Aints- raadsmedl. Propr. M P T ø n n e s e n, R. I)M., Taastrup; Gross. Oscar K e l le r , R. DM .; Gross. L J e n s e n , R., Tagensv. 39; Arkitekt Vald. II H amni e r , R .;2) for Kbhvns Amts Grund: de to førstn. samt Proprietær P Hansen,Bredekjærgaard pr. Taastrup; Propr. J P Ha ns én, R., Taa­ strup. Taksationskommissionen iKbhvn. som iHenh. til Lov af 14. Dec. 1857 bestemmer, hvilken Erstatning der skal ydes private Grund­ ejere, naar disse afstaar Grunde eller Byg­ ninger til offentlige Gader, bestaar af 2 af Indenrigsministeriet udnævnte Medlemmer, Præsident f. Kbhvns Byret J From, K. DM.,Formand,ogProl'.Ingeniør J JMunch- P e te r se n , og 2 af Byretten udnævnte Medlemmer,Tømrerm.Cand. polyt. OKay- ser, R. 1)M., og Arkitekt G T ve de, R.DM. Talepædagogisk Forening, stiftet 5. Marts 1923. Bestyrelse: Sanglærer Viggo F orch ­ hammer, Strandg. 321[o], Formand; Orga­ nist Chr. G e isle r , Livjægerg.41 El; Cand. theol. FI Beering L i is be rg, Toldbodv. 28 E ; Frk. Martine Lund, Aaboulevard 1G El; ØrelægeCM a i 1a n d, R., Pustervig 8 E ; Frk. Ingeborg G u n n ersen , Schacksg.il m ; Frk. E T o ft e, Istedg. 30 il. ' Tandlægeforening, Dansk, stiftet 7. Nov. 1873,omfatter 8Kredse. Bestyrelse: E Ila- der up,R.,Kbhvn.,Formand;KBoyePeter- s en, Fredericia, Næstformd.; II GI ah n, Kbhvn. og E R øm e l in g, Kjøge, Se­ kretærer ; O W i gg er s , Horsens, Kasserer. Tandlægeforening, Kbhvns. (Kredsforen, af Dansk Tandlægeforening) D By 2180 stiftet 27. Sept. 1906. Bestyrelse: Aage Th. K iæ r, Formand; K B l o c h -J ø r g e n - sen , Næstform.; CKrohn , Kasserer;Hen­

rik B a ls le v, 1. Sekretær; G H ald v ig , 2. Sekretær. Tandlægeskolen, Stormg. 17 ®, opr. ved kgl. Resolution af 19. Juni 1888, gratis Konsulta­ tion Kl. 8. Forstander: Prof. Dr.med.F C C H an sen , R. DM.; Sekretær: Fuldm. i Undervisninesm. V in g e r s le v . Tandtekniker Forbund, Dansk, stift et 23 Nov. 1907, Adr.: Fredcnsv. I 1o. G. Charlott]. D Ordr. 1998, Formand: Tandtekniker Ove N ie ls e n . Tapethandler-Forening, Kbhvns, HC Ørsteds V. 56 El J) Cent. 1055, stiftet i Decbr. 1908. Bestyrelse: N A D ah l, Formand; A H e c h t -N ie ls e n , Sekretær. Tarifforening, Dansk, Tordenskjoldsg. 10 E | Cent. 7071 & 7195. Teaterfunktionærforeningen a f 8.Febr.1919 Adr. Sundholmsv. 56s [S]J) Am.3604y. For­ mand : K Rejnholdt J e n se n . Teaterkoret. Formand: Chr. J e n se n , Vald. Holmers G. 4 s IS J) St. 1057y. Teatermuseet, aabent i Sommerhalvaaret Søndag og Onsdag 1-5, se iøvrigt Selsk. f. Dansk Teaterhist. Teatersamfundet, stiftet 13. Juli 1923, Adr.: Havneg. 5WbE |)C e n t 121(50, Formand: Overretssagf. A B S v e ndsen. Teatre i Kbhvn. P la n over Teatre,se Afd.I Kort og Planer. D e t k g l.T e a te r , Kong.Nyt.9. Før 1722 var*i deriKbhvn.ikke blevet givet offentligeFore- stillinger i det danskeSprog,men omrejsende, fremmede Komedianter, sædvanligvis Ty­ skere, kom ofte hertil og spillede i et eller an­ det rummeligtLokale, saasom i Raadhusetog i Laugshuse. Et fastTeater byggedes først i 1721 paa den Grund, som nu optages af Nr. 6, 8, 10 i Ny Adelg. (der dengang i Folke­ munde kaldtes lille Gronneg.). Her spillede et Par fremmede Selskaber, et fransk og et tysk, i 1722, men da Indtægten var over- maade ringe, besluttede Direktøren René Montaigu at provo paa, om der kunde udret­ tes noget med danske Komedier, og efter at der var opnaaet Bevilling, aabnedes den danske Skueplads 23. Sept. 1722 med et Stykke afMoliére i Oversættelse;senere op­ førtes flere af Holbergs Komedier. I Begyn­ delsen gjorde Teatret megen Lykke, især ef­ ter atSkuespillerne etPar Gange havde spil­ let paa Kbhvns Slot forKongefamilien, men Besøget aftog efterhaanden, og efter flere Afbrydelser ophørte Forestillingerne ved Kbhvns Ildebrand i 1728. Teaterbygningen brændte dog ikke, men blev aldrig mere be­ nyttet efter sin Bestemmelse. Under Chr. VI spilledes der slet ikke Ko­ medie, og først da den pietistiske Tvang var ophørt ved Fred. V ’s Tronbestigelse, blev der i 1746 givet Organist Thielo Bevilling til at lade opføre danske Skuespil, og i 1747 aabnede han et Teater i et privat Hus i Læ- derstr. Bevillingen blev dog snart overført til „de danske Auteurers samlede Trup“, hvem Kongen overlod en Bygning, der laa omtrent paa det nuværende kgl. Teaters Plads, og i denne spillede de i Vinteren 1747- 48, hvorefter de lod den nedrive og opførte et nyt Teater, som aabnedes 18. Sept. 1748. Foretagendet kunde imidlertid ikke betale sig, og Kongen maatte stadig give Tilskud. Derfor overdrog han i 1750 Teatret til Sta­ den Kbhvn., meget modKommunalbestyrel- sens Ønske; il770overtog han det dog igen, og det fik daNavn af „Den kgl. danske Skue­ plads1. Derefter stod det bestandig direkte underkgl. Bestyrelse indtil 1849, da de*tblev henlagt under Kultusministeriet. Den første Teaterbygning paaKong. Nyt. var opf. vedEigtved. 11773-74 blev den om­ bygget underHarsdorffs Ledelse og genaab- net 31. Jan. 1774, ved hvilken Lejlighed man for første Gang læste Indskriften over Sce­ nen: „Ej blot til L y st\ 1 1855 foretoges en betydelig Ombygning, der gav Bygnin- en et saare uheldigt Ydre. Ved Lov af 18. unil870 vedtoges Opførelsen af en værdi­ gere Skueplads, og derefter opstod i 1872-74

det nuværende Teater (Arkitekterne O P e­ tersen og V Dahlerup), der blev aabnet 15. Okt. 1874. Adm. Direktør: Wm. N o rrie,R . Kapelmester: Georg V Ho e ber g, R. DM. Balletmester : Solodanser G F G U h len - dorff, R. Teatrets Bureau. § By 1070, Bogholder: B Mø 11er-Pe tersen;Kasserer: CF N ie l­ sen ; Kontorassistent: Poul C B erth o ld t; Kontorist: Frk. D H M Møli er. Litterær Konsulent: Prof. Dr. phil. Hans B rix . Sceneinstruktør: Poul N ie ls e n , R. DM. Skuespil-Regissør:K G B orch sen iu s,R . Opera- ogBallet-Regissør:ECB B ii chn e r. R. Underregissør: Chr. B orgen . Korsyngemester og Kapelmester: F T H e m m e . Scenemester: Poul N ie lse n . Garderobeinspektør: V W illum se n . Musikassist.: Holger Pr e h n. Korregissør: I R ITe i d e. . Operarepetitør: S L e v y so h n , R. DM. Operarepetitør: E M V B o rreg a a rd . Teatermaler :T F P M P e d e r s e n . Snedkerm.: O V L a rsen , DM. Sufflører: AP ELun d;Fru HOv.Co tta- S chønb erg. Reservesufflør: M J orn -N i e 1s e n. Teaterfrisør: A E L ø v b o . Damefrisørinde: Fru O L a d ek jæ . r. Assistent paa Økonomikontoret : Frk. A K aars berg. Garderobeforvarerske: Fru A M Gr afe. Billetkassererske: Frk. K A O ls e n . O verkontrolør: C I P etersen . Teaterlæge: Axel H e in e . Forstander ved Balletelevernes Læse- skole: Cand. theol. Skoleinsp. T. N S k ib - sted , R.. Bibliotekar: fh. Skuespiller E P A g e r ­ holm , R. Bogholder v. Pensionsfonden: Axel N ico- la y s e n , R. Skuespillere: P A nd ersen ; H G ab riel- sen; K H eglund ; V K a li; Lars Knud­ sen; A L i eb man, R.; H Mal berg; Vabl. Møller; Nic. N eiiendam , R.; Tavs N eiiend am ; A Osmund; R O ttesen ; J oh s.P ou lsen ; Poul Reumert,R .; E R o - se n b a um ; Alf. S juholm ; Carlo W ie th Skuespillerinder: Augusta Blad; Anna B lo c h, M I&A.; Astrid H olm ; Bodil Ip- s en, M I &A.; Betty K irk eb y ; Ingeborg M id d e lb o e ; ITildur M oller; Jonna N eiiend am , MI&A.; SigridNeiiendam , MI&A.; Gudrun N issen ; Karen T h a i­ bi tz er. Operasangere: LarsB o e ;P Br e de nbe c k; H B ru u sg a a rd jIIB y rd in g ; PerBieru; A D e 1f s ; Aage F 0n s s ; Kammersanger Niels H a n sen , R.; Kammersanger Alb. Hø eb er g, R.; Gunder K n u d s e n ; Carl. M adsen ;Max M u ller ; Ingvar N ielsen ; Jørn-Nielsen;KammersangerHelge N is- sen, R.DM.; Poul W iedemann. Operasangerinder: Birgit E n g e 11 (en Del af Saisonen);Kammersangerinde Tenna F r ed e r ik se n , MI &A .; Kammersanger- inde Lilly L am p rech t; Inger L oth - R a sm u sse n;Kammersangerinde Ida M 01- le r ; Ellen N ie ls e n ; Kammersangerinde Ingeb. N ø rreg a a rd -H an sen ; Ingeb. S te ffe n se n . Solodansere: John A nd ersen ; Richard J en sen ; K a r lM e r r ild ; G U h le n d o r ff, R. Solodanserinder: Elna J ø r g e n -J e n s e n , MI&A; Ulla P o u lsen . Balletdansere : GeorgB e rt h e 1s e n,R.;Chr. B o r g en ; Chr. C h risten sen , R.; Aage E ib y ; Paul H uld; Harry L a rsen ; Svend Aage L a rsen ; Ove P e te r se n , Svend C J en sen . Balletdanserinder: M A llan -D ah l; Mar­ grethe B r o ck -N ie lsen ; Gyrithe H a n ­ sen ; Bente H ø r u p -H a ss in g ; Carla K e lle r T harnæ s; Tony Madsen;Lau-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker