Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

I I I— 263

© l a -s S 0 | A l?

i ^

PJ ? o -S

£ Is' o .8! rø tø

G r a d e

G a d e

b£>"© 2 ©

1 s s 1

eS 2

© ~y>

s ®

(I Parentes er angivet,

(1 Parentes er angivet, naar Brevportoen er 20 Øre)

3 s r- r*

O

© 'S

> M

M

W

ta

PM ^ to naar Brevportoen er 20 Gre)

CU

S

1. Strandstræ de............................

K S t. Annæ 0 . K S t. Annæ 0 .

O A G arnisons 0 A G arnisons

8 3 4 A Senderengen Seborg . . •

G jentofte

G jentofte A l

s t. Strandstræ de

. . . .

8 3 4 A Sendergad e y i Z | og - - g B Udb. Vester V 8 Absalons

1 5 7 B

_

15 ø 7 1

-

__

S tr. Udb.Klædebo 0 J

i — 93 2 __ 32

Sions

13 _

-

— — — — — — —

-

-

10 -

S tr. Udb.Klædebo O J

Senderkogade. . . . . . Sønderjyllands A llé Vanl. Sønderjyllands vej C ha rlo ttl. Senderm arksvej Valby . . Sendervangs A llé V a lb y. . Sendervigvej Vanløse.. . . 1. Søndørvoldstræ de . . . st. Søndørvoldstræ de . . .

Sions

15 0

7 1

Strand-

-

— 15 G -

9 5 - 139

IIo ll

Frdbg.

F 18 Solbj erg F 2

141— 207 og 34— 130 - 2 0 9 - 221ogl,34— 142 - 2 13-...231ogl44— 148 C hl.

Hellerup A 1

G jentofte

G jentofte

Ordrup A l

-

Maglegaards

Valby

14 V 9 14

O V Jesus

-

V igo rslcv O V Tim o tho us 14 V 9 14 Vanlese OGh Vanlese 12V 8 13

N r. 324 2 13— 23r)0g l4 8 — 166 - 20 -Øre) 2 17— 395og168—322 -

-

Ordrup

Skovshoved -

C K rsth v n s C K rsth v n s

O I'

K ristia n s

2 N 4 5 B 2 N 4 5 B

-

'.397— 419og324— 340 K ip .

0 P K ristia n s

/

2 __24 F

K astrup A 2 Hellerup A 1

Strandvej on K a strup . . . 1. Strandvej H e lle rup . . .

T aarnby G jentofte

Frdbg.

F 14 Solbj erg F 2 - Frederiksbg. -

— ---- —

l

26— 30

_

__ —

Sio ns

10 7 1 L4 V 9 14

S tr.

Strandoro

Ud b.Kl ædebo 0.1

F 9

Fasanvej \

4“ ^ Vb.

^

F

Strind be rg svøj V a lb y . . .

Valby

0 V Jesus

6 10 A

1-3 og 22-50 1 7 -5 5

N Udb.Klædobo! 0 55 Jle ll. K o rs 12 ø

(9 5 — 99 og96 —98 Vb.

Valby

Jesus

0 V Vk.6

14 V 9 14

Struensegade'

Sondre Frm a vnsve j

. . .

G G stervold j Vk.8 Citadels Udb.Klædebo O B Fredens ø B rh . Husum OGh Bre nshe j K Nørrevold O H S t. Andreas S Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 6 12 V 8 13 3 1 3 A 8 3 2 B 4 7 2A.

Struorgado

0 Udb.Klædobo ø l Hans Egodes 10 7 1

Stubbevangon

B rk .

15 V 8 13

B ro n sh e j

Ilr.3 Bro nshø j

S ø p a ssa g e n ...............................

3 1 7 A Seren Nordbys A llé . . .

Studie-

Nerro

O H

Fruo

( 1 — 41) Og 2— 42 K

-

- -

stræde V 51 — 05 og 40— 54 15 Vestervold -

Se rup vc j. Setorvet

Studsgaardsgado.........................

S tr. Udb.Klædobo N 9 A ld ersro 15 G 8 1

Studsgaards Passage . . . S tr. Udb.Klædobo N 9 A ldersro 15 G 8 1

Sevangs A llé Kastrup . .

Ta a rnb y G jentofte

Kastrup A 2 G jentofte A l Taarbæk A 2 G jentofte A l

B Amagerbro Æ 13 II Tavsens 2 S 4 5 B Sevej G je n to fte .........................

Sturlasgade Stæ gers A llé

F L

Lyngby-T'bk.

i'rd bg.

Sevej Klam penborg (20 Gre)

F 14 Solbjerg F 2

8 13

U tto rslo v 0 3 f. Kapernaums 12 G

G jentofte

Stæ revej

Sevolden G jentofte

. . .

Brønshøj

Stevnæ s A llé Suensonsgade Suhmsgade Sum atravoj ounaoyøster i Boulevard |

L

U tte rsle v B r .l

15 V 8 13

2 B

K S t. Annæ V. O D S t. Pa uls K Rosenborg O D T rin ita tis

8 3

7 2 3 A 9 S 4 6

Lyng b v-Tb k.

S Sundbyoster S 4

F ilip s

Ta a rb æ k pr. Klpbg. (20 G.)

Taarbæk A 2

Udon N r.— 43 S Amagerbro Æ 12 Nathanaels 9 N 4 6

1-173A og 2-130

-

.

-

Lyng b y-Tb k.

51 -

A llehelgens -

Taarbæk A 2

Taarbæk 1 Klpbg. (20 Gro) Strandv. |175-235og132-154 T a a rn b o rg v e j......................... Taa rnb y pr. K a strup . . . Ta a rn h o lm s v e j......................... Taastrupvej Husum . Taffelbays A llé H e lle ru p . . Sprinfifforb i(200.)

- Sundbyoster O Sb Nathanaels

- -

-

Lig e N r . .

---

-

(1— 35 V Udb. Vester V 2

K ris t

14 G 6 14

ounueveubg due • . |2

-

— V 6

- -

-

F 11 S t. M arkus F 1

V

Frdbg.

- 5

s Am agerbro Æ 18 Nathanaels 2 S 4 6

Taarnby Husum

Taa rnb y A 2

G r \21-—39

- Ekserccrpl. O Sb

- - - - - - - -

-

B rh .

OGb

Bre n sh e j

12 V 8 13 12 V 8 13

{41--6 7 og 2— 50

-

- - -

- -

Sundby

H usum OGh Brø n sh ø j

kolinsvej

75--87

— —

- Sundbyvest.

G jentofte

Hellerup A l

— S 1

-

52— 70

\

(Studentergaarden

N L

Udb.Klædebo N 19 N 11 — N 12

HansEgedes) Sio ns j

og 1 B A

12 P. H A

Sim eons Sam uels

11 6 8

G Udb.Klædebo SØ l (O J

Sundkrogsgade ......................... Sundve H e llerup . . . . Sundvæ ngot C ha rlott]. . . Svalevoj Hellerup . . . . Svanemosegaardsvoj . . . „ ( 1 - 3 1 og 2 - 5 6 Svanem elle-{4]_79 og 58 -94 Svane^ado .

10 7 1

3— 13

G jentofte G jentofte G jentofte

Hellerup A l Maglegaards A l Maglegaards A 1

15— 25 - 27— 31 - 33 - 6 5 - 18— 44 - 4 6 - 5 6 -

Tagens- ,

— N 18

_

-

---- __

15 V _ • -

_

K

S t. Annæ V. O D S t. Pa uls

N 11

8 3 2 B

_

V Frdbg.

__

F 2 S t. Thom as F3G

N 9

S tr. IIo ll

Udb.Klædebo 0 J

Sions

15 G 7 1

B r.5 Bre nshe j

13

Resten e G jentofte. . . levej G jentofte .

U tte rsle v G je ntofte G jentofte G jentofte

-

-

G jentofte A l G jentofte A l Gj entofto A l

Tagosbakl Tagesm in

Hollerup A l

“ G jentofte

U tte rsle v

K J - -1 7 og 2— 12 L 25-—39 og 18— 20 “

H r.5

Kapernaums 12 G 8 18

Tagestorp G jentofte . . . Teglgaardsstræ de . . . . Teglgaardsvej C h a rlo ttl.. . T o g lh o lm e n ................................ Te g lh o lm sg a d e ......................... Te g ls tru p v e j............................... Teglvæ rksbakkon Iio llo ru p Te g lv æ rksg a d e ......................... Te lle rsv e j H e lle rup . . .

Svanevoj

- -

-

— O Sf.

K

Fru e

Nørre O H

3 1 7 A

Frdbg.

F (i

V

S t. M arkus F 1

Svanliolm svoj

Skovshoved A l

G jentofte

Yanloso OGh V anlo se 12 V 8 13

Svankæ rvoj Vanlose . . .

V Kong . Eng h. O S Fre dho lm s

13 9 14

Frdbg.

F 6 S t. M arkus F 1

V Kong. En g h . O S Frodholm s 13 9- 14

V

Sveasvoj

H e lle rup A l

G jontofte

S tr.

Svei^aardsvoj Hellerup . .

Em drup B r . l

Bre nshe j

15 0 8 13

7

Davids

10

2— 16

Udb.Klædebo 0 J

1 -

Svend-

0

G jentofte

G jo ntofte A 1

i

Sio ns

S tr.

S tr. S B rh .

-

borggade (Ko ste n . . . . Svend D yrin g s Voj . . . Svend Gongos Vej . . . .

Udb.Klædebo N 11 A ldorsro 1 5 0 8 1

0 s 4 6 12 V 8 13

Sundbyoster S 4

F ilip s

G jentofte

Hellerup A l

15rensboj

lir.3 Bro nsb oj

F

F 16 M ariondals F3 V

Te rn e vej. To rslo se v

Frdb g.

1 9 S

6 7 15 4 6

B Udb. Vestor V 1 S Sundbyoster S 4

E lia s F ilip s

Svondsgado

yj Husum . . . .

Husum OGh Brønshøj

12 V 8 13

Svend Vonveds Vej . . .

F

Frdbg.

F 17 Godthaabs F3 V

Tesdo rpfsv. i 2 3 -4 5 o g 2 4 -5 4 (Re ste n

s Sundbyvost. O Sb Nathanaels 2 S 4 6

-

__

-

__

Sverrigsgade

F 2

i i - -11 og 2— 10

c Amagerbro Æ I2 K ristia n s

2 S 4 C

(

- 1 — 9 L

U tte rsle v B r.5 Kapernaum s 15 V 8 13

_

Theklave;

-

— Æ 18

- -

-

—-

Svinge t

13- 23

B r .l

) 15— 37 og 12— 42 -

12— 28

-

-

L

— ,U 12 Sundby

U tte rsle v B r . l Kapornaum s 15 V 8 13

1. T h o k la v e j................................ Th e o lilus Hansens Gade .

Svin g e t G je ntolte . . . . Svitiningevej Vanlose. . .

V Udb: Vester O S 8 Sundbyvest. S I

G jentofte

G jentolte A l

K ris t

1 4 0 5 14

Husum OGb Brø nshø j T rin ita tis K.iøbmager 0 G

12 V 8 13

Th in g va lla s A llé

. . . .

Sundby 9 S 4 6

J l- 1 1

K

G jentofte

H e llerup A 1

7 2 3 B T iis . J A hlm anns A llé H e ll. L

Sværtogade .

• • '( 2 — 8

- Helligaands

1 1 - 5

U tte rsle v B r.5 Kapornaum s 15 V 8 13

Thorasve,

-

.Sydhavnsgade............................... Sydtoi'tevej Seborg. . . - Syndergaardsgade . . . .

__

__

-

V Kong En g h . O S F redholm s

13 9 14

B r .l

(7 — 33 og 1 0 - 2 4

L Odb.Klædebo N 12 Sam uels

Gladsaxe

Søborg A 2

1-47

11 8 llA

Th o rs- 1

B Vestervold O H S Sundbyoster S 4

__ __

__ —

-

Frue

3 1 7 A 9 S 4 C

N 11 O if

101-127 og 6 0 -1 1 8 -

gade (

-

-

Syric nsve j . Syvens A llé Sæ bykolmsvej

F ilip s

-

2 - 5 8

C Amagerbro Æ 16 Nathanaels 2 S 4 6 V igerslev O V Tim o theus 12 V 9 14

B Amagerbro Æ 16 HansTavsøns 2 S 4 5 B Vanlese OGh V anløse 12 V 8 13 L Udb.Klædebo N 12 Sam uels 11 8 11 A Vanlese OGh Vanlose 12 V 8 13

Thorshavnsg ade ......................... Thorsm inde ve j Vanlese . . Th o rs P a s s a g e ......................... Tho rup s A llé Vanlese . .

Vanlose . •

Sebakkon C ha rlo ttl.

. . •

Skovshoved A l

G jentofte Brønshøj Gladsaxe G jentofte G je ntofte

Brh.

Soborgallé .

15 V 8 13

Ilr.3 Brønshøj

N K V

Seborghus A llé Seborg. . . Sebøtkers A llé Hellerup . . Sedalen G jentofte . . . . S e fo rte rn e ...................................... Segaardsvej Vanlose . . . Segaardsvej G jentofte . .

Søborg A 2 Hellerup A l G jentofte A l 2 N

Thorupsgs Thorva ld s

5 6 9 B 8 1 3 B

d e ................................

Udb.Klædebo O K I Bethlekem s Stra nd O G . K ristia n s

ens Museum

. .

Frdbg.

F 2 S t. M arkus F 3 0 F 1

Thorvaldsensvej | UJ?8®

0

O P

Vanlese OGh Vanlese 12 V 8 13

Br.3 Bre nshe j

Th u re b yh o lm vo j......................... B rh .

12 V 8 13

Bre n sh e j

F

G je ntofte H usum ;

G jentofte A l

1 ulige N r.

F 17 Godthaabs F 2

Frdbg.

Th u re v e j

-

•Søholmsvej. Sellerødgado

15 V 8 13

B rh .

B r.3 Brø nshé j

F 13

• • * 1 lig e N r.

S Sundbyvest.

L Udb.Klædobo O Sf. S t. Stefaris 12 G 8 11 B Thyg e Krabbes Vej . . .

S I

Sundby

9 S 4 6

Sellered >r. H o lte (20 Ø rej

L Udb.Klædebo N 12 S t. Stefans 11 8 1 1 A U tte rsle v B r.5 Kapernaum s 15 V 8 13 N Udb.Klædebo N 19 Sim eons 11 6 12 B L

Søllerød

Sellered A 2

T h y ra s g a d e ................................ T h y ra s v e j...................................... T ib irk e g a d e ...............................

S e lu n d sv e j.

S tr. Udb.Klædobo 0 J

Sio ns

15 0

7 1

i - -11

K S t. Annæ V. O D T rin ita tis Nørrevold Vk.4 S t. -Andreas

7 3 4 B

P o ly t. Læ reanstalt

- - - - - - 6 - - - -

B Vestervold O H

- -

2 B

129-- 3 3 og 30 . . . 1Central Postbyen.

Fru e

3 1 7 A

85--106

5 .

Udb. V e ste r V 8

M aria

2— 24 - S t. Annæ V. O D S t. Pa uls

-

__

-

__ __

-

Selvgade

_

4 B 2 B

gade i " •- -7 3

1

-

26— 40 -

.

_

62— 74 - Vestervold O H

Kunstm useet

-

O stervold Vk.5 Esaias

K S t. Annæ V.

O D S t. Pa uls

Tigergade- ......................................

8 3 2 B 1 5 0 7 1 9 S 4 6

84— 104 -

-

Vk.4

Tin g sk ifte v e i............................... H e ll Udb.Klædebo O J

Sio ns

oem arksvej H e lle rup . . . Sender A llé t i — 31 og 2 — 18 Send erb org AHé Vanlese. . Senderborggade.......................... Valby } 33, 35

S Sundbyvest. O Sb Sundby

G jentofte

H e lle rup A l

_ ___

( 1 - 4 3 ) 47— 113

-

-

Valby

_

___ ___ ___

0 V Tim o theus 14 V 9 14

S 1

Tin g v e j .

- -

- -

V ig e rslev

• • •) 2 -3 0 A -

O Sb

2 S

-

H usum OGh Brø n sh ø j O stervold Vk6 Frih a v n s

12 V 8 13 6 7 2 B Tirshæ kvej Vanlese . . . F 1 5 7 B ( t. Ladeg. aaen,ul. N r. f 32— 66

___

S 1

0

Vanlose OGh Vanlese 12 V 8 13

1— 37 39— 45 47— 53 55— 57 59— 87 99— 131

B Udb. Vester V 8

M aria

Udb.Klædebo O Sf.

Annas

12 0 8 11 B

-

-

— —

Absalons

-

-

-

-

-

-

_

lige N r.

S t. Stefans

vilde-

: 8 A

østen ulige N r. je N r.

Frdbg.

F 16 F 7

M ariendals F 3 V

13

O S

(u ,

- -

L Udb.Klædobo N 11 K ing o s

-

-

11 A

8 B Titangade

-

15V 8

8 13

"

- - 14

Enghave

— —

12 V

Tjæ rebyvoj Vanlese . . .

Husum OGh Bre n sh e j

Sender

2— 14

V I

E lia s

1 - 7 B Tjørnegaardsvej G jentofte . Tjernegade ............................... -

G jentofte

G jentofte A l

6

16— 30 - 32— 42 - 44— 56 “ 58— 68 * 92 — 108 1 2 2 -1 3 6 V 70— 90 “

— V10 Gethsemane - -

5

10 B

N

Udb.Klædebo 0 55 H e ll. K o rs

os

— —

— — —

- -

-

Tjernekrogen G jentofte . . Tje rne lund s A llé Valby . .

G je ntofte

G je n to fte A l

- -

- - 8 A

14

V igerslev O V Tim o theus 14 V 9

13 - 8 B Tjernevangen................................ B rh .

• ---

B re n sh e j

B r.3 Brønshøj

15 V 8 13 5 6 9 A

S t. M atth. Enghave

-

-

-

N Udb.Klædebo O K I

Blaagaards

Todesgade

..............................

14

Toftebakkevej Valby . . .

Valby

O V Tim o th e u s 14 V 9 14

14 G

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker