Kraks Vejviser 1925 gaderegister ny

Heal-Iiegisler for Kjøbenhavn

IL— 163

Kris —Kuns

Kunstindustrimuseum, Det danske, Bredg. 66 E D Cent. 5936. Museet er stiftet den 30. April 1890 af Industriforeningen i Kbhvn. og Ny Carlsbergs Museumslegat. Bygnin­ gen (den Gang V-Boulevard 20-24) indvie­ des 20.Juli 1894.1 1924 flyttedes Museet lil det nuværende Sted, det gamle Frederiks Hospitals Midterbygninger, opført 1756 og restaureret 1920-24 af Prof. Ivar B^ntsen og Arkitekt- Kaare Klint. Dets .Formaal er at fremme dansk Kunstindustri, delsved at ud­ vikle den faglige Dygtighed, dels ved at ud­ brede forøget Kendskab til og nære Interes­ sen for Kunstindustrien. Museet er lukket paa Grund af Omflytning. Bogsamlingen er tilgængelig Onsd. og Lord. 1-3. Delegerede 1) for Indenrigsm.: Kontor- chefDocentH Gram, R. DM.;forUndervis- ningsm.: Direktør Dr.phil.MMac ke p ra ti g, R.DM. jforKbhvnsKomm.: RaadsformandG Ph ilip sen ,K .; 2) for Industrif.: - - - - ..................... - - ; Direktor Benny D es- sau, K. DM.; Direktør K A rn e-P eter­ sen , R.DM.; Ingeniør C F J a rl, R DM.; Ordensjuvelér Kapt. Poul U M ic h c Is e n.R.; 3) for Ny Carlsbergs Museumslegat: In­ geniør H H en d r ik s en; Brygger Helge J a c o bs e n, R.;Arkitekt Jens I ng \v e rs e n, R.; Prof. Hans T eg n er, FM .; Prof. Anton R o sen , R .; 4) for de priv. Bidragydere: ..............................................................; Sned­ kerm. H P L a r se n ; 5) for Kunstindustri­ museetsVenner: Læge Axel II ein e; Fabri­ kant Erik H a sse lb a le h ; Fabrikant Fr. Raaschou; Kmh. Hofjgm. Baron Otto R e e d tz-T h o tt, MF.R.. Formand; Kmjkr. D irek tørK Su cn son , R.DM. Direktør: Vilh. S 1oman n, R., kst. Underinspektor: Frk. S S a lom o n sen ; Bibliotekar: - ................. Kunstkammeret var en meget rig og meget broget Samling, tilvejebragt af Kongehuset. Der fandtes Malerier, nordiske, ægyptiske, græske og romerske Oldsager, etnografiske Genstande, drejede og udskaarneSager,Me- daiIler, Naturalier, Kuriositeter m. m. En stor Del af det var særdeles værdifuldt og blev Grundstammen for saa godt som alle Byens Museer, men der var ogsaa meget uden nogen som helst Værdi. K. fandtes op­ rindelig paa Kbhvns Slot, men i 1680 flytte­ des det over i den Bygning, som indtil 1906 optoges af det store kgl. Bibliotek. Udskil­ lelsen til de særlige Museer begyndte i Slut­ ningen af 1700TaUetog fortsattes i den første Halvdel af 1800 Taflet. Der var derefter kun saadanne Ting tilbage, som nu hen­ regnes til Kunstindustri, og disse anbragtes i en privat Bygning, kaldetKunstmuseet, der blev nedlagt i 1866. Kunstmuseumsforening, Dansk, stiftet 1913 har til Formaal at skaffe Midler til Ind æb af Værker af afdøde Kunstnere til Statens Museum for Kunst. Formand: Generalkon­ sul Johan H an sen , K.FM.; Museumsdir. Dr. phil. Karl M a d se n , R. DM , Statens Museum for Kunst, modt. Indmeldelser. Kunstnerforeningen af 18. Novbr., stiftet 1842. Formand: Prof. Oscar M a tth ie sen , R.. | Am 6892; Sekretær og Kasserer samt Redaktør af M anedsbladet: Cand. jur. Carl K je r sm e ie r j) V5114v. Kunstnerhjem, Gothersg. 143 E , taget i Brug Okt. 1878. Kontor: Charlottenborg E D By 191. Formand: Arkitekt M Bo ren, R.DM. FM., Forretningsf.:InspektørF J C H a r t- mann. Kunstnernes Understøttelseskasse, stiftet 2 Okt. 1851. f Cent. 1563. Bestyrelse: Over- retssagt. Otto B i n g,R., Form md; Direktør C A I v e r s e n , R. DM., Kasserer; Billed­ hugger L B ran d s tru p , R.DM.; Maler N V ltorph, R DM.; Prof.V Irm inger. R.; Arkitekt Thorv. J ø r g e n s e n , R. DM.; Departementschef Kai G lahn, R .DM .; O verretssagt'. Axel S im on sen .

Kulimportørers Association, Danske, oprettet 1900, Ho vedsæde Kbhvn., faglige Interesser. Gross.Chr.IKam pmann.R.DM., Formand; Forretningsudvalg: Direktør Th. Adler S vanh olm og Direktør V Steen Chri­ sten sen ; Overretssagf. E F a lk -.T en sen , Sekretær, Kjøbmagerg. 11 E . Kulkontor, Kommunernes. Tordenskjoldsg. 32 E Jl Cent. 7788 & 14618 Stats J 45, stiftet d. 11. Juli 1916. Kontortid 10-3. Formaal: Køb og Befragtning af Kul til Landets Kommuner. Kom oret er oprettet af: Den Danske Købstadforenings (se den­ ne) ogKhhvns KommunalbestyrelsesUdvslg til Fremskaffelse af Kul til de danske Kom­ muner. Kontoret ledes af: Købmand P .1 unge. Kulturhistorisk Portraitsamling, Dansk, Adr.: Gyldenløvesg. 16' [K] Jl By 3131, samler Portrætter af kulturhist. Betydning. Be­ styrelse: Sagfører A D ed en ro th -B erg ; Dr.phil. Louis B o bé, R. I)AI .; Boghdl. tlerm. L y n g e, R.; fh. Fotograf Fred. Ri ise , R.; Cand. phil. Herm. T rier, ML. FM. Kunstdrejerforeningen i Kbhvn., stiftet 1. April 1841. Formand: Kunstdrejermester W P c tr r s e n | N 190x &3039x. Kunstflidsforening, Dansk, Gothersg. 135 E D By 7180, stiftet 6. Novbr. 1900. Fri undervisning i Haandgerning for ube­ midlede. Bureau for Udstilling af Kvinde­ arbejde i Ind- og Udland. TilForen.er knyt­ tet en Skole for Kunstvævning, Knipling og Broderi. Bestyrelse: Frøken Marie von Ro­ sen, Formand; ProfessorindeHenning M at­ zen. Næstformand; Baronessede P ie sse n ; Professorinde Krog; Professorinde F i ­ scher; FruIngenior Warm ing; Kontor­ chef H Kuh n, R., Kasserer. Kunstforeningen, Fredh.Kan. 4 1 | By 2964, er stiftetll.Novbr. 1825 i det Øjemedat virke til KunstensTarv, ved UdstillingerafKunst- ■ værker, Foredrag over Emner vedr. Kunst, Anskaffelse af Kunstvarrker til Fordeling blandt Medl., offentlige KunstudstiUinger for Betaling og Understøttelser til Kunst- foretagender samt til Udgivelse afskrifter vedr. Kunst. Enhver, der ønsker at optages i Foreningen, kan indmeldes af et Medl. Kontingentet for et indenbys Medl. er aarlig 20 Kr., for et udenbys 12 Kr. Enhver, som har erlagt Kontingent for det sidst forløbne Regnskabsaar, deltager i Lodtrækningen. Indenbys og udenbys Medl. har lige Ret­ tigheder. Udstillingerne finder iReglenSted mellem l.Okt. og30. April og staaraabne for Medlemmerne samt de til deres Husstand hørende Damer dgl. fra 11-4. Bestyrelse: Etatsr. Wilhelm H an sen . K. DM., Formand ; Departementschef Viggo A a g e s e n,K. DM.,Næstform.;Overretssagt. E F alk -Jen sen , Kasserer; Kunsthistoriker Victor P C h r is te n s e n , Sekretær; Ma­ lerne Poul S C h r istia n se n , R., Harald G i e r s i n g og Jais N i e 1s e n. Inspektør:V J astrau, R. Kunsthaandværk, Forening for, Adr. Bredg. 1 1 E D Cent. 229, stiftet 4. Febr. 1907 med det Formaal ved Udstillinger af Arbejder af kunstnerisk Form og for­ trinlig Udførelse, ved Foredrag og Mø­ der, ved Artikler i Tidsskrifter at ud­ brede Kendskab til det danske Kunst­ haandværk og bidrage til dets Udvikling samt i det hele at varetage dansk Kunst- haandværks og Kunstindustris Interesser. Medlemsantal 125. Bestyrelse: Hof- og Ordensjuvelér Poul U M ich elsen , R., Formand; Liiograf Chr. Cato, Næstformand; Snedkerm. Otto M ey er; Snedkerm. Jakob P e te r s e n ; Direktør Poul S im on sen . Kunsthaandværk, Skolen for dansk, Norreg. P lH | By 4317. Statsunderst. Privatskole. Direktør: Jens M oller J e n se n ; Inspek­ tør: W T hr ane. Kunstindustrimuseets Venner, Selskab, stiftet 1910. Adresse: Kunstindustrimuseet,Bredg. 66 E . Foinund: Fabrikant Erik H a s se l- balch.

R u in ern e und er K r ist.ia n sb o r g , er foreløbigt tilgængelige Send., Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. Kl. 12.1,2, 3, 4 (Fo­ revisningen finder Sted i Hold med Forer) i Sommerhalvaarct (April-Sept.) Entré 50 Øre. Kristiansborg Slotskirke. Slotspræst: C J L innem ann , R.DM. Kordegn: C D Ro s s. Organist: II V God sk e-N ic Isen. Kordegnens Kontor: Holbergsg. 6 2 Sb-E I By 786 x ø l- l) . Kristianshavn. Anlæget begynder i 1618. Ef­ ter et Kongebrev af 5.April 1019 vil enhver, der opfører en god Bygning paa Krsthvn., faa Skøde paa Grunden og Skattelettelse i nogle Aar. Det forste Skode udstedes 1622. I Begyndelsen var Krsthvn. en selvstændig By med sin egen Magistrat, men i 1674 ind­ lemmes deniKbhvn.; dog beholder den sit eget Byting indtil 1685. Kristians Kirke, Strandg. [<3, tidligere Frede­ riks Kirke. Grundstenen lægges 12. Juni 1755, Indvielsen foregaar 2. Dee. 1759. Arki­ tekt var Eigtved, dog ikke for Taarnet, der skyldes G D Anthon og fuldførtes 1769. Menigheden, der bestod af den tysktalende Befolkning paa Krsthvn., nedLagdes ved kgl. Resolution af 4. Dec. 1886. Kirken toges i Brug for Kristians Sogn 2. Juni 1901. Patronat: Biskoppen og Overpræsidenten. Kirkeværge:Gross. J W G o t fr e d s e n. Sognepræst: Kaj H o lm er. Kaldskapellan: E V B irch -O lsen . Kantor og Organist: B W Gaarn. Kordegn: C V A M ic h e lse n . Graver: Helmer L u n d , Kordegnens Kontor: Ovcig. o. V. 2 A EU D By 2562 y. Aab : Søgnedage (undt Torsd.) 9-1 samt Fred. 5-7. Sognet omfatter den Del af Krsthvn., der ligger Sydvest forTorveg., afAmagerbro den Del.der begrænses af Amagerbrog.JTolIæn- derdybet, Amager Fælledv. 3-27, 39-11, 2-4, Svinget, Amager Boulevard samt Slots­ holmen. - I Gade-Registret foran i A fd.HI er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Kristi Kirke, Sofiev. 5 O, indviet 26. Okt. 1 890. (Forsamlingshus for Samfundet „Kristi Me­ nighed “). Kristkirken, Enghavepi. E , Grundstenen lagt 29. Marts 1898; Kirken indviet 6. Maj 1900; (Arkitekt: V Koch). Patronat: Kbhvns Biskop og Overpræsi­ denten. Kirkeværge: Driftsbestyrer O A n d e r ­ s e n ; Kirkens Kasserer: Togfører OJø r­ g en s en. Sognepræst: J O Falk Rønne, R.; træffes i Kirken 11-12 (undt. Onsd.), Fred. till. 6-7 f V f 662. Res. Kapellan: L J ø r g e n se n . K ald skap ellan :......................................... Organist og Kantor: Erland T hun er. Kordegn: IIj. J ørgen s en. Kordegnens Kontor: Kristkirken J) V 8662. Aab. Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred. tillige 5-7. Sognet begrænses af Kingosg., Enghavev., Haderslevg., Ny Oarlsbergv. samt Valby Sogn og Frdbg. Kommunegrænser. I Gade-Registret foran i A 'd. III er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, Sortedamsdoss. 59 A-K E , opr. af danske Frimurere, indviet 30. Marts 1900; i Stiftelsen erf.T.100 Friboliger. Protektor ogøversteStyrer: Hs. Maj. K on g eii. Be­ styrelse: Højesteretssagf. Fr. Z ahle, K. DM., Formand; Generalkonsul J C T eil- mann, R. I)M.; Apoteker K R i is e , R.; Overintendant II S .1ørg en sen , R.; Gods­ ejer A I L a s s e n , R.; Konsul ErikH e n iu s, K. DM.; Kmh. Oberst C F G jern a ls , K. DM.

Kulhandlerforeninger for Kbhvn. og Omegn, De samvirkende. Adr. st. Kongensg. 90 E J Cent. 1058, omfatter 9 Afdelinger. Formand: Niels H ansen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker